Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS

44 455 1
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2013, 06:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng 9 năm 2009 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ (Theo Thông tư số 12/2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS) Phần I. KHÁI NIỆM, ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐẠT ĐƯỢC CỦA TIÊU CHÍ, CHỈ SỐ VÀ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN 1. Khái niệm tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ số đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở 1.1. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở là yêu cầu và điều kiện mà nhà trường phải đáp ứng để được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Mỗi tiêu chuẩn bao gồm các tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục. 1.2. Tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở là yêu cầu và điều kiện mà nhà trường cần đạt được ở nội dung cụ thể của mỗi tiêu chuẩn. Mỗi tiêu chí có 03 chỉ số đánh giá chất lượng giáo dục. 1.3. Chỉ số đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở là yêu cầu và điều kiện mà nhà trường cần đạt được ở nội dung cụ thể của mỗi tiêu chí. 2. Đánh giá mức độ đạt được của tiêu chí và chỉ số 2.1. Mỗi tiêu chí, chỉ số được đánh giá đạt hoặc không đạt 2.2. Chỉ số được xác định đạt khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của chỉ số và có đầy đủ minh chứng, phù hợp cho tất cả những nhận định trong mục mô tả hiện trạng. 1 DỰ THẢO 2.3. Tiêu chí được xác định là đạt khi 3 chỉ số của tiêu chí đều đạt. 3. Các bước thực hiện khi sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường trung học cơ sở 3.1. Các bước thực hiện 3.1.1. Bước 1: Đọc kỹ nội dung tiêu chí và từng chỉ số để xác định rõ và đầy đủ nội hàm từng chỉ số của tiêu chí: 3.1.2. Bước 2: So sánh các yêu cầu của chỉ số với việc thực hiện của nhà trường để xác định nhà trường đã thực hiện như thế nào ? Có đạt yêu cầu của chỉ số không ? (Nhà trường tự trả lời các câu hỏi về các yêu cầu của chỉ số). 3.1.3. Bước 3: Xác định các minh chứng có thể sử dụng để giúp nhà trường khẳng định đạt hay không đạt yêu cầu của chỉ số. 3.2. Ví dụ minh hoạ Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý nhà trường Tiêu chí 2. Thủ tục thành lập, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Hội đồng trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. a) Thủ tục thành lập, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường đối với trường công lập thực hiện theo quy định tại Điều lệ trường trung học; đối với trường tư thục thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động trường tư thục; b) Hội đồng trường đối với trường công lập hoạt động theo quy định tại Điều lệ trường trung học; đối với trường tư thục theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tư thục; c) Mỗi học kỳ, rà soát, đánh giá để cải tiến các hoạt động của Hội đồng trường. Hướng dẫn sử dụng chỉ số a Bước 1: Đọc kỹ tiêu chí và từng chỉ số của tiêu chí để xác định rõ và đầy đủ nội hàm từng chỉ số của tiêu chí - Nhiệm vụ, quyền hạn, thủ tục thành lập, cơ cấu tổ chức của Hội đồng trường đối với trường công lập được thực hiện theo quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 20 của Điều lệ trường trung học; - Nhiệm vụ, quyền hạn, thủ tục thành lập, cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị đối với trường tư thục thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động trường tư thục. 2 Chú ý: Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo. Do vậy, đối với những trường nào thành lập Hội đồng trường (đối với trường công lập) trong năm học 2007-2008 và nhiệm vụ, quyền hạn, thủ tục thành lập, cơ cấu tổ chức theo khoản 2 và 3 Điều 20, thì coi như đạt yêu cầu. Bước 2: So sánh các yêu cầu của chỉ số với việc thực hiện của nhà trường để xác định nhà trường đã thực hiện như thế nào ? Có đạt yêu cầu của chỉ số không ? (Nhà trường tự trả lời các câu hỏi về các yêu cầu của chỉ số). - Nhà trường có thực hiện: Nhiệm vụ, quyền hạn, thủ tục thành lập và cơ cấu tổ chức của Hội đồng trường (trường công lập) được thực hiện theo quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 20 của Điều lệ trường trung học ? Nếu chưa được thành lập đầu đủ, thì nêu rõ lý do ? Tương lai có thành lập hay không ?, . - Nhà trường có thực hiện: Nhiệm vụ, quyền hạn, thủ tục thành lập và cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị (đối với trường tư thục) thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động trường tư thục ? Bước 3: Xác định các minh chứng có thể sử dụng để giúp nhà trường khẳng định đạt hay không đạt yêu cầu của chỉ số. - Quyết định thành lập Hội đồng trường (trường công lập), trong đó thể hiện thành phần, cơ cấu tổ chức, quy trình bầu cử các thành viên và thành lập Hội đồng trường, cấp có thẩm quyền ký Quyết định thành lập phù hợp với Điều lệ trường trung học; - Quyết nghị về mục tiêu, các dự án, kế hoạch và phương hướng phát triển của nhà trường; - Quyết nghị về việc huy động nguồn lực cho nhà trường; Quyết nghị những vấn đề về tài chính, tài sản của nhà trường; - Quyết nghị về tổ chức, nhân sự theo quy định và có quyền giới thiệu người dể cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm làm Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng (nếu có); - Biên bản thể hiện sự giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường và việc giám sát các hoạt động của nhà trường; - Quyết định thành lập Hội đồng quản trị (trường tư thục); - Các minh chứng khác (nếu có). Hướng dẫn sử dụng chỉ số b: Bước 1: Đọc kỹ tiêu chí và từng chỉ số của tiêu chí để xác định rõ và đầy đủ nội hàm từng chỉ số của tiêu chí 3 - Hội đồng trường (trường công lập) hoạt động theo quy định tại khoản 4 điều 20, Điều lệ trường trung học; - Hội đồng quản trị (trường tư thục theo) Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tư thục. Bước 2: So sánh các yêu cầu của chỉ số với việc thực hiện của nhà trường để xác định nhà trường đã thực hiện như thế nào ? Có đạt yêu cầu của chỉ số không ? (Nhà trường tự trả lời các câu hỏi về các yêu cầu của chỉ số). - Hội đồng trường (trường công lập) có họp thường kỳ ít nhất 02 lần/năm học ? Các phiên họp có thảo luận, biểu quyết những vấn đề đã được quy định tại khoản 2 Điều 20 của Điều lệ truờng trung học ? Các cuộc họp có số lượng thành viên tham gia tối thiểu là 2/3 ? Khi có đề nghị của Hiệu trưởng hoặc 1/3 số thành viên Hồi đồng trường đề nghị, thì Hội đồng trường có phiên họp bất thường hay không ? Nếu không hoạt động đầy đủ, thì thiếu ở hoạt động nào ? Lý do ? - Hiệu trưởng có thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường về những nội dung được quy định tại khoản 2 điều 20 Điều lệ trường trung học hay không ? Nếu Hiệu trưởng không nhất trí với quyết nghị của Hội đồng trường thì có báp cáo xin ý kiến cơ quan quản lý giáo dục cấp trên trực tiếp quản lý hay không ? Trong thời gian xin chờ ý kiến cấp có thẩm quyền nói tại khoản 3 Điều 20 Điều lệ trường trung học, Hiệu trưởng có thực hiện theo quyết nghị của Hội đồng trường hay không ? - Hoạt động của Hội đồng quản trị có theo Quy chế tổ chức và hoạt động trường tư thục ? Nếu không hoạt động đầy đủ, thì thiếu ở hoạt động nào ? Lý do ? Bước 3: Xác định các minh chứng có thể sử dụng để giúp nhà trường khẳng định đạt hay không đạt yêu cầu của chỉ số. - Văn bản của hội đồng trường về việc phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên giám sát các hoạt động của nhà trường; giám sát thực hiện, các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường; - Biên bản các cuộc họp thường kỳ và bất thường của Hội đồng trường (trong đó có khẳng định việc Hiệu trưởng có thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường về những nội dung được quy định tại khoản 2 điều 20 Điều lệ trường trung học hay không ? Nếu Hiệu trưởng không nhất trí với quyết nghị của Hội đồng trường thì có báp cáo xin ý kiến cơ quan quản lý giáo dục cấp trên trực tiếp quản lý hay không ? Trong thời gian xin chờ ý kiến cấp có thẩm quyền nói tại khoản 3 Điều 20 Điều lệ trường trung học, Hiệu trưởng có thực hiện theo quyết nghị của Hội đồng trường hay không ?); - Hoặc Biên bản thể hiện sự giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường và việc giám sát các hoạt động của nhà trường (nếu có); - Các minh chứng khác (nếu có). 4 Hướng dẫn sử dụng chỉ số c Bước 1: Đọc kỹ tiêu chí và từng chỉ số của tiêu chí để xác định rõ và đầy đủ nội hàm từng chỉ số của tiêu chí Mỗi học kỳ, rà soát, đánh giá để cải tiến các hoạt động của Hội đồng trường Bước 2: So sánh các yêu cầu của chỉ số với việc thực hiện của nhà trường để xác định nhà trường đã thực hiện như thế nào ? Có đạt yêu cầu của chỉ số không ? (Nhà trường tự trả lời các câu hỏi về các yêu cầu của chỉ số). Hội đồng trường rà soát, đánh giá các hoạt động của Hội đồng trường không ? Sau khi rà soát hoạt động, Hội đồng trường có những điều chỉnh, bổ sung gì ? Bước 3: Xác định các minh chứng có thể sử dụng để giúp nhà trường khẳng định đạt hay không đạt yêu cầu của chỉ số. - Biên bản của Hội đồng trường về việc rà soát, đánh giá các hoạt động trong mỗi học kỳ (Hoặc Biên bản các cuộc họp thường kỳ và bất thường của Hội đồng trường trong đó thể hiện việc việc rà soát, đánh giá các hoạt động trong mỗi học kỳ); - Các minh chứng khác (nếu có). Phần II. HƯỚNG DẪN VIẾT PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ Sau khi đã thực hiện đầy đủ 3 bước, thì mỗi nhóm hoặc cá nhân (đã được phân công) sẽ viết Phiếu đánh giá tiêu chí (xem Phụ lục 1 của Quyết định 83/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2009) theo các nội dung sau: 1. Mô tả hiện trạng (có minh chứng kèm theo) 2. Điểm mạnh 3. Điểm yếu 4. Kế hoạch cải tiến chất lượng Kế hoạch cải tiến chất lượng cần thể hiện tiếp tục duy trì điểm mạnh và có các biện pháp khắc phục điểm yếu mỗi chỉ số của từng tiêu chí. Kế hoạch phải cụ thể, thực tế, tránh chung chung và có tính khả thi,;có các biện pháp khắc phục và cải tiến cụ thể, hợp lý và phù hợp với tình tình thực tế; xác định rõ thời gian phải hoàn thành, xác định các điều kiện kèm theo như nhân lực, vật lực, . và các biện pháp giám sát cụ thể. 5. Xác định nhà tiêu chí đạt hoặc không đạt 5.1. Tiêu chí đạt yêu cầu khi tất cả 03 chỉ số của tiêu chí phải đạt yêu cầu. 5 5.2. Chỉ số trong tiêu chí đạt yêu cầu khi tất cả các yêu cầu (nội hàm của chỉ sô) của chỉ số đạt yêu cầu và có đầy đủ các minh chứng phù hợp kèm theo(trường hợp không đủ minh chứng, Hội đồng tự đánh giá phải giải thích lí do trong phần Mô tả hiện trạng). Phần III. GỢI Ý CÁC MINH CHỨNG CẦN THU THẬP VÀ MỘT SỐ CÂU HỎI CẦN ĐƯỢC TRẢ LỜI VỀ CÁC YÊU CẦU CỦA CHỈ SỐ Tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ số Gợi ý các minh chứng cần thu thập Gợi ý một số câu hỏi cần được trả lời về các yêu cầu của chỉ số Điều 4 . Tiêu chuẩn 1: Chiến lược phát triển của trường trung học cơ sở 1. Chiến lược phát triển của nhà trường được xác định rõ ràng, phù hợp mục tiêu giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở được quy định tại Luật Giáo dục và được công bố công khai. a) Được xác định rõ ràng bằng văn bản và được cơ quan chủ quản phê duyệt; - Văn bản chiến lược phát triển của nhà trường được thông qua Hội đồng trường và được cơ quan chủ quản phê duyệt (Phòng Giáo dục và Đào tạo) - Có hay không có văn bản chiến lược phát triển của nhà trường được thông qua Hội đồng trường và được cơ quan chủ quản phê duyệt ? b) Phù hợp mục tiêu giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở được quy định tại Luật Giáo dục; - Các minh chứng thể hiện sự phù hợp của Chiến lược phát triển nhà trường với với Luật Giáo dục, Điều lệ trường phổ thông, Chiến lược phát triển giáo dục của tỉnh, huyện. - Đối chiếu với Luật Giáo dục, Điều lệ trường phổ thông, Chiến lược phát triển giáo dục của tỉnh, huyện (đối với trường tiểu học và trung học cơ sở) để xác đinh có phù hợp không ? c) Được công bố công khai dưới hình thức niêm yết tại trụ sở nhà trường, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương và trên Website của sở giáo dục và đào tạo hoặc Website của trường (nếu có). - Minh chứng thể hiện văn bản đã công bố công khai trên các thông tin đại chúng. Văn bản có được đăng trên báo, trang Website của trường hoặc của phòng hoặc của Sở GDĐT, hoặc được niêm yết tại trường, ? 2. Chiến lược phát triển phù hợp với các 6 nguồn lực của nhà trường, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và định kỳ được rà soát, bổ sung, điều chỉnh. a) Phù hợp với các nguồn lực về nhân lực, tài chính và cơ sở vật chất của nhà trường; - Bảng thống kê nguồn nhân lực hiện có, dự kiến đào tạo nguồn nhân lực bổ sung trong 5 năm 10 năm tới; - Bảng thống kê tài chính và cơ sở vật chất của nhà trường hiện có; - Dự kiến tài chính (ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí ngoài ngân sách) để thực hiện các mục tiêu Chiến lược phát triển giáo dục trong 5 năm và 10 năm; - Sơ đồ quy hoạch tổng thể của nhà trườngsự đóng góp ý kiến của Hội đồng trường, được cấp trên phê duyệt; - Các thông tin, minh chứng khác liên quan đến chỉ số. Những căn cứ nhân lực, tài chính và cơ sở vật chất của nhà trường có tính khả thi để xây dựng Chiến lược phát triển ? b) Phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; - Các văn bản, nghị quyết định hướng phát triển kinh tế- xã hội của địa phương; - Các thông tin, minh chứng khác liên quan đến chỉ số. So sánh Chiến lược phát triển nhà trường với các văn bản, nghị quyết định hướng phát triển kinh tế- xã hội của địa phương để thấy được sự của Chiến lược phát triển của nhà trường với với định hướng phát triển kinh tế - xã hội địa phương ? c) Định kỳ 02 năm rà soát, bổ sung và điều chỉnh. Biên bản rà soát, bổ sung và điều chỉnh, rà soát, bổ sung và điều chỉnh chiến lược phát triển của nhà trường. Có định kì 2 năm rà soát, bổ sung và điều chỉnh không ? Giải thích lý do điều chỉnh và bổ sung ? Điều 5. Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý nhà trường 1. Nhà trường có cơ cấu tổ chức phù hợp với quy định tại Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ 7 thông có nhiều cấp học (sau đây gọi là Điều lệ trường trung học) và các quy định khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. a) Có Hội đồng trường đối với trường công lập, Hội đồng quản trị đối với trường tư thục (sau đây gọi chung là Hội đồng trường), Hội đồng thi đua và khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng tư vấn khác, các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các bộ phận khác (nếu có); - Các quyết định thành lập Hội đồng trường với trường công lập, Hội đồng quản trị với trường tư thục; - Quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng; - Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật (nếu có); - Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn; - Quyết định thành lập tổ Giáo vụ và tổ Quản lý học sinh, tổ Quản trị và Đời sống (nếu có), . - Các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và thời gian hoạt động cụ thể đối với các Hội đồng, tổ trong nhà trường; - Các minh chứng khác (nếu có). - Có đủ các Hội đồng trường đối với trường công lập, Hội đồng quản trị đối với trường tư thục, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật và Hội đồng tư vấn ? Lý do chưa đủ các Hội đồng theo quy định của Điều lệ ? - Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của Hội đồng thi đua khen thưởng có theo khoản 1, Điều 21 của Điều lệ hay không ? - Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của Hội đồng kỷ luật (nếu có) ? - Hội đồng tư vấn được thành lập theo Điều 55 của Luật Giáo dục ? Nhiệm vụ, quyền hạn, thành phần và thời gian hoạt động của các Hội đồng tư vấn được Hiệu trưởng quyết định có rõ ràng hay không ? b) Có các tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội; - Các Quyết định thành lập các tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội khác (nếu có). - Các minh chứng khác (nếu có). - Có tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam ? (Chi bộ Đảng hay Đảng bộ cơ sở ? Cơ cấu tổ chức ?). Nếu không có tổ chức Đảng thì nêu lý do ? - Có tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (nêu thêm vài nét về cơ cấu tổ chức). Nếu không có thì nêu lý do ? c) Có đủ các khối lớp từ lớp 6 đến lớp 9 và mỗi lớp học không quá 45 học sinh (không quá 35 học sinh - Bảng danh sách lớp của nhà trường (mỗi lớp ghi đầy đủ các thông tin: tên giáo viên chủ nhiệm, sĩ Nhà trường có đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của chỉ số không ? Nếu không đáp ứng được thì ở 8 đối với trường chuyên biệt); mỗi lớp có lớp trưởng, 1 hoặc 2 lớp phó do tập thể lớp bầu ra vào đầu mỗi năm học; mỗi lớp được chia thành nhiều tổ học sinh; mỗi tổ có tổ trưởng, tổ phó do học sinh trong tổ bầu ra. số học sinh mỗi lớp, họ tên lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó, .); - Các thông tin, minh chứng khác liên quan đến chỉ số. điểm nào? Lý do ? 2. Thủ tục thành lập, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Hội đồng trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. a) Thủ tục thành lập, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường đối với trường công lập thực hiện theo quy định tại Điều lệ trường trung học; đối với trường tư thục thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động trường tư thục; - Quyết định thành lập Hội đồng trường (trường công lập), trong đó thể hiện thành phần, cơ cấu tổ chức, quy trình bầu cử các thành viên và thành lập Hội đồng trường, cấp có thẩm quyền ký Quyết định thành lập Hội đồng trường phù hợp với Điều lệ trường trung học; - Quyết nghị về mục tiêu, các dự án, kế hoạch và phương hướng phát triển của nhà trường; - Quyết nghị về việc huy động nguồn lực cho nhà trường; - Quyết nghị những vấn đề về tài chính, tài sản của nhà trường; - Quyết nghị về tổ chức, nhân sự theo quy định và có quyền giới thiệu người dể cơ quan có thẩm quyền bổ - Nhà trường có thực hiện: Nhiệm vụ, quyền hạn, thủ tục thành lập và cơ cấu tổ chức của Hội đồng trường (trường công lập) được thực hiện theo quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 20 của Điều lệ trường trung học ? Nếu chưa được thành lập đầu đủ, thì nêu rõ lý do ? Tương lai có thành lập hay không ? - Nhà trường có thực hiện: Nhiệm vụ, quyền hạn, thủ tục thành lập và cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị (đối với trường tư thục) thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động trường tư thục ? (Quyết định 39/2001/QĐ-BGD&ĐT). 9 nhiệm làm Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng (nếu có); - Biên bản thể hiện sự giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường và việc giám sát các hoạt động của nhà trường; - Quyết định thành lập Hội đồng quản trị (trường tư thục); - Các minh chứng khác (nếu có). b) Hội đồng trường đối với trường công lập hoạt động theo quy định tại Điều lệ trường trung học; đối với trường tư thục theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tư thục; - Văn bản của hội đồng trường về việc phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên giám sát các hoạt động của nhà trường; giám sát thực hiện, các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường; - Biên bản các cuộc họp thường kỳ và bất thường của Hội đồng trường (trong đó có khẳng định việc Hiệu trưởng có thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường về những nội dung được quy định tại khoản 2 điều 20 Điều lệ trường trung học hay không ? Nếu Hiệu trưởng không nhất trí với quyết nghị của Hội đồng trường thì có báp cáo xin ý kiến cơ quan quản lý giáo dục cấp trên trực tiếp quản lý hay không ? Trong thời gian xin chờ ý kiến cấp có thẩm quyền nói tại khoản 3 Điều 20 Điều lệ trường trung học, Hiệu trưởng có thực hiện theo quyết nghị của Hội đồng trường hay không ?); - Hội đồng trường (trường công lập) có họp thường kỳ ít nhất 02 lần/năm học ? Các phiên họp có thảo luận, biểu quyết những vấn đề đã được quy định tại khoản 2 Điều 20 của Điều lệ truờng trung học ? Các cuộc họp có số lượng thành viên tham gia tối thiểu là 2/3 ? Khi có đề nghị của Hiệu trưởng hoặc 1/3 số thành viên Hồi đồng trường đề nghị, thì Hội đồng trường có phiên họp bất thường hay không ? Nếu không hoạt động đầy đủ, thì thiếu ở hoạt động nào ? Lý do ? - Hiệu trưởng có thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường về những nội dung được quy định tại khoản 2 điều 20 Điều lệ trường trung học hay không ? Nếu Hiệu trưởng không nhất trí với quyết nghị của Hội đồng trường thì có báp cáo xin ý kiến cơ quan quản lý giáo dục cấp trên trực tiếp quản lý hay không ? Trong thời gian xin chờ ý kiến cấp có 10 [...]... việc sử dụng thiết bị dạy học và viết, đánh giá, vận dụng sáng kiến, kinh nghiệm về các hoạt động giáo dục của giáo viên hoặc tập thể giáo viên 4 Mỗi năm học, nhà trường thực hiện đầy đủ các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo kế hoạch của nhà trường, theo quy định của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo và Bộ Giáo dục và Đào tạo a) Có kế hoạch triển khai các hoạt động giáo dục ngoài... hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp thực hiện theo kế hoạch đã đề ra; c) Mỗi học kỳ, rà soát, đánh giá để cải tiến các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp thu và đánh giá chất lượng sáng kiến, kinh nghiệm của giáo viên hoặc tập thể giáo viên; Biên bản rà soát, đánh giá để cải tiến việc sử dụng thiết bị dạy học và viết, đánh giá, vận dụng sáng kiến, kinh nghiệm về các hoạt động giáo dục của giáo viên... và học tập, dự giờ, thi giáo viên dạy giỏi các cấp, sinh hoạt chuyên đề, nội dung giáo dục địa phương và hoạt động giáo dục nghề phổ thông - hướng nghiệp ? 15 c) Hằng tháng, rà soát, đánh giá để cải tiến quản lý hoạt động giáo dục trên lớp, hoạt động giáo dục nghề phổ thông - hướng nghiệp và các hoạt động giáo dục khác 8 Hiệu trưởng có các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy thêm, học... của giáo viên; - Biên bản kiểm tra của trường hoặc cấp trên (nếu có) về thực hiện đầy đủ việc sử dụng thiết bị hiện có của nhà trường trong dạy học b) Viết, đánh giá, vận dụng sáng kiến, kinh nghiệm - Kế hoạch hằng năm viết sáng kiến, kinh nghiệm về các hoạt động giáo dục của giáo viên hoặc tập về các hoạt động giáo dục của giáo viên hoặc tập thể giáo viên được thực hiện theo kế hoạch của nhà thể giáo. .. tế trường học 32 9 Nhà trường thực hiện đầy đủ nội dung giáo dục địa phương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo a) Thực hiện đầy đủ nội dung giáo dục địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu môn học và gắn lý luận với thực tiễn; - Kế hoạch thực hiện nội dung giáo dục địa Cần so sánh với quy định của Bộ Giáo dục và phương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào Đào tạo về việc thực hiện nội dung giáo. .. nhất 30% tổng số giáo viên của nhà trường đạt giáo viên dạy giỏi từ cấp huyện trở lên ? Không có giáo viên xếp loại yếu theo Quy định về tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên ? 28 chuẩn nghề nghiệp giáo viên; c) Định kỳ, rà soát, đánh giá các hoạt động dự - Biên bản rà soát, đánh giá các hoạt động dự giờ, giờ, hội giảng, thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi các hội giảng, thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi... soát, đánh giá hoạt động giáo dục thể chất và y tế trường học; động giáo dục thể chất và y tế trường học - Những điều chỉnh, bổ xung sau khi rà soát Cần so sánh với các văn bản của cấp trên về thực hiện đầy đủ các hình thức hoạt động giáo dục thể chất và các nội dung hoạt động y tế trường học Cần so sánh với các văn bản của cấp trên về đảm bảo đầy đủ các điều kiện phục vụ công tác giáo dục thể chất. .. trình dạy thêm và học thêm,…trong và b) Thực hiện kiểm tra, đánh giá các nội dung giáo dục địa phương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Cần so sánh với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện kiểm tra, đánh giá các nội dung giáo dục địa phương Mỗi năm học, rà soát, đánh giá, cập nhật tài liệu, điều chỉnh nội dung giáo dục địa phương ? Mô tả một số hình thức phổ biến công khai các... thống nhà trường và địa phương địa phương 8 Nhà trường thực hiện đầy đủ các hoạt động giáo dục thể chất và y tế trường học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định khác của cấp có thẩm quyền - Kế hoạch thực hiện các hình thức hoạt động giáo a) Thực hiện đầy đủ các hình thức hoạt động giáo dục thể chất và các nội dung hoạt động y tế trường dục thể chất và các nội dung hoạt động y tế trường. .. ký của giáo viên trường; hoặc tập thể giáo) ; - Biên bản của tổ chuyên môn hoặc của nhà trường (từng học kỳ) về việc rà soát tiến độ viết sáng kiến, kinh nghiệm của các giáo viên; - Quyết định thành lập ban (tổ) nghiệm thu đánh giá sáng kiến, kinh nghiệm về các hoạt động giáo dục của giáo viên hoặc tập thể giáo viên - Biên bản hằng năm của nhà trường về nghiệm 29 c) Mỗi học kỳ, rà soát, đánh giá để . 1. Khái niệm tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ số đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở 1.1. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung. nhà trường phải đáp ứng để được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Mỗi tiêu chuẩn bao gồm các tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục. 1.2. Tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS, Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS, Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn