Cac phuong phap giai nhanh bai toan hoa hoc

11 1,900 15
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2013, 09:10

. clorua lần lợt là: A. BeCl 2 , MgCl 2 B. MgCl 2 , CaCl 2 C. CaCl 2 , SrCl 2 D. SrCl 2 , BaCl 2 Cách giải nhanh: Đặt công thức chung của hai muối là RCl 2. (TGKL) khi chuyn t 1 mol cht A thnh 1 hoc nhiu mol cht B (cú th qua cỏc giai on trung gian) ta d dng tớnh c s mol ca cỏc cht hoc ngc li. Chng hn: a) Xột phn
- Xem thêm -

Xem thêm: Cac phuong phap giai nhanh bai toan hoa hoc, Cac phuong phap giai nhanh bai toan hoa hoc, Cac phuong phap giai nhanh bai toan hoa hoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn