19 tinh chat chia het cua mot tong.doc

2 419 7
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 01:10

Giáo viên : Hoàng Thò Phương Anh số học 6 Ngày soạn Tiết : 19 §10. TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA 1 TỔNG A. MỤC TIÊU • Kiến thức : HS nắm được các tính chất chia hết của 1 tổng; một hiệu. • Kỹ năng : nhận biết một tổng của 2 hay nhiều số; một hiệu; chia hết hay không chia hết cho 1 số. • Thái độ : Tính chính xác khi vận dụng các tính chất chia hết. B. CHUẨN BỊ • GV : Bảng phụ • HS : C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I/ Ổn đònh : II/ KTBC: III/ Bài mới : 30 ph TL Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 4 ph Hoạt động 1: Nhắc lại về quan hệ chia hết GV đặt vấn đề như phần trong khung → Trước hết nhắc lại tính chất chia hết của 1 số. ?. Khi nào thì a  b (a;b∈N; b ≠ 0). ?. Nếu a  b thì biểu thức tính a? ∃ q ∈ N sao cho a = b.q a  b ⇔ a = b.q + r ( 0 < a < b ≠ 0) 1. Nhắc lại về quan hệ chia hết: a  b ⇔ ∃ q : a = b .q a  b ⇔∃ q,r : a = b.q + r 15 ph Hoạt động 2 : Tính chất 1: GV. Chọn 2 số tự nhiên đều chia hết cho 6. Xét xem tổng của chúng có chia hết cho 6 không? ?. Em có nhận xét gì về tính chia hết của a + b với m nếu a  m và b  m GV. a  m; b  m ⇒ a + b  m Kí hiệu (a+b)  m hay a+b  m đều được. ?. Tìm 3 số chia hết cho 9. ?. Xét xem các hiệu (tổng) sau có chia hết cho 9 không ? Củng cố: Bài tập 83 -Cho hs ghi chú ý . HS1: 12 + 18 = 30 (30 chia hết cho 6) HS2: 14 + 49 = 63 (63  7) HS3: 18 + 27 = 45 (45  9) HS: Nếu a  m; b  m thì a+b  m HS: 9; 27; 63 27 – 9; 63 – 9; 63 –27 9 + 27 + 63 33 + 22; 88 – 55; 44 + 66 + 77 - hs ghi chú ý 2. Tính chất 1: Nếu a  m b  m Với a, b, m ∈ N ; m ≠ 0 ♦ CHÚ Ý: * Với a ≥ b a  m b  m a  m b  m c  m 15 ph Hoạt động 3 : Tính chất 2: GV. Yêu cầu HS đọc và làm ?2 ?. Em có nhận xét gì về tính chia hết của 1 tổng hai số khi có 1 số hạng không chia hết cho m. ?. Xét các hiệu sau có chia hết cho 4 không? 16 – 5; 20 –7; 44 –11; 50 –48. Giải thích→ Rút nhận xét. HS làm ra nháp_GV thu 1 vài bài; - 2 em lên bảng làm a; b HS lên điền vào bảng phụ. -Nếu a  m và b  m thì …… (a+ b  m) 16 –5  4( Vì 5  4) ; 3. Tính chất 2: Với a, b, m ∈ N ; m ≠ 0 a  m; b  m ⇒ a+b  m ♦ CHÚ Ý : (a > b) * Nếu a  m; b  m thì (a –b )  m ⇒ a + b  m ⇒ (a - b)  m ⇒ (a + b + c)  m ?. 16 + 44 + 5 có chia hết cho 4? ?. 16 + 13 + 3 có chia hết cho 4? ?. Em có nhận xét gì về tính chia hết của 1 tổng khi có từ 2 số hạng trở lên không chia hết cho m. -Gv cho hs đọc chú ý . GV. Chú ý từ “Nếu chỉ có……”→ Duy nhất * Củng cố: ?3 và ?4 (Bảng phụ_HS lên điền vào chỗ trống) 20 –7  4( vì 7  4) 44 –11  4( vì 11  4) 50 – 48  4( vì 50  4) (16 + 44 + 5)  4 Vì 5  4 * (16 + 13 + 3)  4 Vì 16 + 12 + (1 +3) = 16 + 12 +4 Xét tổng dư: 13 : 4 dư 1 3 : 4 dư 3 mà 1 + 3 = 4  4 -1 tổng có từ 2 số hạng trở lên không chia hết cho m thì chưa chắc tổng đó không chia hết cho m -Hs đọc chú ý .   Lí do 80+16 80 –16 30+40 +12 …… x x x 80  8;16  8 80  8;16  8 40  8; 30 +12  8 * Nếu a  m; b  m thì (a –b )  m * a  m; b  m; c  m ⇒ (a+b+ c)  m 10 ph Hoạt động 4: Củngcố -Cho hs làm bài tập 83,84,85,86. GV. Chuẩn bò bảng phụ. ? Câu nào đúng; câu nào sai; cho ví dụ minh hoạ. 1) Nếu mọi số hạng của tổng chia hết cho m thì tổng (hiệu) các số ấy chia hết cho m. 2) Một tổng chia hết cho m thì mọi số hạng của tổng chia hết cho m. 3) Nếu a chia m dư r 1 ; b chia m dư r 2 mà r 1 +r 2 không chia hết cho m thì a+ b  m TOÁN TRẮC NGHIỆM: Chọn câu trả lời đúng: Tổng 6482 + 1996 có chia hết cho 2 không ? A. Chia hết cho 2 ;B.Không chia hết cho 2 C. Chia cho 2 dư 1 ;D. Cả A; B đều đúng. Làm bài tập 83; 84; 85; 86. HS. Lên bảng điền. 1) Đúng: T/c 1 2) Sai. Vì dụ 6 = 1+ 5 có 6  2. Mặc dù: 1  2; 5  2. 3) Đúng: a + b = x.m + y.m + (r 1 +r 2 ) Chọn A IV/ Hướng dẫn về nhà : 1 ph Ôân dấu hiệu chia hết 1 tích; tổng; hiệu. Làm bài tập :114; 115; 116; 117; 118. Rút kinh nghiệm : . của tổng chia hết cho m thì tổng (hiệu) các số ấy chia hết cho m. 2) Một tổng chia hết cho m thì mọi số hạng của tổng chia hết cho m. 3) Nếu a chia m dư. b chia m dư r 2 mà r 1 +r 2 không chia hết cho m thì a+ b  m TOÁN TRẮC NGHIỆM: Chọn câu trả lời đúng: Tổng 6482 + 199 6 có chia hết cho 2 không ? A. Chia
- Xem thêm -

Xem thêm: 19 tinh chat chia het cua mot tong.doc, 19 tinh chat chia het cua mot tong.doc, 19 tinh chat chia het cua mot tong.doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay