Tiết 19. TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG.

4 1,435 22
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2013, 10:10

Trường THCS Hoài xuân Giáo án: số học 6 Ngày soạn: 17.09.2009 TUẦN:V Tiết 19: §10. TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG I – MỤC TIÊU -Kiến thức: - HS nắm được các tính chất chia hết của một tổng, một hiệu. -Kỹ năng: - HS biết nhận ra một tổng của hai hay nhiều số, một hiệu của hai số có hay không chia hết cho một số mà không cần tính giá trò của tổng, của hiệu đó. Biết sử dụng kí hiệu  ;  . -Thái độ: - Rèn luyện cho HS tính chính xác khi vận dụng các tính chất chia hết nói trên. II – CHUẨN BỊ * Giáo viên: bảng phụ ghi bài tập kiểm tra bài cũ * Học sinh: bảng nhóm. III –HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1) Ổn đònh tình hình lớp: (1 ph) Kiểm tra só số 2) Kiểm tra bài cũ: (6 ph) TL Câu Đáp án GV hỏi:- Khi nào ta nói cố tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0? - Khi nào số tự nhiên a không chia hết cho số tự nhiên b khác 0? - Mỗi trường hợp cho ví dụ. - Số tự nhiên a chiahết cho số tự nhiên b khác 0 nếu có số tự nhiên q sao cho a = b.q. VD: 6 chia hết cho 2 vì 6 = 2.3 - Số tự nhiên a không chia hết cho số tự nhiên b khác 0 nếu a = b.q + r (với q, r ∈ N và 0 < r < b). VD: 15 không chia hết cho 4 vì 15 = 4.3 + 3. 3) Ti ế n trình ti ế t d ạ y : -ĐVĐ: (1 ph) Chúng ta đã biết quan hệ chia hết giữa hai số tự nhiên. Khi xem xét một tổng có chia hết cho một số hay không, có những trường hợp không tính tổng hai số mà vẫn xác đònh được tổng đó có chia hết hay không chia hết cho một số nào đó. Để biết được điều này chúng ta vào bài học hôm nay. TL Hoạt động của GV Hoạt động của HS Kiến thức 3 ph Hoạt động 1. Nhắc lại quan hệ chia hết - GV giữ lại tổng quát và ví dụ Hs vừa kiểm tra, giới thiệu kí hiệu chia hết và không chia hết. - HS ghi vào vở 1) Nhắc lại quan hệ chia hết Kí hiệu: a chia hết cho b là: a  b a không chia hết cho b là: a  b 15 ph Hoạt động 2. Tính chất 1 - GV cho Hs làm ?1 SGK - Gọi 4Hs lên bảng, 2Hs lấy ví dụ câu a, 2Hs lấy ví dụ câu b. - GV: Qua các ví dụ bạn lấy trên bảng, các em hãy cho - 2Hs lên lấy ví dụ câu a, 2Hs lấy ví dụ câu b Hs1: 18  6 , 24  6 ⇒ (18 + 24) = 42  6 Hs2: 6  6 ; 30  6 ⇒ (6 + 30) = 36  6 Hs3: 21  7 ; 35  7 ⇒ (21 + 35) = 56  7 Hs4: 7  7 ; 14  7 ⇒ (7 + 14) = 21  7. - Hs: Nếu mỗi số hạng của tổng đều chia hết cho cùng một số thì 2) Tính chất 1 Giáo viên: PHAN VĂN SĨ Trang 62 Trường THCS Hoài xuân Giáo án: số học 6 biết tổng của hai số hạng chia hết cho một số khi nào? - GV giới thiệu kí hiệu “ ⇒ ”. - GV: Nếu ta có a  m, b  m. Em hãy dự đoán xem ta suy ra được điều gì? - GV nêu chú ý: Trong cách viết tổng quát a  m, b  m ⇒ (a + b)  m, để đơn giản trong SGK không ghi: a, b, m ∈ N; m ≠ 0. - Yêu cầu Hs tìm 3 số chia hết cho 4 (chẳng hạn: 12, 40, 60). Xét xem: Hỏi:(TB) Hiệu 40 – 12 có chia hết cho 4 không? + Hiệu 60 – 12 có chia hết cho 4 hay không? + Tổng 12 + 40 + 60 có chia hết cho 4 hay không? - Qua ví dụ trên, em rút ra nhận xét gì? - Em hãy phát biểu nội dung tính chất 1. * Củng cố: Không làm phép cộng, phèp trừ hãy giải thích vì sao các tổng, hiệu sau đều chia hết cho 11. a) 33 + 22 b) 88 – 55 c) 44 + 66 + 77 tổng chia hết cho số đó. - HS nghe GV giới thiệu - HS dự đoán, sau đó ghi vào vở - HS nghe GV nêu chú ý - HS tìm 3 số chia hết cho 4, chẳng hạn: 12, 40, 60. + HS1: 40 – 12 = 28  4 + HS2: 60 – 12 = 44  4 + HS3: 12 + 40 + 60 = 112 Mà 112  4. Nên (12 + 40 + 60 )  4 - HS: Nêu chú ý trong SGK/34. - HS đọc phần đóng khung trong SGK/34 3HS lên bảng làm, mỗi em làm một câu HS1: (33 + 22)  11 Vì 33  11 và 22  11. HS2: (88 – 55)  11 Vì 88  11 và 55  11. HS3: (44 + 66 + 77)  11 Vì 44  11, 66  11 và 77  11. a  m và b  m ⇒ (a + b)  m Chú ý: SGK / 34 a  m b  m và c  m ⇒ (a + b + c)  m 11 ph Hoạt động 3. Tính chất 2 - GV cho HS hoạt động nhóm làm ?2 SGK (Yêu cầu nêu nhận xét cho mỗi phần. Từ đó dự đoán: a  m, b  m ⇒ ……Sau đó các nhóm treo bảng nhóm, cả lớp nhận xét các ví dụ của tất cả các nhóm). - HS hoạt động nhóm theo yêu cầu của GV. 17  4, 16  4 ⇒ (17 + 16)  4 25  5, 14  5 ⇒ (25 + 14)  5 NX: Nếu trong một tổng hai số hạng, có 1 số hạng không chia hết cho một số nào đó, còn số hạng kia không chia hết cho số đó thì tổng không chia hết cho số đó. 3) Tính chất 2 Giáo viên: PHAN VĂN SĨ Trang 63 Trường THCS Hoài xuân Giáo án: số học 6 - GV nêu tổng quát - GV: Cho các hiệu: (35 – 7) và (27 – 16). Hãy xét: + (35 – 7) có chia hết cho 5 không? Và (27 – 16) có chia hết cho 4 không? - Với nhận xét trên đối với một tổng có đúng với một hiệu không? Hãy viết tổng quát - Em hãy lấy ví dụ về tổng ba số trong đó có 1 số hạng không chia hết cho 3; 2 số còn lại chia hết cho 3. Em hãy xét xem tổng đó có chia hết cho 3 không? - Em có nhận xét gì về ví dụ trên? Viết dạng tổng quát - GV: Nếu tổng có 3 số hạng trong đó có 2 số hạng không chia hết cho một số nào đó, số còn lại chia hết cho số đó thì tổng có chia hết cho số đó không? Vì sao? Em có thể lấy ví dụ? - GV nhắc lại tính chất 2 - GV: Dựa vào tính chất chia hết của một tổng ta có thể trả lời không cần tính tổng vẫn xác đònh được tổng có chia hết hay không chia hết cho một số nào đó bằng cách xét từng số hạng. - HS ghi vào vở - HS1: 35 – 7 = 28  5 -HS2: 27 – 16 = 11  4. - Nhận xét trên cũng đúng với một hiệu. - HS lấy ví dụ: 14 + 6 + 12 trong đó 14  3, 6  3, 12  3 - HS: 14 + 6 + 12 = 32  3 - HS đọc phần trong khung SGK / 35 và ghi vào vở - HS: chưa thể kết luận tổng đó có chia hết cho số đó hay không. VD: a) 6  5, 4  5, 15  5 Tổng (6 + 4 + 15)  5 b) 6  5, 3  5, 15  5 Tổng (6 + 3 + 15)  5 - 2HS nhắc lại tính chất 2. a  m và b  m ⇒ (a + b)  m Chú ý:SGK/35 a  m và b  m ⇒ (a – b)  m (với a > b; m ≠ 0). a  m b  m va ø c  m ⇒ (a + b + c)  m 7 ph Hoạt động 4. Củng cố - Cho HS làm ?3 SGK - Cho HS làm ?4 SGK - Yêu cầu HS nhắc lại 2 tính chất chia hết của một tổng. - HS lần lượt trả lời từng câu. (80 + 16)  8 vì 80  8 và 16  8 (80 – 16)  8 vì 80  8 và 16  8 (80 + 12)  8 vì 80  8 và 12  8 (80 – 12)  8 vì 80  8 và 12  8 (32 + 40 + 24)  8 vì 32  8, 40  8 và 24  8. (32 + 40 + 12)  8 vì 32  8, 40  8 nhưng 12  8. - HS trả lời ?4 SGK VD: 4  3 và 2  3 nhưng (4 + 2) = 6 Mà 6  3 Giáo viên: PHAN VĂN SĨ Trang 64 Trường THCS Hoài xuân Giáo án: số học 6 Nên (4 + 2)  3 - HS nhắc lại 2 tính chất 4)Hướng dẫn bài tập ở nhà(1 ph) - Học thuộc hai tính chất. - BTVN: 83, 84, 85, 86 SGK + 114 → 117 SBT. - Tiết sau chuẩn bò bài “ Tính chất chia hết củ một tổng” IV – RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG Giáo viên: PHAN VĂN SĨ Trang 65 . 17.09.2009 TUẦN:V Tiết 19: §10. TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG I – MỤC TIÊU -Kiến thức: - HS nắm được các tính chất chia hết của một tổng, một hiệu. -Kỹ năng:. GV: Dựa vào tính chất chia hết của một tổng ta có thể trả lời không cần tính tổng vẫn xác đònh được tổng có chia hết hay không chia hết cho một số nào đó
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 19. TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG., Tiết 19. TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG., Tiết 19. TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay