tu vung co phien am quoc te 11 Unit3

3 333 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2013, 22:10

UNIT 3 A. READI NG 1. relationship (n) : mối liên hệ, mối quan hệ 2. to celebrat : tổ chức 3. anniversary (n) / anniversaries (pl noun) : ngày kỷ niệm; lễ kỷ niệm 4. birthday cake (n) : bánh sinh nhật 5. candle (n) : cây nến 6. to sing / sang / sung : hát 7. to blow out / blew / blown : thổi tắt 8. ice cream (n) : cây kem 9. toy (n) : đồ chơi 10. people of all ages : mọi người tất cả các lứa tuổi 11. adult (n) : người lớn, người đã trưởng thành 12. to joke : nói đùa 13. perhap (adv) : thể, lẽ 14. to get older : già đi 15. to get married : kết hôn 16. gift (n) : q tặng, q biếu 17. anniversary couple : đôi vợ chồng tổ chức kỉ niệm ngày cưới  married couple (n) : đôi vợ chồng 18. in the United States : ở nước Mó 19. wedding anniversary (n) : kỉ niệm ngày cưới 20. wife (wives ) (n) : vợ 21. each other : cho nhau 22. quiet (adv) : n lặng 23. special (adj) : đặc biệt, riêng biệt 24. silver anniversary (n) : đám cưới bạc 25. golden anniversary (n) : đám cưới vàng 26. to mark : đánh dấu 27. milestones (n) : các mốc quan trọng 28. lasting (adj) : bền vững  the milestones of a happy and lasting relationship : các mốc quan trọng của mối quan hệ bền vững 29. between (prep) : giữa, ở giữa 30. are happy to be together : hạnh phúc ở bên nhau TASK 1 1. to sing a song : hát một bài hát 2. to receive : nhận 3. relative (n) : bà con, họ hàng 4. to go out to dinner : đi ăn tối ở ngoài B. SPEAKING 1. whose : của ai 2. occasion (n) : dịp, hội 3. host (n) : chủ nhà 4. decoration (n) : sự trang hồng 5. sort = kind (n) : loại  sort of food and drink : loại thức ăn và đồ uống 6. to dance : nhảy 7. to the end : đến cuối buổi tiệc TASK 3 1. competition(n) : sự cạnh tranh, cuộc thi  to compete : đua tranh, ganh đua 2. budget (n) : ngân sách 3.formal or informal dress : quần áo chỉnh tề hoặc bình thường. 4. entertainment (n) : tiêu khiển 5. to convince : thuyết phục C. LISTENING BEFORE YOU LISTEN 1. activity(n) / activities (pl n) : hoạt động 2. to gather :  gathering : tập hợp, tụ họp lại 3. prizes (n) : giải thưởng 4. icing (n) : sự đóng băng 5. slice (n) : miếng mỏng, lát mỏng 6. to clap : vỗ  clapped WHILE YOU LISTEN 1. to be held : được tổ chức 2. guest (n) : khách mời 3. to be cut : được cắt 4. at the beginning of the party : đầu của buổi tiệc 5.to last : kéo dài, để lâu 6. to tidy up : làm cho sạch sẽ, dọn dẹp, sắp xếp gọn gàng, xếp sắp ngăn nắp 7. mess / mes / (n) : tình trạng hỗn độn, tình trạng lộn xộn, tình trạng bừa bộn 8. to serve : phục vụ, 9. to bring out / brought / brought : đưa ra, mang ra  to be brought out : được đưa ra 10. to be like : như thế nào D. WRITING 1. kind of clothes : loại quần áo 2. to wear / wore / worn [weə ] : mặc 3. kind of present ['preznt] loại quà tặng 4. winner ['winər ] (n) : người thắng 5. refreshment [ri'fre ʃ mənt] (n) món ăn uống 6. to cook [kuk]: nấu 7. would like : muốn 8. New Year’s Eve : Đêm giao thừa 9. classmate (n) : bạn cùng lớp 10. to be invited : được mời 11. lots of : nhiều 12. to intend [in'tend]: đònh, ý đònh, ý muốn 13. to take place : diễn ra, xảy ra E. LANGUAGE FOCUS 1. a plate of salad /'s ləd/ : một dóa rau trộn 2. a glass of lemonade [,lemə'neid] : 1 ly nước chanh 3. a slice of melon [slais] /'melən/: một miếng dư hấu 4. jelly [' ʤ eli] (n) : thịt nấu đông 5. librarian [lai'breəriən] (n) : người quản lí thư viện 6. public library (n) ['p ʌ blik] ['laibrəri]: thư viện công cộng 7. to own [oun] : , là chủ của 8. central Europe ['sentrəl] : Châu âu trung tâm 9. to hear / heard / heard [hiə] /hə:d/ /hə:d/ : nghe 10. horrible /'h ɔ rəbl/ (adj) : kinh khủng, kinh khiếp 11. accident [ksidənt] (n) : tai nạn 12. helicopter ['helik ɔ ptə] (n) : máy bay trực thăng 13. to spend / spent / spent / [spend]: trải qua GRAMMAR Exercise 1 1. to be forced : được thúc đẩy, bò thúc đẩy 2. to operate [' ɔ pəreit] : hoạt động , điều khiển 3. immediately [i'mi:djətli] (adv) : ngay lập tức, tức thì 4. passenger ['p sind ʤ ə] (n) : hành khách 5. to dislike [dis'laik]: không thích 6. uncomfortable [ʌn'kʌmfətəbl] (adj) : không thoải mái 7. seat [si:] (n) : chỗ ngồi 8. flight [flight] (n) : chuyến bay  a long flight : một chuyến bay dài 9. to risk [risk]: liều 11. to mean [mi:n] : nghóa, nghóa là 12. to slip out [lip] : trượt, tuột, trôi qua 13. accidentally [ ksi'dentəli] (adv) : tình cờ, ngẫu nhiên 15. judge ['ʤʌdʤ](n) : quan tòa, thẩm phán 16. to demand [di'm ɑ :nd] : đòi hỏi, yêu cầu 17. origina l[ə'ridʤənl] (adj) : (thuộc) gốc, (thuộc) nguồn gốc 18. document ['dɔkjumənt](n) : tài liệu  original document : tài liệu gốc Exercise 2 1. to surprise [sə'praiz]: ngạc nhiên 2. be willing ['wili ] : sẵn sàng, sẵn lòng 3. unless [ən'les] : nếu không 4. emergency [i'mə:d ʤ ensi] (n) : tình trạng khẩn cấp 5. to agree [ə'gri:]: đồng ý 6. candy ['k ndi] (n) : kẹo 7. equally ['i:kwəli ] (adv) : bằng nhau, ngang nhau, như nhau, đều 8. to divide [di'vaid]: phân chia 9. to expect [iks'pekt] : mong đợi 10. to offer [' ɔ fə]: biếu, tặng, dâng hiến 11. train station (n) : ga tàu lửa Exercise 3 1. instead of [in'sted]: thay vì 2. indifferent [in'difrənt] (adj) : không khác nhau 3. excited /ik'saitid/ 4. social ['souʃəl] (adj) : tính chất xã hội 1. 5. to include [in'klu:d]: bao gồm 2. 6. to get into trouble : gặp rắc rối 3. 7. to refuse [ri'fju:z] : từ chối, khước từ, cự tuyệt 4. 8. briefcase ['bri:fkeis] (n) : cặp giấy (để giấy tờ,tài liệu) to 9. mention ['men ʃ n] : đề cập 10. progress report [progress] [ri'p ɔ :t]: bài báo cáo tiến bộ 11.be sure [ʃuə] : chắc chắn 12.to concern [kən'sə:n]: quan tâm 13.had better + bare infinitive : nên 14.rainy day : ngày mưa 15.to count on [kaunt] : đếm, tính 16.financial difficulty [fai'n n ʃ əl] /[difikəlti]: khó khăn về tài chính 17. to upset / p'set/: laøm ñoå, laät ñoå . q biếu 17. anniversary couple : đôi vợ chồng tổ chức kỉ niệm ngày cưới  married couple (n) : đôi vợ chồng 18. in the United States : ở nước Mó 19. wedding. áo chỉnh tề hoặc bình thường. 4. entertainment (n) : tiêu khiển 5. to convince : thuyết phục C. LISTENING BEFORE YOU LISTEN 1. activity(n) / activities (pl
- Xem thêm -

Xem thêm: tu vung co phien am quoc te 11 Unit3, tu vung co phien am quoc te 11 Unit3, tu vung co phien am quoc te 11 Unit3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay