De khao sat CL he 6 len 7

1 714 3
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 09:10

Trờng THCS Trực Định Họ và tên: Lớp: . Bài kiểm tra chất lợng năm học 2007-2008 Môn Toán - Lớp 7 Thời gian 60 phút Bài 1: Điền dấu x vào ô trống thích hợp: Câu Đúng Sai 1) Số 7 1 3 bằng 7 1 3 + 2) Nếu 3 2 của x bằng 9 14 thì 3 7 = x 3) Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 180 0 4) Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz thì ã ã ã xOy yOz xOz + = và ngợc lại. Bài 2: Tính. a) 3 1 5 2 : 8 4 12 3 + + b) ( ) 3 0,25 : 10,3 9,8 4 Bài 3: Một trờng học có 1008 học sinh. Số học sinh khối 6 bằng 5 14 số học sinh toàn tr- ờng. Số học sinh nữ khối 6 bằng 2 5 số học sinh khối 6. Tính số học sinh nam, nữ của khối 6. Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, xác định hai tia Oy và Ot sao cho ã ã 0 0 xOy 30 ; xOt 70 = = . a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Giải thích? b) Tính ã yOt . Tia Oy có là tia phân giác của ã xOt không? Vì sao? Bài làm . . . . lợng hè năm học 20 07- 2008 Môn Toán - Lớp 7 Thời gian 60 phút Bài 1: Điền dấu x vào ô trống thích hợp: Câu Đúng Sai 1) Số 7 1 3 bằng 7 1 3 + 2) Nếu 3 2. học sinh khối 6 bằng 5 14 số học sinh toàn tr- ờng. Số học sinh nữ khối 6 bằng 2 5 số học sinh khối 6. Tính số học sinh nam, nữ của khối 6. Bài 4: Trên
- Xem thêm -

Xem thêm: De khao sat CL he 6 len 7, De khao sat CL he 6 len 7, De khao sat CL he 6 len 7

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay