de kiem tra 1 tiet hslg va ptlgcb (4 ma de tu luan)

4 318 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2013, 17:10

Đề kiểm tra số 1 Câu 1 (6 điểm): Giải các phơng trình lợng giác sau: 0 ) 2 sin(2 15 ) 1 1 ) cos 3 3 2 ) cos5 sin 2 0 ) cos 4 cos 2 0 sin 3 ) 0 cos3 1 )(2 cos )(3cos 1) 0 a x b x c x x d x x x e x f x x = + = ữ + = + = = = Câu 2 (4điểm): Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau: 2 2 ) 2sin sin .cos cos sin 2 2sin 2 1 ) sin 2 cos 2 2 a y x x x x x x b y x x = + + = + + Đề kiểm tra số 1 Câu 1 (6 điểm): Giải các phơng trình lợng giác sau: 0 ) 2 sin(2 15 ) 1 1 ) cos 3 3 2 ) cos5 sin 2 0 ) cos 4 cos 2 0 sin 3 ) 0 cos3 1 )(2 cos )(3cos 1) 0 a x b x c x x d x x x e x f x x = + = ữ + = + = = = Câu 2 (4điểm): Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau: 2 2 ) 2sin sin .cos cos sin 2 2sin 2 1 ) sin 2 cos 2 2 a y x x x x x x b y x x = + + = + + Đề kiểm tra số 1 Câu 1 (6 điểm): Giải các phơng trình lợng giác sau: 0 ) 2 sin(2 15 ) 1 1 ) cos 3 3 2 ) cos5 sin 2 0 ) cos 4 cos 2 0 sin 3 ) 0 cos3 1 )(2 cos )(3cos 1) 0 a x b x c x x d x x x e x f x x = + = ữ + = + = = = Câu 2 (4điểm): Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau: 2 2 ) 2sin sin .cos cos sin 2 2sin 2 1 ) sin 2 cos 2 2 a y x x x x x x b y x x = + + = + + Đề kiểm tra số 1 Câu 1 (6 điểm): Giải các phơng trình lợng giác sau: 0 ) 2 sin(2 15 ) 1 1 ) cos 3 3 2 ) cos5 sin 2 0 ) cos 4 cos 2 0 sin 3 ) 0 cos3 1 )(2 cos )(3cos 1) 0 a x b x c x x d x x x e x f x x = + = ữ + = + = = = Câu 2 (4điểm): Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau: 2 2 ) 2sin sin .cos cos sin 2 2sin 2 1 ) sin 2 cos 2 2 a y x x x x x x b y x x = + + = + + Đề kiểm tra số 1 Câu 1 (6 điểm): Giải các phơng trình lợng giác sau: 0 ) 2 sin(2 15 ) 1 1 ) cos 3 3 2 ) cos5 sin 2 0 ) cos 4 cos 2 0 sin 3 ) 0 cos3 1 )(2 cos )(3cos 1) 0 a x b x c x x d x x x e x f x x = + = ữ + = + = = = Câu 2 (4điểm): Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau: 2 2 ) 2sin sin .cos cos sin 2 2sin 2 1 ) sin 2 cos 2 2 a y x x x x x x b y x x = + + = + + Đề kiểm tra số 1 Câu 1 (6 điểm): Giải các phơng trình lợng giác sau: 0 ) 2 sin(2 15 ) 1 1 ) cos 3 3 2 ) cos5 sin 2 0 ) cos 4 cos 2 0 sin 3 ) 0 cos3 1 )(2 cos )(3cos 1) 0 a x b x c x x d x x x e x f x x = + = ữ + = + = = = Câu 2 (4điểm): Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau: 2 2 ) 2sin sin .cos cos sin 2 2sin 2 1 ) sin 2 cos 2 2 a y x x x x x x b y x x = + + = + + Đề kiểm tra số 1 Câu 1 (6 điểm): Giải các phơng trình lợng giác sau: 0 ) 2 sin(2 15 ) 1 1 ) cos 3 3 2 ) cos5 sin 2 0 ) cos 4 cos 2 0 sin 3 ) 0 cos3 1 )(2 cos )(3cos 1) 0 a x b x c x x d x x x e x f x x = + = ữ + = + = = = Câu 2 (4điểm): Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau: 2 2 ) 2sin sin .cos cos sin 2 2sin 2 1 ) sin 2 cos 2 2 a y x x x x x x b y x x = + + = + + Đề kiểm tra số 1 Câu 1 (6 điểm): Giải các phơng trình lợng giác sau: 0 ) 2 sin(2 15 ) 1 1 ) cos 3 3 2 ) cos5 sin 2 0 ) cos 4 cos 2 0 sin 3 ) 0 cos3 1 )(2 cos )(3cos 1) 0 a x b x c x x d x x x e x f x x = + = ữ + = + = = = Câu 2 (4điểm): Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau: 2 2 ) 2sin sin .cos cos sin 2 2sin 2 1 ) sin 2 cos 2 2 a y x x x x x x b y x x = + + = + + Đề kiểm tra số 1 Câu 1 (6 điểm): Giải các phơng trình lợng giác sau: 0 ) 2 sin(2 15 ) 1 1 ) cos 3 3 2 ) cos5 sin 2 0 ) cos 4 cos 2 0 sin 3 ) 0 cos3 1 )(2 cos )(3cos 1) 0 a x b x c x x d x x x e x f x x = + = ữ + = + = = = Câu 2 (4điểm): Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau: 2 2 ) 2sin sin .cos cos sin 2 2sin 2 1 ) sin 2 cos 2 2 a y x x x x x x b y x x = + + = + + Đề kiểm tra số 2 Câu 1 (6 điểm): Giải các phơng trình lợng giác sau: 0 )2sin(2 30 ) 3 1 ) cos 3 3 2 ) cos3 sin 5 0 ) cos5 cos 3 0 sin 2 ) 0 cos 2 1 )(5sin 2)(3sin 4) 0 a x b x c x x d x x x e x f x x = = ữ + = + = = = Câu 2 (4điểm): Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau: 2 2 ) 2sin 5sin .cos 3cos 2 cos3 ) cos3 sin 3 2 a y x x x x x b y x x = + + = + Đề kiểm tra số 2 Câu 1 (6 điểm): Giải các phơng trình lợng giác sau: 0 )2sin(2 30 ) 3 1 ) cos 3 3 2 ) cos3 sin 5 0 ) cos5 cos 3 0 sin 2 ) 0 cos 2 1 )(5sin 2)(3sin 4) 0 a x b x c x x d x x x e x f x x = = ữ + = + = = = Câu 2 (4điểm): Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau: 2 2 ) 2sin 5sin .cos 3cos 2 cos3 ) cos3 sin 3 2 a y x x x x x b y x x = + + = + Đề kiểm tra số 2 Câu 1 (6 điểm): Giải các phơng trình lợng giác sau: 0 )2sin(2 30 ) 3 1 ) cos 3 3 2 ) cos3 sin 5 0 ) cos5 cos 3 0 sin 2 ) 0 cos 2 1 )(5sin 2)(3sin 4) 0 a x b x c x x d x x x e x f x x = = ữ + = + = = = Câu 2 (4điểm): Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau: 2 2 ) 2sin 5sin .cos 3cos 2 cos3 ) cos3 sin 3 2 a y x x x x x b y x x = + + = + Đề kiểm tra số 2 Câu 1 (6 điểm): Giải các phơng trình lợng giác sau: 0 )2sin(2 30 ) 3 1 ) cos 3 3 2 ) cos3 sin 5 0 ) cos5 cos 3 0 sin 2 ) 0 cos 2 1 )(5sin 2)(3sin 4) 0 a x b x c x x d x x x e x f x x = = ữ + = + = = = Câu 2 (4điểm): Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau: 2 2 ) 2sin 5sin .cos 3cos 2 cos3 ) cos3 sin 3 2 a y x x x x x b y x x = + + = + Đề kiểm tra số 2 Câu 1 (6 điểm): Giải các phơng trình lợng giác sau: 0 )2sin(2 30 ) 3 1 ) cos 3 3 2 ) cos3 sin 5 0 ) cos5 cos 3 0 sin 2 ) 0 cos 2 1 )(5sin 2)(3sin 4) 0 a x b x c x x d x x x e x f x x = = ữ + = + = = = Câu 2 (4điểm): Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau: 2 2 ) 2sin 5sin .cos 3cos 2 cos3 ) cos3 sin 3 2 a y x x x x x b y x x = + + = + Đề kiểm tra số 2 Câu 1 (6 điểm): Giải các phơng trình lợng giác sau: 0 )2sin(2 30 ) 3 1 ) cos 3 3 2 ) cos3 sin 5 0 ) cos5 cos 3 0 sin 2 ) 0 cos 2 1 )(5sin 2)(3sin 4) 0 a x b x c x x d x x x e x f x x = = ữ + = + = = = Câu 2 (4điểm): Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau: 2 2 ) 2sin 5sin .cos 3cos 2 cos3 ) cos3 sin 3 2 a y x x x x x b y x x = + + = + Đề kiểm tra số 2 Câu 1 (6 điểm): Giải các phơng trình lợng giác sau: 0 )2sin(2 30 ) 3 1 ) cos 3 3 2 ) cos3 sin 5 0 ) cos5 cos 3 0 sin 2 ) 0 cos 2 1 )(5sin 2)(3sin 4) 0 a x b x c x x d x x x e x f x x = = ữ + = + = = = Câu 2 (4điểm): Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau: 2 2 ) 2sin 5sin .cos 3cos 2 cos 3 ) cos3 sin 3 2 a y x x x x x b y x x = + + = + Đề kiểm tra số 2 Câu 1 (6 điểm): Giải các phơng trình lợng giác sau: 0 )2sin(2 30 ) 3 1 ) cos 3 3 2 ) cos3 sin 5 0 ) cos5 cos 3 0 sin 2 ) 0 cos 2 1 )(5sin 2)(3sin 4) 0 a x b x c x x d x x x e x f x x = = ữ + = + = = = Câu 2 (4điểm): Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau: 2 2 ) 2sin 5sin .cos 3cos 2 cos 3 ) cos3 sin 3 2 a y x x x x x b y x x = + + = + Đề kiểm tra số 2 Câu 1 (6 điểm): Giải các phơng trình lợng giác sau: 0 )2sin(2 30 ) 3 1 ) cos 3 3 2 ) cos3 sin 5 0 ) cos5 cos 3 0 sin 2 ) 0 cos 2 1 )(5sin 2)(3sin 4) 0 a x b x c x x d x x x e x f x x = = ữ + = + = = = Câu 2 (4điểm): Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau: 2 2 ) 2sin 5sin .cos 3cos 2 cos 3 ) cos3 sin 3 2 a y x x x x x b y x x = + + = + Đề kiểm tra số 3 Câu 1 (6 điểm): Giải các phơng trình lợng giác sau: 0 )2sin(10 2 ) 3 3 ) cos 3 6 2 ) cos3 sin 4 0 ) cos cos3 0 cos 4 ) 0 sin 4 1 )(3 sin 2 )(2 tan 3) 0 a x b x c x x d x x x e x f x x = + = ữ + = + = = + + = Câu 2 (4điểm): Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau: 2 2 ) 3sin 4sin .cos cos cos 2 sin 2 1 ) cos 2 2 a y x x x x x x b y x = + + + = + Đề kiểm tra số 3 Câu 1 (6 điểm): Giải các phơng trình lợng giác sau: 0 )2sin(10 2 ) 3 3 ) cos 3 6 2 ) cos3 sin 4 0 ) cos cos3 0 cos 4 ) 0 sin 4 1 )(3 sin 2 )(2 tan 3) 0 a x b x c x x d x x x e x f x x = + = ữ + = + = = + + = Câu 2 (4điểm): Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau: 2 2 ) 3sin 4sin .cos cos cos 2 sin 2 1 ) cos 2 2 a y x x x x x x b y x = + + + = + Đề kiểm tra số 3 Câu 1 (6 điểm): Giải các phơng trình lợng giác sau: 0 )2sin(10 2 ) 3 3 ) cos 3 6 2 ) cos3 sin 4 0 ) cos cos3 0 cos 4 ) 0 sin 4 1 )(3 sin 2 )(2 tan 3) 0 a x b x c x x d x x x e x f x x = + = ữ + = + = = + + = Câu 2 (4điểm): Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau: 2 2 ) 3sin 4sin .cos cos cos 2 sin 2 1 ) cos 2 2 a y x x x x x x b y x = + + + = + Đề kiểm tra số 3 Câu 1 (6 điểm): Giải các phơng trình lợng giác sau: 0 )2sin(10 2 ) 3 3 ) cos 3 6 2 ) cos3 sin 4 0 ) cos cos3 0 cos 4 ) 0 sin 4 1 )(3 sin 2 )(2 tan 3) 0 a x b x c x x d x x x e x f x x = + = ữ + = + = = + + = Câu 2 (4điểm): Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau: 2 2 ) 3sin 4 sin .cos cos cos 2 sin 2 1 ) cos 2 2 a y x x x x x x b y x = + + + = + Đề kiểm tra số 3 Câu 1 (6 điểm): Giải các phơng trình lợng giác sau: 0 )2sin(10 2 ) 3 3 ) cos 3 6 2 ) cos3 sin 4 0 ) cos cos3 0 cos 4 ) 0 sin 4 1 )(3 sin 2 )(2 tan 3) 0 a x b x c x x d x x x e x f x x = + = ữ + = + = = + + = Câu 2 (4điểm): Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau: 2 2 ) 3sin 4 sin .cos cos cos 2 sin 2 1 ) cos 2 2 a y x x x x x x b y x = + + + = + Đề kiểm tra số 3 Câu 1 (6 điểm): Giải các phơng trình lợng giác sau: 0 )2sin(10 2 ) 3 3 ) cos 3 6 2 ) cos3 sin 4 0 ) cos cos3 0 cos 4 ) 0 sin 4 1 )(3 sin 2 )(2 tan 3) 0 a x b x c x x d x x x e x f x x = + = ữ + = + = = + + = Câu 2 (4điểm): Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau: 2 2 ) 3sin 4 sin .cos cos cos 2 sin 2 1 ) cos 2 2 a y x x x x x x b y x = + + + = + Đề kiểm tra số 3 Câu 1 (6 điểm): Giải các phơng trình lợng giác sau: 0 )2sin(10 2 ) 3 3 ) cos 3 6 2 ) cos3 sin 4 0 ) cos cos3 0 cos 4 ) 0 sin 4 1 )(3 sin 2 )(2 tan 3) 0 a x b x c x x d x x x e x f x x = + = ữ + = + = = + + = Câu 2 (4điểm): Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau: 2 2 ) 3sin 4sin .cos cos cos 2 sin 2 1 ) cos 2 2 a y x x x x x x b y x = + + + = + Đề kiểm tra số 3 Câu 1 (6 điểm): Giải các phơng trình lợng giác sau: 0 )2sin(10 2 ) 3 3 ) cos 3 6 2 ) cos3 sin 4 0 ) cos cos3 0 cos 4 ) 0 sin 4 1 )(3 sin 2 )(2 tan 3) 0 a x b x c x x d x x x e x f x x = + = ữ + = + = = + + = Câu 2 (4điểm): Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau: 2 2 ) 3sin 4sin .cos cos cos 2 sin 2 1 ) cos 2 2 a y x x x x x x b y x = + + + = + Đề kiểm tra số 3 Câu 1 (6 điểm): Giải các phơng trình lợng giác sau: 0 )2sin(10 2 ) 3 3 ) cos 3 6 2 ) cos3 sin 4 0 ) cos cos3 0 cos 4 ) 0 sin 4 1 )(3 sin 2 )(2 tan 3) 0 a x b x c x x d x x x e x f x x = + = ữ + = + = = + + = Câu 2 (4điểm): Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau: 2 2 ) 3sin 4sin .cos cos cos 2 sin 2 1 ) cos 2 2 a y x x x x x x b y x = + + + = + Đề kiểm tra số 4 Câu 1 (6 điểm): Giải các phơng trình lợng giác sau: 0 ) 2 sin(2 15 ) 1 3 ) cos 3 6 2 ) cos 4 sin 3 0 ) cos 7 cos3 0 sin 5 ) 0 cos5 1 )(2cos 2 3)(3cot 5) 0 a x b x c x x d x x x e x f x x + = = ữ + = + = = + = Câu 2 (4điểm): Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau: 2 2 ) sin 5sin .cos cos 2 cos 2 3sin 2 ) cos 2 2 a y x x x x x x b y x = + + + = + Đề kiểm tra số 4 Câu 1 (6 điểm): Giải các phơng trình lợng giác sau: 0 ) 2 sin(2 15 ) 1 3 ) cos 3 6 2 ) cos 4 sin 3 0 ) cos 7 cos3 0 sin 5 ) 0 cos5 1 )(2cos 2 3)(3cot 5) 0 a x b x c x x d x x x e x f x x + = = ữ + = + = = + = Câu 2 (4điểm): Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau: 2 2 ) sin 5sin .cos cos 2 cos 2 3sin 2 ) cos 2 2 a y x x x x x x b y x = + + + = + Đề kiểm tra số 4 Câu 1 (6 điểm): Giải các phơng trình lợng giác sau: 0 ) 2 sin(2 15 ) 1 3 ) cos 3 6 2 ) cos 4 sin 3 0 ) cos 7 cos3 0 sin 5 ) 0 cos5 1 )(2cos 2 3)(3cot 5) 0 a x b x c x x d x x x e x f x x + = = ữ + = + = = + = Câu 2 (4điểm): Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau: 2 2 ) sin 5sin .cos cos 2 cos 2 3sin 2 ) cos 2 2 a y x x x x x x b y x = + + + = + Đề kiểm tra số 4 Câu 1 (6 điểm): Giải các phơng trình lợng giác sau: 0 ) 2 sin(2 15 ) 1 3 ) cos 3 6 2 ) cos 4 sin 3 0 ) cos 7 cos3 0 sin 5 ) 0 cos5 1 )(2cos 2 3)(3cot 5) 0 a x b x c x x d x x x e x f x x + = = ữ + = + = = + = Câu 2 (4điểm): Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau: 2 2 ) sin 5sin .cos cos 2 cos 2 3sin 2 ) cos 2 2 a y x x x x x x b y x = + + + = + Đề kiểm tra số 4 Câu 1 (6 điểm): Giải các phơng trình lợng giác sau: 0 ) 2 sin(2 15 ) 1 3 ) cos 3 6 2 ) cos 4 sin 3 0 ) cos 7 cos3 0 sin 5 ) 0 cos5 1 )(2cos 2 3)(3cot 5) 0 a x b x c x x d x x x e x f x x + = = ữ + = + = = + = Câu 2 (4điểm): Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau: 2 2 ) sin 5sin .cos cos 2 cos 2 3sin 2 ) cos 2 2 a y x x x x x x b y x = + + + = + Đề kiểm tra số 4 Câu 1 (6 điểm): Giải các phơng trình lợng giác sau: 0 ) 2 sin(2 15 ) 1 3 ) cos 3 6 2 ) cos 4 sin 3 0 ) cos 7 cos3 0 sin 5 ) 0 cos5 1 )(2cos 2 3)(3cot 5) 0 a x b x c x x d x x x e x f x x + = = ữ + = + = = + = Câu 2 (4điểm): Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau: 2 2 ) sin 5sin .cos cos 2 cos 2 3sin 2 ) cos 2 2 a y x x x x x x b y x = + + + = + Đề kiểm tra số 4 Câu 1 (6 điểm): Giải các phơng trình lợng giác sau: 0 ) 2 sin(2 15 ) 1 3 ) cos 3 6 2 ) cos 4 sin 3 0 ) cos 7 cos3 0 sin 5 ) 0 cos5 1 )(2cos 2 3)(3cot 5) 0 a x b x c x x d x x x e x f x x + = = ữ + = + = = + = Câu 2 (4điểm): Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau: 2 2 ) sin 5sin .cos cos 2 cos 2 3sin 2 ) cos 2 2 a y x x x x x x b y x = + + + = + Đề kiểm tra số 4 Câu 1 (6 điểm): Giải các phơng trình lợng giác sau: 0 ) 2 sin(2 15 ) 1 3 ) cos 3 6 2 ) cos 4 sin 3 0 ) cos 7 cos3 0 sin 5 ) 0 cos5 1 )(2cos 2 3)(3cot 5) 0 a x b x c x x d x x x e x f x x + = = ữ + = + = = + = Câu 2 (4điểm): Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau: 2 2 ) sin 5sin .cos cos 2 cos 2 3sin 2 ) cos 2 2 a y x x x x x x b y x = + + + = + Đề kiểm tra số 4 Câu 1 (6 điểm): Giải các phơng trình lợng giác sau: 0 ) 2 sin(2 15 ) 1 3 ) cos 3 6 2 ) cos 4 sin 3 0 ) cos 7 cos3 0 sin 5 ) 0 cos5 1 )(2cos 2 3)(3cot 5) 0 a x b x c x x d x x x e x f x x + = = ữ + = + = = + = Câu 2 (4điểm): Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau: 2 2 ) sin 5sin .cos cos 2 cos 2 3sin 2 ) cos 2 2 a y x x x x x x b y x = + + + = + . kiểm tra số 1 Câu 1 (6 điểm): Giải các phơng trình lợng giác sau: 0 ) 2 sin(2 15 ) 1 1 ) cos 3 3 2 ) cos5 sin 2 0 ) cos 4 cos 2 0 sin 3 ) 0 cos3 1 )(2. 2sin 2 1 ) sin 2 cos 2 2 a y x x x x x x b y x x = + + = + + Đề kiểm tra số 1 Câu 1 (6 điểm): Giải các phơng trình lợng giác sau: 0 ) 2 sin(2 15 ) 1 1 )
- Xem thêm -

Xem thêm: de kiem tra 1 tiet hslg va ptlgcb (4 ma de tu luan), de kiem tra 1 tiet hslg va ptlgcb (4 ma de tu luan), de kiem tra 1 tiet hslg va ptlgcb (4 ma de tu luan)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay