GATin 12 - t1, 2, 3 (09-10)

10 141 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2013, 23:10

Trờng THPT Lơng Sơn Giáo án Tin học 12 GIO N TIN HC 12 Ngy son: 20/ 08/ 2009. CHNG I: KHI NIM V H C S D LIU TIT 1: MT S KHI NIM C BN (T 1 ) A. Mc tiờu 1. V kin thc: Bit cỏc vn thng phi gii quyt trong mt bi toỏn qun lớ v s cn thit phi cú c s d liu. 2. V k nng: Bc u hỡnh thnh k nng kho sỏt thc t cho ng dng CSDL. 3. V thỏi : Cú ý thc s dng mỏy tớnh khai thỏc t/ tin, phc v cụng vic hng ngy. Thy c tm quan trng ca vic ng dng Tin hc trong qun lớ. B. Chun b 1. Phng tin: i vi giỏo viờn: SGK Tin hc 12; SGV Tin hc 12; Ti liu tham kho . i vi hc sinh: Sỏch giỏo khoa, v ghi, bỳt, . 2. Thit b: Mỏy vi tớnh, mỏy chiu Projector, . C. Tin trỡnh bi hc 1. n nh lờn lp: Lp S s Tit Th Ngy ging Kim din hc sinh 12A / ./ 2009 12B / ./ 2009 12C / ./ 2009 2. Kim tra bi c: (Khụng) 3. Bi mi: 3.1. Ni dung: a) Bi toỏn qun lớ: - Gii thiu bi toỏn; - Cỏc cụng vic thng gp trong bi toỏn qun lớ. GV: Nguyễn Thị Thanh Huyền Năm học 2009 - 2010 Trờng THPT Lơng Sơn Giáo án Tin học 12 b) Cỏc cụng vic thng gp khi x lớ thụng tin ca mt t chc: - To lp h s; - Cp nht h s; - Khai thỏc h s. 3.2. Cỏc bc tin hnh: HOT NG 1: BI TON QUN L Hot ng ca Hc sinh Hot ng ca Giỏo viờn - Bi toỏn qun lớ l bi toỏn ph bin trong mi hot ng kinh t - xó hi. Mt xó hi ngy cng vn minh thỡ trỡnh qun lớ cỏc t chc hot ng trong xó hi ú ngy cng cao. Cụng tỏc qun lớ chim phn ln trong cỏc ng dng ca tin hc. - qun lớ hc sinh trong nh trng, ngi ta thng lp cỏc biu bng gm cỏc ct v cỏc hng cha thụng tin cn qlớ. - Mt trong nhng biu bng c thit lp lu tr thụng tin v im ca hs nh H1 - SGK/T4. Chỳ ý: - H s q/lớ hc sinh ca nh trng l tp hp cỏc h s lp. - Trong qtrỡnh q/lớ h s cú th cú nhng b sung, thay i hay nhm ln ũi hi phi sa i li. - Vic to lp h s kg ch n thun l lu tr m ch yu l khai thỏc, nhm phc v cỏc Dn dt vn : Cụng vic qun lớ rt ph bin, cú th núi mi t chc u cú nhu cu qun lớ. Vớ d: CTy cn qun lớ ti chớnh, vt t, con ngi, . Bnh vin cn qun lớ bnh nhõn, thuc, bnh ỏn, bỏc s, cỏc thit b y t, . Yờu cu HS ly vớ d. thy rừ hn cỏc cụng vic trong cụng tỏc qun lớ, ta xột vớ d sau: Vớ d: Qun lớ hc sinh trong nh trng. GV phõn tớch vớ d theo SGK/ T4 v treo bng ph (H1. Vớ d h s lp). GV t cõu hi: Theo em qun lớ thụng tin v im ca hc sinh trong mt lp em nờn lp danh sỏch cha cỏc ct no? Gi ý: n gin vn qlớ im nờn tng trng mt vi ct VD: Stt, hoten, ngaysinh, gii tớnh, on viờn, toỏn, lớ, húa, vn, tin HS: Suy ngha v tr li cõu hi. qun lớ thụng tin v im ca hc sinh trong mt lp ta cn ct H tờn, gii tớnh, ngy sinh, a ch, t, im toỏn, im vn, im tin . GV: Tỏc dng ca vic qun lớ im ca hc sinh trờn mỏy tớnh l gỡ? => d cp nht thụng tin ca hc sinh, lu tr khai thỏc v phc v thụng tin qun lớ ca nh trng, . GV: Nguyễn Thị Thanh Huyền Năm học 2009 - 2010 Trờng THPT Lơng Sơn Giáo án Tin học 12 yờu cu qun lớ ca nh trng. HS: Quan sỏt bng ph v chỳ ý nghe ging. HOT NG 2: CC CễNG VIC THNG GP KHI X L T/ TIN CA 1 T CHC Hot ng ca Hc sinh Hot ng ca Giỏo viờn Cỏc cụng vic x lớ thụng tin ca mt t chc bao gm: To lp, cp nht v khai thỏc h s. a) Tp lp h s: to lp h s, cn thc hin cỏc cụng vic sau: - Xỏc nh ch th cn qun lớ; - Xỏc nh cu trỳc h s; - Thu thp, tp hp thụng tin. b) Cp nht h s: - Sa cha h s; - B sung thờm h s; - Xoỏ h s. c) Khai thỏc h s: Vic to lp, lu tr v cp nht h s l khai thỏc chỳng, phc v cho cụng vic qun lớ. Bao gm: - Sp xp h s; - Tỡm kim thụng tin; - Thng kờ; - Lp bỏo cỏo. Mc ớch cui cựng ca vic to lp, cp nht, khai thỏc h s l phc v, h tr cho quỏ trỡnh lp k hoch, ra quyt nh x lớ cụng vic ca ngi cú trỏch nhim. Chuyn vn : Qua quỏ trỡnh chỳng ta i phõn tớch bi toỏn qun lớ hc sinh. Em hóy cho bit cỏc cụng vic thng gp khi qun lớ thụng tin ca mt i tng no ú? Qua cõu tr li ca HS, GV phõn tớch v ly vớ d c th minh ha cho tng cụng vic trong bi toỏn qun lớ. 4. Cng c, h thng bi hc: MT S KHI NIM C BN (T 1 ) 1. Bit cu trỳc mt bi toỏn qun lớ; 2. Cỏc cụng vic ca bi toỏn qun lớ: To lp, cp nht v khai thỏc h s. 5. Hng dn v nh: Tr li cõu hi v bi tp: SGK - T16; Hc bi v xem trc bi mi: Mt s khỏi nim c bn (T 2 ) - mc 3/ SGK. Ngy son: 20/ 08/ 2009. GV: Nguyễn Thị Thanh Huyền Năm học 2009 - 2010 Trờng THPT Lơng Sơn Giáo án Tin học 12 TIT 2: MT S KHI NIM C BN (T 2 ) A. Mc tiờu 1. V kin thc: HS nm c khỏi nim c s d liu (CSDL), h qun tr c s d liu (QTCSDL), h CSDL? S tng tỏc gia cỏc thnh phn trong h CSDL. Bit vai trũ ca CSDL trong hc tp v i sng? 2. V k nng: Bc u hỡnh thnh k nng kho sỏt thc t cho ng dng CSDL. 3. V thỏi : Thy c tm quan trng ca vic ng dng Tin hc trong qun lớ. B. Chun b 1. Phng tin: i vi giỏo viờn: SGK Tin hc 12; SGV Tin hc 12; Ti liu tham kho . i vi hc sinh: Sỏch giỏo khoa, v ghi, bỳt, . 2. Thit b: Mỏy vi tớnh, mỏy chiu Projector . C. Tin trỡnh bi hc 1. n nh lờn lp: Lp S s Tit Th Ngy ging Kim din hc sinh 12A / ./ 2009 12B / ./ 2009 12C / ./ 2009 2. Kim tra bi c: Hot ng ca Thy Hot ng ca Trũ Thang im Cõu hi: Trỡnh by cỏc cụng vic thng gp ca bi toỏn qun lớ? Ly vớ d v phõn tớch vớ d ú? - Tr li theo SGK (T5, 6). 10 im 3. Bi mi: 3.1. Ni dung: a) Khỏi nim h CSDL & h QT CSDL: - Trỡnh by khỏi nim; - Nờu mt s vớ d minh ho. GV: Nguyễn Thị Thanh Huyền Năm học 2009 - 2010 Trờng THPT Lơng Sơn Giáo án Tin học 12 b) Cỏc mc th hin ca CSDL: - Mc vt lớ;- Mc khỏi nim; - Mc khung nhỡn. 3.2. Cỏc bc tin hnh: HOT NG 1: H C S D LIU Hot ng ca Hc sinh Hot ng ca Giỏo viờn a) Khỏi nim CSDL v h QTCSDL: - Khỏi nim: C s d liu (Database) - (SGK/T8). VD: H s lp trong hỡnh 1 khi c lu tr b nh ngoi ca mỏy tớnh cú th xem l mt CSDL, hu ht cỏc th vin ngy nay u cú CSDL, hóng hng khụng quc gia Vit Nam cú CSDL cha thụng tin v cỏc chuyn bay, . - Khỏi nim: H qun tr CSDL (Database Management System) - (SGK/ T8). Chỳ ý: - Ngi ta thng dựng thut ng h c s d liu ch mt CSDL cựng vi h QTCSDL qun tr v khai thỏc CSDL ú. - lu tr v khai thỏc thụng tin bng MT cn phi cú: CSDL; h QTCSDL v cỏc thit b vt lớ. b) Cỏc mc th hin ca CSDL: Cú 3 mc hiu CSDL: Mc vt lớ, Dn dt vn : BTQL l bi toỏn ph bin trong mi hot ng kinh t - xó hi. Mt xó hi cng vn minh thỡ trỡnh qun lớ cỏc t chc hot ng trong xó hi ú cng cao. Vic lu tr v x lớ thụng mt cỏch chớnh xỏc kp thi chim v trớ quan trng trong qun lớ. MT ra i v phỏt trin ó tr thnh mt cụng c cú kh nng lu tr d liu khng l, tc truy xut v x lớ d liu rt nhanh. Chớnh vỡ võy, CSDL v h QTCSDL ra i v phỏt trin nhm ỏp ng nhu cu ú. Qua thụng tin cú trong h s lp: T trng cn quan tõm thụng tin gỡ? Lp trng v bớ th mun bit iu gỡ? . HS: Suy ngh v tr li cõu hi. GV tng hp: Cú nhiu ngi cựng khai thỏc CSDL v mi ngi cú yờu cu, nhim v riờng. GV: D liu lu trờn mỏy cú u im gỡ so vi mt d liu lu trờn giy? => D liu lu trờn mỏy tớnh c lu tr b nh ngoi cú kh nng lu tr d liu khng l, tc truy xut v x lớ d liu nhanh chúng v chớnh xỏc. GV: Nhm ỏp ng c nhu cu trờn, cn thit phi to lp c cỏc phng thc mụ t, cỏc cu trỳc d liu cú th s dng mỏy tớnh tr giỳp c lc cho con ngi trong vic lu tr v khai thỏc thụng tin. Th no l c s d liu? HS: Suy ngh tr li. GV: Cú nhiu nh ngha khỏc nhau v CSDL, nhng cỏc nh ngha u phi cha 3 yu t c bn: - D liu v hot ng ca mt t chc; - c lu tr b nh ngoi; - Nhiu ngi khai thỏc. GV: Phn mm giỳp ngi s dng cú th to CSDL trờn mỏy tớnh gi l gỡ? => H qun tr, . GV: Nguyễn Thị Thanh Huyền Năm học 2009 - 2010 Trờng THPT Lơng Sơn Giáo án Tin học 12 mc khỏi nim v mc khung nhỡn. Mc vt lớ: Hiu mt cỏch chi tit v d liu lu tr nh th no? Mt cỏch n gin, ta cú th núi CSDL vt lớ ca mt h CSDL l tp hp cỏc tp d liu tn ti trờn cỏc thit b nh. Mc khỏi nim: Nhúm ngi qun tr h CSDL hoc phỏt trin cỏc ng dng thng khụng cn hiu chi tit nh mc vt lớ, nhng h cn phi bit: Nhng DL no c lu tr trong h CSDL? Gia cỏc d liu ú cú mqh no? H s lp H tờn Ngy sinh Gii tớnh . Mc khung nhỡn: Khi khai thỏc CSDL, mt ngi dựng cú th khụng quan tõm n ton b TT cha trong h CSDL m ch cn mt phn TT no ú phự hp vi nghip v hay mc ớch SD ca mỡnh. Th hin phự hp ca CSDL cho mi ngi dựng c coi l mt khung nhỡn ca CSDL. => Mc hiu CSDL ca ngi dựng thụng qua khung nhỡn c gi l mc khung nhỡn (mc ngoi) ca CSDL. Nh vy, mt CSDL ch cú mt CSDL vt lớ, mt CSDL khỏi nim nhng cú th cú nhiu khung nhỡn khỏc nhau. GV: to lp, lu tr v cho phộp nhiu ngi cú th khai thỏc c CSDL, cn cú h thng cỏc chng trỡnh cho phộp ngi dựng giao tip vi CSDL. Hin nay cú bao nhiờu h qun tr CSDL? => Cỏc h qun tr CSDL ph bin c nhiu ngi bit n l MySQL, SQL, Microsoft Access, Oracle, . GV: Yờu cu HS quan sỏt hỡnh 3 SGK. Hỡnh 3 - SGK n thun ch minh ha h CSDL bao gm CSDL v h QTCSDL, ngoi ra phi cú cỏc chngtrỡnh ng dng vic khai thỏc CSDL thun li hn. GV cú th gii thớch: Tuy vy, do ngi dựng thng ch quan tõm n DL nờn ngi ta thng ng nht khỏi nim CSDL vi h QTCSDL v gi chung 2 thnh phn ny l CSDL. CSDL v h QTCSDL phi cựng tn ti v thng nht vi nhau, khi ú mi cú th khai thỏc thụng tin t CSDL. GV cn nhn mnh c cho HS: Qua H3: Khụng nhm hiu h CSDL bao gm 3 lp bao nhau. Chuyn vn : lu tr v khai thỏc thụng tin mt cỏch hiu qu, cỏc h CSDL c xõy dng v bo trỡ da trờn nhiu yu t k thut ca MT. Mun ngi dựng cú th hiu c thỡ yờu cu mc chi tit v CSDL l khỏc nhau. Y/c HS tỡm hiu SGK v cho bit cú my mc th hin ca CSDL? GV Phõn tớch cỏc mc th hin ca CSDL v gii thớch cho HS rừ hn s H8 - SGK/ T12. Cỏc mi tờn mụ t gia cỏc mc th hin ca CSDL cú 1 s tng ng cht ch; Tham s m biu t khụng phi ch cú 1 m cú th cú nhiu khung nhỡn khỏc nhau; Ts n biu t CSDL mc khỏi nim khụng phi ch cú 1 m cú th cú nhiu bng DL khỏc nhau. 4. Cng c, h thng bi hc: MT S KHI NIM C BN (T 2 ) 1. Phõn bit c cỏc khỏi nim: CSDL, h QTCSDL v h CSDL; GV: Nguyễn Thị Thanh Huyền Năm học 2009 - 2010 Trêng THPT L¬ng S¬n Gi¸o ¸n Tin häc 12 2. Các mức thể hiện của CSDL: Mức vật lí, mức khái niệm và mức kh/nhìn. 5. Hướng dẫn về nhà: • Trả lời câu hỏi và bài tập: SGK - T16; • Học bài và xem trước bài mới: Một số khái niệm cơ bản (T 3 ) - mục 3c/ SGK. GV: NguyÔn ThÞ Thanh HuyÒn N¨m häc 2009 - 2010 Trờng THPT Lơng Sơn Giáo án Tin học 12 Ngy son: 20/ 08/ 2009. TIT 3: MT S KHI NIM C BN (T 3 ) A. Mc tiờu 1. V kin thc: HS nm c cỏc yờu cu c bn ca h CSDL. 2. V k nng: Bc u hỡnh thnh k nng kho sỏt thc t cho ng dng CSDL. 3. V thỏi : Thy c tm quan trng ca vic ng dng Tin hc trong qun lớ. B. Chun b 1. Phng tin: i vi giỏo viờn: SGK Tin hc 12; SGV Tin hc 12; Ti liu tham kho . i vi hc sinh: Sỏch giỏo khoa, v ghi, bỳt, . 2. Thit b: Mỏy vi tớnh, mỏy chiu Projector . C. Tin trỡnh bi hc 1. n nh lờn lp: Lp S s Tit Th Ngy ging Kim din hc sinh 12A / ./ 2009 12B / ./ 2009 12C / ./ 2009 2. Kim tra bi c: Hot ng ca Thy Hot ng ca Trũ Thang im Cõu hi: Hóy phõn bit CSDL v h QTCSDL? Cú my mc th hin ca CSDL? - Tr li theo SGK (T8, 9). 10 im 3. Bi mi: 3.1. Ni dung: a) Cỏc yờu cu c bn ca h CSDL: - Tớnh cu trỳc; - Tỡnh ton vn; - Tớnh nht quỏn; - Tớnh an ton & bo mt thụng tin; - Tớnh c lp; - Tớnh khụng d tha. => T ú nờu cỏc vớ d cho mi yờu cu. GV: Nguyễn Thị Thanh Huyền Năm học 2009 - 2010 Trờng THPT Lơng Sơn Giáo án Tin học 12 b) Mt s ng dng: 3.2. Cỏc bc tin hnh: HOT NG 1: H C S D LIU (Tip) Hot ng ca Hc sinh Hot ng ca Giỏo viờn c) Cỏc yờu cu c bn ca h CSDL: Mt h CSDL cn cú c ch cú th m bo c nhng yờu cu sau: Tớnh cu trỳc: Thụng tin trong CSDL c lu tr theo mt cu trỳc xỏc nh. Tớnh cu trỳc c th hin: - D liu ghi vo CSDL c lu tr di dng cỏc bn ghi . - H QTCSDL cn cú cỏc cụng c khai bỏo cu trỳc ca CSDL (l cỏc yu t t chc DL: ct, hng, kiu ca DL nhp vo ct, hng .) xem, cp nht v thay i cu trỳc . Tớnh ton vn: Cỏc giỏ tr c lu tr trong CSDL phi tha món mt s rng buc (gi l rng buc ton vn d liu), tựy thuc vo hot ng ca t chc m CSDL phn ỏnh; Tớnh nht quỏn: Trong quỏ trỡnh cp nht, d liu trong CSDL phi c m bo ỳng ngay c khi cú s c; Tớnh an ton v bo mt TT: CSDL cn c bo v ni dung TT ( trỏnh ngi khụng cú quyn tỏc ng nh xúa, sa, .) v bo v giỏ tr TT (khụng rũ r TT) tc l CSDL cn c bo v an ton, phi ngn chn c nhng truy xut khụng c phộp v phi khụi phc c CSDL khi cú s c phn cng hay phn mm . Tớnh c lp: Cú hai mc c lp DL: c lp mc vt lớ v c lp mc khỏi nim Vỡ 1 CSDL thng phc v cho nhiu ngi dựng vi nhng M khai thỏc khỏc nhau nờn DL cn phi c lp vi cỏc ng dng, khụng ph thuc vo 1 vi bi toỏn c th, khụng ph thuc vo phng tin lu tr v x lớ; Tớnh khụng d tha: CSDL thng khụng lu tr nhng d liu trựng lp hoc nhng thụng tin cú th d dng suy din hay tớnh toỏn c t nhng d liu ó cú. Dn dt vn : Bi toỏn qun lớ cú ba mc th hin ca CSDL. Vy khi nghiờn cu, tỡm hiu CSDL cn cú nhng yờu cu c bn no ca h CSDL? Cỏc yờu cu ú nh th no ú chớnh l ni dung ca bi. Yờu cu HS tỡm hiu SGK v cho bit h CSDL cú nhng yờu cu c bn no? GV cú th gii thớch: C th hn na v cỏc yờu cu c bn ca CSDL thụng qua cỏc vớ d Chuyn vn : Ngoi cỏc yờu cu c bn ca CSDL ra thỡ bi toỏn qun lớ cũn cú mt s ng dng trong cỏc lnh vc khỏc nhau nh: Kinh t, xó hi, giỏo dc, y t . Y/c HS tỡm hiu SGK v cho bit mt s ng dng ca CSDL trong BTQL? GV Phõn tớch cỏc ng dng thụng qua cỏc vớ d c th theo SGK/ T15. Qua cỏc vớ d GV cn phõn tớch cho HS thy: - Vic ng dng h CSDL ó mang li thay i gỡ; - Trong mi hot ng, con ngi vn úng vai trũ quyt nh; GV: Nguyễn Thị Thanh Huyền Năm học 2009 - 2010 Trờng THPT Lơng Sơn Giáo án Tin học 12 d) Mt s ng dng: Vic xõy dng, phỏt trin v khai thỏc cỏc h CSDL ngy cng nhiu hn, a dng hn trong hu ht cỏc lnh vc kinh t, xó hi, GD, y t, . - Cú nhiu mc ng dng h CSDL. HS k tờn c cỏc ng dng trong SGK/ T15. 4. Cng c, h thng bi hc: MT S KHI NIM C BN (T 3 ) 1. Bit c cỏc yờu cu c bn ca h CSDL; 2. Mt s ng dng ca h CSDL trong bi toỏn qun lớ. 5. Hng dn v nh: Tr li cõu hi v bi tp: SGK - T16; Hc bi v xem trc bi mi: H qun tr c s d liu. GV: Nguyễn Thị Thanh Huyền Năm học 2009 - 2010 . ca CSDL? - Tr li theo SGK (T8, 9). 10 im 3. Bi mi: 3. 1. Ni dung: a) Cỏc yờu cu c bn ca h CSDL: - Tớnh cu trỳc; - Tỡnh ton vn; - Tớnh nht quỏn; - Tớnh an. cụng vic sau: - Xỏc nh ch th cn qun lớ; - Xỏc nh cu trỳc h s; - Thu thp, tp hp thụng tin. b) Cp nht h s: - Sa cha h s; - B sung thờm h s; - Xoỏ h s. c)
- Xem thêm -

Xem thêm: GATin 12 - t1, 2, 3 (09-10), GATin 12 - t1, 2, 3 (09-10), GATin 12 - t1, 2, 3 (09-10)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay