Đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử cấp THCS

32 449 2
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2013, 22:10

[...]... NIU OOC VIC GI NI A N D Y T I Chiờ n th ng Yooc tao a anh tan hi vo ng cuụ i cung cua quõn Anh Hn 8000 quõn Anh bi b t v phi õ u hng G YOOC TAO 19-10-1781 B - ngoại khoá lịch sử Chân dung lịch sử Nhận diện lịch sử Theo dòng lịch sử Hành trinh cứu nước Lời ca dâng Bác ... ụng 1950 Ta chn K lm hng tn cụng u tiờn vỡ K nm gia ng s 4 , cỏch CB 45 km, cỏch Tht khờ 25 km, cú 7 v trớ kiờn c nh 1 bc tng vng chc bao bc.n K li cú hng chc lụ ct sỏt mt t , np hm dy 1m, cú hm ngm tng cao, ho sõu, dõy thộp gai bao võy xung quanh Da vo lc hỡnh 47, em hóy trỡnh by din bin chin Dch Biờn gii thu-ụng 1950? 3-ng dng cụng ngh thụng tin trong dy hc lich s Ngụ Quyn v chin thng Bch ng nm 938
- Xem thêm -

Xem thêm: Đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử cấp THCS, Đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử cấp THCS, Đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử cấp THCS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay