tinh tuong doi cua chuyen dong

27 365 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2013, 05:10

BAØI GIAÛNG VAÄT LYÙ 11 BAØI 56-57 KIỂM TRA BÀI CŨ Viết biểu thức tính từ thông và nêu rõ ý nghóa các đại lượng Φ=B.S.cosα NỘI DUNG BÀI GIẢNG I. Từ thông II. Hiện tượng cảm ứng điện từ III. Chiều dòng điện cảm ứng .Đònh luật Lenxơ I. TỪ THÔNG n  n  α B  n  α Φ=B.S.cos(α) S Là vecto pháp tuyến và vuông góc với mặt S B  BÀI 56-57:KHÁI NIỆM TỪ THÔNG HIỆN TƯNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỬ  B: cảm ứng từ của từ trường (T)  S :diện tích khung (m 2 )  α:góc hợp bởi và  Φ:từ thông gởi qua khung dây(Wb)  α</2 : Φ >0  α>/2 : Φ <0  α=/2 : Φ =0 n  BÀI 56-57:KHÁI NIỆM TỪ THÔNG HIỆN TƯNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỬ I. TỪ THÔNG Φ=B.S.cos(α) B ur I.TỪ THÔNG II.HIỆN TƯNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ Quan sát các thí nghiệm sau và đưa ra nhận xét 1.THÍ NGHIỆM I.TỪ THÔNG II.HIỆN TƯNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ 0 a.Đưa nam châm lại gần vòng dây dẫn Kim điện kế bò lệch về bên trái 0 Kim điện kế bò lệch về bên phải I.TỪ THÔNG II.HIỆN TƯNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ a. a nam châm l i g n vòng dây d nĐư ạ ầ ẫ b.Đưa nam châm ra xa vòng dây dẫn 0 I.TỪ THÔNG II.HIỆN TƯNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ a. a nam châm l i g n vòng dây Đư ạ ầ d nẫ b.Đưa nam châm ra xa vòng dây dẫn c. Đưa vòng dây lại gần nam châm Kim điện kế bò lệch về bên trái a. a nam châm l i g n vòng dây d nĐư ạ ầ ẫ b.Đưa nam châm ra xa vòng dây dẫn c. Đưa vòng dây lại gần nam châm d.Đưa vòng dây ra xa nam châm 0 Kim điện kế bò lệch về bên phải I.TỪ THÔNG II.HIỆN TƯNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
- Xem thêm -

Xem thêm: tinh tuong doi cua chuyen dong, tinh tuong doi cua chuyen dong, tinh tuong doi cua chuyen dong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn