Bao cao ket qua khao sat dau nam

1 964 4
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2013, 17:10

Báo cáo Kết quả kiểm tra chất lợng đầu năm học 2009 - 2010 Đơn vị:Trờng tiểu học Xuân phong tt Môn, lớp Sĩ số Điểm Điểm 0 0.5 - > 3.0 3.5-> 4.5 5->6.5 7.0->8.5 9->10 sl % sl % sl % sl % sl % sl % 1 Toán L1 62 0 2 3,2 4 6,4 15 24,1 32 51,5 9 14,5 2 Toán L2 43 0 1 2,3 7 16,2 17 39,3 11 26 7 16,2 3 Toán L3 57 0 7 12,2 5 8,7 21 36,9 17 30 7 12,2 4 Toán L4 53 0 6 11,3 4 7,5 22 41,7 16 30,1 5 9,4 5 Toán L5 81 0 8 9,8 7 8,6 36 44,8 22 27 8 9,8 cộng 296 0 24 8,1 27 9,1 111 37,6 98 33,1 36 12,1 6 Tiếng Việt, L1 62 0 3 4,8 6 9,6 22 35,5 25 40,5 6 9,6 7 Tiếng Việt, L2 43 0 2 4,6 9 21 23 53,6 7 16,2 2 4,6 8 Tiếng Việt, L3 57 0 6 10,5 6 10,5 32 56,3 10 17,5 3 5,2 9 Tiếng Việt, L4 53 0 3 5,6 7 13,2 24 45,5 16 30,1 3 5,6 10 Tiếng Việt, L5 81 0 6 7,4 9 11,1 46 56,9 19 23,4 1 1,2 Đề nghị (nếu có): Xuân Phong , ngày 10 tháng 9 năm 2009 Phó Hiệu trởng Phạm Thị Hồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bao cao ket qua khao sat dau nam, Bao cao ket qua khao sat dau nam, Bao cao ket qua khao sat dau nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay