Phương pháp ôn tập chương Điện xoay chiều & Sóng điện từ

17 569 5
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2013, 22:10

PHƯƠNG PHÁP ÔN TẬP CHƯƠNG DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU VÀ DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ. A/ VỊ TRÍ CỦA CHƯƠNG. 1- Trong chương trình - Chương trình cơ bản : 21/70 tiết, chiếm 30% thời lượng. - Chương trình nâng cao: 2- Trong đề thi - Phần chung : 9/24 câu. - Phần riêng : Chương trình cơ bản từ 1 – 2 câu Chương trình nâng cao 1 câu Cả hai phần chiếm tỷ lệ : khoảng 25% B/ YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC. I/ Chương dòng điện xoay chiều: 1- Viết được biểu thức của cường độ dòng điện tức thời i và điện áp tức thời u. 2- Tính được cảm kháng Z L , dung kháng Z C và tổng trở Z của các đoạn mạch. 3- Tính được độ lệch phaϕ giũa u và i. Dựa vào ϕ xác đònh được tính chất của các đoạn mạch. 4- Sử dụng đònh luật m để tính cường độ dòng điện I và điện áp U hai đầu các đoạn mạch. 5- Tính được công suất tiêu thụ và hệ số công suất của các đoạn mạch. 6- Biết được đặc điểm của mạch RLC có cộng hưởng điện. 7- Vẽ được giãn đồ Fre-nen, dựa vào giãn đồ này để giải các bài toán về độ lệch pha hoặc tính điện áp hai đầu các đoạn mạch. 8- Biết được cấu tạo, nguyên tắc hoạt động của các máy điện và các công thức liên quan đến các máy điện. II/ Chương dao động và sóng điện từ. 1- Biết được cấu tạo của mạch dao động LC. 2- Viết được biểu thức điện tích của tụ điện ( hoặc điện áp hai đầu tụ điện) và cường độ dòng điện trong mạch. 3- Đònh nghóa được và tính được chu kỳ và tần số của dao động điện từ. 4- Năng lượng dao động điện từ. 5- Biết được đònh nghóa sóng điện từ, các đặc điểm của sóng điện từ, công thức liên hệ giữa bước sóng, chu kỳ, tần số và tốc độ truyền sóng. 6- Nắm được nguyên tắc truyền thông bằng sóng điện từ. Chú ý: Đối với chương trình nâng cao phải viết được biểu thức của năng lượng từ trường, điện trường và năng lượng điện từ của mạch dao động. Có thể áp dụng các đònh luật của dòng điện xoay chiều cho mạch dao động. C/ PHƯƠNG PHÁP ÔN TẬP. 1 1/ Học sinh ôn tập trước ở nhà. Đọc lại sách giáo khoa, vở ghi theo yêu cầu của giáo viên và giải một số bài tập tự luận, đề trắc nghiệm do giáo viên đề nghò. 2/ Giáo viên hướng dẫn học sinh hệ thống lại kiến thức. 3/ Giáo viên và học sinh giải một số đề trắc nghiệm theo tài liệu hướng dẫn ôn tập của nhà xuất bản GD hoặc tài liệu của giáo viên biên soạn trên cơ sở tài liệu trên. Giải đáp các thắc mắc của học sinh. D/ HỆ THỐNG KIẾN THỨC CHƯƠNG DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU. I/ Dòng điện xoay chiều, điện áp xoay chiều. 1/ Biểu thức của dòng điện xoay chiềuđiện áp xoay chiều. i = I 0 cos ωt u = U 0 cos (ωt +ϕ) Trong đó: i và u là cường độ và điện áp tức thời. I 0 và U 0 là cường độ và điện áp cực đại. ω = 2 2 f T π π = là tần số góc của dòng điện. ϕ là độ lệch pha của u so với i. Chú ý: Trong trường hợp tổng quát, biểu thức của i vàu là: i = I 0 cos (ωt + ϕ i ) u = U 0 cos (ωt +ϕ u ) Với ϕ i ,ϕ u là pha ban đầu của I và u, chúng liên hệ với nhau theo hệ thức: ϕ = ϕ u - ϕ i Nếu ϕ > 0 thì u sớm pha hơn i. Nếu ϕ < 0 thì u trễ pha hơn i. Nếu ϕ = 0 thì u và I cùng pha. 2/ Cường độ hiệu dụng và điện áp hiệu dụng. 0 2 I I = 0 2 U U = II/ Dòng điện xoay chiều trong các đoạn mạch. Đoạn mạch chỉ có R Đoạn mạch chỉ có L Đoạn mạch chỉ có C Đoạn mạch có R,L,C n.tiếp Tổng trở Z = R Z = Z L = ωL Z = Z C = 1 C ω Z = 2 2 ( ) L C R Z Z+ − Đònh luật Ôm R U I R = L L U I Z = C C U I Z = U I Z = Độ lệch pha giữa u và i U R cùng pha với i: ϕ = 0 u L sớm pha 2 π so với i: ϕ = 2 π u C trễ pha 2 π so với i: ϕ = - 2 π u lệch pha so với i một góc ϕ tan L C Z Z R ϕ − = 2 Hệ số công suất Cos ϕ = 1 Cos ϕ = 0 Cos ϕ = 0 Cos ϕ = R Z Công suất tiêu thụ P = UI = I 2 R P = 0 P = 0 P = UI cosϕ = I 2 R Biểu thức của u và i i = I 0 cos ωt u R = U 0 cos ωt i = I 0 cos ωt u L = U 0 cos (ωt + 2 π ) i = I 0 cos ωt u C = U 0 cos (ωt - 2 π ) i = I 0 cos ωt u = U 0 cos (ωt + ϕ) Giãn đồ Fre- nen U III/ Cộng hưởng điện. 1/ Điều kiện để có cộng hưởng điện : 1 LC ω = hay 1 L C ω ω = hay Z L = Z C 2/ Đặc điểm của đoạn mạch RLC mắc nối tiếp: - Tổng trở nhỏ nhất : Z min = R - Điện áp hai đầu mạch bằng điện áp hai đầu điện trở: U = U R . - I đạt giá trò lơn nhất : I max = U R - Diện áp hai đầu mạch u cùng pha với I : ϕ = 0 - Hệ số công suất của mạch lớn nhất: Cosϕ = 1 - Công suất tiêu thụ trên mạch đạt cực đại. P max = 2 U R IV/ Giá trò cực đại của công suất. 1- Nếu đoạn mạch có R không đổi, L hoặc C hoặc ω thay đổi thì công suất tiêu thụ của mạch cực đại khi trong mạch có cộng hưởng điện. Khi đó P max = 2 U R và hệ số công suất Cosϕ = 1. 2- Nếu đoạn mạch có L hoặc C hoặc ω không đổi , R thay đổi thì công suất đạt cực đại khi R = (Z L – Z C ) 2 . Khi đó P max = 2 2 U R và hệ số công suất Cosϕ = 2 2 A/ TÓM TẮT LÝ THUYẾT I/ Dòng điện xoay chiều, điện áp xoay chiều. 3 1/ Biểu thức của cường độ dòng điệnđiện áp xoay chiều. i = I 0 cos ωt u = U 0 cos (ωt + ϕ) Trong đó i và u là cường độ dòng điệnđiện áp tức thời I 0 và U 0 là cường độ dòng điệnđiện áp cực đại ω = 2πf = 2 T π là tần số góc của dòng điện. ϕ là độ lệch pha của u so với i Chú ý Trong trường hợp tổng quát u và I có biểu thức : i = I 0 cos (ωt + ϕ i ) u = U 0 cos (ωt + ϕ u ) Trong đó : ϕ u , ϕ i là pha ban đầu của u vài, chúng liên hệ với nhau theo hệ thức: ϕ = ϕ u - ϕ i ( Nếu : ϕ > 0 thì u sớm phaso với I; ϕ < 0 thì u trễ pha so với I; ϕ = 0 thì u cùng pha với i) 2/ Cường độ hiệu dụng và hiệu điện thế hiệu dụng. 0 2 I I = 0 2 U U = Chú ý Khi nói về các giá trò của dòng điện xoay chiề là nói về giá trò hiệu dụng Các dụng cụ đo điện xoay chiều chỉ đo được giá trò hiệu dụngcủa DĐXC II/ Dòng điện xoay chiều trong các loại đoạn mạch. 1/ Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có điện trở. a- Biểu thức của cường độ dòng điệnđiện áp. i = I 0 cos ωt u R = U 0R cos ωt Kết luận: Hiệu điện thế hai đầu điện trở biến thiên cùng pha với cường độ dòng điện. b- Giãn đồ Fre-nen O 0 I uur 0R U uuur c- Đònh luật m R U I R = hay 0 0 R U I R = 2/ Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có tụ điện. a- Dung kháng của tụ điện. 1 C Z C ω = Trong đó : ω là tần số góc của dòng điện. C là điện dung của tụ điện (Fara – F). b- Biểu thức của cường độ dòng điệnđiện áp. i = I 0 cos ωt u C = U 0C cos (ωt - 2 π ) Kết luận: Hiệu điện thế hai đầu tụ điện biến thiên trễ pha 2 π so với cường độ dòng điện. c- Giãn đồ Fre-nen O 0 I uur 4 C U uuur d- Đònh luật m C C U I Z = hay 0 0 C C U I Z = 3/ Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần. a- Cảm kháng của cuộn dây. L Z L ω = Trong đó : ω là tần số góc của dòng điện. L là độ tự cảm của cuộn dây (Henry – H). b- Biểu thức của cường độ dòng điệnđiện áp. i = I 0 cos ωt u L = U 0L cos (ωt + 2 π ) Kết luận: Hiệu điện thế hai đầu cuộn cảm thuần biến thiên sớm pha 2 π so với cường độ dòng điện. c- Giãn đồ Fre-nen L U uur O 0 I uur d- Đònh luật m L L U I Z = hay 0 0 L L U I Z = III Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp 1/ Biểu thức của cường độ dòng điện và hiệu điện thế. i = I 0 cos ωt u = U 0 cos (ωt + ϕ) 2/ Giãn đồ Fre-nen L U uur L U uur + C U uuur U ur O R U uuur C U uuur 3/ Độ lệch pha của u so với i 5 tan L C L C R U U Z Z U R ϕ − − = = - Nếu Z L > Z C ( đoạn mạch được gọi là có tính cảm kháng ) → ϕ > 0 ↔ u sớm pha hơn i. - Nếu Z L < Z C ( đoạn mạch được gọi là có tính dung kháng ) → ϕ < 0 ↔ u trễ pha hơn i. 4/ Quan hệ giữa hiệu điện thế hai đầu mạch và các hiệu điện thế hai đầu các phần tử của mạch. U ur = R U uuur + L U uur + C U uuur → 2 2 ( ) R L C U U U U= + − 5/ Tổng trở của mạch. 2 2 ( ) L C Z R Z Z= + − = 2 2 1 ( )R L C ω ω + − 6/ Đònh luật m U I Z = hay 0 0 U I Z = 7/ Công suất của dòng điện xoay chiều. a- Công suất của dòng điện xoay chiều. P = UI cosϕ = I 2 R b- Hệ số công suất của đoạn mạch. cos R Z ϕ = 8/ Cộng hưởng điện. Khi tần số góc của dòng điện có giá trò: 1 LC ω = ↔ 1 L C ω ω = ↔ Z L = Z C , khi đócường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch đạt giá trò lớn nhất. Ta nói trong mạch có hiện tượng cộng hưởng điện. Khi có cộng hưởng điện thì : Z = Z min = R I = I max = U R U L và U C triệt tiêu nhau nên U R = U U và I cùng pha với nhau P = P max = 2 U R 9/ Chú ý: + Trong trường hợp cuộn dây vừa co cảm kháng vừa có điện trở thuần, thì ta coi nói như một đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần. + Trường hợp mạch R, L, C thiếu đi phần tử nào thì đại lượng tương ứng với nó trong các công thức coi như bằng 0. + Trường hợp mạch R, L, C có nhiều phần tử cùng loại mắc nối tiếp thì R là tổng điện trở thuần, Z L và Z C là tổng cảm kháng và tổng dung kháng của mạch. ----------------------------------- D/ GIẢI MỘT SỐ ĐỀ TRẮC NGHIỆM VÍ DỤ. 6 I/ Đề dùng để củng cố kiến thức. 1/ Phát biểu nào sau đây không đúng đối với mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần. A Điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch luôn sớm pha π/2 so với cường độ dòng điện. B Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng không. C Cường độ hiệu dụng trong mạch được tính bằng công thức I = ωLU. D Cảm kháng của đoạn mạch tỷ lệ nghòch với chu kỳ của dòng điện. 2/ Chọn phát biểu sai. Một đoạn mạch điện gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Dòng điện qua mạch có cường độ : i = I 0 cos (ωt + α). Gọi u R , u L , u C , u LC là điện áp hai đầu R, L , C thì: A u R có giá trò cực đai I 0 R và pha ban đầu bằng α. B u L có giá trò cực đai I 0 Lω và pha ban đầu bằng 2 π α + C u C có giá trò cực đại I 0 Cω và pha ban đầu bằng 2 π − D u C có giá trò cực đại I 0 /Cω và pha ban đầu bằng α 2 π − 3/ Đặt vào hai đầu đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều u = U 0 cos ωt. Nếu tăng tần số của điện áp thì: A- Dung kháng tăng. B- Cảm kháng giảm. C- Tổng trở tăng. D- Cảm kháng tăng và dung kháng giảm. II/ Đề dùng để hiểu kiến thức. 4/ Dòng nào ở cột số tương ứng với dòng nào ở cột chữ? 1. Mạch có R a. u sớp pha so với i. 2. Mạch có R, C mắc nối tiếp b. u sớm pha 2 π so với i 3. Mạch có R, L mắc nối tiếp c. u trễ pha so với i 4. Mạch có R,L,C mắc nối tiếp (Z L >Z C ) d. u trễ pha 2 π so với i 5. Mạch có R,L,C mắc nối tiếp (Z L <Z C ) e. u cùng pha so với i 6. Mạch có R,L,C mắc nối tiếp (Z L =Z C ) f. cộng hưởng 5/ Một đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếp. Cho biết L ω = 2R, 1 C ω = R. Dòng nào ở cột số tương ứng với dòng nào ở cột chữ? 1. Đoạn mạch gồm R và C a. i sớm pha 2 π so với u và tổng trở bằng R 3 . 2. Đoạn mạch gồm R và L b. i trễ pha 2 π so với u và tổng trở bằng R 3. Đoạn mạch gồm L và C c. i sớm pha 4 π so với u và tổng trở bằng R 2 4. Đoạn mạch gồm R,L và C d. i trễ pha 4 π so với u và tổng trở bằng R 2 e. i sớm pha so với u một góc lớn hơn 4 π và tổng trở bằng R 5 7 f. i trễ pha 4 π so với u và tổng trở bằng R 5 6/ Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 40Ω ghép nối tiếp với cuộn cảm thuần L. Cho biết điện áp tức thời hai đầu mạch u = 80 cos 100πt (V) và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm U L = 40 V. Cảm kháng Z L có giá trò nào sau đây? A- 40Ω B- 80Ω C- 40 2 Ω D- 40 3 Ω III/ Đề dùng để nâng cao kiến thức. 7/ Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R = 50Ω mắc nối tiếp một cuộn cảm thuần và một tụ điện. Biết cường độ dòng điện trên đoạn mạch cùng pha với điện áp hai đầu đoạn mạch. Nếu dùng dây nối tắt hai bản tụ điện thì cường độ dòng điện lệch pha 3 π so với điện áp. Tụ điện có dung kháng bằng A- 25Ω B- 50Ω C- 50 2 Ω D- 50 3 Ω 8/ Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn AM và MB mắc nối tiếpĐiện áp trên hai đoạn có giá trò hiệu dụng bằng nhau U 1 = U 2 . Giãn đồ Fre-nen biểu diễn i, u 1 , u 2 như hình vẽ Chọ đáp án đúng. 1 U uur A- U = U 1 . 3 B- Điện áp u AB trễ pha 12 π so với i. C- Hệ số công suất của đoạn AM bằng 0,5. 30 0 I r D- Hệ số công suất của đoạn MB bằng 0,5 3 2 U uur B/ ĐỀ TRẮC NGHIỆM 1/ Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều được tính theo công thức nào sau đây? a- I = 2 0 I b- I = 2 0 I c- I = 2 I 0 d- I = 2I 0 2/ Dòng điện xoay chiều chạy trong một đoạn mạch có cường độ : i = 2 cos(100 t π + 4 π ) (A). Khẳng đònh nào sau đây sai : a- Cường độ hiệu dụng I = 2 A b- Cường độ cực đại I 0 = 2 A c- Tần số của dòng điện f = 50 Hz d- Dòng điện đổi chiều 100 lần trong 1 giây. 3/ Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch điện là: u = 310 cos100πt (V). Thời điểm gần nhất sau đó ( kể từ t = 0), điện áp tức thời đạt giá trò 155 V ? a- 600 1 s b- 100 1 s c- 1 300 s d- 150 1 s 4/ Một đèn ống được mắc vào mạng điện xoay chiều 220V-50Hz, điện áp mồi của đèn là 110 V. Biết trong một chu kỳ đèn sáng và tắt 2 lần. Khoảng thời gian một lần đèn tắt là bao nhiêu? 8 a- 300 1 s b- 150 1 s c- 150 2 s d- 1 100 s 5/ Một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần R. Hai đầu mạch có điện áp: u = U 0 cos( αω + t ) và cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức i = I 0 cos( ϕω + t ). I 0 và ϕ có thể nhận những giá trò nào? a- I 0 = R U 0 và ϕ = α b- I 0 = R U 0 và ϕ = 0 c- I 0 = 2 0 R U và ϕ = α d- I 0 = 2 0 R U và ϕ = 0 6/ Đặt vào hai đầu điện trở R = 50 Ω một điện áp xoay chiều có biểu thức : u = 100 2 cos (100πt + 6 π ) V. Cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức nào sau đây? a- i = 2 2 cos(100πt + 6 π ) (A) b- i = 2cos(100πt + 6 π ) (A) c- i = 2 2 cos(100πt) (A) d- i = 2cos(100πt) (A) 7/ Một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm L. Hai đầu mạch có điện áp: u = U 0 cos ( αω + t ) và cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức i = I 0 cos( ϕω + t ). I 0 và ϕ có thể nhận những giá trò nào ? a- I 0 = ωLU 0 và ϕ = α - 2 π b- I 0 = ωLU 0 và ϕ = - 2 π c- I 0 = L U ω 0 và ϕ = α - 2 π d- I 0 = L U ω 0 và ϕ = - 2 π 8/ Đặt vào hai đầu cuộn dây thuần cảm có L = π 2 1 (H) một điện áp xoay chiều có biểu thức : u = 100 2 cos(100πt + 6 π ) V. Cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức nào sau đây? a- i = 2 2 cos(100πt - 3 π )(A) b- i = 2cos(100πt - 3 π )(A) c- i = 2cos(100πt - 2 π ) (A) d- i = 2 2 cos(100πt - 2 π ) (A) 9/ Tác dụng của cuộn cảm đối với dòng điện xoay chiều là: a- Gây cảm kháng nhỏ nếu tần số lớn b- Ngăn cản hoàn toàn dòng điện xoay chiều c- Gây cảm kháng lớn nếu tần số lớn d- Chỉ cho phép dòng điện đi qua theo 1 chiều 10/ Phát biểu nào sau đây là đúng với mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm, hệ số tự cảm L, tần số góc ω : a- Tổng trở của mạch bằng ω L 1 b- Điện áp hai đầu mạch trễ pha 2 π so với dòng điện. c- Điện áp hai đầu mạch sớm pha hay trễ pha so với i tùy thuộc vào thời điểm mà ta xét. d- Mạch không tiêu thụ công suất. 11/ Sự phụ thuộc của cảm kháng Z L vào tần số f của dòng điện xoay chiều được diễn tả theo đồ thò nào sau đây ? Z L Z L Z L Z L O f O f O f O f A B C D 9 12/ Một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện C. Hai đầu mạch có điện áp : u = U 0 cos( αω + t ) và cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức i = I 0 cos( ϕω + t ). I 0 và ϕ có thể nhận những giá trò nào ? a- I 0 = ωCU 0 và ϕ = α + 2 π b- I 0 = ωCU 0 và ϕ = - 2 π c- I 0 = C U ω 0 và ϕ = α - 2 π d- I 0 = C U ω 0 và ϕ = 2 π 13/ Tác dụng của tụ điện đối với dòng điện xoay chiều là: a- Gây dung kháng nhỏ nếu tần số lớn b- Ngăn cản hoàn toàn dòng điện xoay chiều c- Gây dung kháng lớn nếu tần số lớn d- Chỉ cho phép dòng điện đi qua theo 1 chiều 14/ Phát biểu nào sau đây là không đúng với mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện, điện dung C, tần số góc ω : a- Tổng trở của mạch bằng ω C 1 b- Hiệu điện thế trễ pha 2 π so với dòng điện c- Hiệu điện thế hai đầu mạch sớm pha hay trễ pha so với i tùy thuộc vào thời điểm mà ta xét d- Mạch không tiêu thụ công suất 15/ Sự phụ thuộc của dung kháng Z C vào tần số f của dòng điện xoay chiều được diễn tả theo đồ thò nào sau đây ? Z C Z C Z C Z C O f O f O f O f A B C D 16/ Ở hai đầu một tụ điện có một điện áp xoay chiều có giá trò hiệu dụng không đổi nhưng có tần số thay đổi. Khi tần số bằng 50 Hz thì dòng điện qua tụ có cường độ hiệu 1 A. Để dòng điện qua tụ có cường độ hiệu dụng 2 A thì tần số phải có giá trò nào sau đây ? a- 100 Hz b- 50 Hz c- 25 Hz d- 200 Hz 17/ Đặt vào hai đầu tụ điện có C = 63,6 µF một điện áp xoay chiều, dòng điện qua tụ điện là: i = 2 cos(100πt - 6 π ) (A). Biểu thức nào sau đây là biểu thức của điện áp hai đầu tụ điện? a- u = 100 2 cos(100πt - 3 2 π ) (V) b- u = 100cos(100πt - 3 2 π ) (V) c- u = 100 2 cos(100πt - 2 π ) (V) d- u = 100cos(100πt + 3 π ) (V) 18/ Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC một điện áp u = U 0 sinωt. Nếu tăng tần số của điện áp thì: a- Dung kháng tăng. b- Cảm kháng giảm. c- Tổng trở tăng. d- Cảm kháng tăng và dung kháng gỉam. 19/ Trong đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp, độ lệch pha giữa u và I phụ thuộc vào a- cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch. b- cách chọn gốc tính thời gian. c- hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu mạch. d- tính chất của mạch điện. 20/ Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC một điện áp u = U 0 sinωt thì tổng trở của mạch được tính theo công thức nào sau đây ? a- Z = 22 )( CLR ωω −+ b- Z = 22 )( ωω CLR ++ c- Z = 22 ) 1 ( ω ω C LR −+ d- Z = 22 ) 1 ( ω ω C LR ++ 10 [...]... R nối tiếp với tụ điện C d- Cuộn cảm L nối tiếp với tụ điện C 35/ Đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp đang có tính cảm kháng Nếu tăng tần số của dòng điện xoay chiều thì hệ số công suất của mạch a- không thay đổi b- tăng c- giảm d- bằng 1 36/ Đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp đang có tính dung kháng Nếu tăng tần số của dòng điện xoay chiều thì hệ số công suất của mạch a- không thay đổi b- tăng... thế xoay chiều có giá trò hiệu dụng 200 V, 39/ Cho đoạn mạch gồm điện trở R và tụ điện C = điện trở R = 200 Ω Dòng điện qua mạch và hiệu điện thế 2 đầu mạch lệch pha nhau π 3 Công suất tiêu thụ của mạch là : a- 200 W b- 100 W c- 50 W d- 100 3 W 41/ Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R và tụ điện C mắc nối tiếp Hiệu điện thế hai đầu mạch có giá trò hiệu dụng 200 V và lệch pha so với dòng điện. .. với hiệu điện thế hai đầu tụ điện 4 33/ Mạch điện nào sau đây có hệ số công suất lớn nhất? a- Điện trở thuần R1 và R2 mắc nối tiếp b- Điện trở thuần R nối tiếp với cuộn cảm L c- Điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện C d- Cuộn cảm L nối tiếp với tụ điện C 34/ Mạch điện nào sau đây có hệ số công suất nhỏ nhất? a- Điện trở thuần R1 và R2 mắc nối tiếp b- Điện trở thuần R nối tiếp với cuộn cảm L c- Điện trở... dòng điện qua mạch : π c- Trễ pha π d- Sớm pha π 2 4 4 46/ Trong đoạn mạch xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp, nếu UC = 2UL thì điện áp hai đầu mạch sẽ a- cùng pha với dòng điện trong mạch b- sớm pha so với dòng điện trong mạch c- trễ pha so với dòng điện trong mạch d- vuông pha với dòng điện trong mạch 47/ Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn cạn dây có điện trở R và độ tự cảm Lmắc nối tiếp với tụ điện. .. độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt cực đại c- công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại d- hiệu điện thế hai đầu tụ điện đạt cực đại 23/ Phát biểu nào sau đây là không đúng? Trong mạch điện RLC, khi tần số góc của dòng điện thay đổi và thỏa mãn điều kiện : ω = abcd- 1 thì LC hiệu điện thê hai đầu điện trở cùng pha với hiệu đện thế hai đầu mạch hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu tụ điện bằng hiệu điện thê... dây và tụ điện ta thấy UL= 2UR = 2UC So với hiệu điện thế hai đầu mạch, dòng điện qua mạch : a- Cùng pha b- Sớm pha a- Cùng pha b- Sớm pha d- i = 4 2 cos(100πt + 2π ) (A) 3 π c- Trễ pha π d- Sớm pha π 2 4 4 45/ Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC một hiệu điện thế xoay chiều u = U0cos 2πft Dùng vôn kế nhiệt đo hiệu điện thế hai đầu điện trở, cuộn dây và tụ điện ta thấy UC = 2UR = 2UL So với hiệu điện thế... điệnđiện dung C Đặt vào hai đầu mạch điện áp u = U 2 cos ωt thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện lần lượt là 2U và U 3 Kết luận nào sau đây là đúng ? 13 a- LCω2 = 1 b- Hệ số công suất của mạch là cos ϕ = 3 2 c- R > ωL d- Tổn trở của mạch lớn hơn dung kháng của tụ điện 48/ Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC một hiệu điện thế xoay chiều u = U0cos2πft Dùng vôn kế nhiệt đo hiệu điện thế... 363cos(100πt + )(V) 4 4 54/ Một mạch điện xoay chiều gồm một bóng đèn Đ loại 6V-6Wmắc nối tiếp với cuộn dây có điện trở thuần R0 = 2 Ω Giữa hai đầu mạch có hiệu điện thế xoay chiều 220V-50Hz Để đèn sáng bình thường thì giá trò của L là : a- 0,5 H b- 0,6 H c- 0,7 H d- 0,8 H 1 55/ Cho mạch điện gồm điện trở R = 20 Ω, cuộn dây có điện trở R0 = 10 Ω, độ tự cảm L = (H) và tụ 10π π 10 −3 điện có C = (F) mắc nối tiếp... tụ điện ta thấy UR = UL = UC So với dòng điện, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch sẽ : a- Cùng pha b- Sớm pha c- Trễ pha d- Vng pha 12 10 −2 F mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện 5π thế xoay chiều U = 5 V, f = 50 Hz Biết hiệu điện thế hai đầu điện trở là UR = 4 V Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị : a0,3 A b- 0,6 A c- 1 A d- 1,5 A 40/ Một đoạn mạch RLC được mắc giữa 2 điểm có hiệu điện. .. đoạn mạch RLC một điện áp u = U0cos ωt thì độ lệch pha giữ hiệu điện thế và cường độ dòng điện được tính theo công thức nào sau đây ? 1 1 Lω − Lω − a- tgϕ = b- tgϕ = Cω Cω R Z Lω − C ω Lω − C ω c- tgϕ = d- tgϕ = R Z 22/ Phát biểu nào sau đây là không đúng? Trong mạch điện RLC, khi điện dung của tụ điện thay đổi và 1 thì LC thỏa mãn điều kiện : ω = a- cường độ dòng điện cùng pha với hiệu điện thế hai đầu . THỨC CHƯƠNG DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU. I/ Dòng điện xoay chiều, điện áp xoay chiều. 1/ Biểu thức của dòng điện xoay chiều và điện áp xoay chiều. i = I 0 cos. PHƯƠNG PHÁP ÔN TẬP CHƯƠNG DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU VÀ DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ. A/ VỊ TRÍ CỦA CHƯƠNG. 1- Trong chương trình - Chương trình cơ
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp ôn tập chương Điện xoay chiều & Sóng điện từ, Phương pháp ôn tập chương Điện xoay chiều & Sóng điện từ, Phương pháp ôn tập chương Điện xoay chiều & Sóng điện từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn