Giáo án Đại số 9 Chương I đúng chuẩn 100%

34 260 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2013, 22:10

Trường THCS Đông Hưng A Giáo án Đại số 9 Tuần 3 Ngày soạn : 23/08/2010 Tiết 5 Ngày dạy : 30/08/2010 LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: * Kiến thức: Củng cố các quy tắc khai phương một tích và nhân các căn thức bậc hai trong tính toán và biến đổi biểu thức. * Kĩ năng: Thực hiện được các phép tính về khai phương một tích và nhân các căn thức bậc hai. Rèn luyện tư duy, tính nhẩm, tính nhanh vận dụng làm các bài tập chứng minh, rút gọn, tìm x. * Thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực trong học tập. II. Chuẩn bị: * GV : Giáo án, bảng phụ, phấn màu, thước, máy tính bỏ túi. * HS : Chuẩn bị bảng nhóm và bút viết, máy tính bỏ túi III. Tiến trình bài dạy : 1. Ổn định lớp: Kiếm tra sỉ số (1 phút) 2. Kiểm tra bài cũ : (10 phút) Hoạt động của GV Hoạt động của HS GV nêu yêu cầu : - HS1: + Phát biểu định lí liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương. + Làm bài tập 20a SGK/15 - HS2: + Phát biểu quy tắc khai phương một tích và nhân các căn thức bậc hai. + Làm bài tập19b SGK/15 - GV yêu cầu HS nhận xét - GV nhận xét và cho điểm - Hai HS lần lượt lên bảng. - HS1 : + Phát biểu định lý. + Làm bài tập 20a 2 4 48.3 3.2 8 3 3 2 22 aaaaaaa ====⋅ (a≥0) - HS2 : + Phát biểu quy tắc. + Làm bài tập 19b ( ) ( ) aaaa −=− 33 2 2 4 (a ≥ 3) - HS nhận xét. 3. Bài mới : (37 phút) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Hoạt động 1 : Làm các bài tập tính giá trị của biểu thức (15 phút) Bài tập 22(a, b) SGK/15 GV : Biểu thức dưới dấu căn có dạng gì ? GV : Hãy biền đổi hằng đẳng -Các biểu thức dưới dấu căn là hằng đẳng thức hiệu hai bình Bài tập 22(a, b) SGK/15 a). ( )( ) 525 121312131213 22 == +−=− GV : Nguyễn Thị Kim Mai - 1 - Năm học : 2010 - 2011 Trường THCS Đông Hưng A Giáo án Đại số 9 thức rồi tính. GV gọi 2 HS lên bảng làm. - GV kiểm tra các bước biến đổi và cho điểm. Bài tập 24(a) SGK/15 GV đưa đề bài lên bảng phụ Rút gọn và tìm giá trị (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba) của các căn thức sau : a). ( ) 2 9614 xx ++ tại x = - 2 phương HS làm dưới sự hướng dẫn của GV 2 2 2 ) 17 8 (17 8)(17 8) 9.25 15 15 b − = − + = = = Bài tập 24(a) SGK/15 2 2 2 2 2 2 ) 4(1 6 9 ) [2(1 3 ) ] 2 (1 3 ) 2(1 3 ) b x x x x x + + = + = + = + Thay x= 2− vào biểu thức ta được 2 2 2[1 3( 2)] 2[1 3 2)] 21,029 + − = − ≈ Hoạt động 2 : Làm bài tập dạng chứng minh (8 phút) Bài tập 23(b) SGK/15 Chứng minh 2006 2005− và 2006 2005+ là hai số nghịch đảo của nhau. Thế nào là hai số nghịch đảo của nhau ? Ta phải chứng minh điều gì ? GV nhấn mạnh : Ta phải chứng minh ( )( ) 12005200620052006 =+− - HS: Hai số là nghịch đảo của nhau khi tích của chúng bằng 1. HS trả lời HS lên bảng làm bài Bài tập 23(b) SGK/15 Chứng minh 2006 2005− và 2006 2005+ là hai số nghịch đảo của nhau. -Giải- Xét tích. 2 2 ( 2006 2005).( 2006 2005) ( 2006) ( 2005) 2006 2005 1 − + = − = − = Vậy hai số đã cho là nghịch đảo của nhau. Hoạt động 2 : Làm bài tập dạng tìm x (14 phút) Bài tập 25 (a,d) SGK/16 2 ) 16 8 ) 4(1 ) 6 0 a x d x = − − = - Hãy vận dụng định nghĩa về căn bậc hai để giải. - GV yêu cầu họat động nhóm. Nhóm 1, 3 : Câu a Nhóm 2, 4 : Câu d - GV kiểm tra bài làm của các nhóm, sửa chữa, uốn nắn sai sót của HS (nếu có) HS hoạt động nhóm - Đại diện nhóm trình bày. (Bảng nhóm) Bài tập 25 (a,d) SGK/16 2 ) 16 8 16 64 4 ) 4(1 ) 6 0 1 3 2 1 3 1 3 2 4 a x x x d x x x x x x = <=> = <=> = − − = − =  <=> − = <=>  − = −  = −  <=>  =  GV : Nguyễn Thị Kim Mai - 2 - Năm học : 2010 - 2011 Trường THCS Đông Hưng A Giáo án Đại số 9 4. Củng cố : (5 phút) - GV yêu cầu HS nhắc lại định lý liên hê giữa phép nhân và phép khai phương, quy tắc khai phương một tích, quy tắc nhân các căn bậc hai. - GV nhắc lại định lý và quy tắc 5. Hướng dẫn về nhà : (2 phút) - Xem lại các bài tập đã sửa. - Làm bài tập 22(c,d), 24(b), 26(a) SGK/15,16 - Xem trước bài 4 : “ Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương” IV. Rút kinh nghiệm: Tuần 3 Ngày soạn : 23/08/2010 GV : Nguyễn Thị Kim Mai - 3 - Năm học : 2010 - 2011 Trường THCS Đông Hưng A Giáo án Đại số 9 Tiết 6 Ngày dạy : 31/08/2010 Bài 4 : LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG I. Mục tiêu: * Kiến thức: Hiểu được đẳng thức a a b b = chỉ đúng khi a không âm và b dương . Biết hai quy tắc khai phương một thương và chia hai căn bậc hai. * Kĩ năng: Thực hiện được các phép tính khai phương một thương và chia các căn thức bậc hai. Có kỹ năng dùng các quy tắc khai phương một thương và quy tắc chia các căn thức bậc hai trong tính toán và biến đổi biểu thức. * Thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực trong học tập II. Chuẩn bị: * GV : Giáo án, bảng phụ ghi chứng minh định lý, bảng phụ ghi bài tập trác nghiệm, phấn màu, thước, máy tính bỏ túi. * HS : Chuẩn bị bảng nhóm và bút viết, máy tính bỏ túi III. Tiến trình bài dạy : 1. Ổn định lớp: Kiếm tra sỉ số (1 phút) 2. Kiểm tra bài cũ : (7 phút) Hoạt động của GV Hoạt động của HS GV yêu cầu HS lên bảng làm bài tập 25(b,c) SGK/16. Tìm x biết ) 4 5 ) 9( 1) 21 b x c x = − = - GV yêu cầu HS nhận xét - GV nhận xét và cho điểm - Hai HS lần lượt lên bảng. - HS1 : - HS1: - Hai HS lên bảng trình bày 5 ) 4 5 4 5 4 ) 9( 1) 21 1 7 1 49 50 b x x x c x x x x = <=> = <=> = − = <=> − = <=> − = <=> = - HS nhận xét. 3. Bài mới : (37 phút) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Hoạt động 1 : Định lý (15 phút) - GV cho HS làm ?1 Tính và so sánh.: 16 25 và 16 25 . - GV đây chỉ là trường hợp cụ thể. Tổng quát ta chứng minh - HSlên bảng tính - HS lắng nghe 1.Định lý: ?1 GV : Nguyễn Thị Kim Mai - 4 - Năm học : 2010 - 2011 Trường THCS Đông Hưng A Giáo án Đại số 9 định lý sau đây: - Định lý khai phương một tích được CM trên cơsở nào? - Yêu cầu HS dựa trên cơ sở đó chứng minh định lí liên hệ giữa phép chia và phép khai phương. - Yêu cầu HS so sánh điều kiện của a và b trong 2 định lí . Hãy giải thích điều đó. - Yêu cầu một vài HS nhắc lại định lý. - GV đưa nội dung chứng minh lên bảng phụ. - HS: … trên cơ sở CBHSH của một số a không âm. - HS chứng minh - HS so sánh đk - HS quan sát 2 2 2 16 4 4 25 5 5 16 16 25 25 16 4 4 5 25 5     = =      => =   = =   * Định lý : Với 0, 0a b≥ > ta có a a b b = Chứng minh Vì 0, 0a b≥ > ta có a b xác định và không âm. Ta có 2 2 2 ( ) ( ) a a a b b b   = =       Vậy a b là CBHSH của a b hay a a b b = Hoạt động 2: Áp dụng (15 phú)t -GV: Từ định lí trên ta có hai quy tắc: -GV giới thiệu quy tắc khai phương một thương. - GV nhắc lại. -GV hướng dẫn HS làm ví dụ. -GV tổ chức HS họat động nhóm ? 2 SGK/17 để củng cố quy tắc trên -GV giới thiệu quy tắc chia các căn thức bậc hai. - Yêu cầu HS nhắc lại quy tắc - GV nhắc lại quy tắc. -GV yêu cầu HS tự đọc bài giải -HS nghe -Một vài HS nhắc lại. -Kết quả họat động nhóm. 225 225 15 ) 256 16 256 196 14 ) 0,0196 0,14 10000 100 a b = = = = = - HS nhắc lại quy tắc -HS nghiên cứu vd2. 2. Áp dụng: a) Quy tắc khai phương một thương: (SGK) Với 0, 0a b≥ > ta có a a b b = * Ví dụ 1: Hãy tính. 25 25 5 ) 121 11 121 9 25 3 5 9 ) : : 16 36 4 6 10 a b = = = = ? 2 b) Quy tắc chia các căn thức bậc hai : (SGK) Với 0, 0a b≥ > ta có a a b b = * Ví dụ 2: (SGK) ?3 GV : Nguyễn Thị Kim Mai - 5 - Năm học : 2010 - 2011 Trường THCS Đông Hưng A Giáo án Đại số 9 ví dụ 2 Tr 17 SGK. -GV yêu cầu 2 HS lên bảng làm ?3 Tr 17 SGK để củng cố quy tắc trên. -GV nêu chú ý. -GV yêu cầu HS làm ? 4 -Goi hai HS lên bảng. 999 999 1: ) 9 3 111 111 52 52 4 2 2 : ) 117 9 3 117 HS a HS b − = = = − = = = -HS dưới lớp làm. c) Chú ý: Với 0, 0A B≥ > ta có A A B B = ? 4 2 2 4 2 4 2 2 2 2 ) 50 25 5 2 2 ) 162 81 9 162 a b a b a b a b a ab ab ab b = = = = = 4. Củng cố : (6 phút) - GV yêu cầu HS nhắc lại định lý liên hê giữa phép nhân và phép khai phương, quy tắc khai phương một tích, quy tắc nhân các căn bậc hai. - GV nhắc lại định lý và quy tắc - GV treo bảng phụ có ghi bài tập trắc nghiệm : Điền dấu nhân vào ô thích hợp. Nếu sai hãy sửa lại cho đúng. Câu Nội dung Đ S Sai. Sửa 1 Với 0;a b≥ ≥ 0 ta có a a b b = 2 5 3 5 6 2 2 3 = 3 2y 2 4 2 2 4 x x y y = (y<0) 4 1 5 3 : 15 5 5 = 5. Hướng dẫn về nhà : (2 phút) - Học định lý liên hệ giữa phép chia và phép khai phương , quy tắc khai phương một thương và quy tắc chia hai căn bậc hai. - Bài tập về nhà 28, 29 30 (a,b) Trang 18, 19 SGK. - Chuẩn bị các bài tập Luyện tập. Tiết sau Luyện tập. IV. Rút kinh nghiệm: Tuần 4 Ngày soạn : 30/08/2010 GV : Nguyễn Thị Kim Mai - 6 - Năm học : 2010 - 2011 Trường THCS Đông Hưng A Giáo án Đại số 9 Tiết 7 Ngày dạy : 06/09/2010 LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: * Kiến thức: Củng cố các quy tắc khai phương một thương và chia các căn thức bậc hai trong tính toán và biến đổi biểu thức. * Kĩ năng: Thực hiện được các phép tính về khai phương một thương và chia các căn thức bậc hai. Rèn luyện tư duy, tính nhẩm, tính nhanh vận dụng làm các bài tập chứng minh, rút gọn, tìm x. * Thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực trong học tập. II. Chuẩn bị: * GV : Giáo án, bảng phụ, phấn màu, thước, máy tính bỏ túi. * HS : Chuẩn bị bảng nhóm và bút viết, máy tính bỏ túi III. Tiến trình bài dạy : 1. Ổn định lớp: Kiếm tra sỉ số (1 phút) 2. Kiểm tra bài cũ : (10 phút) Hoạt động của GV Hoạt động của HS GV nêu yêu cầu : - HS1: + Phát biểu định lí liên hệ giữa phép chia và phép khai phương. + Làm bài tập 28a, 29b SGK/18, 19 - HS2: + Phát biểu quy tắc khai phương một tích và nhân các căn thức bậc hai. + Làm bài tập 28b, 29a SGK/18, 19 - GV yêu cầu HS nhận xét - GV nhận xét và cho điểm - Hai HS lần lượt lên bảng. - HS1 : + Phát biểu định lý. + Làm bài tập 28a, 29b SGK/18, 19 28a). 15 17 15 17 15 17 225 289 2 2 2 2 === 29b). 7 1 49 1 49.15 15 735 15 === - HS2 : + Phát biểu quy tắc. + Làm bài tập 28b, 29a SGK/18, 19 28b). 5 8 25 64 25 64 25 14 2 === 29a). 3 1 9 1 9.2 2 18 2 === - HS nhận xét. 3. Bài mới : (30 phút) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Dạng 1: Tính. Bài tập 32 SGK /19. Bài tập 32 SGK /19. GV : Nguyễn Thị Kim Mai - 7 - Năm học : 2010 - 2011 Trường THCS Đông Hưng A Giáo án Đại số 9 a) Tính 9 4 1 .5 .0,01 16 9 ? Hãy nêu cách làm. b). 4,0.44,121,1.44,1 − c). 164 124165 22 − GV : Ở câu c có nhận xét gì về tử của biểu thức lấy căn Hãy vận dụng hàng đẳng thức đó để tính. Dạng 2 : Giải phương trình . Bài tập 33 SGK/19 a). 050.2 =− x ) 3 3 12 27b x + = + - GV nhận xét : 12 = 4.3 27= 9.3 Yêu cầu HS áp dụng quy tắc khai phương một tích để biến đổi phương trình. Dạng 3: Rút gọn biểu thức Bài tập 34 SGK/19 - GV tổ chức cho HS họat động nhóm (làm trên bảng nhóm) Nhóm 1, 3 làm câu a Nhóm 2, 4 làm câu 2 2 4 3 )a ab a b với a<0; b ≠ 0 b). -Một HS nêu cách làm. HS trả lời HS tính - HS lên bảng giải bài tập. -HS lên bảng giải - HS hoạt động nhóm. - Đại diện các nhóm trình bày. - Các nhóm nhận xét lẫn nhau. a) 9 4 1 .5 .0,01 16 9 25 49 1 25 49 1 . . . . 16 9 100 16 9 100 5 7 1 7 . . 4 3 10 24 = = = = b). 4,0.44,121,1.44,1 − = ( ) 81,0.44,14,021,144,1 =− 25 24 100 8.12 100 81 . 100 144 === c). 164 124165 22 − ( )( ) 2 17 4 289 4.41 289.41 164 289.41 164 124165124165 ==== +− = Bài tập 33 SGK/19 a). 050.2 =− x 525 2 50 2 50 ====⇔ x Vậy : S = { } 5 ) 3 3 4.3 9.3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 b x x x x + = + <=> = + − <=> = <=> = Vậy : : S = { } 4 Bài tập 34 SGK/19 2 4 2 2 2 3 2 4 2 3 3 ) a b ab a ab ab a b ab = = (do a< 0 nên 2 2 ab ab= − ) 2 3 2 ab ab − = b). ( ) ( ) 3 2 3 2 33 48 327 2 −= − = − a a a (với a > 3) GV : Nguyễn Thị Kim Mai - 8 - Năm học : 2010 - 2011 Trường THCS Đông Hưng A Giáo án Đại số 9 ( ) 48 327 2 − a với a > 3 4. Củng cố : (3 phút) - GV yêu cầu HS nhắc lại định lý liên hê giữa phép chia và phép khai phương, quy tắc khai phương một thương, quy tắc chia các căn bậc hai. - GV nhắc lại định lý và quy tắc 5. Hướng dẫn về nhà : (1 phút) - Xem lại các bài tập đã sửa. - Làm bài tập 32d, 33(b, c), 34(c, d), 35 SGK/19,20 - Xem trước bài 5 : “ Bảng căn bậc hai” IV. Rút kinh nghiệm: Tuần 4 Ngày soạn : 30/08/2010 Tiết 8 Ngày dạy : 07/09/2010 GV : Nguyễn Thị Kim Mai - 9 - Năm học : 2010 - 2011 Trường THCS Đông Hưng A Giáo án Đại số 9 Bài 5 : BẢNG CĂN BẬC HAI I. Mục tiêu: * Kiến thức: Hiểu cấu tạo của bảng căn bậc hai. * Kĩ năng: Biết dùng bảng số và máy tính bỏ túi để tính căn bậc hai của một số dương cho trước * Thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực trong học tập II. Chuẩn bị: * GV : Giáo án, bảng phụ, phấn màu, thước, máy tính bỏ túi, bảng căn bậc hai. * HS : Chuẩn bị bảng nhóm và bút viết, máy tính bỏ túi, bảng căn bậc hai. III. Tiến trình bài dạy : 1. Ổn định lớp: Kiếm tra sỉ số (1 phút) 2. Kiểm tra bài cũ : (5 phút) Hoạt động của GV Hoạt động của HS GV nêu yêu cầu : Làm bài tập 35(b) SGK/20 Tìm x biết: b). 2 4 4 1 6x x+ + = - GV yêu cầu HS nhận xét - GV nhận xét và cho điểm -HS lên bảng giải bài . 2 4 4 1 6 2 1 6 2 1 6 2,5 2 1 6 3,5 x x x x x x x + + = <=> + = + = =   <=> <=>   + = − = −   - HS nhận xét. 3. Bài mới : (34 phút) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Hoạt động 1: Giới thiệu bảng căn bậc hai - GV giới thiệu bảng số với 4 chữ số thập phân và cấu tạo của bảng. - GV nhấn mạnh: Ta quy ước gọi tên các hàng (cột) theo số được ghi ở cột đầu tiên - HS lắng nghe 1. Giới thiệu bảng CBH (SGK) Hoạt động 2: Cách dùng bảng -GV hướng dẫn HS cách tìm. ? Tìm hàng 1,6;? Tìm cột 8 ?Tìm giao của hàng 1,6 và cột 8 là số nào.? 4,9 8,49 ≈ ≈ -GV cho HS làm tiếp ví dụ 2 ? Tìm giao của hàng 39 và cột 1. -GV ta có: 39,1 6,253≈ HS làm dưới sự hướng dẫn của GV. -Là : 1,296 -HS tự làm 2. Cách dùng bảng: a)Tìm CBH của số lớn hơn 1 và nhỏ hơn 100. Ví du 1: Tìm 1,68 ≈ 1,96 N … 8 … : 1,6 1,296 GV : Nguyễn Thị Kim Mai - 10 - Năm học : 2010 - 2011 [...]... Hưng A Giáo án Đ i số 9 B i 8 : RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI I Mục tiêu: * Kiến thức: HS biết ph i hợp các kỹ năng biến đ i biểu thức chứa căn thức bậc hai * Kĩ năng: Có kĩ năng thành thạo trong việc ph i hợp và sử dụng các phép biến đ i căn thức để rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai * Th i độ: Rèn HS khả năng tìm t i, cẩn thận, tỉ mỉ trong khi thực hành II Chuẩn bị: * GV : Giáo án, bảng... Kiến thức: Hiểu kh i niệm căn bậc ba của một số thực * Kĩ năng: Tính được căn bậc ba của một số biểu diễn được thành lập phương của một số khác * Th i độ: Rèn HS khả năng tìm t i, cẩn thận, tỉ mỉ trong khi thực hành GV : Nguyễn Thị Kim Mai - 29 - Năm học : 2010 - 2011 Trường THCS Đông Hưng A Giáo án Đ i số 9 II Chuẩn bị: * GV : Giáo án, phấn màu, thước, máy tính bỏ t i * HS : Máy tính bỏ t i III Tiến... trong việc ph i hợp và sử dụng các phép biến đ i trên * Th i độ: Rèn HS khả năng tìm t i, cẩn thận, tỉ mỉ trong khi thực hành GV : Nguyễn Thị Kim Mai - 31 - Năm học : 2010 - 2011 Trường THCS Đông Hưng A Giáo án Đ i số 9 II Chuẩn bị: * GV : Giáo án, bảng phụ, phấn màu, thước, máy tính bỏ t i * HS : Bảng nhóm, bút viết, máy tính bỏ t i III Tiến trình b i dạy : 1 Ổn định lớp: Kiếm tra sỉ số (1 phút) 2 Kiểm... a)2 6 < 29 < 4 2 < 3 5 38 , 3 7 , 2 14 b) 38 < 2 14 < 3 7 < 6 2 Dạng 4: Tìm x biết: GV treo bảng phụ : B i toán : Tìm x, biết : 25 x − 16 x = 9 Trong các l i gi i sau, l i gi i nào đúng, l i gi i nào sai ? a) 25 x − 16 x = 9 ⇔ ( 25 −16 ) x = 99 x = 9 ⇔ x = 1 ⇔ x = 1 b) 25 x − 16 x = 9 ⇔ 25 −16 x = 99 x = 9 ⇔ 3 x = 9 ⇔ x = 3 c) 25 x − 16 x = 9 ⇔ d) 25 x − 16 x = 9 ⇔ 5 x − 4 x = 9 ⇔ x = 9 ⇔ x =... Nguyễn Thị Kim Mai - 26 - Năm học : 2010 - 2011 Trường THCS Đông Hưng A Giáo án Đ i số 9 I Mục tiêu: * Kiến thức: Củng cố l i các công thức biến đ i căn thức giúp HS biết ph i hợp các kỹ năng biến đ i biểu thức, rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai * Kĩ năng: Có kỹ năng thành thạo trong việc ph i hợp và sử dụng các phép biến đ i căn thức để rút gọn biển thức chứa căn thức bậc hai * Th i độ: Cẩn thận,... 14/ 09/ 2010 - 15 - Năm học : 2010 - 2011 Trường THCS Đông Hưng A Giáo án Đ i số 9 LUYỆN TẬP I Mục tiêu: * Kiến thức: Củng cố l i các công thức đưa thừa số ra ngo i dấu căn, đưa thừa số vào trong dấu căn * Kĩ năng: Vận dụng các phép biến đ i trên để so sánh hai số và rút gọn biểu thức * Th i độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực trong học tập II Chuẩn bị: * GV : Giáo án, phấn màu, thước, máy tính bỏ t i *... −16) x = 9 ⇔ 9x = 9 ⇔3 x = 9 ⇔ x = 9 HS trả l i : L i gi i d đúng 4 Củng cố : 5 Hướng dẫn về nhà : (2 phút) - Xem l i các b i tập đã gi i - Làm b i tập 53 (b, c), 54(ý 2, 3, 5) SGK/30 - Xem và học l i các công thức biến đ i căn thức - Xem trước b i 8 : “Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai” IV Rút kinh nghiệm: Tuần 7 Tiết 13 GV : Nguyễn Thị Kim Mai Ngày soạn : 20/ 09/ 2010 Ngày dạy : 27/ 09/ 2010 -... CHỨA CĂN BẬC HAI I Mục tiêu: * Kiến thức: HS nắm được các công thức đưa thừa số ra ngo i dấu căn, đưa thừa số vào trong dấu căn * Kĩ năng: Thực hiện được các phép biến đ i đưa thừa số ra ngo i dấu căn, đưa thừa số vào trong dấu căn Biết vận dụng các phép biến đ i trên để so sánh hai số và rút gọn biểu thức * Th i độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực trong học tập II Chuẩn bị: * GV : Giáo án, phấn màu,...Trường THCS Đông Hưng A Giáo án Đ i số 9 ? T i giao của hàng 39 và cột 8 hiệu chính là số mấy? -GV dùng số 6 này để hiệu -HS: là số 6,235 chính chữ số cu isố 6,253 như sau: 6,253+0,006=6,2 59 -HS: là số 6 -HS ghi Vậy 39, 18 ≈ 6, 253 ? Hãy tính: 9, 736 ≈ 9, 11 ≈ 39, 82 ≈ - GV yêu cầu HS đọc SGK ví dụ 3 - GV Để tìm 1680 ngư i ta đã phân tích: 1680 = 16,8.100 - Chỉ cần tra bảng... Thị Kim Mai - 11 - Năm học : 2010 - 2011 Trường THCS Đông Hưng A Giáo án Đ i số 9 Tuần 5 Tiết 9 GV : Nguyễn Thị Kim Mai Ngày soạn : 06/ 09/ 2010 Ngày dạy : 13/ 09/ 2010 - 12 - Năm học : 2010 - 2011 Trường THCS Đông Hưng A Giáo án Đ i số 9 §6 BIẾN Đ I ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC . THCS Đông Hưng A Giáo án Đ i số 9 ? T i giao của hàng 39 và cột 8 hiệu chính là số mấy? -GV dùng số 6 này để hiệu chính chữ số cu i ở số 6,253 như sau:. 06/ 09/ 2010 Tiết 9 Ngày dạy : 13/ 09/ 2010 GV : Nguyễn Thị Kim Mai - 12 - Năm học : 2010 - 2011 Trường THCS Đông Hưng A Giáo án Đ i số 9 §6. BIẾN Đ I ĐƠN GIẢN
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 9 Chương I đúng chuẩn 100%, Giáo án Đại số 9 Chương I đúng chuẩn 100%, Giáo án Đại số 9 Chương I đúng chuẩn 100%

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay