Phân loại Chuyên Đề Dao Động Cơ Học

18 562 4
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2013, 08:10

 PHÂN LOẠI BÀI TẬP CHƯƠNG DAO ĐỘNG Dạng 1: Vận dụng các đặc điểm của dao động điều hòa, so sánh pha của dao động. Câu 1: !"#$! %& ω = '()*!+,-./&0'(1!+,234/ 5 0'()6 3!7 ,)8)/& 5 09)%:0);0<)=0 Câu 2: !"#)+,>!?6@34-.5%)=0'(.!+AB!,-.=0'( / ) CDπ /  ≈ %&)6E(+2.3!7 ,) Câu 3: Một  !" .7?FB 2!".!=&G0H)*!I6JK%&G0H2+ H'G//& scmv π = ) >L ,-.M 8)%G(H9)&NOG(H)&N%G(H<)OG(H Câu 4: !,0P+  !" . J!-7 B89K%:G0H.-.0 Q>R, P?$!+%/&&G#'SH)9T?0U!0(V)>L .+AB!,S!-.M 8) H'G/N5HWG /& % sms π 9) H'G/N:5HWG/& sms π ) H'G5/HWG /& % sms π <) H'G5/HWG/& sms π Câu 5: !"#$!E(+2 /& ω = '(N !" .$!3!78K:0)U+X!!- !?6@34)YZX!Z[  %& π (E!7-.M8):0) 9)/=0))\0) <)%/0) Câu 7: D!]0 !"#7?FB 2!".!/&0. > X!!5S2A!^O=&  .SE)63!7.E(+ )A)%&0W5_B)/&0W%_C)%&0W/_D)/&0W5_ Câu 8M !"#$!SZP1MJK:(!Gπ`HG0H)C!.+,IX!!]0K(-.M8)JK :0WK&9)JK50WK5π0'()JK50WK5π0'(<)JK50WK5π0'( Câu 8M !"#$!3!7O0N>!2-!JKa5012+=π0'()E(+ -.M 8)O_ 9)/_)&N/_ <)&NO_ Câu 9:  !"#2SZP1 = (G%& H : x c t cm π π = + ). X!!]0K&I@.!] b !". N+-.3 !7c 8)JK/0N /& 5 'v cm s π = − Nb !"@0)9)JK/0N /& 5 'v cm s π = Nb !"ZP) ) / 5x cm= − N /& 'v cm s π = Nb !"ZP)<) / 5x cm= N /& 'v cm s π = Nb !"ZP) Câu 10MD!]02SJK8 (G ω H70ZXdK/&0N2>L K/()!e3!]f +N!+.6V!VAB!,) Câu 11Mg,0 !" .2BZ1hM 9!7N.S3E-E-Z[-.M 8)=0W&) 9)a=0Wai) )=0Wi) <)a=0W& Câu 12Mg3!]!(A3!e!7,+b -!  !" .21B. (@M A. ZXS3 -WB. ZX#WC. ZXb-!SWD. ZXSb3 - Câu 13. !" .>!2-! % /x cm= 1+ % = 5v π = 0N>!2-! / / /x cm= 12+ / = /v π = 0)9!7.E(+ ,-.M A.=0.%_) B.;0./_) C. = /cm ./_) D.VSV>V) Câu 14.  !" . j>L!Z[?YZX%&0)*!2-!JK5012+ K%:π0'()>L ,-.MA.&NO(B.%N:(C.%(D./( Câu 15: !" .$!SZP1JK= (G=π`π'5H)6?YZX-$D0.!Z[  > X!!∆K%':G(HMA.= 5 0B.5 5 0C. 5 0D./ 5 0 @%O)/M !"#Ub QkJN?6@34k$!3!78.>L) >  X!!'5N?YZXTD0.2]!Z[-.M8)G√5a%H89)8)8)√5<)8)G/a√/H Câu 16: !" .N>!2-!J % K=01+ % =& 5 'v cm s π = − W>!2-! / = /x cm= 1+ / =& / 'v cm s π = )6>L MA.%):(B.&N/(C.&N;(D. &N=( Câu 17:  !" .$!SZP1-!JK%&(!G;πaπ'5H0)*!?62-!:01 +,2-.M8):=π0'(9)±;&π0'()±:=π0'( <);&π0'( Câu 18:  !" . 8)+3!el!!" .mS( $!-!) 9)+3!el!!" .Z[S( $!-!) %  )+3!el!!" .($0Sπ'/( $!-!)<)+3!el!!" .0Sπ'/( $!-!) Câu 19:   !" . 8)!+3!el!!" .mS( $!-!) 9)!+3!el!!" .Z[S( $!-!) )!+3!el!!" .($0Sπ'/( $!-!)<)!+3!el!!" .0Sπ'/( $!-!) Câu 20:   !" . 8)!+3!el!!" .mS( $!+)9)!+3!el!!" .Z[S( $!+) )!+3!el!!" .($0Sπ'/( $!+)<)!+3!el!!" .0Sπ'/( $!+) Câu 20:D!]0 !"#)*!!?6@34N+,D!]0-.=&0'(NB!63!7! +2-$/&&0'( / )9!7 ,D!]0-.MA. &N%0)B. ;0)C. O0)D. &N;0) Dạng 2: Viết phương trình của dao động điều hòa Bài 1M !"#$!>LK%(.3!78K%&0)!eSZP1 , VZX [S(M HU+X!!K&-2-JK8G63!7ZPH 3HU+X!!K&-2-JKa8G63!7@0H HU+X!!K&-!?6@34Mb !"ZP.!"@0 HU+X!!K&-2-JK / A )b !"ZP.!"@0 bHU+X!!K&-2-JK / A − )b !"ZP.!"@0 nHU+X!!K&-2-JK ± / / A )b !"ZP.!"@0 HU+X!!K&-2-JK ± 5 / A )b !"ZP.!"@0 HY10?-,!^!eSZP1 .3!]!27QU) Câu 2. !"#$! O ω = '()B!6@34" 0+%NO0'(b !"ZP) ZP1 -.M 8)JK&N5(!GO`π'/H09) JK&N5(!GOH0 C. JK&N%O(!GOaπ'/H0<)JK&N%O(!GOH0 Câu 3. !"#$! %& / ω = '() +X!!K&-2-JK/ 5 0.!" 6@34$!+&N/ / 0'()CDK%&0'( /) ZP1 ,?E2BM 8)JK=(!G%& / `π'=H9)JK=(!G%& / `/π'5H)JK=(!G%& / `Oπ':H<)JK=(!G%& / `π'5H Câu 4: $!3!7:G0H)CK&N -o?62-!JK5 / G0Hb !"ZP$!!+2 -$ 5 / G0'( / H)ZP1 , -o-.M 8)JK: (\G0H9p)  J : ( 5 = π   = −  ÷   G0H)  J : ( 5 = π   = +  ÷   G0H<) J : ( 5 5 π   = +  ÷   G0H Câu 5: D!]02>+!-Z[0K%& !"#7 Bd.!=0NE(+O_)CK&ND!]0I 6  @  34  .  3o  E  !  b  Z$  ZP  ,  ?F  B )  9!]  f  U    ,    b  X!  !M 8)JK/ (G%&iai'/H0 9)JK/ (%&i0 )JK= (G%&i`i'/H0 <)JK= (Oi0 Câu 6: 2>+!-Z[0K%> !" .$!>1K/()?6@34$!+ & K5%N=0'() *!K&N?62-!JKO0Z[!"ZP?B )CDπ / K%&)ZP1 ,-.M Câu 7M ! !" .mSZPNm>1K/()< fD2-!IX!!]03EGK&H34 3!7 .34%0)< f!23!734 5 0NIX!!]03E-!34&.+2!V @0) !eSZP1 ,! Y ) 8HJ % K/ (πG0HNJ / K 5 (!πG0H9HJ % K (πG0HNJ / Ka 5 (!πG0H HJ % Ka/ (πG0HNJ / K 5 (!πG0H<HJ % K/ (πG0HNJ / K/ 5 (!πG0H Câu 8: -o-#J g0?ET.2f>K;&'0) -oA!^%&& e5%N=()U+X! !-.-?E2-!/0.]b !"ZP,QU$!+2-$ =& 50 ' ( 1 SZP1 ,?E-.M /  A. J = (G/&a '5H0 = π B. J : (G/&` ':H0 = π C. J = (G/&` ':H0 = π D. J : (G/&a '5H0 = π Câu 9: 2>+!-Z[0K%> !" .$!>1K/()?6@34$!+ & K 5%N=0'()*!K&N?62-!JKO0Z[!"ZP?B )CDπ / K%&)ZP1  !" .,-.M    Câu 15. !" .f(%';(1q-B!34eq)YZX!Z[ &NO(-.%:0) U+X!!-?6@34b !"@0)ZP1 ,-.M A. ; (G/ H / x c cm π π = + B. ; (G/ H / x c cm π π = − C. = (G= H / x c cm π π = − D. = (G= H / x c cm π π = + @%&M-#J rb df2!".!A!7-.5&0)b . EZ$!-#J 0T1D^@34 >!-#J !Y%&0)*s b SZPdf $!>!-#J 2!".!=/0Ng!" +/&0'( Z$-77G !" .H)U+X!!>!Z["+N!"ZPZ$-7)CD / '%& smg = )ZP1 ,-.M 8)JK t%& (// G0H9)JK t%& (/ G0H)JK H = 5 %& (G// π −t G0H<)JK H = %& (G/ π +t G0H Câu 46: !" .>!?6@342+K/&0'(.!+AB!,-.K/0'( / ) UK&-.-?6@34b !"@0,Q BNSZP1 ,-.M A. JK/ (G%&H0)B. JK/ (G%&`πH0)C. JK/ (G%&aπ'/H0)D. JK/ (G%&`π'/H0) Câu 37: !" .>!?6@342+K/&0'()t!+AB!,-. 0J K/0'( / ) UK&-.-?6@34b !"@0,Q B)ZP1 ,-.M A. JK/ (G%&`iH0)B. JK/ (G%&`i'/H0)C. JK/ (G%&i'/H0)D. JK/ (G%&H0) /)ZP1 .  3!ef$!X!!]0K%NO(2-!JKaOG0Hc 8)JKO(!G5π`πHG0HW9)JKO(!/πG0HW)JKO(!G5π`π'/HG0HW<)JKO(!5πG0H 6.D!]0A!^ !" .b SZP407 Bd89K/$!>1K/()U+ X!!-K&N>!D!]040I-!JK'/.+2!V@0)ZP1 ,D!]02BM8)J K(!Gπ`Oπ':HW9)JK/(!Gπ`π':HW)JK/(!Gπ`Oπ':HW<)JK(!Gπ`π':H Câu 17:2>+!-Z[0K%> !" .$!>LK/()?6@34$!+ & K&N5%= 0'()*!K&?62-!JKO0b !"@0,?FB )CD / π K%&)ZP1 !" ., -.MA. JK%& (G π ` 5 π HB. JK%& (G= π ` : π HC. JK%& (G= π ` : O π HD. JK%& (G π ` : π H Câu 49: -o-#J  !" .$!>LKO()9!e4B!X!!]0KO(?-o2-!JK / / 0. +K )' O / scm π ZP1 , -o-#J 2BZe. c A. JK /  (       − /O / ππ t  B. JK /  (       + /O / ππ t  C. JK (       − =O / ππ t  D. JK (       + =O / ππ t 001: !" .>!?6@342+K/&0'()t!+AB!,-. 0J K /0'( / )UK&-.-?6@34b !"@0,Q B)ZP1 ,-.A. JK / (G%&H)B. JK/ (G%&`i'/H)C. JK/ (G%&`iH)D. JK/ (G%&i'/H 005: !" .f(%';(1q-B!34eq)YZX!Z[ &NO(-.%:0) U+X!!-?6@34b !"@0)ZP1 ,-.M A. ; (G/ H / x c t cm π π = + W B. ; (G/ H / x t cm π π = − W C. = (G= H / x c t cm π π = − W D. = (G= H / x c t cm π π = + W Dạng 3: TÍNH THỜI GIAN ĐỂ VẬT ĐI TỪ VỊ TRÍ LY ĐỘ X 1 ĐẾN X 2 Câu 1:  !"#$!>L.3!78)Y6> X!!oD]!u62- HJ % K8eJ / K8'/3HJ % K8'/eJ / K&HJ % K&eJ / Ka8'/HJ % Ka8'/eJ / Ka8 bHJ % K8eJ / K8 / 5 nHJ % K8eJ / K8 / / HJ % K8eJ / Ka8'/ Câu 2M !"#$!3!78K=02>L K&N%( 8)6> X!!oD]!u62-J % K/0eJ / K=0 9)6> X!!oD]!u6J % Ka/0eJ / K/0 )6> X!!oD]!u6@34e6JK/0 5  Câu 3MMU!%-.X!!oD!u9e-!JK8'/./-.X!!!u6-!JK8'/ e3!7ZP)2M8) % K&NO / 9)  % K / )  % K/ / <)  % K= /  Câu 4M !"#2SZP1JK; (%&i)vVX!!]0!?6JK=-Ef/b !" @0>]uX!!]03oE ) Câu 5: 0 !"#2SZP1]       π −π= : /%& (J G0H)!?6@34-E E!7. X!!]0M 8p) 5 % G(H 9) : % G(H ) 5 / G(H <) %/ % G(H Câu 6: -o-#J  $!3!78)X!!oD]!u6@34e!]02-! / /8 J = -. &N/OG(H)>L, -oM8)%G(H 9)%NOG(H )&NOG(H <p)/G(H Câu 7M !"#$!SZP1 %&(!G H / : x t cm π π = + X!!oDu-3oE e -?62-! O 5cm− -Ef5b !"ZP-.M8)w() 9)\() )%%()<)%/() Câu 8M !"#2SZP1JK; (%&i)vVX!!]0!?6JK=-Ef/&&\>]u X!!]03oE ) Câu 9M !"#2SZP1JK; (%&i)vVX!!]0!?6JK=-Ef/&&;b !"@0>]uX!!]03oE ) Câu 10M -o-#J  !" .70xSd$!>1K%NO(.3!78K=0NS3E-. :'Oπ ) 6u-K&N2 BJKa/0-Ef/&&O. X!!]0. M 8)%O&5( 9)%O&5N/O( )%O&/N/O( <)%O&5N5wO( Câu 11:  -o-#J b df)*66  -o !"#b SZPdf)>1.3!7  , -o-E-Z[-.&N=(.;0)UQJyJdf!"ZPZ$J+N+ BB!6@ 34N+X!!K&>!?6@34b !"ZP)CD!+P!A K%&0'( / .i / K%&)X!! oD>]u>!K&e>!-A.g!,-#J 2-$A!]-.MA. w'5&()B. 5'%&()C. ='%O()D. %'5&() Câu 12: -o-#J dfg0x2>+!-Z[%&&.0-#J r2f>K%&&'0)*s  J+Z$!b SZPdfe6-#J Y=0g!" 20+ scm'=& π b SZPdf uZ$!-7) ! !" .b SZPdf)X!!oD]]u6DSDe 6-#J 3s%NO0-.M8)&N/( 9) s %O %  ) s %& %  <) s /& % Câu 13M -o-#J  b SZP$!SZP1JK8 (Gω`ϕH)f(z> X!!34 .34π'=&G(H1q,34eq,-#J ) -o !" .$!E(+234M 8)/&)( %  9);&)( %  )=&)( % <)%&)( % Câu 14: D!]0 !"#$!>11q.eq,23!e!7.34(z > X!!-.M8)/ 9) )'/ <)'= Câu 15M -o-#J b df)*66  -o !"#b SZPdf)>1.3!7  , -o-E-Z[-.&N=(.;0)UQJyJdf!"ZPZ$J+N+UB!6@ 34N+X!!K&>!?6@34b !"ZP)CD!+P!A K%&0'( / .i / K%&)X!! oD>]u>!K&e>!-A.g!,-#J 2-$A!]-.MA. / 5& s )B. w 5& s )C. % 5& s )D. = %O s ) Câu 16: !" .2E(+/_N3!7=0){0X!!]0. 2]b !"@0? 62-!/01(X!!]02%'%/(]b A. !"@0?6@34) B. !"ZP?62-!a/0) C. !"@0?62-! / 5cm − ) D. !"@0?62-!a/0) Câu 17: D!]0 !"#b SZP1JK5 (GOi`i':HGJ6340.634!@H)  0!@E!7uX!!]0K&ND!]0!?62-!JK`%0MA. w-E)B. :-E)C. =-E)D. O-E) Câu 18M !" .$!- HHG : O ON& (G= cmtx π π −=  2634G(H). X!!]0. (@ !?6JK/ 5 0b !"ZP,Q BM8)K%G(H9)K/G(H)KO 5 % G(H<)K 5 % G(H =  Câu 19: !"#$!3!]f- H 5 ON& (G= π π −= tx N 2Nx6340N634!@). X!!]0. (@(h!?6 cmx 5/ = b !"@0,QUM A. ='5G(H B. OG(H C. /G(H D. %'5G(H Câu 20:D!]0 !"#b SZP1M J /NO ( %&  / π   = π +  ÷   G0H)10+31,  %>L M8)O&G0'(H 9)O&G0'(H)OG0'(H <)OG0'(H Câu 21: 0 !"#2SZP1]       π −π= : /%& (J G0H)!?6@34-E E!7. X!!]0M8) 5 % G(H 9) : % G(H ) 5 / G(H <) %/ % G(H Câu 22: !"#$!>1N70 BdN!z!!]03!7.)U!"ZPue N+UB!6@34kN0+X!!K&-.-!?!]0|, Bkb !"ZP)t!+, 34>-EfD. X!!]0M A. K) B. K) C. K) D. K) Câu 23: -o-#J  $!3!78NX!!oD] -o!]u62-!J % Ka8e6 2-!J / K8'/-.%()>1 , -o-.MA. %'5G(H)B. 5G(H)C. /G(H)D. :G(H) Câu 24: b SZP1JK/ (GOπ`π':H`%G0H) !@E!7>]u-3oE  !?62-!JK/0b !"ZPZ[0D-Ec A. /-E B. =-E C. 5-E D. O-E Câu 25:  !"#$!SZP1JK8 (G`H)X!!oD>]u-3oE 2! +340z!VAB!-.MA)tK9)K)K<)K Câu 26M !"#u9e$!>1-.N6@34-.k)!]0,k9.kb fA-. .)X!!]!b 0!"ue-.M8)'=9)'/)'5<)': Câu 27) !" .$!SZP1JK/) (G/ π a π '/H0)}X!!w':(>]uX!!]03E !?6JK%0M8)/-E9)5-E)=-E<)O-E Câu 28) -o-#J  !" .$!SZP1JK8 (/ π G0H)q.eq, -o34 -EE!7-.M8)%';(9)%'=()%'/(<)%( Câu 29) -o-#J dfN>!b -#J !Y=0)*66  b SZPdf$! 3!7;01 0>1 X!!-#J 3s-.M8)'=9)'/)':<)'5 Câu 30.  -o-#J b df2f%&'0N2>+!-Z[/ON-DK%&0'( / )9EZX!@ -7(  -#J >3!eBg!r  NU+X!!-3oE NQ Jdf !"ZPZ$J+)q.eq,34. zX!!]0-.M A. 5 ;& =& k t π π = + () B. 5 ;& /& k t π π = + () C. ;& =& k t π π = − + () D. VS(+>V) Câu 31: !"#2>1)eU+X!!K&-?6@34N1 j>1E !7N+,34>IX!!]0M8)K';9)K'=)K':<)K'/) Câu 32. -o-#J 2x$!>+!-Z[0K%&&.-#J 2f>K%&'0 $!3!7/ 0) 0~!>1 NX!!0.xIV6@34-$P%0-.3 !7c A.&N=%w( B.&N5%w( C.&N/%w( D.&NO%w( Câu 33. !" .$!SZP1 %& (G ` '5H0x c π π = )X!!6u-3oE GK&H e>!!Z[?YZXO&0-.M A.w'5( B. /N=( C.='5( D.%NO( Câu 34:D!]0 !" .2+34>B!!X!!]0-!7!eS-. % K/N/G(H. / K/N\G(H)6u X!!]03EG K&(HeX!!]0 / D!]0Y!?6@34MA. =-E)B. :-E)C. O-E)D. 5-E) Câu 35:  !"#$!3!78.E(+n)X!!oD]!Z[?YZX2.!8-.M A. % :n )B. % =n )C. % 5n )D. n = ) Câu 36M !" .b SZP1JK%& (G/ π ` = π H0X!!]0!?6@34-Ef5-.M A) ; %5 G(HB) \ ; G(H)C)%()D) ; \ G(H ) Câu 37M !" .MtU! % -.X!!oD!u9e-!JK8'/. / -.X!!!u 6-!JK8'/e3!7ZP)2M8) % K&NO / 9) % K/ / ) % K= / <) % K / ) O  Câu 38. !" .$!E(+/_N3!78)X!!oD>!!u63!7e6q 345-Eeq-.MA. % : s B. % %/ s C. % /= s D. % ; s Câu 39: • @ •  !"#P € !@ • ( € 3q • O_)P • !!q € @ € 7 ‚ @ • !Z • ! • ƒ €  € -! • J % Ka&NO8G8- • 3!7 •   • H7 € ! • ƒ €  € -! • J / K`&NO8- • MA. %'%&()B. %()C. %'/&()D. %'5&() Câu 40: !"#b SZP1JK= (G / π a 5 π HN 2J634Jb!0sG0H.634 !@G(H) zX!!]0!?62-!JK/ 5 0b !"@0,QU-.M A. K:N&&( B. KONO&( C. KON&&( D. KONwO( Câu 41: 0 !"#2SZP1]       π −π= : /%& (J G0H)!?6@ 34-EE!7. X!!]0M8) 5 % G(H9) : % G(H) 5 / G(H<) %/ % G(H Dạng 4: Quãng đường vật đi được Câu 1: -o-#J  !"#$!3!7:0.>1%()B!K&N!?6@34b !"@0, Q B)l?YZX!Z[, > X!!/N5wO(>]uX!!]0Z[U-.0+-.M A. =;0B. O&0C. OONw:0D. =/0 Câu 2: !"#Ub QkJN?6@34k$!3!78.>L) > X!! '=N?YZX-$D0.2]!Z[-.MA. 8B. / 8C. 5 8D. %NO8 Câu 3M !" .$!SZP1JK= (G=π`π'5H)6?YZX-$D0.!Z[  > X!!∆K%':G(HM8)= 5 0  9)5 5 0 ) 5 0  <)/ 5 0 Câu 4: -o-#J g00-#J 2f>K%&&'0.2>+!-Z[0K/O&N !" .$!3!7 A K:0)U+X!!K&-?6@34)YZX!Z[ %&iG(HE!7-.M 8)\0) 9)/=0) ):0) <)%0) @%%M !" .b SZP1JK%/ (GO&aπ'/HG0H)6?YZX!Z[ X!! π'%/(N>]u-3oE M8)\&09)\:0)%&/0<)%&;0 Câu 5M !" .$!SZP1JK= (G=π`π'5H)6?YZX-$D0.!Z[  > X!!∆K%':G(HM8)= 5 0  9)5 5 0 ) 5 0  <)/ 5 0 Câu 6M !" .$!SZP1JK= (G=π` π'5H)6?YZX3sD0.!Z[  > X!!∆K%':G(HM8) 5 0  9)%0 ) 5 0  <)/ 5 0 Câu 7: $!SZP1 J = / (!GO  H0 = π = π − )YZX!uX!!]0 % %  ( %& = e /  :(= -.MA. ;=N=0 B. 555N;0 C. 55%N=0 D. 55wNO0 Dạng 5 : Tốc độ trung bình, tốc độ trung bình lớn nhất Câu 1: -o-#J Z[b dfIP!2!+UZXK%&0'( / N?xIS6Z$!!]0b )*! ?xI6@34N1-#J Y=0)*! 2 b SZPdf$!3!7O0N1+ 31, -o %>1-.M8)O&N550'(9)/ON%:0'()%/NO;0'(<)5N%:0'( Câu 2: D!]0 !"#$!SZP1JK= (GO t π ` 5 π H0)+31, %'/ >1E-.M8)/&0'( 9)/& π 0'( C)=&0'( <)=& π 0'( Câu 3: -o-#J Z[b dfIP!2!+UZXK%&0'( / N?xIS6Z$!!]0b )*! ?xI6@34N1-#J Y=0)*! 2 b SZPdf$!3!7O0N1+ 31, -o %>1-.M8)O&N550'(9)/ON%:0'()%/NO;0'(<)5N%:0'( Câu 4: !" .$!>L.3!78)+31-$D,A!^Z[ >  X!! / 5 T -.MA.  \ / A T W B. 5A T W C. 5 5 / A T W D. :A T W Dạng 6: Thời gian lò xo bị nén hoặc bị dãn :  Câu 1: : -o-#J  !" .b SZPdf$!SZP1JKO (G/&` H 5 π 0)CDK%&0'( / )X! !-#J !Y 0>L-.MA. %O π G(HB. 5& π G(HC. /= π G(HD. %/ π G(H Câu 2. -o-#J b dfNf>K;&G'0HNx>+!-Z[0K/&&GH !" .b SZP df$!3!78KOG0HN-DK%&G0'( / H) 0>LNX!!-#J !Y-.M A. %O π G(H B. 5& π G(H C. %/ π G(H D. /= π G(H Dạng 7: Tính chu kỳ. Cắt ghép lò xo Câu 1: -o-#J g0xb Z$!-#J .!N2>L -.) He-#J 3o3$0j1>L , -o0$!-.MA. / T )B. /)C. )D. / T ) 3Heo.! B2!".!- % .- / 1>L ,0~!-#J 0$!-.3 !7M Câu 2:to0T>+!-Z[0 % . 0-#J rb df1>L !7,^-. % K&N;()0 % 34 0T>V2>+!-Z[0 / 1>L-. / K&N:()eo!1 !7,^-.2>L-.M A.K&N%() B.K&Nw() C.K%() D.K%N/() Câu 3M*!o?x0 % . -#J N2 !"#$!>L % K%N/()>!o?x0 / . -#J 7N2 >L%N:()>!ogX!!0 % .0 / 1>L ,-.M8)%N=(9)/N&()/N;(<)=N&( Câu 4:to0T>+!-Z[0 % . 0-#J rb df1>L !7,^-. % K&N;()0 % 34 0T>V2>+!-Z[0 / 1>L-. / K&N:()eo2>+!-Z[0K0 % 0 / . -#J 2!712 $!>L-.3 !7MA)&NO5( B)&N/( C)%N=( D)&N=() Câu 5M!-#J C % .C / 2m.!)*!b 0. -#J C % 1>L ,-. % K&N5(N>!b . -#J C / 1>L ,-.&N=()+!!-#J $!I!E]Z[0-#J m.!g!b . ^!-#J 1>L ,-.MA)&N%/( B)&N/=(C)&N5:(D)&N=;( Câu6M!-#J C % .C / 2m.!)*!b 0. -#J C % 1>L ,-. % K&N5(N>!b . -#J C / 1>L ,-.&N=()+!!-#J $!I0E]Z[0-#J .!DS!g!b . ^ !-#J 1>L ,-.MA)&N%/()B)&N/=()C)&NO()D)&N=;( Câu 7M*!0o0. -#J * % 1 !"#$!>L % K&N:(N>!0o0. -#J * / 1  !"#$!>L / K&N;()*!0o0. ^!-#J > % N> / ( ( 1>L ,0-.M 8)&N=;( 9)&Nw&( )%N&( <)%N=&( Câu 8: Treo quả nặng m vào lò xo thứ nhất, thì con lắc tương ứng dao động với chu kì 0,24s. Nếu treo quả nặng đó vào lò xo thứ 2 thì con lắc tương ứng dao động với chu kì 0,32s. Nếu mắc song song 2 lò xo rồi gắn quả nặng m thì con lắc tương ứng dao động với chu kì: A. 0,192s B. 0,56s C. 0,4s D. 0,08s Câu 9:90 % K=&&N0 / KO&&.0 5 Kw&&Z[02+!!eS. 0-#J G0 % +!$!-#J N0 / +!$!0 % N.0 5 +!$!0 / H)*!3T0 5 !N1^ $!>L % K5G(H)T!>L ,^>!Z3T0 5 !GH.>!3T0 5 .0 / !G / H-E-Z[-.3 !7M A. K/G(HN / K:G(H B. K=G(HN / K/G(H C. K/G(HN / K=G(H D. K:G(HN / K%G(H Câu 10Mb 0x. 0-#J N-#J Y%&0N-DK%&0'( / )*66  $!3!7T1 >L ,-.MA)&N:5( B)&N;w(C)%N/;(D)/N%/( Câu 11: -o-#J df !" .$!3!7%&0) ?V1 „(+-A.g!AB! .A!],-#J -. %5 5 N-DKπ / 0'()>1 ,-.MA.%(B.&N;(C.&NO(D.VSV>V) Câu 12:*!o0?Ex0 % . 0-#J N2 $!0>L % K%N/G(HW>!o?x0 / . …-# J 22 $!>L / K%N:G(H)*!ogX!/?xG0 % `0 / H12 $!>LM 8)K % ` / K/N;G(H9)K / / / % TT + K/G(H)K / / / % TT + K=G(H <)K /% %% TT + K%N=OG(H Dạng 8: Lực đàn hồi cực đại và cực tiểu, chiều dài cực đại cực tiểu Câu 1: -o-#J f*b dfNE7+NEZ$!o)!Y,-#J B!6@34-. ∆-)  -o !"#b SZPdf$!3!78G8†∆-H) ?V1  HCAAB!VQ. !]0b 2-$-.M A. ‡K*G8∆-H B. ‡K*)∆-`8 C. ‡K*G∆-`8H D. ‡K*)8`∆- 3HCA.g!A!]VQ. !]0b -.M A. ‡K*G∆-a8H B. ‡K*)∆-`8 C. ‡K*G∆-`8H D. ‡K*)8`∆- w  He8ˆ∆-1-A.g!A!]VQ. !]0b -.M A. ‡K& B. ‡K*)∆-`8 C. ‡K*G∆-`8H D. ‡K*)8`∆- Câu 2: -o-#J b . !V+N>+!-Z[x-.0K%&&) -o !" .b SZP1MJK  (G%& O H0)CDK%&0'( / )CA.g!AB!.A!]VQ-7!Vb 2!V-.M A. ‡ 8v K%NOW‡ 0! K&NO B. ‡ 8v K%NOW‡ 0! K& C. ‡ 8v K/W‡ 0! K&NO D. ‡ 8v K%W‡ 0 K& Câu 3M -o-#J b df $!3!7=0N>L&NO()*+!-Z[?x=&&)CDi / K%&N K%&0'( / ) Ht!V,-A.g!AB!VQ. ?xMA):NO:B)/NO:)C)/O:)D):O: 3Ht!V,-A.g!A!]VQ. ?xMA):NO:B)&)C.%N==)D):O Câu 4: -o-#J b dfN-#J 2>+!-Z[>V>])#3!I6@341Z[>s J+ Z$!b SZPdf0 B50g! 2 )#3!A!^O& 0D/&() K / π K %&0'( / )„(+-$-A.g!AB!.-A.g!A!],-#J >! -.MA. OB. =C. wD. 5 Câu 5Mb . -#J -.02Y=0) K%&0'( / K / π 3!e-A.g!AB!.A!]-E-Z[-.%&. :)!".!A!7,-#J /&0)!".!A!].AB!,-#J  ?V1 -.M 8)/O0./=0) 9)/=0./50) )/:0./=0) <)/O0./50 Câu 6: -o-#J b dfN !"#$!SZP1JK/ (/&G0H)!".!A!7,-#J -.l 0 K 5&0N-DK%&0'( / )!".!TD.-$D,-#J  ?V1 -E-Z[-. A. /;NO0.550) B. 5%0.5:0) C. 5&NO0.5=NO0) D. 5/0.5=0) Câu 7M -o-#J b dfNE7+NEZ$!b 00K%&&)*s J+Z$!6@34 b  SZP  d  f  g!  3  r)        b  SZP  1M  JKO ( = / t π π   +  ÷   0)U+X!!-.-3N-DK%&0'( / )CAm]>s Z$>! 2 -$M8)%N:9):N= )&N; <)5N/ Câu 8:D!]02>+!-Z[0KO& !" .7 BdK;0$!E(+nKO_)*!K&D !]0?6@34b !"ZP)CD )%& / = π IX!!]0 %'%/t = (N-A@],D!]02 -$-.MA. %&B. 5 C. %D. N5%& Dạng 10: Tính năng Bài 1M -o-#J  !"#$!>L.3!78)B!6. 1q34eq) Bài 2M -o-#J  !"#$!>L.3!78)B!6. 1qDS!eq) Bài 3M -o-#J  !"#$!>L.3!78)B!6. 1qDS=-Eeq) Bài 4M -o-#J  !"#$!>L.3!78)}z> X!!. 1q34e q) Câu 5:  -o-#J 2>K%&&'0N?x2>+!-Z[0K%>)*!!?62-:02+;&0'() H63!7 MA. %&0) B. O0 C. =0 D. %=0 3H6qB!62-JKO0M8)&N5wO‰ 9)%‰ )%N/O‰ <)5NwO‰ Câu 6Mb 0T2>+!-Z[0K%>. 0-#J r2f>K=&&'0)tU!&J-.QU2SZP dfN+U&B!6@34,N!"ZPZ$-7)Z[>66 A $!3!7 O0)qŠ % .Š / ,>!2?62UJ % K50.J / Ka50-.M A)Š % K&N%;‰.Š / Ka&N%;‰ B)Š % K&N%;‰.Š / K&N%;‰C)Š % K&N5/‰.Š / K&N5/‰D)Š % K&N:=‰.Š / K&N:=‰ Câu 7M) -o-#J 20K/&& !" .b SZPf)!".!A!7,-#J -.- K5&0)CD K%&0'( / )*!-#J 2!".!/;01+34>.-2-A.g!2-$/)q-Z[ , -.MA)%NO‰B)&N%‰C)&N&;‰D)&N&/‰ Câu 8M2>+!-Z[0K%&&GH !" .7Q J$!E(+nK/G_HN-DB!X!!]0%2-! J%KaOG0HN(2%N/OG(H12eqM8H)/&G0‹H9H)%OG0‹HH)%/N;G0‹H<H)OG0‹H Câu 9M -o-#J  !" .)eqf-#J -7/-E.!0>+!-Z[!!-E1Pq, (hMA)>l! B)q3+-E C)q!-E D)!0!-E Câu 10: -o-#J 40NB!6@34NDS x0+2-$%&0'(Ub Q-#J N1 (&N=(eq -oBAB!-EE!7N-2V6@34 A. %N/O0) B. =0) C. /NO0) D. O0) Câu 11M -o-#J  b SZP$!SZP1JK8 (Gω`ϕH)f(z> X!!34 .34π'=&G(H1q,34eq,-#J ) -o !" .$!E(+234M 8)/&)( %  9);&)( %  )=&)( % <)%&)( % ;  Câu 12: !" .$!SZP1 %N/O (G/&` H / x c π = 0)+B!60.eqDS5-E q-.MA. %/NO0'( B. %&0'( C. wNO0'( D. /O0'() Câu 13: !" .$!+AB! 0J N2+2ŒN>!?vÞ trÝ li  x 1 vËt cã+ % tho¶0Y A.  % / K / 0J ` / % Œ / J / % )B.  % / K / 0J a / % Œ / J / % )C.  % / K / 0J aŒ / J / % )D.  % / K / 0J `Œ / J / % ) Câu 14:  !"#,0 -o-#J Ne!0>+!-Z[,x/&•1(+-E , -o  0PX!!MA. q / O -E)B. q O -E)C. !0 / O -E)D. !0 O -E) Câu 15M !" .$!3!7=0)*!22-!/01+-.%0'()E(+ -.M 8)5_ 9)%_ )=N:_ <)%N/_ Câu 16M2>+!-Z[/&&b .-#J -.02Y/0) ?V1 1!".!,-#J 3!e!7u/O0e5O0)CDK%&0'( / )Pq,-.M8)%/O&‰)9)&N%/O‰))%/NO‰)<)%/O‰) Câu 17:  !"#b X!!2SZP1 (!G Hx A t ω ϕ = + 1q.eq…  !"#$!E(+2M8) Ž ω ω = 9) Ž / ω ω = ) Ž / ω ω = <) Ž = ω ω =  Câu 18: -o-#J  !"#b SZPdf2q-Z[ ŠK/)%& a/ G‰H-A.g!AB! ,-#J ‡ G0JH K=GH)CA.g!,-#J >!I6@34-.‡K/GH)9!7 (h-. A. /G0H) B. =G0H) C. OG0H) D. 5G0H) Câu 19: -o-#J  !"#$!SZP1JK8 (ω)}@-.g3!]!q•  . eq•  , -ob X!!)ZX!Df(&NOG(Hq-B!34eq1E(+  -o(h-.M 8πG'(H 9)/πG'(H ) / π G'(H <)=πG'(H Câu 20: ?V1 !"#, -o-#J 1M A. Pq.q3!e!7E .mE(+NE(+2DS!E(+ ) B. (0~!-El!!"N2/X!!]0B!2PqDS!-Eq) C. >!qqNPq!0.Z[-B!N>!q!01Pqq) D. Pq,34q>!l!!"]) Câu 21:  -o-#J  !" .$!SZP1 O (G= HG H / x t cm π π = − )9!e>+!-Z[,?E-.%&&) q-Z[ ,-.MA. 5\N=;G HJ B. 5\N=;G HmJ C. %\Nw=G HmJ D. %\Nw=G HJ Câu 22: !" .Nf(0> X!!/NO(1q-B!34eq)E(+ , -.MA.&N%_B.&N&O_C.O_D./_ Dạng 11: Tổng hợp hai dao động cùng phương cùng tần số Câu 1:0!gX!! !" .mSZPN2SZP1-E-Z[-.J % K5(!G%&aπ'5HG0HWJ / K = (G%&`π':HG0HG 34!@H)vV+AB!,)A. O&0'(B. O&0'(C. O0'(D. O0'( Câu 2: • @ • Z • !7 •  • P • !=  • !7 •  •  • SZP •  • @ • ( €  €  € SZPƒ • M J % K5(!Gπ`πH0WJ / K5 (πG0HWJ 5 K/(!Gπ`πH0WJ = K/ (πG0H) • J € ! • SZP1  •  ‚ P • S ‚  @ • MA. H/' (GO ππ += tx B. H/' (G/O ππ += tx C. H/' (GO ππ += tx D. H=' (GO ππ −= tx Câu 3:! P!" .2mSZP.mE(+nKO&_N23!7-E-Z[-./.NS3E-E-Z[ -.π'5.π)ZP1, l[S2]-.SZP1. (@M A. 5  ( %&& / x a t π π   = +  ÷   WB. 5  ( %&& / x a t π π   = +  ÷   WC. 5  ( %&& 5 x a t π π   = −  ÷   WD. 5  ( %&& 5 x a t π π   = −  ÷   W Câu 4.! .SE23!7=0.%/0)9!7 l[S2]!V A.=;0 B.=0 C.50 D.\N&O0 Câu 5.23+ !" .mSZPmE(+23!7.S3E-.8 % K;0W8 / K:0W8 5 K=0W8 = K/0 .ϕ % K&Wϕ / Kπ'/Wϕ 5 KπWϕ = K5π'/)9!7.S3E, l[S-.M \ • • & K % ' / *8 / • & ' / G(H & • ‘ •   A. = / W = cm rad π B. 5 = / W = cm rad π C. = 5 W = cm rad π − D. 5 = 5 W = cm rad π − Câu 6: !" .f(%';(1q-B!34eq)YZX!Z[ &NO(-.%:0) U+X!!-?6@34b !"@0)ZP1 ,-.M A. ; (G/ H / x c t cm π π = + W B. ; (G/ H / x t cm π π = − W C. = (G= H / x c t cm π π = − W D. = (G= H / x c t cm π π = + W Câu 7MA!^gX!! !"#mSZPb VSZP1(MJ % K=(!G t π α + H0.J / K = 5  (G Ht π 0)9!7, l[S-$DM A. / π α =  B. / π α = −  C. α π =  D. & α =  Câu 8:A!^gX!! !"#mSZPb VSZP1MJ % Ka=(!G π H. J / K= 5  (G π H0ZP1 l[S-.M A. J % K; (G π ` : π H0B. J % K;(!G π a : π H0C. J % K; (G π a : π H0D. J % K;(!G π ` : π H0 Câu 9:! !"#G%H.G/HmSZPNmE(+.m3!78K=0)B!0X!!]0. 2N G%H2-!JK/0N]Z[!"ZPN# G/H!?6@34b !"ZP) C2N l[S,! 72-!3 !7.]b Z$. c A. JK;0.]Z[!"ZP) B. JK&.]Z[!"ZP) C. JK=0.]b !"ZP) D. JK/0.]b !"ZP) Câu 10: • @ • Z • !7 •  • P • !=  • !7 •  •  • SZP •  • @ • ( €  €  € SZPƒ • M J % K5(!Gπ`πH0WJ / K5 (πG0HWJ 5 K/(!Gπ`πH0WJ = K/ (πG0H) • J € ! • SZP1  •  ‚ P • S ‚  @ • )A. H/' (GO ππ += tx 0B. H/' (G/O ππ += tx 0 C. H/' (GO ππ += tx 0D. H=' (GO ππ −= tx 0 Câu 11 :  ! !" .mSZPNmE(+Nm3!7 / 0.2VS3E-E-Z[-. / 5 π . : π )3E.3!7, l[S,! 7-.MA. O %/ π W/)B. 5 π W / / )C. W/ / = π )D. / π W/ Câu 12:U@)*!2!"(Al[S ) A.9!7 l[S2!VA!]N>!-^S,! .SE340(+-’, / π ) B.9!7 l[S2!VA!]N>!-^S,! .SE340(+d, π ) C.9!7 l[S2!VAB!N>!-^S,! .SE340(+d, π ) D.9!7 l[S2!VAB!N>!-^S,! .SE340(+-’, π ) Câu 03: ! !" .mE(+.3!7Ub !Xd( ( B)!!?B >!]Z[!"N."B!62-!34j3!7)-^S,! -.M A. O i : ) B. = i 5 ) C. % i : ) D. / i 5 ) Câu 13: ! !"#mSZPm>1K/()< fDB!X!!]0K&2-!343!7 .34%0)< f!23!734 5 0NB!X!!]03E2-!34&.+@0)9!7  l[S,! 7-.MA. /0)B.50)C.O0)D./ 5 0) Câu 14)0!gX!. ! !" .M H0G%& (5=J % π= . H0G%&(!=J % π= )+, >!K/(-.3 !7c8)%/O0'(9)%/&NO0'()a%/O0'(<)%/ONw0'( Câu 15:0!! !" .mSZPmE(+MJ % KO(!Gωa 5 π HWJ / KO(!Gω` 5 O π H)< l [S2BM8)JKO / (!Gω` 5 π H9)JK%&(!Gωa 5 π H)JKO / (!ω<)JK / 5O (!Gω` 5 π H) Câu 16. A!^gX!! !" .mSZP2VSZP1 .SE-.M J % KO(!%&πG0H.J / KO(!G%&π` 5 π HG0H)ZP1 l[S,-. A)JKO(!G%&π` : π H)B)JKO 5 (!G%&π` : π H)C)JKO 5 (!G%&π` = π H)D)JKO(!G%&π` / π H Câu 17: A!^gX!/ J % K%/w(!GŒai'5H00NJ / K%/w(!Œ00) %& [...]... trình dao động thực tế ma sát µ = 5.10-3 Số chu kỳ dao động cho đến lúc vật dừng lại là: A.50 B 5 C 20 D 2 Câu 4: Một hệ dao động diều hòa với tần số dao động riêng 4 Hz Tác dụng vào hệ dao động đó một ngoại lực biểu π thức f = F0cos( 8πt + ) thì: A hệ sẽ dao động cưỡng bức với tần số dao động là 8 Hz 3 B hệ sẽ dao động với tần số cực đại vì khi đó xảy ra hiện tượng cộng hưởng C hệ sẽ ngừng dao động. .. Quảng Trị A.Biên độ dao động tổng hợp là 200mm B.Pha ban đầu của dao động tổng hợp là π/6 C.phương trình dao động tổng hợp là x=220sin( ωt-π/6)mm D.tần số góc của dao động tổng hợp là ω=2rad/s 4.Chất điểm m = 50g tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương cùng biên độ 10 cm và cùng tần số góc 10 rad/s Năng lượng của dao động tổng hợp bằng 25 mJ Độ lệch pha của hai dao động thành phần bằng... sau đây là biểu thức dao động điều hoà? A 3sinωt + 2cosωt B sinωt + cos2ωt C 3tsin2ωt D sinωt - sin2ωt Câu 36: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số Với điều kiện nào thì li độ (khác không) của hai dao động cùng độ lớn và trái dấu ở mọi thời điểm? A Hai dao động cùng pha, cùng biên độ B Hai dao động cùng pha, khác biên độ C Hai dao động ngược pha, cùng biên độ D Hai dao động ngược pha, khác... vật dao động điều hòa, trong 1 phút thực hiện được 30 dao động toàn phần Quãng đường mà vật di chuyển trong 8s là 64cm Biên độ dao động của vật là: A 3cm B 2cm C 4cm D 5cm Câu 9: Một vật dao động điều hòa với chu kì T = 3,14s Xác định pha dao động của vật khi nó qua vị trí x = 2cm với vận tốc v = 0,04m/s: A 0 B π rad 4 C π rad 6 D π rad 3 Câu 10: Chọn phát biểu sai về dao động điều hòa ? A.Tổng động. .. 5% sau mỗi chu kỳ Phần năng lượng của chất điểm bị giảm đi trong một dao động là: A 5% B 9,7% C 9,8% D 9,5% 11 Nguyễn Công Phúc THPT Vĩnh Định – Quảng Trị Câu 7 Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động tắt dần: A tần số của dao động càng lớn thì dao động tắt dần càng chậm C Biên độ của dao động giảm dần B năng của dao động giảm dần D lực cản càng lớn thì sự tắt dần càng nhanh BÀI TẬP TỔNG... Sau khoảng thời gian t = 0,75s kể từ lúc bắt đầu dao động chất điểm đang ở vị trí li A độ: A x = 0 B x = +A C x = -A D x = + 2 Câu 33: Trong một dao động điều hoà, khi li độ bằng nửa biên độ thì động năng bằng: 13 Nguyễn Công Phúc THPT Vĩnh Định – Quảng Trị 2 1 3 B năng C năng D năng 3 2 4 1 A năng 3 Câu 34: Một khối lượng 10g vật dao động điều hoà với biên độ 0,5m và tần số góc 10rad/s... Tất cả đề u đúng Câu 23: Trong dao động điều hòa những đại lượng dao động cùng tần số với ly độ là A Động năng, thế năng và lực kéo về B Vận tốc, gia tốc và lực kéo về C Vận tốc, động năng và thế năng D Vận tốc, gia tốc và động năng Câu 24: Một con lắc lò xo vật nặng khối lượng m = 100g và lò xo độ cứng k = 10N/m dao động với biên độ 2cm Trong mỗi chu kì dao động, thời gian mà vật nặng ở cách... dao động điều hòa với biên độ A2 Tỉ số biên độ dao động của vật M sau và trước va chạm là A2 A 2 3 k M m = 2 A B 2 = A1 A1 3 A2 3 A2 = =2 D A1 2 A1 Câu 48: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng.Tại VTCB lò xo giãn 5cm Kích thích cho vật dao động điều hoà Trong quá trình dao động lực đàn hồi cực đại gấp 4 lần lực đàn hồi cực tiểu của lò xo Biên độ dao động là: A.2 cm B 3cm C.2,5cm D.4cm Câu 49: Trong dao. .. cho nó dao động Khi vật nặng qua vị trí cân bằng thì giữ cố định điểm chính giữa lò xo Vật sẽ tiếp tục dao động với biên độ bằng: A 4cm B 2 2 cm C 2 cm D 4 2 cm Câu 93 Một con lắc lò xo m=100g dao động điều hoà với năng W=2mJ và gia tốc cực đại a Max=80cm/s2 Biên độ và tần số góc của dao động là: A 0,005cm và 40prad/s B 5cm và 4rad/s C 10cm và 2rad/s D 4cm và 5rad/s Câu 94 Một vật dao động điều... vì do hiệu tần số của ngoại lực cưỡng bức và tần số dao động riêng bằng 0 D hệ sẽ dao động với biên độ giảm dần rất nhanh do ngoại lực tác dụng cản trở dao động Câu 5 Một con lắc dao động tắt dần Sau một chu kì biên độ giảm 10 0 0 Phần năng lượng mà con lắc đã mất đi trong một chu kỳ: A 90 0 0 B 8,1 0 0 C.81 0 0 D.19 0 0 Câu 6: Một chất điểm dao động tắt dần tốc độ cực đại giảm đi 5% sau mỗi chu .  PHÂN LOẠI BÀI TẬP CHƯƠNG DAO ĐỘNG CƠ Dạng 1: Vận dụng các đặc điểm của dao động điều hòa, so sánh pha của dao động. Câu 1:. thứ nhất, thì con lắc tương ứng dao động với chu kì 0,24s. Nếu treo quả nặng đó vào lò xo thứ 2 thì con lắc tương ứng dao động với chu kì 0,32s. Nếu mắc
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân loại Chuyên Đề Dao Động Cơ Học, Phân loại Chuyên Đề Dao Động Cơ Học, Phân loại Chuyên Đề Dao Động Cơ Học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn