HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

51 599 2
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2013, 22:10

DỰ THẢO  CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng 9 năm 2009 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ (Theo Thông tư ́ 12/2009/TT-BGDĐT nga ̀ y 12 tha ́ ng 5 năm 2009 cu ̉ a Bô ̣ trươ ̉ ng Bô ̣ Gia ́ o du ̣ c va ̀ Đa ̀ o ta ̣ o về việc ban hành quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS) Phần I. KHÁI NIỆM, ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐẠT ĐƯỢC CỦA TIÊU CHÍ, CHỈ SỐ VÀ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN 1. Khái niệm tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ số đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học sở  !"#$%$&'()*+,-*./01**$%2324 5 678 !"#9:;<!=1> !"# ?> !"#$%$&'()*+,-*./01**$%,8 ) @"#5A<1:9:>BCDE(F !"# DE(F !"#$%$&'()*+,-*./01**$%,8 )@ "#5A<1:> 2. Đánh giá mức độ đạt được của tiêu chí và chỉ số ?9:>GE(F 8!H/68 ??E(F IJ8/24,+A+,A<E(F-*B,+A14G2K 2!3 L7J$!1#mô tả hiện trạng 1 ?D> IJ*8/DE(FA<>.8 3. Các bước thực hiện khi sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường trung học sở 3.1. Các bước thực hiện 3.1.1. Bước 1:&/M@">-*NE(F5IJrõ -*đầy đủ@*1NE(FA<>O 3.1.2. Bước 2:P!(các yêu cầu của chỉ số với việc thực hiện của nhà trường5IJ*$%QR0 S*!TB8+,A<E(F/6T(Nhà trường tự trả lời các câu hỏi về các yêu cầu của chỉ số) 3.1.3. Bước 3:UJminh chứng thể sử dụng5V2*$%/WJ8<+/68+,A<E(F 3.2. Ví dụ minh hoạ Tiêu chuẩn2OTổ chức và quản lý nhà trường Tiêu chí 2A#*72G'X4G01-#GY+.8-*!8@A<Z@=$%[!Y+JA< @!"#-**!8! <\A#*72G'X4G01-#-*Y+.8A<Z@=$%F-]$%672R0[!Y+ J8.0$%$&^F-]$%#R0[!_+SX4-*!8@$%#^ ;\Z@=$%F-]$%672!8@[!Y+J8.0$%$&^F-]$%# [!_+SX4-*!8@A<$%#^ \9:&/`G$*(!G53S!8@A<Z@=$%. Hướng dẫn sử dụng chỉ số a Bước 1:&/M>-*NE(FA<>5IJrõ -*đầy đủ@*1NE(FA<> ab01-#GY+.8GA#*72G'X4A<Z@=$%F-]$%672 R0[! Y+J8/!3?-*D.?CA<.0$%$&^ ab01-#GY+.8GA#*72G'X4A<Z@=Y3$JF-]$%#R0[!_+ SX4-*!8@$%# 2 Chú ý:_+SJ(FCcd?CCcd_ae*+C?dfd?CCcA<@$)@!"#-**!8!;<*.0 $%$&'()G$%$&2X6-*$%2X6B.2&B0R(<g*+G/5N*+ h6;!!-7+GF-]L$%*!*72Z@=$%iF-]$%672\$!h1&?CCca?CCj -*01-#GY+.8GA#*72G'X4[!/!3?-*D.?CGk!8+, Bước 2:P!(các yêu cầu của chỉ số với việc thực hiện của nhà trường5IJ*$%QR0S *!TB8+,A<E(F/6T(Nhà trường tự trả lời các câu hỏi về các yêu cầu của chỉ số) ab*$%BR0Ob01-#GY+.8GA#*72-*'X4A<Z@=$%i$%6 72\ R0[!Y+J8/!3?-*D.?CA<.0$%$&TbS< *72,AG k$lm"!T'<B*72<+/6TG ab*$%BR0Ob01-#GY+.8GA#*72-*'X4A<Z@=Y3$JiF-] $%#\R0[!_+SX4-*!8@$%#T Bước 3:UJminh chứng thể sử dụng5V2*$%/WJ8<+/68+,A<E(F a_+SJ*72Z@=$%i$%672\G$!B50*2,G'X4GY+$k;,n *--**72Z@=$%G2B1Y+./m_+SJ*722K 2-].0$%$&^ a_+SJ-.1#G"RG/S!8-*2']2$5A<*$%^ a_+SJ-.-0+@=R!*$%^_+SJL-.-.*>G*(3A<*$%^ a_+SJ-.X4Go(R[!Y+J-*BY+.]0%"5'Y<B1Y+.;X01*1Z0 $)G2BZ0$)iSB\^ a;350(R1(-0R0JY+SA<Z@=$%G-0R0Y+S"oA$!!8 @A<*$%-*-01(!8@A<*$%^ a_+SJ*72Z@=Y3$Ji$%#\^ a14/iSB\ Hướng dẫn sử dụng chỉ số b: Bước 1:&/M>-*NE(FA<>5IJrõ -*đầy đủ@*1NE(FA<> 3 aZ@=$%i$%672\!8@[!Y+J8/!3f.?CG.0$%$&^ aZ@=Y3$Ji$%#[!\_+SX4-*!8@A<$%# Bước 2:P!(các yêu cầu của chỉ số với việc thực hiện của nhà trường5IJ*$%QR0S *!TB8+,A<E(F/6T(Nhà trường tự trả lời các câu hỏi về các yêu cầu của chỉ số) aZ@=$%i$%672\B&2%/`>C?,dh1&T2&2B3!7G;5Y+S L-.Q Y+J8/!3?.?CA<.0$%$&T@&2B(F *-<1< F5*?dDTpB.JA<Z0$)!HdD(F*-Z==$%.JGkZ@=$%B2 &2;%<+/6TbS/6!8@,+AGkS)!8@*!Tqm"!T aZ0$)BR0JY+SA<Z@=$%-.L@" Y+J8/!3?.?C.0 $%$&<+/6TbSZ0$)/6$>-]Y+SJA<Z@=$%kB;2!Im/S'Y< Y3m!"#2$$RS2Y3m<+/6T$!%<I%m/S2B1Y+.B8/!3D.?C. 0$%$&GZ0$)BR0[!Y+SJA<Z@=$%<+/6T aZ!8@A<Z@=Y3$JB[!_+SX4-*!8@$%#TbS/6!8@,+AGk S)!8@*!Tqm"!T Bước 3:UJminh chứng thể sử dụng5V2*$%/WJ8<+/68+,A<E(F ah;3A<@=$%-.-02o6$01#5!N*-1(!8@A<*$%^ 1(R0GJY+SA<Z@=$%G-0R0Y+S"oA$!!8@A<*$%^ a;3@&2%/`-*;%A<Z@=$%i$!BB/WJ-0Z0$)BR0 JY+SA<Z@=$%-.L@" Y+J8/!3?.?C.0$%$&<+/6TbSZ0 $)/6$>-]Y+SJA<Z@=$%kB;2!Im/S'Y<Y3m!"#2$$RS2Y3m <+/6T$!%<I%m/S2B1Y+.B8/!3D.?C.0$%$&GZ0$)BR 0[!Y+SJA<Z@=$%<+/6T\^ aZ!H;350(R1(-0R0JY+SA<Z@=$%G-0R0Y+S"oA$! !8@A<*$%-*-01(!8@A<*$%iSB\^ a14/iSB\ 4 Hướng dẫn sử dụng chỉ số c Bước 1:&/M>-*NE(FA<>5IJrõ -*đầy đủ@*1NE(FA<> 9:&/`G$*(!G53S!8@A<Z@=$% Bước 2:P!(các yêu cầu của chỉ số với việc thực hiện của nhà trường5IJ*$%QR0S *!TB8+,A<E(F/6T(Nhà trường tự trả lời các câu hỏi về các yêu cầu của chỉ số) Z@=$%$*(!G!8@A<Z@=$%/6TP</$*(!!8@GZ@=$% BL.EG;X(kT Bước 3:UJminh chứng thể sử dụng5V2*$%/WJ8<+/68+,A<E(F a;3A<Z@=$%-.-0$*(!G!8@$!1:&/`iZ!H;3@&2 %/`-*;%A<Z@=$%$!B50-0-0$*(!G!8@$!1:&/`\^ a14/iSB\ Phần II. HƯỚNG DẪN VIẾT PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ P</QR0,+AD;]Gk1:B1!HoiQ 2o6\(r-SPhiếu đánh giá tiêu chí (xem Phụ lục 1 của Quyết định 83/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2009) [!@"(<O 1. Mô tả hiện trạng (có minh chứng kèm theo) 2. Điểm mạnh 3. Điểm yếu 4. Kế hoạch cải tiến chất lượng pS!83S ,50S2#"+$k5118-*B;022/s2#51+S1:E(F A<N>pS!823#5GRSG$-*B>/3G^B;022/s2#-*3S# 5G 2m-*2K 2-]kkRS^IJ$l%<23!**GIJ./0/t1[!oRG -7RG-*;0221(#5 5. Xác định nhà tiêu chí đạt hoặc không đạt 5 5.1. Tiêu chí đạt yêu cầu khi tất cả 03 chỉ số của tiêu chí phải đạt yêu cầu. 5.2. Chỉ số trong tiêu chí đạt yêu cầu khi tất cả các yêu cầu (nội hàm của chỉ sô) của chỉ số đạt yêu cầu và đầy đủ các minh chứng phù hợp kèm theo(trường hợp không đủ minh chứng, Hội đồng tự đánh giá phải giải thích lí do trong phần Mô tả hiện trạng). Phần III. GỢI Ý CÁC MINH CHỨNG CẦN THU THẬP VÀ MỘT SỐ CÂU HỎI CẦN ĐƯỢC TRẢ LỜI VỀ CÁC YÊU CẦU CỦA CHỈ SỐ Tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ số Gợi ý các minh chứng cần thu thập Gợi ý một số câu hỏi cần được trả lời về các yêu cầu của chỉ số Điều 4 . Tiêu chuẩn 1: Chiến lược phát triển của trườngtrung học sở 1. Chiến lược phát triển của nhà trường được xác định rõ ràng, phù hợp mục tiêu giáo dục phổ thông cấp trung học sở được quy định tại Luật Giáo dục và được công bố công khai. a) Được xác định rõ ràng bằng văn bản và được quan chủ quản phê duyệt; ah;3S 2$5A<* $% 6Y<  Z@=$% -* 'Y<AY32"+0iuv !"#-**!8!\ aB<+/6B-h;3S 2 $5A<*$% 6Y<Z@ =$%-* 'Y<AY32 "+0T b) Phù hợp mục tiêu giáo dục phổ thông cấp trung học sở được quy định tại Luật Giáo dục; a1450(R2K 2A< S 2$5*$%-] -] q7!"#G.0$%2X6G S 2 $5 ! "# A< EG +0 aFS-]q7!"#G.0 $%2X6GS 2$5 !"#A<EG+0iF-]$% 5&-*$&'()\5IB 2K 2/6T 6 c) Được công bố công khai dưới hình thức niêm yết tại trụ sở nhà trường, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương và trên Website của sở giáo dục và đào tạo hoặc Website của trường (nếu có). a9450-h;3Q6;F 6/<$68V h  ;3  B     h  $  ;!G  $< w[;([A<$%!HA<2v!H A<P) G  !H     1  +S  8 $%GT 2. Chiến lược phát triển phù hợp với các nguồn lực của nhà trường, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và định kỳ được rà soát, bổ sung, điều chỉnh. a) Phù hợp với các nguồn lực về nhân lực, tài chính và sở vật chất của nhà trường; a3F/=oR0BG"R /S*!8!=oR;X($! gh1Ch1]^ a3F/*>-*'()-7 A<*$%0B^ aR/S*>io(*]G =/2>!*o(\5R 0  1#   S     2  $5 !"#$!gh1-*Ch1^ aP'=Y+!8X5A<*$% B  (R B  B2  m  /S  A<  Z@  = $%G 2$2"+0^ a6G14/Y< SE(F bLh4oRG*>-*'() -7A<*$%B>/35 Io+"RS 2$5T b) Phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; a-h;3GJY+SJ]2 $5/SaIQ@A<J<2'^ a6G14/Y< P!(S 2$5*$%-] -h;3GJY+SJ]2 $5/SaIQ@A<J<2'5+ 7 SE(F  (RA<S 2$5A<* $%-]-]J]2$5/S aIQ@J<2'T c) Định kỳ 02 năm rà soát, bổ sung và điều chỉnh. ;3$*(!G;X(-*.EG$* (!G;X(-*.E S 2 $5A<*$% BJ/k?h1$*(!G;X(-*. E/6T3>m"!.E -*;X(T Điều 5. Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý nhà trường 1. Nhà trường cấu tổ chức phù hợp với quy định tại Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học (sau đây gọi là Điều lệ trường trung học) và các quy định khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. a) Hội đồng trường đối với trường công lập, Hội đồng quản trị đối với trường tư thục (sau đây gọi chung là Hội đồng trường), Hội đồng thi đua và khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng tư vấn khác, các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các bộ phận khác (nếu có); aY+SJ*72Z@=$% -]$%672GZ@=Y3$J-] $%#^ a_+SJ*72Z@=< /[)^ a _+SJ*72Z6 x 6 y /+ z o x  iSB\^ a_+SJ*72Z@=-^ a_+SJ*72X!-#-*X _3m&(GX_3$J-*%(F iSB\G a-h;3Y+J4hG01-# a  B  A    Z6 x   6 y   $' y   6 {   -' {  $' y 6o x 2GZ6 x 6 y Y< z $ x 6 { -' {  $' y      x G  Z6 x   6 y     <  /[ ' z GZ6 x 6 y /+ z o x -*Z6 x 6 y  -o { Tqm"!<AZ@=[! Y+JA<.0T a'X4G01-#A<Z6 x 6 y  </[' z B[!/!3G. ?A<.0<+/6T a'X4G01-#A<Z6 x 6 y  /+ z o x iSB\T aZ6 x 6 y  -o {   *72[! 8 Y+.8-*%<!8@#5F -]Z@=GX$!*$%^ a14/iSB\ .ggA<q7!"#Tb01-#G Y+.8G*2,-*%<!8 @A<Z@=- Z0 $)Y+SJB$l$*<+/6T b) các tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội; a_+SJ*726 z  {  < z   6 x   (< z    x   b<1G  6  !< y G !< y < 6 x (< z Z6 y | { 9G @S.2!Z=>9 -< y < { 6 z  { I< } 6 x /< { iSB\ a14/iSB\ aB6 z  { < z 6 x (< z  x b<1T i;@3<+3;@'()T' X  4T\bS/6B X  4 3km"!T a  B  6 z   {   6  !< y G  !< y   <  6 x (< z Z6 y | { 9G @S .2!Z=>9i1 -*~-.'X4\bS/6B km"!T c) đủ các khối lớp từ lớp 6 đến lớp 9 và mỗi lớp học không quá 45 học sinh (không quá 35 học sinh đối với trường chuyên biệt); mỗi lớp lớp trưởng, 1 hoặc 2 lớp phó do tập thể lớp bầu ra vào đầu mỗi năm học; mỗi lớp được chia thành nhiều tổ học sinh; mỗi tổ tổ trưởng, tổ phó do học sinh trong tổ bầu ra. a3"<(]2A<*$%i1: ]2,+A6O!- A01G(•(F&(1:]2G& ]2$)G]22BGX$)GX2BG\^ a6G14/Y< SE(F b*$%B24,+A+, A<E(F/6TbS/624  k)51*!Tqm"!T 2. Thủ tục thành lập, cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Hội đồng trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. a) Thủ tục thành lập, cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường đối với trường công lập thực hiện theo quy định tại a_+SJ*72Z@=$% i$%672\G$!B50* 2,G'X4GY+$k;,n ab*$%BR0Ob01 -#GY+.8GA#*72-*' 9 Điều lệ trường trung học; đối với trường tư thục thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động trường tư thục; *--**72Z@=$%G 2B1Y+./m_+SJ*72 Z@  =  $%  2K   2  -]  .  0 $%$&^ a_+SJ-.1#G"RG/S!8 -*2']2$5A<*$%^ a_+SJ-.-0+@=R! *$%^ a_+SJL-.-.*>G* (3A<*$%^ a_+SJ-.X4Go(R[!Y+ J-*BY+.]0%"5'Y< B1Y+.;X01*1Z0$)G 2BZ0$)iSB\^ a;350(R1(-0R0 JY+SA<Z@=$%G-0 R0Y+S"oA$!!8 @A<*$%-*-01(!8 @A<*$%^ a_+SJ*72Z@=Y3$J i$%#\^ a14/iSB\ X4A<Z@=$%i$%6 72\ R0[!Y+J8 /!3?-*D.?CA<.0$% $&TbS< *72, AGk$lm"!T'<B* 72<+/6T ab*$%BR0Ob01 -#GY+.8GA#*72-*' X4A<Z@=Y3$JiF-] $%#\R0[!_+SX 4-*!8@$%#T i_+SJD€d?CCd_ae\ b) Hội đồng trường đối với trường công lập hoạt động theo quy định tại Điều lệ trường trung học; đối với trường tư thục ah;3A<@=$%-.-02o 6$01#5!N*- 1(!8@A<*$%^1 aZ@=$%i$%672\B &2%/`>C?,dh1&T 2&2B3!7G;5Y+S 10 [...]... bản rà soát, đánh giá để cải tiến việc việc sử dụng thiết bị dạy học và viết, đánh sử dụng thiết bị dạy học và viết, đánh giá, giá, vận dụng sáng kiến, kinh nghiệm về các vận dụng sáng kiến, kinh nghiệm về các 33 hoạt động giáo dục của giáo viên hoặc tập hoạt động giáo dục của giáo viên hoặc tập thể giáo viên thể giáo viên 4 Mỗi năm học, nhà trường thực hiện đầy đủ các hoạt động giáo dục ngoài giờ... soát, đánh giá để cải tiến - Biên bản rà soát, đánh giá để cải tiến các Hằng tháng, Hiệu trưởng tổ chức rà quản lý hoạt động giáo dục trên lớp, hoạt các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục soát, đánh giá để cải tiến các biện pháp động giáo dục nghề phổ thông - hướng trên lớp và hoạt động giáo dục nghề phổ quản lý hoạt động giáo dục trên lớp và nghiệp và các hoạt động giáo dục khác hoạt động giáo dục. .. liên định về tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên ? kết quả giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi tiếp tính từ năm được đánh giá trở về trước, cấp trường, cấp huyện trở lên; ít nhất 30% giáo viên trong tổng số giáo - Bảng tổng hợp từ kết quả của các Phiếu viên của nhà trường đạt tiêu chuẩn giáo đánh giá, nhận xét giáo viên hằng năm của viên dạy giỏi từ cấp huyện trở lên và không nhà trường giáo viên xếp... hiện đầy đủ việc sử dụng thiết bị hiện của nhà trường trong dạy học b) Viết, đánh giá, vận dụng sáng kiến, kinh - Kế hoạch hằng năm viết sáng kiến, kinh nghiệm về các hoạt động giáo dục của giáo nghiệm về các hoạt động giáo dục của giáo viên hoặc tập thể giáo viên được thực hiện viên hoặc tập thể giáo viên (dựa trên việc theo kế hoạch của nhà trường; đăng ký của giáo viên hoặc tập thể giáo) ; - Biên... nhà trường (từng học kỳ) về việc rà soát tiến độ viết sáng kiến, kinh nghiệm của các giáo viên; - Quyết định thành lập ban (tổ) nghiệm thu đánh giá sáng kiến, kinh nghiệm về các hoạt động giáo dục của giáo viên hoặc tập thể giáo viên - Biên bản hằng năm của nhà trường về nghiệm thu và đánh giá chất lượng sáng kiến, kinh nghiệm của giáo viên hoặc tập thể giáo viên; c) Mỗi học kỳ, rà soát, đánh giá để... đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch dạy, học tập các môn học và các hoạt động giáo dục khác theo quy định tại Chương trình giáo dục trung học cấp trung học sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành a) Phổ biến công khai, đầy đủ kế hoạch giảng - Kế hoạch giảng dạy và học tập các môn - Kế hoạch giảng dạy và học tập các môn dạy, học tập các môn học và các hoạt động của trường; của trường đã được... hoạt giáo dục khác; - Sổ nhật ký hoặc biên bản đánh giá chất động giáo dục khác ? Chất lượng của các lượng về hiệu quả hoạt động giáo dục của buổi sinh hoạt chuyên môn ? các thành viên trong tổ; 14 - Biên bản đánh giá, xếp loại giáo viên; - Các thông tin, minh chứng khác liên quan đến chỉ số c) Hằng tháng, rà soát, đánh giá việc thực - Biên bản rà soát, đánh giá để cải tiến các Hằng tháng, rà soát, đánh. .. theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo a) Đánh giá, xếp loại học lực của học sinh - Quy trình đánh giá, xếp loại học lực của- Cần so sánh với Quy chế đánh giá, xếp theo quy định; học sinh; loại học lực học sinh của Bộ Giáo dục và - Bảng đánh giá xếp loại học lực của học Đào tạo; 19 sinh từng lớp, của từng khối và cả trường - Việc đánh giá, xếp loại học lực của học - Các thông tin, minh chứng khác liên... học tập, dự giờ, thi giáo viên dạygiờ, thi giáo viên dạy giỏi các cấp, sinh phương và hoạt động giáo dục nghề phổ giỏi các cấp, sinh hoạt chuyên đề, nội dung hoạt chuyên đề, nội dung giáo dục địa thông - hướng nghiệp; giáo dục địa phương và hoạt động giáo dục phương và hoạt động giáo dục nghề phổ thông - hướng nghiệp ? nghề phổ thông- hướng nghiệp; - Sổ theo dõi các hoạt động nhà trường của Hiệu trưởng;... của học sinh thế nào ? b) Công khai kết quả đánh giá, xếp loại học - Sổ điểm lớn, học bạ của học sinh; Công khai kết quả đánh giá, xếp loại học lực lực của học sinh; - Biên bản làm việc giữa giáo viên chủ của học sinh ? Tóm tắt các hình thức công nhiệm và cha mẹ học sinh về việc công khai kết quả đánh giá, xếp loại học lực của khai kết quả đánh giá, xếp loại học lực của học sinh học sinh c) Mỗi học . VÀ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN 1. Khái niệm tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ số đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở . triển của trường trung học cơ sở 1. Chiến lược phát triển của nhà trường được xác định rõ ràng, phù hợp mục tiêu giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở được
- Xem thêm -

Xem thêm: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn