Bài tập nâng cao dành cho học sinh kha giỏi lớp 7 tiết 1 1

8 891 6
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2013, 23:10

Bài tập đại số 7 nâng cao, dành cho học sinh Khá+Giỏi, theo tiết Bài tập về "số hữu tỷ và các phép tính về số hữu tỷ" Bài 1: Tính : a) b) : c) . + Bài 2:Tính: M = Q= P= 2002: Bài tập về "giá trị tuyệt đối của một số hữu tỷ" Bài 1: 1. Tìm x biết : =2 ; b) =2 2. a) 4 3 5 4 x - = ; b) 1 2 6 2 5 x- - = ;c) 3 1 1 5 2 2 x + - = ;d) 2- 2 1 5 2 x - =- ;e) 0,2 2,3 1,1x+ - = ;f) 1 4,5 6,2x- + + =- 3. a) = ; b) =- ; c) -1 + =- ; Biên soạn : Hoàng Đình Triệu Năm học: 2009-2010 Ttang1 Bài tập đại số 7 nâng cao, dành cho học sinh Khá+Giỏi, theo tiết d) ( x-1)( x + ) =0 e) 4- 1 1 5 2 x - =- Bài 2: Tìm x,y,z ẻ Q biết : a) 19 1890 2004 0 5 1975 x y z+ + + + - = ; b) 9 4 7 0 2 3 2 x y z+ + + + + Ê c) 3 1 0 4 5 x y x y z+ + - + + + = ; d) 3 2 1 0 4 5 2 x y z+ + - + + Ê Bài 3: Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau: a) 3 4 A x= - ; b) 1,5 2B x= + - ;c) 1 2 107 3 A x= - + d) 1 1 1 2 3 4 B x x x= + + + + + ; e) B = + ; g) C= x 2 + -5 h) A =3,7 + ; i) B = -14,2 ; k) C = + +17,5 n) M = + ; p) Bài 4: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau: a) 2C x=- + ; b) 1 2 3D x= - - ; c) - ; d) D = - e) P = 4- - ; f) G = 5,5 - ; g) E = - - 14,2 Bài 5: Khi nào ta có: 2 2x x- = - Bài 6: a)Chứng minh rằng:nếu b là số dơng và a là số đối của b thì: a+b= + b) Chứng minh rằng : x,y Q 1. x y x y+ Ê + 2. - 3. + 4. - Bài 7: Tính giá trị biểun thức: 1 3 1 2 2 4 2 A x x x khix= + - + + - =- Bài 8:Tìm x,y biết: 1 3 0 2 x y+ + - = Bài 9: Tìm các số hữu tỷ x biết : a) >7 ; b) <3 ; c) >-10 Bài 10: Tìm các giá trị của x để biểu thức :A = x 2 - 2x có giá trị âm . ài 11: Tìm các giá trị của x sao cho; a)2x+3>5 ; b) -3x +1 <10 ; c) <3 ; d) >7 ; e) <5 ; g) <3 h) >2 Bài 12: Với giá trị nào của x thì : a) Với giá trị nào của x thì : x>3x ; b) (x+1)(x-3) < 0 ; c) > 0 ; d) b)Có bao nhiêu số n Z sao cho (n 2 -2)(20-n 2 ) > 0 Bài 13: Biên soạn : Hoàng Đình Triệu Năm học: 2009-2010 Ttang2 Bài tập đại số 7 nâng cao, dành cho học sinh Khá+Giỏi, theo tiết 1. Tính giá trị biểu thức: A = 2x +2xy - y với =2,5 y= - 2. Tính giá trị biểu thức: A = 3a-3ab -b ; B = - Bài 14: Tìm x,y biết :a)2 = ;b) 7,5- 3 =- 4,5 c) + = 0 Bài 15: Phần nguyên của số hữu tỷ x , ký hiệu là là số nguyên lớn nhất không vợt quá x nghĩa là: x< +1. Tìm : ; ; ; Bài 16: Cho A= 7!4! 8! 9! 10! 3!5! 2!5! ổ ử ữ ỗ ì - ữ ỗ ữ ỗ ố ứ ; Tìm Bài 15: Tìm phần nguyên của x ( ) biết a) x-1 < 5 < x b)x< 17< x+1 c) x<-10 < x+0,2 Bài 15: Phần lẻ của số hữu tỷ x ký hiệu là , là hiệu x- nghĩa là : = x - . Tìm biết x= ; x= -3,75 ; x = 0, 45 Bài 15: Bài 15: Bài 15: Bài 15: Biên soạn : Hoàng Đình Triệu Năm học: 2009-2010 Ttang3 Bài tập đại số 7 nâng cao, dành cho học sinh Khá+Giỏi, theo tiết Biên soạn : Hoàng Đình Triệu Năm học: 2009-2010 Ttang4 Bài tập đại số 7 nâng cao, dành cho học sinh Khá+Giỏi, theo tiết Biên soạn : Hoàng Đình Triệu Năm học: 2009-2010 Ttang5 Bài tập đại số 7 nâng cao, dành cho học sinh Khá+Giỏi, theo tiết Biên soạn : Hoàng Đình Triệu Năm học: 2009-2010 Ttang6 Bài tập đại số 7 nâng cao, dành cho học sinh Khá+Giỏi, theo tiết Biên soạn : Hoàng Đình Triệu Năm học: 2009-2010 Ttang7 Bài tập đại số 7 nâng cao, dành cho học sinh Khá+Giỏi, theo tiết Biên soạn : Hoàng Đình Triệu Năm học: 2009-2010 Ttang8 . số 7 nâng cao, dành cho học sinh Khá +Giỏi, theo tiết Biên soạn : Hoàng Đình Triệu Năm học: 2009-2 010 Ttang7 Bài tập đại số 7 nâng cao, dành cho học sinh. x= -3 ,75 ; x = 0, 45 Bài 15 : Bài 15 : Bài 15 : Bài 15 : Biên soạn : Hoàng Đình Triệu Năm học: 2009-2 010 Ttang3 Bài tập đại số 7 nâng cao, dành cho học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập nâng cao dành cho học sinh kha giỏi lớp 7 tiết 1 1, Bài tập nâng cao dành cho học sinh kha giỏi lớp 7 tiết 1 1, Bài tập nâng cao dành cho học sinh kha giỏi lớp 7 tiết 1 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay