De kiem tra 15 phut chuong 1-Đai 9

3 1,322 27
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2013, 19:10

. D. x 1 2 và x 0 Câu 6 Kết quả đúng của 0,81 là : A. 0, 09 B. 0, 09 và - 0, 09 C. 0 ,9 và - 0 ,9 D. 0 ,9 Câu 7 Giá trị của biểu thức 2 (3 - 11) là : A. 11 - 3. 11 D. Một kết quả khác Câu 8 Nghiệm của phơng trình 27x - 12 - 4x = 9 là: A. 1 B. 3 C. 9 D. Một kết quả khác B. Tự luận : Rút gọn biểu thức sau: (4 đ) 1/
- Xem thêm -

Xem thêm: De kiem tra 15 phut chuong 1-Đai 9, De kiem tra 15 phut chuong 1-Đai 9, De kiem tra 15 phut chuong 1-Đai 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn