Chuyên đề lượng giác - sẽ có lời giải

2 526 2
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2013, 11:10

Lượng giác 11 Ôn tập chương I : 1.61 Giải các phương trình sau a) cos ( 7 π - 3x ) = - 2 3 b) 6tan ( 2x - 3 π ) = -2 3 c) 2cos 2 x – sin 2 x – 4cosx + 2 = 0 d) 9sin 2 x – 5cos 2 x – 5sinx + 4 = 0 e) cos2x + sin 2 x + 2cosx + 1 = 0 f) 3cos2x + 2(1 + 2 + sinx )sinx – 3 - 2 = 0 1.62 Tìm các nghiệm thuộc đoạn [ 0 ; 2 π ] của phương trình : Sin(2x + 2 9 π ) – 3cos ( x - 2 15 π ) = 1 + 2sinx Tính giá trị gần đúng , chính xác đến hàng phần trăm của các nghiệm đó . 1.63 Giải các phương trình sau : a) 3 sin2x + cos2x = 2 b) 2 2 ( sinx + cosx )cosx = 3 + cos2x c) cos 2 x - 3 sin2x = 1 + sin 2 x d) 4 3 sinxcosx + 4cos 2 x – 2sin 2 x = 2 5 1.64 Giải các phương trình sau : a) sin ( 2 π + 2x )cot3x + sin( π + 2x ) - 2 cos5x = 0 b) tan 2 x + cos4x = 0 c) 9sinx + 6cosx – 3sin2x + cos2x = 8 d) sin 4 ( x + 4 π ) = 4 1 + cos 2 x – cos 4 x e) ( 2sinx + 1 )(3cos4x + 2sinx – 4 ) + 4cos 2 x = 3 f) 2 sin 2 ( x + 4 π ) = 2sinx 1.65 Giải các phương trình sau : a) 2sinx + cotx = 2sin2x + 1 b) tan 2 x ( 1 – sin 3 x ) + cos 3 x – 1 = 0 c) 1 + cot2x = xx x 2sin.2sin 2cos1 − ( không gõ được mẫu : sin2x.sin2x = sin bình 2x ) d) 5sinx – 2cos 3 x = x xx 2cos2 cos4sin5 1 1.67 . Cho phương trình : m sinx + ( m + 1 ) cosx = x m cos a) giải phương trình khi m = 2 1 b) tìm các giá trị của m sao cho phương trình đã cho nghiệm VD3(35) Giải phương trình : sin( x - 4 π ) = 22 31 + ( ĐH) VD9(38) Giải phương trình Cosxcos2xcos4xcos8x = 8 1 cos15x (CĐ) VD10 Giải các phương trình a) sinx + sin( 2 13 π - x ) = 1 b) 2 3 + sin 5 π sin2x = sin 10 3 π cos2x VD11 : Giải phương trình ( ĐH Mỏ Địa chất 97-98) x x sin5 5sin = 1 VD12. Giải các phương trình tan2xsin2x - 3 3 cot2xcos2x = 0 VD1(53) Tan2x.tan4x = 1 VD3 Tìm các nghiệm x ∈ ( 0;2 π ) của phương trình Sin(3x – 4 ) = sin ( x – 2 ) VD4 Giải phương trình sin( π cosx) = 1 VD5. Giải phương trình : tan( 4 π (cosx – sinx)) = 1 2 . Lượng giác 11 Ôn tập chương I : 1.61 Giải các phương trình sau a) cos ( 7 π - 3x ) = - 2 3 b) 6tan ( 2x - 3 π ) = -2 3 c) 2cos 2 x –. x m cos a) giải phương trình khi m = 2 1 b) tìm các giá trị của m sao cho phương trình đã cho có nghiệm VD3(35) Giải phương trình : sin( x - 4 π ) = 22
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề lượng giác - sẽ có lời giải, Chuyên đề lượng giác - sẽ có lời giải, Chuyên đề lượng giác - sẽ có lời giải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay