Tiết 19. TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG.

4 1,358 22
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2013, 10:10

. 17.09.2009 TUẦN:V Tiết 19: §10. TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG I – MỤC TIÊU -Kiến thức: - HS nắm được các tính chất chia hết của một tổng, một hiệu. -Kỹ năng:. GV: Dựa vào tính chất chia hết của một tổng ta có thể trả lời không cần tính tổng vẫn xác đònh được tổng có chia hết hay không chia hết cho một số nào đó
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 19. TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG., Tiết 19. TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG., Tiết 19. TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay