Danh mục đồ dùng Sinh 6

4 310 6
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2013, 03:10

danh mục đồ dùng dạy học Môn: Sinh học Lớp: 6 Tuần Tiết Nội dung Đồ dùng Ghi chú 1 1 Đặc điểm của cơ thể sống. Nhiệm vụ của sinh học 2 Đặc điểm chung của thực vật Tranh:Cảnh quan nhiệt đới Tranh:Cảnh quan vùng cực 2 3 Có phải tất cả thực vật đều có hoa Tranh: Sơ đồ cây xanh có hoa. Tranh:Cây xanh có hoa và cây xanh không có hoa 4 Thực hành: Kính lúp , kính hiển vi và cách sử dụng Kính lúp, kính hiển vi, hộp tiêu bản Lam kính, lá kính 3 5 Thực hành: Quan sát tế bào thực vật Kính lúp, kính hiển vi, hộp tiêu bản Lam kính, lá kính, kim nhọn, đĩa đồng hồ, nớc cất 6 Cấu tạo tế bào thực vật Tranh: Cấu tạo và sự phân chia tế bào thực vật 4 7 Sự lớn lên và phân chia tế bào Tranh: Cấu tạo và sự phân chia tế bào thực vật 8 Các loại rễ, các miền của rễ Tranh: Các loại rễ, các miền của rễ 5 9 Cấu tạo miền hút của rễ Tranh: Cấu tạo miền hút của rễ 10 Sự hút nớc và muối khoáng của rễ Tranh Sự hút nớc và muối khoáng của rễ: 6 11 Sự hút nớc và muối khoáng của rễ Tranh: Sự hút nớc và muối khoáng của rễ 12 Thực hành: Biến dạng của rễ Tranh: Biến dạng của rễ 7 13 Cấu tạo ngoài của thân Tranh: Các loại thân leo, thân bò 14 Thân dài ra do đâu? 8 15 Cấu tạo trong của thân non Tranh: Cấu tạo trong của thân non(cây hai lá mầm) 16 Thân to ra do đâu? Tranh:Sự to ra của thân 9 17 Vận chuyển các chất trong thân Tranh: Sự vận chuyển các chất trong thân 18 Thực hành: Biến dạng của thân Tranh: Biến dạng của thân 10 19 Ôn tập 20 Kiểm tra một tiết 11 21 Đặc điểm bên ngoài của lá Tranh:Các dạng gân là, lá đơn, lá trờng thcs liên mạc kép. Tranh:Các dạng phiến lá và các phần của lá. 22 Cấu tạo trong của phiến lá Tranh: Cấu tạo trong của phiến lá 12 23 Quang hợp Tranh:Sự tạo thành tinh bột ở lá. 24 Quang hợp(tiếp) 13 25 ảnh hởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp. ý nghĩa của quang hợp Tranh:ảnh hởng của các điều kiện bên ngoài đến đời sống của cây xanh. Tranh:ảnh hởng của ánh sáng đến đời sống của cây. 26 Cây có hô hấp không? Tranh:Sự trao đổi khí 14 27 Phần lớn nớc vào cây đi đâu? 28 Thực hành: Biến dạng của lá Tranh: Biến dạng của lá 15 29 Bài tập( Chữa BT trong vở BT sinh học 6) 30 Sinh sản sinh dỡng tự nhiên 16 31 Sinh sản sinh dỡng do ngời 32 Cấu tạo và chức năng của hoa Mô hình: Hoa đào 17 33 Các loại hoa 34 ôn tập học kì I 18 35 Kiểm tra học kì I 36 Thụ phấn Tranh:Sự thụ phấn của hoa. 19 37 Thụ phấn(tiếp) Tranh:Sự thụ phấn ở thực vật. 38 Thụ tinh , kết hạt và tạo quả Tranh: Thụ tinh , kết hạt và tạo quả. Tranh:Sự thụ tinh và phát triển của phôi. 20 39 Các loại quả Tranh: Các loại quả. Tranh:Một số dạng quả và hạt 40 Hạt và các bộ phận của hạt Tranh: Hạt và các bộ phận của hạt 21 41 Phát tán của quả và hạt Tranh: Phát tán của quả và hạt 42 Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm Tranh:Bộ phận và sự nảy mầm của hạt 22 43 Ôn tập: Tổng kết về cây có hoa 44 Ôn tập: Tổng kết về cây có hoa 23 45 Tảo Tranh: Tảo. Tranh: Tảo nớc mặn 46 Rêu- Cây rêu Tranh: Rêu- Cây rêu Tranh:Một số loài rêu thờng gặp. Tranh:Chu trình phát triển của rêu 24 47 Quyết Cây dơng xỉ Tranh: Chu trình phát triển của cây dơng xỉ. Tranh:Một số loài dơng xỉ thờng gặp. Tranh: Quyết Cây dơng xỉ 48 Ôn tập 25 49 Kiểm tra giữa học kì II 50 Hạt trần- Cây thông Tranh: Hạt trần- Cây thông. Tranh: Sự phát triển của Hạt trần- Cây thông. 26 51 Hạt kín - Đặc điểm của thực vật hạt kín Tranh: Cây hạt kín 52 Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm Tranh: Sơ đồ tổng kết cây Hai lá mầm và cây Một lá mầm 27 53 Khái niệm sơ lợc về phân loại thực vật 54 Sự phát triển của giới thực vật Tranh: Sự phát triển của giới thực vật. Tranh: Sơ đồ sự phát triển của giới thực vật trên Trái đất. 28 55 Nguồn gốc cây trồng 56 Thực vật góp phần điều hoà khí hậu 29 57 Thực vật bảo vệ đất và nguồn nớc Tranh: Thực vật giúp giữ đất chống sói mòn 58 Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con ngời Tranh:Tác dụng của thực vật đối với động vật 30 59 Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con ngời Tranh:Tác dụng của thực vật đối với động vật 60 Bảo vệ sự đa dạng của thực vật 31 61 Vi khuẩn Tranh:Vi khuẩn vàvai trò của vi khuẩn trong đất 62 Vi khuẩn Tranh:Các dạng vi khuẩn 32 63 Mốc trắng và Nấm rơm Tranh: Nấm rơm và sơ đồ phát triển của chúng. Tranh: Một số nấm mốc thờng gặp 64 Đặc điểm sinh học và tầm quan trọng của nấm. Địa y 33 65 Bài tập 66 Ôn tập 34 67 Kiểm tra học kìII 68 Tham quan thiên nhiên Cặp ép thực vật, dây buộc, kéo cắt cành, giấy báo, dao 35 69 Tham quan thiên nhiên 70 Tham quan thiên nhiên. . danh mục đồ dùng dạy học Môn: Sinh học Lớp: 6 Tuần Tiết Nội dung Đồ dùng Ghi chú 1 1 Đặc điểm của cơ thể sống. Nhiệm vụ của sinh học 2 Đặc. dạng của lá 15 29 Bài tập( Chữa BT trong vở BT sinh học 6) 30 Sinh sản sinh dỡng tự nhiên 16 31 Sinh sản sinh dỡng do ngời 32 Cấu tạo và chức năng của hoa
- Xem thêm -

Xem thêm: Danh mục đồ dùng Sinh 6, Danh mục đồ dùng Sinh 6, Danh mục đồ dùng Sinh 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay