Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 10

17 457 3
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2013, 06:10

M¤N TO¸N LíP 1 Gi¸o viªn: Ng« thÞ hång thanh Tr­êng tiÓu häc Phó L©m 2 KiÓm tra bµI cò 8 =+ 1 4 =+ 5 9 =- 0 9 =- 3 9 9 9 6 1. §iÒn sè vµo To¸n : PhÐp céng trong ph¹m vi 10 9 1 10 9 + 1 = 10 1 + 9 = 10 PhÐp céng trong ph¹m vi 10 8 2 10 8 + 2 = 10 2 + 8 = 10 PhÐp céng trong ph¹m vi 10 7 3 7 + 3 = 10 3 + 7 = 10 PhÐp céng trong ph¹m vi 10 6 + 4 = 10 4 + 6 = 10 PhÐp céng trong ph¹m vi 10 5 + 5 = 10 PhÐp céng trong ph¹m vi 10 9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 1 + = 109 2 + 8 = 10 7 + 3 = 10 6 + 4 = 10 3 + = 107 4 + 6 = 10 5 + 5 = 10 [...]... + 1 10 10 10 10 10 10 b) 1 + 9 = 10 2 + 8 = 10 3 + 7 = 10 9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 7 + 3 = 10 8 - 2= 7 - 9 - 1 = 8 6 3 = 4 Bµi 1 : TÝnh b) 1 + 9 = 10 2 + 8 = 10 3 + 7 = 10 9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 7 + 3 = 10 8 - 2= 7 - 9 - 1 = 8 6 3 = 4 Sè ? Bµi 2 : 7 +5 2 +0 7 -1 10 8 6 -2 +4 4 +1 +1 9 Bµi 3 : Vi t phÐp tÝnh thÝch hîp : 6 + 4 = 10 4 + 6 = 10 PhÐp céng trong ph¹m vi 10 9 + 1 = 10 7 + 3 = 10 1 + 9 = 10 3... ? Bµi 2 : 7 +5 2 +0 7 -1 10 8 6 -2 +4 4 +1 +1 9 Bµi 3 : Vi t phÐp tÝnh thÝch hîp : 6 + 4 = 10 4 + 6 = 10 PhÐp céng trong ph¹m vi 10 9 + 1 = 10 7 + 3 = 10 1 + 9 = 10 3 + 7 = 10 8 + 2 = 10 6 + 4 = 10 2 + 8 = 10 4 + 6 = 10 5 + 5 = 10 . céng trong ph¹m vi 10 6 + 4 = 10 4 + 6 = 10 PhÐp céng trong ph¹m vi 10 5 + 5 = 10 PhÐp céng trong ph¹m vi 10 9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 1 + = 109 2 + 8 = 10. ph¹m vi 10 9 1 10 9 + 1 = 10 1 + 9 = 10 PhÐp céng trong ph¹m vi 10 8 2 10 8 + 2 = 10 2 + 8 = 10 PhÐp céng trong ph¹m vi 10 7 3 7 + 3 = 10 3 + 7 = 10 PhÐp
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 10, Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 10, Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn