tu vung co phien am quoc te 11 Unit3

3 265 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2013, 22:10

UNIT 3 A. READI NG 1. relationship (n) : mối liên hệ, mối quan hệ 2. to celebrat : tổ chức 3. anniversary (n) / anniversaries (pl noun) : ngày kỷ niệm; lễ kỷ niệm 4. birthday cake (n) : bánh sinh nhật 5. candle (n) : cây nến 6. to sing / sang / sung : hát 7. to blow out / blew / blown : thổi tắt 8. ice cream (n) : cây kem 9. toy (n) : đồ chơi 10. people of all ages : mọi người tất cả các lứa tuổi 11. adult (n) : người lớn, người đã trưởng thành 12. to joke : nói đùa 13. perhap (adv) : thể, lẽ 14. to get older : già đi 15. to get married : kết hôn 16. gift (n) : q tặng, q biếu 17. anniversary couple : đôi vợ chồng tổ chức kỉ niệm ngày cưới  married couple (n) : đôi vợ chồng 18. in the United States : ở nước Mó 19. wedding anniversary (n) : kỉ niệm ngày cưới 20. wife (wives ) (n) : vợ 21. each other : cho nhau 22. quiet (adv) : n lặng 23. special (adj) : đặc biệt, riêng biệt 24. silver anniversary (n) : đám cưới bạc 25. golden anniversary (n) : đám cưới vàng 26. to mark : đánh dấu 27. milestones (n) : các mốc quan trọng 28. lasting (adj) : bền vững  the milestones of a happy and lasting relationship : các mốc quan trọng của mối quan hệ bền vững 29. between (prep) : giữa, ở giữa 30. are happy to be together : hạnh phúc ở bên nhau TASK 1 1. to sing a song : hát một bài hát 2. to receive : nhận 3. relative (n) : bà con, họ hàng 4. to go out to dinner : đi ăn tối ở ngoài B. SPEAKING 1. whose : của ai 2. occasion (n) : dịp, hội 3. host (n) : chủ nhà 4. decoration (n) : sự trang hồng 5. sort = kind (n) : loại  sort of food and drink : loại thức ăn và đồ uống 6. to dance : nhảy 7. to the end : đến cuối buổi tiệc TASK 3 1. competition(n) : sự cạnh tranh, cuộc thi  to compete : đua tranh, ganh đua 2. budget (n) : ngân sách 3.formal or informal dress : quần áo chỉnh tề hoặc bình thường. 4. entertainment (n) : tiêu khiển 5. to convince : thuyết phục C. LISTENING BEFORE YOU LISTEN 1. activity(n) / activities (pl n) : hoạt động 2. to gather :  gathering : tập hợp, tụ họp lại 3. prizes (n) : giải thưởng 4. icing (n) : sự đóng băng 5. slice (n) : miếng mỏng, lát mỏng 6. to clap : vỗ  clapped WHILE YOU LISTEN 1. to be held : được tổ chức 2. guest (n) : khách mời 3. to be cut : được cắt 4. at the beginning of the party : đầu của buổi tiệc 5.to last : kéo dài, để lâu 6. to tidy up : làm cho sạch sẽ, dọn dẹp, sắp xếp gọn gàng, xếp sắp ngăn nắp 7. mess / mes / (n) : tình trạng hỗn độn, tình trạng lộn xộn, tình trạng bừa bộn 8. to serve : phục vụ, 9. to bring out / brought / brought : đưa ra, mang ra  to be brought out : được đưa ra 10. to be like : như thế nào D. WRITING 1. kind of clothes : loại quần áo 2. to wear / wore / worn [weə ] : mặc 3. kind of present ['preznt] loại quà tặng 4. winner ['winər ] (n) : người thắng 5. refreshment [ri'fre ʃ mənt] (n) món ăn uống 6. to cook [kuk]: nấu 7. would like : muốn 8. New Year’s Eve : Đêm giao thừa 9. classmate (n) : bạn cùng lớp 10. to be invited : được mời 11. lots of : nhiều 12. to intend [in'tend]: đònh, ý đònh, ý muốn 13. to take place : diễn ra, xảy ra E. LANGUAGE FOCUS 1. a plate of salad /'s ləd/ : một dóa rau trộn 2. a glass of lemonade [,lemə'neid] : 1 ly nước chanh 3. a slice of melon [slais] /'melən/: một miếng dư hấu 4. jelly [' ʤ eli] (n) : thịt nấu đông 5. librarian [lai'breəriən] (n) : người quản lí thư viện 6. public library (n) ['p ʌ blik] ['laibrəri]: thư viện công cộng 7. to own [oun] : , là chủ của 8. central Europe ['sentrəl] : Châu âu trung tâm 9. to hear / heard / heard [hiə] /hə:d/ /hə:d/ : nghe 10. horrible /'h ɔ rəbl/ (adj) : kinh khủng, kinh khiếp 11. accident [ksidənt] (n) : tai nạn 12. helicopter ['helik ɔ ptə] (n) : máy bay trực thăng 13. to spend / spent / spent / [spend]: trải qua GRAMMAR Exercise 1 1. to be forced : được thúc đẩy, bò thúc đẩy 2. to operate [' ɔ pəreit] : hoạt động , điều khiển 3. immediately [i'mi:djətli] (adv) : ngay lập tức, tức thì 4. passenger ['p sind ʤ ə] (n) : hành khách 5. to dislike [dis'laik]: không thích 6. uncomfortable [ʌn'kʌmfətəbl] (adj) : không thoải mái 7. seat [si:] (n) : chỗ ngồi 8. flight [flight] (n) : chuyến bay  a long flight : một chuyến bay dài 9. to risk [risk]: liều 11. to mean [mi:n] : nghóa, nghóa là 12. to slip out [lip] : trượt, tuột, trôi qua 13. accidentally [ ksi'dentəli] (adv) : tình cờ, ngẫu nhiên 15. judge ['ʤʌdʤ](n) : quan tòa, thẩm phán 16. to demand [di'm ɑ :nd] : đòi hỏi, yêu cầu 17. origina l[ə'ridʤənl] (adj) : (thuộc) gốc, (thuộc) nguồn gốc 18. document ['dɔkjumənt](n) : tài liệu  original document : tài liệu gốc Exercise 2 1. to surprise [sə'praiz]: ngạc nhiên 2. be willing ['wili ] : sẵn sàng, sẵn lòng 3. unless [ən'les] : nếu không 4. emergency [i'mə:d ʤ ensi] (n) : tình trạng khẩn cấp 5. to agree [ə'gri:]: đồng ý 6. candy ['k ndi] (n) : kẹo 7. equally ['i:kwəli ] (adv) : bằng nhau, ngang nhau, như nhau, đều 8. to divide [di'vaid]: phân chia 9. to expect [iks'pekt] : mong đợi 10. to offer [' ɔ fə]: biếu, tặng, dâng hiến 11. train station (n) : ga tàu lửa Exercise 3 1. instead of [in'sted]: thay vì 2. indifferent [in'difrənt] (adj) : không khác nhau 3. excited /ik'saitid/ 4. social ['souʃəl] (adj) : tính chất xã hội 1. 5. to include [in'klu:d]: bao gồm 2. 6. to get into trouble : gặp rắc rối 3. 7. to refuse [ri'fju:z] : từ chối, khước từ, cự tuyệt 4. 8. briefcase ['bri:fkeis] (n) : cặp giấy (để giấy tờ,tài liệu) to 9. mention ['men ʃ n] : đề cập 10. progress report [progress] [ri'p ɔ :t]: bài báo cáo tiến bộ 11.be sure [ʃuə] : chắc chắn 12.to concern [kən'sə:n]: quan tâm 13.had better + bare infinitive : nên 14.rainy day : ngày mưa 15.to count on [kaunt] : đếm, tính 16.financial difficulty [fai'n n ʃ əl] /[difikəlti]: khó khăn về tài chính 17. to upset / p'set/: laøm ñoå, laät ñoå . q biếu 17. anniversary couple : đôi vợ chồng tổ chức kỉ niệm ngày cưới  married couple (n) : đôi vợ chồng 18. in the United States : ở nước Mó 19. wedding. áo chỉnh tề hoặc bình thường. 4. entertainment (n) : tiêu khiển 5. to convince : thuyết phục C. LISTENING BEFORE YOU LISTEN 1. activity(n) / activities (pl
- Xem thêm -

Xem thêm: tu vung co phien am quoc te 11 Unit3, tu vung co phien am quoc te 11 Unit3, tu vung co phien am quoc te 11 Unit3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay