giáo án vật lí 11 cơ bản(từ tiết 1- tiết 6)

126 716 6
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2013, 03:10

Trờng THPT cẩm thủy 3 . . . Tổ Vật Lý - KTCN Ngày soạn: 14/08/2009 Ch ơng 1 : Điện tích, điện trờng Bài1: Điện tích. Định luật cu lông (tiết theoppct 01) I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Nắm đợc các khái niệm: điện tích và điện tích điểm, các loại điện tích và chế của tơng tác điện. - Phát biểu đợc nội dung và viết đợc biểu thức của định luật Culông về tơng tác giữa các điện tích. - Trình bày đợc phơng, chiều, độ lớn của lực tơng tác giữa các điện tích điểm trong chân không 2.Kỹ năng: - Vận dụng đợc công thức xác định lực Culông. - Biết cách biểu diễn lực tơng tác giữa các điện tích bằng các vectơ. - Biết cách tìm lực tổng hợp tác dụng lên một điện tích bằng phép cộng các vectơ lực. II. Chuẩn bị: 1.Giáo viên - Một số dụng cụ thí nghiệm về nhiễm điện do cọ xát, tiếp xúc. - Điện nghiệm. 2.Học sinh - Ôn lại kiến thức về điện tích ở lớp 7. III. Tổ chức hoạt động dạy học Hoạt động 1 ( phút): Tìm hiểu sự nhiễm điện của các vật, điện tích, tơng tác điện Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên + Đọc SGK phần I + Từng HS trả lời câu hỏi của giáo viên. + Dựa vào hiện tợng hút các vật nhẹ để kiểm tra vật bị nhiễm điện hay không. + Trao đổi nhóm để đa ra câu trả lời về các điện tích, điện tích điểm. + hai loại điện tích: điện tích dơng và điện tích âm. Các điện tích cùng loại đẩy nhau, các điện tích khác loại hút nhau. YC: Đọc SGK phần I và trả lời các câu hỏi: H: Làm thế nào để nhận biết nột vật bị nhiễm điện? H: Điện tích là gì? Điện tích điểm là gì? Cho ví dụ? + Nêu khái niệm điện tích điểm, yêu cầu HS so sánh với khái niệm chất điểm đã học ở lớp 10. H: những loại điện tích nào? Sự tơng giữa các loại điện tích? Hoạt động 2 ( phút): Tìm hiểu định luật Culông Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Giáo án 11 - Bản - Năm Học 2009-2010 Giáo viên : Lê Thị Tình Trờng THPT cẩm thủy 3 . . . Tổ Vật Lý - KTCN + Đọc SGK, tìm hiểu về cân xoắn Culông. + Nêu đợc các bộ phận chính của cân xoắn và cách xác định lực tơng tác giữa hai điện tích. + Tiếp nhận thông tin về cách làm TN của Culông và các kết quả đạt đợc. + Phát biểu định luật Culông. Lực do q 1 tác dụng lên q 2 : - Điểm đặt: tại q 2 . - Phơng: là đờng thẳng nối hai điện tích. - Chiều: Cùng dấu thì đẩy nhau, trái dấu hút nhau. - Độ lớn: 2 21 r qq kF = + Trả lời câu hỏi C2. YC: Đọc SGK đoạn II và trả lời các câu hỏi H: Nêu cấu tạo và cách sử dụng cân xoắn để xác định lực tơng tác giữa hai điện tích? Nhớ lại cân xoắn đã sử dụng để đo lực nào trong chơng trình lớp 10? + Nêu sơ lợc các bớc TN của Culông để tìm ra định luật: khảo sát sự phụ thuộc của lực vào khoảng cách, khảo sát sự phụ thuộc của lực vào độ lớn điện tích. + Nêu định luật Culông. YC: Xác định các đặc điểm của lực do điện tích điểm q 1 tác dụng lên điện tích điểm q 2 đặt cách nhau một đoạn r (điểm đặt, phơng, chiều, độ lớn) YC: 1 HS lên biểu diễn lực 12 F , và 1 HS khác biểu diễn 21 F trong hai trờng hợp các điện tích cùng dấu và các điện tích trái dấu. YC: Trả lời câu hỏi C2 Hoạt động 3 ( phút): Tìm hiểu lực tơng tác của các điện tích đặt trong điện môi. Hằng số điện môi Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên - Điện môi là chất cách điện. - Trong điện môi lực tơng tác giữa các điện tích giảm đi lần so với trong chân không. - Hằng số điện môi của 1 môi trờng cho biết lực tơng tác giữa các điện tích trong môi tr- ờng đó giảm đi bao nhiêu lần so với trong chân không. H: Điện môi là gì? So sánh lực t- ơng tác điện giữa các điện tích khi đặt trong điện môi với lực tơng tác điện giữa các điện tích khi đặt trong chân không? H: Hằng số điện môi? Hằng số điện môi cho biết điều gì? + Giới thiệu hằng số điện môi của một số chất, lu ý đến hằng số điện môi của chân không và hằng số điện môi của không khí. Hoạt động 4 ( phút): Vận dụng, củng cố, giao nhiệm vụ về nhà Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên + Trả lời câu hỏi và làm bài tập. + Ghi nhiệm vụ về nhà. YC: Trả lời các câu hỏi SGK, làm bài tập 1, 2. Về nhà: học lý thuyết, làm bài tập trong SGK và SBT, tiết sau chữa bài tập. Rút kinh nghiệm : . Giáo án 11 - Bản - Năm Học 2009-2010 Giáo viên : Lê Thị Tình Trêng THPT cÈm thđy 3 . . . Tỉ VËt Lý - KTCN Ngµy so¹n: 15/08/2009 Bài 2:THUYẾT ELECTRON. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH (tiÕt theoppct 02) I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Trình bày được nội dung thuyết electron, nội dung đònh luật bảo toàn điện tích. - Lấy được ví dụ về các cách nhiễm điện. - Biết cách làm nhiễm điện. 2.Kó năng: - Vận dụng thuyết electron giải thích được các hiện tượng nhiễm điện. - Giải bài toán ứng tương tác tónh điện. II. CHUẨN BỊ Giáo viên Xem SGK Vật lý 7 để biết HS đã học gì ở THCS. III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐÔNG DẠY HỌC Hoạt động 1 (…phút): Kiểm tra bài cũ Ho¹t ®éng cđa häc sinh Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn + Trả lời câu hỏi của giáo viên H: Phát biểu và viết biểu thức đònh luật Culông Hoạt động 2 (…phút): Tìm hiểu nội dung thuyết electron + Đọc SGK mục I.1, tìm hiểu và trả lời câu hỏi của GV. + Cấu tạo nguyên tử về phương diện điện: Gồm hạt nhân mang điện dương ở trung tâm, các electron mang điện âm chuyển động xung quanh. + Hạt nhân cấu tạo từ 2 loại hạt là proton mang điện dương và nơtron Cho HS đọc SGK, nêu câu hỏi. H: Nêu cấu tạo nguyên tử về phương diện điện? H: Đặc điểm của electron, proton và nơtron? Gi¸o ¸n 11 - C¬ B¶n - N¨m Häc 2009-2010 Gi¸o viªn : Lª ThÞ T×nh Trêng THPT cÈm thđy 3 . . . Tỉ VËt Lý - KTCN không mang điện. + Đặc điểm của electron và proton - Electron: m e = 9,1.10-31 kg: điện tích -1,6.10-19 C - Proton: m p = 1,67.10-27 kg; điện tích +1,6.10-19 C + Trong nguyên tử số proton bằng số electron, nguyên tử trung hòa về điện. + Điện tích của electron và proton gọi là điện tích nguyên tố. + Nếu nguyên tử bò mất đi electron, nó trở thành hạt mang điện dương, gọi là ion dương. + Nếu nguyên tử nhận thêm electron, nó trở thành hạt mang điện âm, gọi là ion âm. + Trả lời câu hỏi C1. H: Điện tích nguyên tố là gì? H: Thế nào là ion dương, ion âm? Gợi ý trả lời, khẳng đònh các ý bản của mục I. Nêu câu hỏi C1. Hoạt động 3(…phút): Giải thích một vài hiện tượng điện. + Chất dẫn điện là chất chứa các điện tích tự do. + Chất cách điện là chất không chứa các điện tích tự do. Ở lớp 7: + Chất dẫn điện là chất cho dòng điện chạy qua. + Chất cách điện là chất không cho dòng điện chay qua. + Đònh nghóa ở lớp 7 đã nêu được bản chất của hiện tượng. + Trả lời câu hỏi C2, C3 + Nêu hiện tượng nhiễm điện do tiếp xúc và nhiễm điện do hưởng ứng. + Quả cầu mang điện sẽ đẩy hoặc hút các electron tự do trong thanh kim loại làm hai đầu thanh kim loại tích điện trái dấu. Điện tích ở chỗ tiếp xúc sẽ chuyển từ vật này sang vật khác. Thế nào là chất dẫn điện? Thế nào là chất cách điện? Ở lớp 7 đã học thế nào là chất dẫn điện? Thế nào là chất cách điện? So với đònh nghóa ở lớp 7 các đònh nghóa bản chất khác nhau không? Lấy ví dụ về chất dẫn điện và chất cách điện. Nêu câu hỏi C2, C3. YC: Nêu hiện tượng nhiễm điện do tiếp xúc và nhiễm điện do hưởng ứng. Nêu câu hỏi C4, C 5. Hoạt động 4(…phút): Tìm hiểu nội dung đònh luật bảo toàn điện tích. Gi¸o ¸n 11 - C¬ B¶n - N¨m Häc 2009-2010 Gi¸o viªn : Lª ThÞ T×nh Trêng THPT cÈm thđy 3 . . . Tỉ VËt Lý - KTCN Trả lời câu hỏi của GV. YC: Phát biểu đònh luật bảo toàn điện tích. H: Hệ lập về điện là gì? Hoạt động 5(…phút): Vận dụng củng cố, giao nhiệm vụ về nhà. Thảo luận, làm bài tập 5 Nhận xét câu trả lời của bạn. Ghi bài tập về nhà. Ghi bài tập làm thêm. Ghi chuẩn bò cho bài sau. Nhận xét, đánh giá nhấn mạnh kiến thức trong bài. Cho bài tập trong SGK: BT 5-7 (trang 14). Rót kinh nghiƯm : . Ngày soạn: 18/08/2009 Bài 3: ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG. ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN (tiÕt theoppct 03) I. MỤC TIÊU 1.Kiến thức: - Trình bày được khái niệm điện trường, điện trường đều. - Phát biểu được đònh nghóa của cường độ điện trường và nêu được đặc điểm của vectơ cường độ điện trường. 2.Kó năng: - Xác đònh phương chiều của vectơ cường độ điện trường tại mỗi điểm do điện tích điểm gây ra. - Giải các bài tập về điện trường. II. CHUẨN BỊ 1.Giáo viên Chuẩn bò hình vẽ 3.6 đến 3.9 trang 19 SGK. 2.Học sinh: Ôn lại kiến thức về điònh luật culông và các vẽ tổng hợp lực. III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ho¹t ®éng cđa häc sinh Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Hoạt động 1 (…phút): kiểm tra bài cũ Trả lời câu hỏi của GV. - Nêu thuyết êlêctron. H: Nêu thuyết êlectron và vận dụng để giải thích hiện tượng nhiễm điện do Gi¸o ¸n 11 - C¬ B¶n - N¨m Häc 2009-2010 Gi¸o viªn : Lª ThÞ T×nh Trêng THPT cÈm thđy 3 . . . Tỉ VËt Lý - KTCN - giải thích các hiện tượng nhiễm điện. - phát biểu và viết biểu thức của đònh luật culông. HS khác nhận xét câu trả lời của bạn. hưởng ứng? H: Phát biểu đònh luật bảo toàn điện tích? GV nhận xét câu trả lời của học sinh và cho điểm. Hoạt động 2 (…phút) tìm hiểu về điện trường Đọc SGK mục I.1, I.2, tìm hiểu và trả lời câu hỏi. + Điện trường là môi trường (dạng vật chất) bao quanh điện tích và gắn liền với điện tích. Điện trường tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó. + Đặt điện tích thử nằm trong không gian, nếu nó chòu lực điện tác dụng thì điểm đó điện trường. Cho HS đọc SGK, nêu câu H: Điện trường là gì? H: Làm thế nào để nhận biết được điện trường? Tổng kết ý kiến HS, nhấn mạnh nội dung khái niệm. Hoạt động 3 (…phút): Xây dựng khái niệm cường độ điện trường Đọc SGK mục II.1, II.2, II.3, II.4, trả lời các câu hỏi. + Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho tác dụng của lực điện trường tại điểm đó. Nó được xác đònh bằng thương số của lực điện tác dụng F tác dụng lên một điện tích thử q (dương) đặt tại điểm đó và độ lớn của q. + Đặc điểm của vectơ cường độ điện trường: - Điểm đặt: tại điểm đang xét. - Phương chiều: cùng phương chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử dương đặt tại điểm đang xét. - Độ lớn: E = F/q (q dương) Suy luận vận dụng cho điện trường gây bởi điện tích điểm, trả lời các câu hỏi + Cường độ điện trường gây bởi YC: Đọc SGK mục II.1, II.2, II.3, II.4, trả lời các câu hỏi. H: Cường độ điện trường là gì? H: Nêu đặc điểm của vectơ cường độ điện trường (điểm đặt, phương, chiều, độ lớn) Nhấn mạnh từng đặc điểm của vectơ cường độ điện trường. H: Vận dụng đặc điểm lực tương tác giữa các điện tích điểm xác đònh phương chiều và độ lớn của cường độ điện Gi¸o ¸n 11 - C¬ B¶n - N¨m Häc 2009-2010 Gi¸o viªn : Lª ThÞ T×nh Trêng THPT cÈm thđy 3 . . . Tỉ VËt Lý - KTCN điện tích điểm Q - Điểm đặt: tại điểm đang xét. - Phương: đường nối điện tích điểm và điểm đang xét. - Chiều: hướng ra xa Q nếu Q > 0; hướng về phía Q nếu Q < 0 - Độ lớn: E = 2 r Qk ε . trường gây bởi điện tích điểm? H: Xác đònh hướng của vectơ cường độ điện trường gây bởi điện tích Q trong các trường hợp Tổng kết ý kiến HS. Hoạt động 4(…phút): Vận dụng,củng cốgiao nhiệm vụ về nhà HS trả lời: Nếu đặt tại điểm M trong điện trường một điện tích thử q thì phương và chiều của lực điện tác dụng lên q sẽ cho biết phương và chiều của cường độ điện trường tại đó.vì vậy véc tơ cường độ điện trường của điện tích điểm dương sẽ hướng ra xa điện tích đó; của điện tích âm sẽ ướng về điện tích đó. + Ghi nhiệm vụ học tập Gv dùng câu hỏi C1 để giúp học sinh vận dụng kiến thức của bài học GV yêu câu HS vè nhà + Học lý thuyết. + Làm các bài tập trong SGK Rót kinh nghiƯm : . Ngày soạn: 18/08/2009 Bài 3: ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG. ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN (tiÕt theoppct 04) I. MỤC TIÊU 1.Kiến thức - Biết cách tổng hợp các vectơ cường độ điện trường thành phần tại mỗi điểm. - Nêu được khái niệm đường sức điện. 2.Kó năng - Vận dụng quy tắc hình bình hành xác đònh hướng của vectơ cường độ điện trường tổng hợp. - Giải các bài tập về điện trường. Gi¸o ¸n 11 - C¬ B¶n - N¨m Häc 2009-2010 Gi¸o viªn : Lª ThÞ T×nh Trêng THPT cÈm thđy 3 . . . Tỉ VËt Lý - KTCN II. CHUẨN BỊ 1.Giáo viên Chuẩn bò hình vẽ 3.6 đến 3.9 trang 19 SGK. 2.Học sinh Xem lại quy tắc hình bình hành. Ôn lai đường sức từ. III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ho¹t ®éng cđa häc sinh Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Hoạt động 1 (…phút): Tìm hiểu nguyên lý chồng chất điện trường Trả lời câu hỏi của GV. + Điện trường tại một điểm bằng tổng các vectơ cường độ điện trường tại điểm đó. 21 EEE += YC: Đọc phần I.6 SGK và trả lời câu hỏi. Phát biểu nội dung nguyên lý chồng chất điện trường. Hoạt động 4(…phút): Xây dựng khái niệm đường sức điện Nghiên cứu SGK mục III.1, 2, 3, 4 trả lời các câu hỏi. + Đường sức là đường mà tiếp tuyến tại mỗi điểm của nó là giá của vectơ cường độ điện trường tại điểm đó. + Các đặc điểm của đường sức - Qua mỗi điểm trong điện trường chỉ vẽ được một đường sức và chỉ một mà thôi. - Đường sức điện là những đường hướng. Hướng của đường sức điện tại một điểm là hướng của cường độ điện trường tại điểm đó. - Đường sức điện tónh là những đường không khép kín. - Quy ước: vẽ số đường sức tỉ lệ với cường độ điện trường tại điểm đó. + Điện trường dều là điện trường mà vectơ cường độ điện trường hướng và độ lớn như nhau tại mọi điểm. + Đường sức của điện trường đều là những đường song song cách đều. YC: Đọc SGK và trả lời các câu hỏi. H: Đường sức là gì? H: Nêu các đặc điểm của đường sức? H: Điện trường đều là gì? H: Nêu đặc điểm đường sức của điện trường đều. Tổng kết ý kiến trả lời của học sinh và đưa ra kết luận Gi¸o ¸n 11 - C¬ B¶n - N¨m Häc 2009-2010 Gi¸o viªn : Lª ThÞ T×nh Trêng THPT cÈm thđy 3 . . . Tỉ VËt Lý - KTCN Hoạt động 5(…phút): Vận dụng củng cố, giao nhiệm vụ về nhà Thảo luận, trả lời các câu hỏi trong SGK. Nhận xét câu trả lời của bạn. Ghi bài tập về nhà. Ghi bài tập làm thêm Cho HS thảo luận các câu hỏi SGK. Nhận xét, đánh giá nhấn mạnh kiến thức trong bài. Cho bài tập trong SGK: BT 9-13 ( trang 20, 21). Ngày soạn: 022/08/2009 BÀI TẬP (tiÕt theoppct 05) I. MỤC TIÊU 1.Kiến thức: - Vận dụng được đònh luật Culông để giải các bài tập về tương tác điện. - Củng cố kiến thức về điện trường, cường độ điện trường, cường độ điện trường của một điện tích điểm. 2.Kó năng: - Vận dụng thuyết êlectron và đònh luật bảo toàn điện tích để giải thích được một số hiện tượng ®iƯn. - Vận dụng nguyên lý chồng chất điện trường, các công thức về cường độ điện trường để giải bài tập. II. CHUẨN BỊ 1.Giáo viên Các bài tập thích hợp 2.Học sinh Học lý thuyết và làm các bài tập trong SGK và SBT. III. TỔ CHỨC HOẠT ĐÔNG DẠY HỌC Ho¹t ®éng cđa häc sinh Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Hoạt động 1 (…phút): Kiểm tra bài cũ + Trả lời câu hỏi của giáo viên + Trả lời câu hỏi của giáo viên HS khác nhận xét câu trả lời của bạn. H: Phát biểu và viết biểu thức đònh luật Culông H: Nêu các đặc điểm của vectơ lực Culông? H: Nêu các đặc điểm của vectơ cường độ điện trường? H: Xác đònh vectơ cường độ điện trường gây bởi điện tích Q? GV nhận xét câu trả lời của học sinh và cho điểm. Gi¸o ¸n 11 - C¬ B¶n - N¨m Häc 2009-2010 Gi¸o viªn : Lª ThÞ T×nh Trêng THPT cÈm thđy 3 . . . Tỉ VËt Lý - KTCN Hoạt động 2 (…phút): Làm bài tập Bài tập 5/10 Ta có: F’ = k 2 21 2 21 . )2( 2.2 r qq k r qq = =F Như vậy lực không đổi. Đáp án D Bài 8/10: r k F q r q kF .|| 2 2 =⇒= q 1 = q 2 = ± 10 -7 C. Bài tập làm thêm 1. a) Khi q dặt tại O ta có: N AO qq kF 18,0 || 2 1 1 == 1 2 2 2 18,0 || FN AO qq kF === mà 21 FF ↑↑ Nên: F=F 1 +F 2 = 0,36N b) Do BM = BA + AN nên M nằm trên đường thẳng AB Ta có: N AM qq kF 18,0 || 2 1 1 == N F BM qq kF 045,0 4 || 1 2 2 2 === Do 21 FF ↑↓ nên: F = F 1 – F 2 =0,135N. Bài 12/21: Gọi điểm đặt điện tích q 1 là A, điểm đặt điện tích q 2 là B, C là điểm tại đó cường độ điện trường bằng không. Ta có: CC EE 21 −= . Tức là: CC EE 21 , là hai vectơ có: - Cùng phương: C nằm trên đường thẳng AB. - Ngược chiều: C nằm ngoài khoảng AB. - Cùng độ lớn: C nằm gần A hơn B. Đặt AB = l, AC = x thì: 2 2 2 1 )( |||| xl q k x q k − = . Giải ra ta được x = 64,6 cm. Bài tập 13: + YC: Giải bài tập 5/10 YC: Giải bài tập 8/10. Bài tập làm thêm: 1. Hai điện tích điểm q 1 = 4.10 -8 C và q 2 = -4.10 -8 C đặt cách nhau khoảng a = 4cm trong không khí. Xác đònh lực điện tác dụng lên điện tích q=2.10 -9 C khi: a) q đặt tai trung điểm O của AB b) q đặt tại M sao cho AM=4cm, BM=8cm. Gi¸o ¸n 11 - C¬ B¶n - N¨m Häc 2009-2010 Gi¸o viªn : Lª ThÞ T×nh + - A C B C E 1 E 2 E [...]... Bài tập do đã dích chuyển cua tiết diện a) Điện lượng di chuyển qua vật dẫn: 19 -19 thẳng của vật dẫn là 37,5.1019 q = ne = 37,5.10 1,6.10 = 60C electron Hỏi: b) Cường độ dòng điện qua vật dẫn: q 60 a) Điện lượng chuyển qua tiết diện I= = = 0,5 A t 120 thẳng của dây dẫn trong thời gian c) I’ = 2I = 1A trên? Điện lượng di chuyển qua vật dẫn trong b) Cường độ dòng điện qua vật thời gian t’ = 3 phút là:... 45) Dặn HS chuẩn bò bài sau Rót kinh nghiƯm: Gi¸o ¸n 11 - C¬ B¶n - N¨m Häc 2009-2010 Gi¸o viªn : Lª ThÞ T×nh Trêng THPT cÈm thđy 3 Tỉ VËt Lý - KTCN Ngày soạn: 11/ 10/2007 Tiết 12: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI NGUỒN ĐIỆN (TIẾT 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Trình bày được cấu tạo chung của nguồn điện, khái niệm suất điện động của nguồn điện - Nêu được cấu tạo bản của pin và acquy Kĩ năng: Nhận ra ampe kế và... 20/9/2007 Tiết 8: ĐIỆN THẾ- HIỆU ĐIỆN THẾ I MỤC TIÊU Kiến thức - Trình bày được ý nghóa, đònh nghóa, đơn vò, đặc điểm của điện thế và hiệu điện thế - Nêu được mối liên hệ giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường - Biết cấu tạo của tónh điện kế Kó năng - Giải bàitoán tính điện thế và hiệu điện thế - So sánh được các vò trí điện thế cao và điện thế thấp trong điện trường II CHUẨN BỊ Giáo viên Đọc SGK Vật. .. để biết HS đã kiến thức gì về hiệu điện thế Học sinh Đọc lại SGK vật lý 7 và vật lý 9 về hiệu điện thế III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ho¹t ®éng cđa häc sinh Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Hoạt động 1(…phút): Kiểm tra bài cũ Trả lời các câu hỏi của giáo viên H: Nêu đặc điểm của công trong điện trường đều và trong trường tónh Gi¸o ¸n 11 - C¬ B¶n - N¨m Häc 2009-2010 Gi¸o viªn : Lª ThÞ T×nh Trêng THPT cÈm... điện năng tiêu thụ của đoạn mạch, bài toán đònh luật Jun-Lentz II CHUẨN BỊ Giáo viên: Xem lại SGK Vật 9 Học sinh Ôn tập kiến thức lớp 9 về công của dòng điện và đònh luật JunLentz III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ho¹t ®éng cđa häc sinh Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Hoạt động 1(…phút):Kiểm tra bài cũ + Từng HS trả lời câu hỏi của giáo H: Nêu đònh nghóa cường độ dòng viên điện? Dòng điện không đổi? H: Nêu... Nêu công suất tỏa nhiệt của vật đònh luật Jun - Len-xơ dẫn khi códòng điện chạy qua H: Nêu công suất tỏa nhiệt của vật + Trả lời C5 dẫn khi códòng điện chạy qua? + Nêu câu hỏi C5 Gi¸o ¸n 11 - C¬ B¶n - N¨m Häc 2009-2010 Gi¸o viªn : Lª ThÞ T×nh Trêng THPT cÈm thđy 3 Tỉ VËt Lý - KTCN Hoạt động 4: xây dựng biểu thức công và công suất của nguồn điện + Trả lời câu hỏi của giáo viên H: Công của nguồn... nhà Gi¸o ¸n 11 - C¬ B¶n - N¨m Häc 2009-2010 Gi¸o viªn : Lª ThÞ T×nh Trêng THPT cÈm thđy 3 KTCN Ghi bài tập về nhà Ghi bài tập làm thêm Ghi chuẩn bò cho bài sau Tỉ VËt Lý - Cho bài tập trong SBT Rót kinh nghiƯm: Gi¸o ¸n 11 - C¬ B¶n - N¨m Häc 2009-2010 Gi¸o viªn : Lª ThÞ T×nh Trêng THPT cÈm thđy 3 Tỉ VËt Lý - KTCN Ngày soạn: 18/10/2007 Tiết 16: ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI TOÀN MẠCH (TIẾT 1) I MỤC... hai đầu đèn: U = I.Rđ = 11, 975 V ≈ 12 V Vậy đèn sáng gần như bình thường + Công suất tiêu thụ thực tế của đèn khi đó: P = UI = 4,979W b Hiệu suất của nguồn điện: H= U E = 99,8% Bài 7/54 a Điện trở tương đương của mạch ngoài: R1 = R/2 = 3Ω Gi¸o ¸n 11 - C¬ B¶n - N¨m Häc 2009-2010 HD: Sử dụng công thức tính công suất của đoạn mạch và công suất của nguồn Bài tập 6/54 HD: thể so sánh cường độ dòng điện... bản của pin và acquy Kĩ năng: Nhận ra ampe kế và vơn kế Dùng ampe kế và vơn kế đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế Nhận ra được cực của pin và acquy II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Một số loại pin, acquy, vơn kế, ampe kế Học sinh: Đọc lại SGK Vật 7 và lớp 9 để ơn lại kiến thức III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ho¹t ®éng cđa häc sinh Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Hoạt động 1(…phút):Xây dựng khái niệm suất điện... trả lời của bạn - Nhận xét, đánh giá, nhấn mạnh kiến thức trong bài Hoạt động 4: Giao nhiệm vụ về nhà Ghi bài tập về nhà Cho bài tập trong SGK: 715 (trang 45) Ghi bài tập thêm Dặn HS chuẩn bò bài sau Ghi chuẩn bò cho bài sau Rót kinh nghiƯm: Gi¸o ¸n 11 - C¬ B¶n - N¨m Häc 2009-2010 Gi¸o viªn : Lª ThÞ T×nh Trêng THPT cÈm thđy 3 Tỉ VËt Lý - KTCN Ngày soạn: 14/10/2007 Tiết 13: BÀI TẬP I MỤC TIÊU . Hoạt động của giáo viên Giáo án 11 - Cơ Bản - Năm Học 2009-2010 Giáo viên : Lê Thị Tình Trờng THPT cẩm thủy 3 . . . Tổ Vật Lý - KTCN. bàitoán tính điện thế và hiệu điện thế. - So sánh được các vò trí có điện thế cao và điện thế thấp trong điện trường. II. CHUẨN BỊ Giáo viên Đọc SGK Vật
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án vật lí 11 cơ bản(từ tiết 1- tiết 6), giáo án vật lí 11 cơ bản(từ tiết 1- tiết 6), giáo án vật lí 11 cơ bản(từ tiết 1- tiết 6)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn