19 tinh chat chia het cua mot tong.doc

2 392 7
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 01:10

. của tổng chia hết cho m thì tổng (hiệu) các số ấy chia hết cho m. 2) Một tổng chia hết cho m thì mọi số hạng của tổng chia hết cho m. 3) Nếu a chia m dư. b chia m dư r 2 mà r 1 +r 2 không chia hết cho m thì a+ b  m TOÁN TRẮC NGHIỆM: Chọn câu trả lời đúng: Tổng 6482 + 199 6 có chia hết cho 2 không ? A. Chia
- Xem thêm -

Xem thêm: 19 tinh chat chia het cua mot tong.doc, 19 tinh chat chia het cua mot tong.doc, 19 tinh chat chia het cua mot tong.doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay