đề kiểm tra 15 phút chương 1

8 807 1
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 12:10

. ∆t = 31, 4s trụ dừng lại. Tính vận tốc góc của trụ lúc bắt đầu tác dụng lực cản. A. ω 0 = 15 0 0 vòng /phút. B. ω 0 =12 00 vòng /phút. C. ω 0 = 3000 vòng /phút. . tăng từ 12 0vòng /phút lên 360vòng /phút. Gia tốc hướng tâm của điểm M ở vành bánh xe sau khi tăng tốc được 2s là A. 16 2,7 m/s 2 . B. 19 6,5 m/s 2 . C. 15 7 ,8
- Xem thêm -

Xem thêm: đề kiểm tra 15 phút chương 1, đề kiểm tra 15 phút chương 1, đề kiểm tra 15 phút chương 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn