tu vung co phien am quoc te 11 Unit4

2 367 3
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2013, 22:10

UNIT 4: VOLUNTEER WORK I. READING 1. volunteer (n)(v) : (người) tình nguyện voluntarily (adv): tự nguyện, tình nguyện voluntary (a) : tự nguyện, tình nguyện 2. take care of (exp): trông nôm, chăm sóc many high school and college students : nhiều học sinh và sinh viên 3. orphanage (n) : trại mồ côi homes for the aged(n): viện dưỡng lão homes of sick or old people : nhà những người lớn tuổi hoặc ốm đau 4. clean up (v) : dọn dẹp 5. mow (v) : cắt (cỏ) 6. lawn (n) : bãi cỏ 7. organization (n) : tổ chức voluntary organization : tổ chức tình nguyện “ Big Brothers “ : anh cả baseball game : chơi bóng chày 8. take part in = participate in : tham gia vào 9. disadvantaged (a) :bị thiệt thòi, thua thiệt 10. handicapped (a) : tàn tật, tật nguyền 11. care (n) : sự chăm sóc 12. comfort (n) : sự thoải mái 13. overcome (v) : vượt qua, khắc phục 14. difficulty (n) : sự khó khăn 15. college =university (n): đại học 16. suffer (v) : chịu đựng 17. natural disaster : thiên tai 18. vacation (n) : kỳ nghỉ summer vacation : kỳ nghỉ hè 19. remote (a) : xa xôi, hẻo lánh 20. mountainous (a) : núi remote or mountainous areas : vùng xa hoặc vùng núi provide education : dạy học 21. organize (v) : tổ chức 22. place of interest : địa điểm tham quan 23. believe (v) : tin TASK 1 1. retire (v): về hưu 2. service (n): dịch vụ 3. Red Cross : chữ thập đỏ 4. fire (v): sa thải, đuổi 5. donate (v): tặng,cho,biếu 6. truck (n): xe tải 7. flooded areas: vùng bị lũ lụt TASK 2 1. sew (v): may, vá 2. good at : giỏi về 3. in order to : để 4. healthy (a): khoẻ mạnh 5. title (n): tiêu đề II. SPEAKING TASK 1 1. excursion (n) :chuyến tham quan, đi chơi 2. join (v) : tham gia 3. movement (n) : phong trào 4. Green Saturday Movement : phong trào ngày thứ b ảy xanh TASK 2 1. invalid (n)(a) : (người) tàn tật, tàn phế 2. war invalids : thương binh 3. martyr (n) : liệt sĩ 4. direct (v) : hướng dẫn, điều khiển 5. traffic (n) : giao thông 6. vehicle (n) : xe cộ 7. intersection (n) : giao lộ III. LISTENING Before you listen 1. support (v) : ủng hộ 2. charity (n) : hội từ thiện 3. regularly (adv) : đều đặn, thường xuyên 4. from time to time : thỉnh thoảng 5. raise money : quyên tiền 6. donation (n) : đồ quyên góp cho tổ chức từ thiện 7. tax : thuế 8. fund-raising activity : hoạt động gây quỹ 9. elderly (a) tuổi, cao tuổi 10. organisation for educational development: 11. co-operate (v) : hợp tác, cộng tác 12. co-ordinate (v) : phối hợp While you listen TASK 1 1. attend (v): tham dự 2. set up : tổ chức, sắp xếp 3. require (v): đòi hỏi, yêu cầu 4. annually (adv) : hàng năm, mỗi năm 5. aim (n) : mục đích 6. performance (n) : sự biểu diễn 7. foreign (a) (thuộc) nước ngoài IV. WRITING TASK 1 1. the opening of the letter : mở đầu thư 2. the way(s) the money is used : cách sử dụng khoản tiền đóng góp 3. the gratitude to the donor : lòng biết ơn đối với người góp tiền 4. the donated amount : khoản tiền đóng góp 5. the way the receipt is issued : cách gửi biên lai 6. the closing of the letter : cuối thư 7. gratitude : lòng biết ơn 8. donor : người góp tiền 9. receipt : biên lai 10. repair (v): sửa chữa 11. block of flat : dãy nhà 12. issue (v): đưa ra, phát hành 13. express (v): bày tỏ 14. assistance (n): sự giúp đỡ 15. cooperation (n): sự hợp tác TASK 2 1. receive (v): nhận 2. local (a): địa phương 3. acknowledge (v) : báo cho biết đã nhận được V. LANGUAGE FOCUS A. Pronunciation /w/ we west wine wheel (n) bánh xe wet ướt, đẫm nước, ẩm ướt whale cá voi /j/ yes yellow young years use York railway : đường sắt wear – wore – worn : mặc veal : thịt bê để nấu ăn tutor : gia sư B. Grammar Exercise1 behave (v): cư xử bend (v): uốn cong objection (n):: sự phản đối, sự chống đối toe (n): ngón chân knee (n): đầu gối ashamed of : xấu hổ prevent (v): ngăn chặn in spite of : mặc dù Exercise 2 lie (v): n ằm modernize (v): hiện đại hoá prepare (v): chuẩn bị burn (v): đốt cháy catch (v): bắt gặp diary (n): nhật ký furious (a):giận dữ, điên tiết Exercise 3 accuse of : tố cáo desert (v): bỏ mặc object : phản đối private (a): riêng office phone : điện thoại quan accept (v): chấp nhận order (n): lời yêu cầu deny (v): từ chối, phản đối, phủ nhận tie (v) buộc, cột, trói throw- threw – thrown : ném instruction (n): lời h ướng dẫn snatch (v) : vồ, túm,chộp extinguisher (n) bình chữa cháy . có tu i, cao tu i 10. organisation for educational development: 11. co- operate (v) : hợp tác, cộng tác 12. co- ordinate (v) : phối hợp While you listen. natural disaster : thiên tai 18. vacation (n) : kỳ nghỉ summer vacation : kỳ nghỉ hè 19. remote (a) : xa xôi, hẻo lánh 20. mountainous (a) : núi remote
- Xem thêm -

Xem thêm: tu vung co phien am quoc te 11 Unit4, tu vung co phien am quoc te 11 Unit4, tu vung co phien am quoc te 11 Unit4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay