thực hành R -L -C

10 273 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2013, 14:10

TRƯỜNG THPT LÊ XOAY TRƯỜNG THPT LÊ XOAY Tổ: LÝ- HÓA -KTCN Tổ: LÝ- HÓA -KTCN Giáo viên: PHAN DUY KIÊN Giáo viên: PHAN DUY KIÊN Thực hành: Thực hành: Điện trở- Tụ điện-Cuộn cảm Điện trở- Tụ điện-Cuộn cảm I.Ôn lại kiến thức: 1. Điện trở Câu hỏi: Nêu công dụng, cấu tạo và phân loại điện trở? 2. Tụ điện Câu hỏi: Nêu công dụng, cấu tạo và phân loại tụ điện? 3. Cuộn cảm Câu hỏi: Nêu công dụng, cấu tạo và phân loại cuộn cảm? I. Điện trở I. Điện trở  Cách đọc điện trở qua Cách đọc điện trở qua vạch màu vạch màu  Vòng thứ nhất chỉ chữ số Vòng thứ nhất chỉ chữ số thứ nhất thứ nhất  Vòng thứ hai chỉ chữ số Vòng thứ hai chỉ chữ số thứ hai thứ hai  Vòng ba chỉ chữ số thứ Vòng ba chỉ chữ số thứ ba ba  Vòng thứ tư chỉ những Vòng thứ tư chỉ những “số không” đặt tiếp sau “số không” đặt tiếp sau hai chữ số trên hai chữ số trên  Vòng thứ năm chỉ sai số Vòng thứ năm chỉ sai số Ví dụ Ví dụ  Vòng thứ nhất ( Vòng thứ nhất ( màu đỏ màu đỏ : số 2) : số 2)  Vòng thứ hai ( Vòng thứ hai ( màu Tím màu Tím : số 7) : số 7)  Vòng thứ ba ( Vòng thứ ba ( màu vàng màu vàng : số 4) : số 4)  Vòng thứ tư ( Vòng thứ tư ( màu cam màu cam : số 3) : số 3)  Vòng thứ năm ( Vòng thứ năm ( màu xám màu xám : số : số 8) 8) R= R= =274000 =274000 3 274 10 0.8× ± Ω Cách đo điện trở bằng đồng hồ Cách đo điện trở bằng đồng hồ  Tìm hiểu quan sát các thang đo, hai que đo của Tìm hiểu quan sát các thang đo, hai que đo của đồng hồ đồng hồ  Điều chỉnh thang đo về vị trí đo điện trở và Điều chỉnh thang đo về vị trí đo điện trở và hiệu chỉnh về mức 0 hiệu chỉnh về mức 0  Tiến hành đo Tiến hành đo II.Tụ điện II.Tụ điện - Tìm hiểu và phân loại tụ - Tìm hiểu và phân loại tụ điện điện - Đọc trị số điện dung ghi Đọc trị số điện dung ghi trên tụ điện trên tụ điện - Đọc điện áp định mức Đọc điện áp định mức nghi trên tụ nghi trên tụ - Đọc các thông số khác Đọc các thông số khác nếu có. nếu có. Ví d :ụ C=1000µF Udm=10V III.Cuộn cảm III.Cuộn cảm Tìm hiểu về cuộn cảm Tìm hiểu về cuộn cảm - Phân lạo các cuộn cảm Phân lạo các cuộn cảm - Ghi kí hiệu và vật liệu làm lõi Ghi kí hiệu và vật liệu làm lõi - Nhận xét Nhận xét Tổ chức thực hành Tổ chức thực hành HS: Học sinh tiến hành thực hành. Kết thúc thực hành Kết thúc thực hành  HS: Hoàn thành báo cáo về kết quả thực hành HS: Hoàn thành báo cáo về kết quả thực hành  GV: Nhận xét giờ thực hành GV: Nhận xét giờ thực hành Chúc các em mạnh khỏe và học tốt Chúc các em mạnh khỏe và học tốt . chức thực hành Tổ chức thực hành HS: Học sinh tiến hành thực hành. Kết thúc thực hành Kết thúc thực hành  HS: Hoàn thành báo cáo về kết quả thực hành. cáo về kết quả thực hành HS: Hoàn thành báo cáo về kết quả thực hành  GV: Nhận xét giờ thực hành GV: Nhận xét giờ thực hành Chúc các em mạnh khỏe và học
- Xem thêm -

Xem thêm: thực hành R -L -C, thực hành R -L -C, thực hành R -L -C

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay