Đề toán lớp 2 (kì II)

2 583 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2013, 18:10

Họ và tên: . ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯNG CUỐI HỌC KÌ II Lớp 2 . Môn: Toán Thêi gian: 40 phót Điểm Lời phê của cô giáo Bài 1: Tính: 8 + 7 = 12 - 8 = 5 + 9 = 11 - 6 = 14 + 9 = 4 + 7 = 17 - 8 = 8 + 8 = Bài 2: Đặt tính rồi tính. a. 45 + 26 b. 62 + 29 c. 34 + 46 d. 80 - 37 . . . . . Bài 3: Tìm x: a. x + 22 = 40 b. x - 14 = 34 . . . . Bài 4: Mỹ cân nặng 36kg, Lan nhẹ hơn Mĩ 8 kg. Hỏi Lan cân nặng bao nhiêu kilôgam?ê ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Bài 5: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: Số hình chữ nhật có trong hình vẽ là: A. 3 B. 4 C. 5 ĐÁP ÁN TOÁN GIỮA CUỐI HỌC KÌ I LỚP 2 Bài 1: Học sinh làm đúng 1 phép tính được 0,25 điểm ( 2 điểm) 8 + 7 = 15 12 - 8 = 4 5 + 9 = 14 11 - 6 = 5 14 + 9 = 23 4 + 7 = 11 17 - 8 = 9 8 + 8 = 16 Bài 2: Học sinh đặt tính, tính đúng 1 bài được 0,5 điểm ( 2 điểm) a. 45 b. 62 c. 34 d. 80 26 29 46 37 71 33 80 43 Bài 3: Học sinh thực hiện đúng một bài được 1 điểm: a. x + 22 = 40 b. x - 14 = 34 x = 40 -22 x = 34 + 14 x = 18 x = 48 Bài 4: Họcï sinh nêu đúng lời giải, đáp số được 1 điểm, viết đúng phép tính được 1 điểm: Bài giải Lan cân nặng là: 36 - 8 = 26 (kg) Đáp số: 26 kg Bài 5: Học sinh khoanh đúng vào câu C được 2 điểm. Húc, ngày 05 tháng 12 năm 2007 PHÓ HIỆU TRƯỞNG TỔ KHỐI TRƯỞNG Trần Đức Vinh Nguyễn Thò Bích Phượng + - + - . ÁN TOÁN GIỮA CUỐI HỌC KÌ I LỚP 2 Bài 1: Học sinh làm đúng 1 phép tính được 0 ,25 điểm ( 2 điểm) 8 + 7 = 15 12 - 8 = 4 5 + 9 = 14 11 - 6 = 5 14 + 9 = 23 . tên: . ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯNG CUỐI HỌC KÌ II Lớp 2. Môn: Toán Thêi gian: 40 phót Điểm Lời phê của cô giáo Bài 1: Tính: 8 + 7 = 12 - 8 =
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề toán lớp 2 (kì II), Đề toán lớp 2 (kì II), Đề toán lớp 2 (kì II)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay