van 9 tiết 1->30 cuc hay

82 304 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2013, 15:10

Tuần 1 Soạn: 16 /8/ 2009 Tiết 1 Giảng 9A:17 /8/ 2009 9B:17/8/ 2009 PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH _Lê Anh Trà_ I. Mục tiêu cần đạt: 1/ KiÕn thøc- ThÊy ®ỵc sù kÕt hỵp hµi hoµ gi÷a phÈm chÊt d©n téc vµ tÝnh nh©n lo¹i trong tiÕp nhËn v¨n ho¸ trong phong c¸ch Hå ChÝ Minh. 2/ KÜ n¨ng - Cã kÜ n¨ng ®äc, t×m hiĨu, ph©n tÝch VB nhËt dơng. - Ph©n biƯt ®ỵc v¨n b¶n nhËt dơng víi c¸c thĨ lo¹i kh¸c. 3 / Th¸i ®é - Cã ý thøc häc tËp vµ rÌn lun theo g¬ng cđa B¸c II. Chuẩn bò: - GV: Soạn giáo án; Sưu tầm tranh ảnh, bài viết về phong cách của Bác. - HS: Xem SGK, soạn bài,tham khảo, sưu tầm tranh ảnh , bài viết về phong cách của Bác. III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn đònh lớp: ( 1p) 9a 9b 2. Kiểm tra bài cũ: (5p) GV: Kiểm tra sự chuẩn bò tập, sách, bài của học sinh. 3. Bài mới: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG 2p 10p HOẠT ĐỘNG 1: GIỚI THIỆU BÀI GV giới thiệu khái quát tầm vóc văn hoá của HCM : HCM không những là nhà yêu nước, nhà cách mạng vó đại mà còn là danh nhân văn hoá của thế giới.Vẻ đẹp văn hoá chính là nét nổi bật trong phong cách HCM. Sau đó dẫn vào bài. HOẠT ĐỘNG 2: HƯỚNG DẪN ĐỌC HIỂU VĂN BẢN. . Hướng dẫn đọc VB,tìm hiểu từ khó, tìm bố cục : - Cách đọc: giọng chậm, bình tónh. - Gv đọc mẫu đoạn 1, HS đọc tiếp đến hết, GV nhận xét . - Hướng dẫn tìm hiểu từ khó( chú thích SGK tr. 7) - GV yêu cầu HS tìm bố cục của VB, HS tìm, phát biểu, GV nhận xét. I. giíi thiƯu chung: - TrÝch tõ bµi viÕt: Phong c¸ch“ Hå ChÝ Minh , c¸i vÜ ®¹i g¾n víi c¸i gi¶n dÞ” trong “Hå ChÝ Minh vµ v¨n hãa ViƯt Nam” cđa Lª Anh Trµ II. ®äc, hiĨu v¨n b¶n: 1. §äc: 2. Chó thÝch: 3. KiĨu lo¹i v¨n b¶n: V¨n b¶n nhËt dơng. 23p * Bố cục: + Đoạn 1(từ đầu đến"rất hiện đại"):Quá trình hình thành và điều kì lạ trong phong cách văn hóa HCM. + Đoạn 2(phần còn lại) : Nét đẹp trong lối sống thanh cao mà giản dò của Bác. +-PhÇn 3(Cßn l¹i) B×nh ln vµ kh¼ng ®Þnh phong c¸ch v¨n ho¸ Hå chÝ Minh. HOẠT ĐỘNG 3: Hướng dẫn phân tích sự tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại của HCM. -HS: Đọc lại đoạn 1 tr. 5 -GV hỏi: Mở đầu bài viết tg đã khái quát vốn tri thức văn hóa của Bác Hồ như thế nào? -Gợi ý: Hết sức sâu rộng "Trong cuộc đời …khá uyên thâm" -GV hỏi: HCM đã tiếp thu tinh hoa văn hoá của nhân loại bằng những con đường nào? -Gợi ý: +Đi nhiều nơi , tiếp xúc với nhiều nền văn hoá trên thế giới + Nắm vững phương tiện giao tiếp là ngôn ngữ (nói và viết thạo nhiều thứ tiếng nước ngoài như Pháp, Anh , Hoa, Nga ). +Qua công việc, qua lao động mà học hỏi (làm nhiều nghề khác nhau). +Học hỏi tìm hiểu đến mức sâu sắc (đến mức khá uyên thâm). -GV hỏi : Tác giả đã đưa ra lời bình luận gì về vốn tri thức của Bác? (HS tìm trong đoạn 1). -Gợi ý: "Có thể nói…như Chủ Tòch Hồ Chí Minh" -GV hỏi: Điều quan trọng là người đã tiếp thu như thế nào? -Gợi ý : +Không chòu ảnh hưởng một cách thụ động. +Tiếp thu mọi cái đẹp và cái hay đồng thời với việc phê phán những hạn chế,tiêu cực. + Trên nền tảng văn hoá dân tộc mà tiếp thu những ảnh hưởng quốc tế -GV sơ kết : Chỗ độc đáo và kì lạ nhất trong phong cách - Ph¬ng thøc biĨu ®¹t: thut minh + lËp ln 4. Bè cơc: 3 phÇn. - PhÇn 1: Tõ ®Çu ®Õn hiƯn“… ®¹i,, - Con ®êng h×nh thµnh phong c¸ch v¨n ho¸ Hå C Minh. - PhÇn 2:TiÕp ."h¹ t¾m ao" - VỴ ®Đp trong phong c¸ch Hå ChÝ Minh. -PhÇn 3:Cßn l¹i: B×nh ln vµ kh¼ng ®Þnh phong c¸ch v¨n ho¸ Hå chÝ Minh. I I.Đọc - hiểu văn bản: 1.Quá trình hình thành phong cách văn hóa Hồ Chí Minh: - Trong cuộc đời hoạt động cách mạng ,Chủ tòch Hồ Chí Minh đã đi qua nhiều nơi và có hiểu biết sâu rộng về nền văn hóa các nước châu Âu, châu Á, châu Mỹ, châu Phi. Để có được vốn hiểu biết sâu rộng ấy, Bác Hồ đã : +Nắm vững phương tiện giao tiếp là ngôn ngữ. +Qua công việc , qua lao động mà học hỏi. +Học hỏi, tìm hiểu đến mức sâu sắc. - Điều quan trọng là Người đã tiếp thu một cách có chọn lọc tinh hoa văn hóa của nước ngoài trên nền tảng văn hóa dân tộc. HCM là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế . Một phong cách rất Việt Nam,rất phương đông nhưng cũng đồng thời rất mới ,rất hiện đại * Một phong cách rất Việt Nam, rất Phương Đông nhưng cũng đồng thời rất mới, rất hiện đại. IV. Củng cố : (3p) -Bác Hồ là người có vốn tri thức văn hóa như thế nào? Phong cách HCM được hình thành qua những con đường nào V. Dặn dò: (1p)-Về học soạn tiết 2 *- Rót kinh nghiƯm: . .……… .…………… ………………… …………………………………………………………………………………… ……………………… -----///----- Tuần 1 Soạn: 16 /8/ 2009 Tiết 2 Giảng 9A:19/8/ 2009 9B:17/8/ 2009 PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH _Lê Anh Trà_ I. Mục tiêu cần đạt: 1/ KiÕn thøc- ThÊy ® ỵc sù kÕt hỵp hµi hoµ gi÷a phÈm chÊt d©n téc vµ tÝnh nh©n lo¹i trong tiÕp nhËn v¨n ho¸ trong phong c¸ch Hå ChÝ Minh. 2/ KÜ n¨ng - Cã kÜ n¨ng ®äc, t×m hiĨu, ph©n tÝch VB nhËt dơng. - Ph©n biƯt ®ỵc v¨n b¶n nhËt dơng víi c¸c thĨ lo¹i kh¸c. 3 / Th¸i ®é - Cã ý thøc häc tËp vµ rÌn lun theo g¬ng cđa B¸c III. Chn bÞ : 1- GV: Su tÇm tranh ¶nh, bµi viÕt vỊ n¬i ë vµ lµm viƯc cđa B¸c; nh÷ng mÈu chun vỊ sù gi¶n dÞ cđa B¸c 2- HS: §äc kÜ v¨n b¶n, so¹n bµi ¤n l¹i kiÕn thøc vỊ v¨n b¶n nhËt dơng vµ VB thut minh III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn đònh lớp: ( 1p) 9A 9B 2. Kiểm tra bài cũ: (4p) GV: Kiểm tra sự chuẩn bò tập, sách, bài của học sinh. 3. Bài mới: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG HOẠT ĐỘNG 1: GIỚI THIỆU BÀI HOẠT ĐỘNG 2: HƯỚNG DẪN ĐỌC HIỂU VĂN BẢN. I.Tìm hiểu chung: I I.Đọc - hiểu văn bản: 20p HOẠT ĐỘNG 3: Hướng dẫn phân tích sự tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại của HCM. HOẠT ĐỘNG 4: Phân tích nét đẹp trong lối sống giản dò mà thanh cao của Bác. - HS: Đọc lại đoạn 2 SGK tr. 6, 7. -GV hỏi: Mở đầu đoạn 2, Tác giả đã đưa ra lời bình luận thật ấn tượng về lối sống giản dò của Bác. Em hãy chỉ ra lời bình luận đó? -Gợi ý: "Lần đầu tiên… cung điện của mình" -GV giảng : Cùng với lời bình luận đó tg đã sử dụng nghệ thuật đối lập để làm nổi bật vẻ đẹp trong phong cách HCM : vó nhân mà hết sức giản dò, gần gũi. Tg đã khiến cho người đọc liên tưởng đối chiếu giữa các hình ảnh : cung điện của những ông vua ngày xưa, những tòa nhà nguy nga tráng lệ của những vò nguyên thủ quốc gia trên thế giới với ngôi nhà sàn giản dò của Bác. - GV hỏi : Lối sống giản dò của Bác được tg kể trên những phương diện nào? - HS:Ttìm dẫn chứng trong bài. - GV: Kết hợp cho HS xem tranh. - Gợi ý : + Nơi ở ( chiếc nhà sàn nhỏ bên cạnh chiếc ao,chiếc nhà sàn đó cũng chỉ vẻn vẹn có vài phòng tiếp khách để họp bộ chính trò, làm việc và ngủ) + Trang phục (bộ quần áo bà ba nâu, chiếc áo trấn thủ, đôi dép lốp thô sơ); tư trang (chiếc va li con với vài bộ áo quần ,vài vật kỉ niệm ) + Ăn uống đạm bạc (cá kho, rau luộc, cà muối, dưa ghém, cháo hoa) ?Em cã thc nh÷ng bµi th¬, c©u chun nµo ®Ĩ thut minh cho c¸ch sèng b×nh dÞ ,trong s¸ng cđa Ngêi? - " B¸c Hå ®ã chiÕc ¸o n©u gi¶n dÞ Mµu quª h¬ng bỊn bØ, ®Ëm ®µ" -Nhí «ng cơ m¾t s¸ng ngêi ¸o n©u tói v¶i ®Đp t¬i l¹ thêng - B¸c ®Ĩ t×nh th¬ng cho chóng con Mét ®êi thanh b¹ch ch¼ng vµng son Mong manh ¸o v¶i hån mu«n trỵng H¬n tỵng ®ång ph¬i nh÷ng lèi mßn. - Cßn ®«i dÐp cò mßn quai gãt 1.Quá trình hình thành phong cách văn hóa Hồ Chí Minh: 2. Nét đẹp trong lối sống giản dò mà thanh cao của Bác: -N¬i ë vµ n¬i lµm viƯc: ng«i nhµ sµn nhá b»ng gç, chØ vỴn vĐn cã vµi phßng tiÕp kh¸ch, häp Bé ChÝnh trÞ, lµm viƯc vµ ngđ.®å ®¹c méc m¹c, ®¬n s¬. -Trang phơc hÕt søc gi¶n dÞ:qn ¸o bµ ba n©u,chiÕc ¸o trÊn thđ, ®«i dÐp lèp -T trang Ýt ái: chiÕc va va li con víi bé qn ¸o, vµi vËt kû niƯm ”.… -¨n ng ®¹m b¹c. - C¸ kho, rau lc, da ghÐm, cµ mi, ch¸o hoa.(Nh÷ngmãn ¨n b×nh dÞ, quen thc gÇn gòi víi mäi ngêi d©n ViƯt Nam, nh÷ng mãn ¨n gi¶n dÞ th©n th¬ng, ®Ëm h¬ng s¾c quª nhµ 17p B¸c vÉn thêng ®i gi÷a thÕ gian (Đây là những dẫn chúng tiêu biểu trong lối sống hằng ngày của Người) - GV hỏi : Đấy có phải là lối sống khắc khổ, hay là cách tự thần thánh hóa, tự làm cho khác đời hay không? _ Gợi ý: Không phải. Đây là một cách sống có văn hóa, giản dò, tự nhiên. Cái đẹp là cái giản dò,tự nhiên. Bác đã từng tâm sự rằng : ước nguyện của Bác là sau khi hoàn thành tâm nguyện cứu nước, cứu dân, Bác sẽ " làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh nước biếc để câu cá trồøng rau, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, trẻ em chăn trâu, không dính líu với vòng danh lợi". -GV giảng : Phong cách HCM mang nét đẹp của lối sống rất dân tộc, rất Việt Nam, gợi nhớ đến cách sống của các vò hiền triết xưa như Nguyễn Trãi về lại Côn Sơn để làm bạn với suối chảy rì rầm, với bàn đá rêu phơi, với bóng mát của rừng thông, rừng trúc xanh mát một màu( nhắc HS nhớ lại đoạn trích Côn Sơn Ca- Ngữ Văn 7).Nguyễn Bỉnh Khiêm vui thú điền viên với cảnh sống nơi thôn dã " Một mai, một cuốc, một cần câu",với cảnh thanh bần "Thu ăn măng trúc,đông ăn giá_ Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao" : cuộc sống gắn với thú quê đạm bạc mà thanh cao để di dưỡng tinh thần. Lối sống của Bác là một lối sống rất dân tộc, in đậm nét đẹp của truyền thống, nhưng vẫn rất hiện đại. Phạm Văn Đồng đã từng nói "Bác Hồ sống đời sống giản dò, thanh bạch như vậy, bởi vì Người sống sôi nổi ,phong phú đời sống và cuộc đấu tranh gian khổ và ác liệc của quần chúng nhân dân. Đời sống vật chất giản dò càng hòa hợp với đời sống tinh thần phong phú, với những tư tưởng, tình cảm, những giá trò tinh thần cao đẹp nhất. Đó là đời sống thực sự văn minh mà Bác Hồ nêu gương sáng trong thế giớngày nay".(Đức tính giản dò của Bác Hồ -Ngữ Văn 7) HOẠT ĐỘNG 5: Tìm hiểu những biện pháp nghệ thuật trong văn bản : -GV hỏi : Tác giả đã dùng những biện pháp nghệ thuật nào để làm rõ những nét đẹp trong phong cách của HCM? - HS: Tìm trong bài kết hợp với phần nghe giảng ở 2 phần trên. -> Đấy là một lối sống đẹp,tự nhiên,giản dò mà lại vô cùng thanh cao. 3. Nghệ thuật: - Kết hợp giữa kể và bình luận. - Chọn lọc những chi tiết tiêu biểu. - Đan xen thơ cổ và cách dùng từ Hán Việt. - Sử dụng nghệ thuật đối lập. HOẠT ĐỘNG 6 : HƯỚNG DẪN TỔNG KẾT -GV hỏi : Tóm lại, có thể tóm tắt những vẻ đẹp của phong cách HCM như thế nào? - HS: Nói lại nội dung mục Ghi nhớ tr .8 -GV hỏi :Từ bài học này , em rút ra điều gì từ phong cách HCM để áp dụng vào cuộc sống của bản thân ( chẳng hạn như cách ăn mặc, nói năng như thế nào là hợp mốt, là hiện đại mà vẫn không mất đi nét đẹp văn hóa truyền thống)? III. Tổng kết: Ghi nhớ ( SGK tr. 8) IV. Củng cố : (2p) -Bác Hồ là người có vốn tri thức văn hóa như thế nào? Phong cách HCM được hình thành qua những con đường nào - Nét đẹp trong lối sống HCM được thể hiện ở những điểm nào ? Em có nhận xét gì về lối sống ấy? V. Dặn dò: (1p) -Về học thuộc bài và phần Ghi nhớ SGK tr.8. - Soạm bài: “Các phương châm hội thoại.”: Tìm hiểu khái niệm, ví dụ: Phương châm về lượng, Phương châm về chất *- Rót kinh nghiƯm: . .……… .…………… ………………… …………………………………………………………………………………… ……………………… -----///----- Tuần 1 Soạn: 17 /8/ 2009 Tiết 3 Giảng 9A:20/8 / 2009 9B:18 /8/ 2009 TIẾNG VIỆT CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT : 1. KiÕn thøc .- §ỵc cđng cè kiÕn thøc ®· häc vỊ héi tho¹i ë líp 8 - N¾m ®ỵc néi dung ph¬ng ch©m vỊ lỵng vµ ph¬ng ch©m vỊ chÊt 2. KÜ n¨ng. BiÕt vËn dơng nh÷ng ph¬ng ch©m nµy trong giao tiÕp. 3. Th¸i ®é. trong giao tiÕp cã th¸i ®é t«n träng ngêi cïng giao tiÕp víi m×nh. BiÕt gi÷ g×n sù trong s¸ng cđa TiÕng ViƯt. II. CHUẨN BỊ : - GV : Soạn giáo án, tìm các mẫu chuyện liên quan đến các phương châm hội thoại về chất và về lượng. - HS : xem bài trước trong SGK. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : 1. Ổn đònh lớp: (1p) 9A 9B 2. Kiểm tra bài cũ: (5p) ? Nhắc lại nội dung kiến thức đã học về hội thoại trong chương trình lớp 8? 3. Bài mới: * Giíi thiƯu bµi: Trong giao tiÕp cã nh÷ng quy ®Þnh tuy kh«ng ®ỵc nãi ra thµnh lêi nhng nh÷ng ngêi tham gia vµo giao tiÕp cÇn tu©n thđ, nÕu kh«ng th× dï c©u nãi kh«ng m¾c lçi g× vỊ ng÷ ©m, tõ vùng vµ ng÷ ph¸p, giao tiÕp còng sÏ kh«ng thµnh c«ng. Nh÷ng quy ®Þnh ®ã ®ỵc thĨ hiƯn qua c¸c ph- ¬ng ch©m héi tho¹i. TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG 10p 10p HOẠT ĐỘNG 1 : HÌNH THÀNH KHÁI NIỆM PHƯƠNG CHÂM VỀ LƯNG 1. Hướng dẫn tìm hiểu ví dụ 1: HS : Đọc đoạn đối thoại giữa An và Ba và trả lời câu hỏi "câu trả lời của Ba có đáp ứng điều mà An muốn biết không? " "vì sao? -Gợi ý: -Bơi nghóa là gì? - di chuyển trong nước hoặc trên mặt nước bằng cử động của cơ thể. -Câu trả lời của Ba không mang nội dung mà An cần biết. Điều mà An cần biết là một điạ điểm cụ thể nào đó như ở hồ bơi, sông, hồ, biển… -Câu trả lời của Ba là câu nói không có nội dung, ai cũng biết là"học bơi thì phải học ở dưới nước". Vì vậy Ba đã không đáp ứng được yêu cầu của cuộc giao tiếp. -GV hỏi : Vậy trong giao tiếp cần tránh nói như thế nào ? -Gợi ý : Không nên nói ít hơn những gì mà giao tiếp đòi hỏi. 2. Tìm hiểu truyện cười Lợn cưới, áo mới : -GV: Hướng dẫn HS kể lại truyện Lợn cưới, áo mới. -GV: Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trong SGK : vì sao truyện này lại gây cười ? Lẽ ra anh "lợn cưới" và anh "áo mới" phải hỏi và trả lời như thế nào? -Gợi ý : - Truyện này gây cười vì các nhân vật nói nhiều hơn những gì cần nói. - Lẽ ra chỉ cần hỏi : "Bác có thấy con lợn nào chạy qua đây không?" và chỉ cần trả lời : "(Nãy giờ) tôi chẳng thấy con lợn nào chạy qua đây cả" . - GV hỏi : Như vậy cần phải tuân thủ yêu cầu gì khi giao tiếp ? -Gợi ý: trong giao tiếp, không nên nói nhiều hơn những gì cân nói. 3. Hệ thống hóa kiến thức: GV gọi một HS đọc phần Ghi nhớ, gọi hai HS khác nhắc lại. I. PHƯƠNG CHÂM VỀ LƯNG -Khi giao tiếp cần nói cho có nội dung; nội dung của lời nói phải đáp ứng đúng yêu cầu của cuộc giao tiếp, không thiếu, không thừa. (Phương châm về lượng) II. PHƯƠNG CHÂM VỀ CHẤT: 15p HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KHÁI NIỆM PHƯƠNG CHÂM VỀ CHẤT . 1. Hướng dẫn tìm hiểu ví dụ 1(SGK): - GV: Hướng dẫn HS kể lại truyện cười Quả bí khổng lồ và yêu cầu các em trả lời câu hỏi : Truyện cười này phê phán điều gì ? Trong giao tiếp có điều gì cần tránh? -Gợi ý : Truyện cười này phê phán tính nói khoác. Trong giao tiếp, không nên nói những điều mà mình không tin là đúng sự thật. -GV hỏi: Nếu không biết chắc một tuần nữa lớp sẽ tổ chức cắm trại thì em có thông báo điều đó( chẳng hạn nói "Tuần sau lớp sẽ tổ chức cắm trại" ) với các bạn không? . Nếu không biết chắc vì sao bạn mình nghỉ học thì em có trả lời với thầy cô rằng bạn ấy nghỉ học vì bò bệnh không? -Gợi ý : Không nên. Trong giao tiếp, không nên nói những điều mà mình không có bằng chứng xác thực. -GV giảng : Như vậy trong giao tiếp, có hai điều cần lưu ý: Đừng nói những điều mà mình không tin là đúng sự thật. Ta không nên nói những gì trái với những điều mà ta nghó ; Không nên nói những gì mà mình chưa có cơ sở để xác đònh là đúng. Nếu cần nói điều đó thì phải báo cho người nghe biết rằng tính xác thực của điều đó chưa được kiểm chứng. Chẳng hạn, nếu không biết chắc vì sao bạn mình nghỉ học thì nên nói với thầy cô là :"Thưa thầy (cô), hình như bạn ấy bò bệnh", "Thưa thầy (cô), em nghó là bạn ấy bò bệnh"… HOẠT ĐỘNG 3 : HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP -Bài tập 1: GV: Yêu cầu HS xác đònh yêu cầu của BT Gọi HS lần lượt giải BT , GV nhận xét. -Bài tập 2,3,4,5 dùng phương pháp tương tự.( Nếu không đủ thời gian có thể cho HS về nhà làm tiếp BT 4, 5) - Bài tập 3: Với câu hỏi "Rồi có nuôi được không?", người nói đã không tuân thủ phương châm về lượng(hỏi một điều rất thừa) - Bài tập 4: a) Đôi khi người nói phải dùng những cách diễn đạt như: như tôi được biết, tôi tin rằng, nếu tôi không lầm thì,… vì trong những trường hợp đó người nói phải đưa ra những nhận đònh khi chưa có bằng chứng chắc chắn. Để đảm bảo tuân thủ phương châm về - Khi giao tiếp đừng nói những điều mà mình không tin là đúng hay không có bằng chứng xác thực.(Phương châm về chất) III. LUYỆN TẬP: - Bài tập 1: a) "Trâu là một loài gia súc nuôi ở nhà": Câu này thừa cụm từ nuôi ở nhà vì từ gia súc đã hàm chứa nghóa là thú nuôi trong nhà. b) "Én là một loài chim có hai cánh" : Tất cả các loài chim đều có hai cánh. Vì thế có hai cánh là một cụm từ thừa. - Bài tập 2: a) Nói có căn cứ chắc chắn là nói có sách, mách có chứng. b) Nói sai sự thật một chất, người nói phải dùng những cách nói trên nhằm báo cho người nghe biết là những thông tin đó chưa được kiểm chứng. b) Đôi khi, để nhấn mạnh, chuyển ý, dẫn ý, người nói phải dùng những cách diễn đạt như : như tôi đã trình bày, như mọi người đều biết… để tuân thủ phương châm về lượng( nhằm báo cho người nghe biết việc nhắc lại nôi dung cũ là do chủ ý của người nói) -Bài tập 5: - Ăn đơm nói đặt: vu khống, đặt điều, bòa chuyện cho người khác. - Ăn ốc nói mò: nói không có căn cứ. - Ăn không nói có: vu khống bòa đặt. - Cãi chày cãi cối: cố tranh cãi nhưng không có lí lẽ gì cả. - Khua môi múa mép: nói năng ba hoa, khoác lác, phô trương. - Nói dơi nói chuột: nói lăng nhăng, linh tinh, không xác thực. - Hứa hươu hứa vượn: hứa để được lòng rồi không thực hiện lời hứa. Các thành ngữ trên đều chỉ những cách nói không tuân thủ phương châm về chất. Đây là những điều tối kò trong giao tiếp. cách cố ý, nhằm che giấu điều gì đó là nói dối. c) Nói một cách hú họa, không có căn cứ là nói mò. d) Nói nhảm nhí, vu vơ là nói nhăng, nói cuội. e) Nói khoác lác, làm ra vẻ tài giỏi, hoặc nói chuyện bông đùa khoác lác cho vui là nói trạng. Các từ ngữ này đều chỉ những cách nói tuân thủ hoặc vi phạm phương châm về chất 4. Củng cố: (3 p) - Nội dung của phương châm về lượng là gì? - Nội dung của phương châm về chất là gì? -Em rút ra được bài học gì trong giao tiếp( trong giao tiếp cần tránh điều gì) ? 5. Dặn dò:(1p) - Về nhà học thuộc phần Ghi nhớ; làm các bài tập 4,5 - Soạn bài: “Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh.”: Xem lại đặc điểm, tính chất của văn thuyết minh ở lớp 8, tìm hiểu nghệ thuật trong bài “Hạ Long – Đá và Nước”, xem trước các bài tập. *- Rót kinh nghiƯm: . .……… .…………… ………………… …………………………………………………………………………………… ……………………… -----///----- Tuần 1 Soạn: 18 /8/ 2009 Tiết 4 Giảng 9A:24/8/ 2009 9B:19/8/ 2009 TẬP LÀM VĂN SỬ DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH I.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 1. KiÕn thøc - HiĨu viƯc sư dơng mét sè biƯn ph¸p nghƯ tht trong v¨n b¶n thut minh lµm cho v¨n b¶n thut minh thªm sinh ®éng, hÊp dÉn. 2. KÜ n¨ng - BiÕt c¸ch sư dơng mét sè biƯn ph¸p nghƯ tht vµo v¨n b¶n TM. 3. Th¸i ®é . tÝch cùc vËn dơng c¸c kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tiƠn, häc tËp tù gi¸c, chđ ®éng II.CHUẨN BỊ - GV : Soạn Giáo án, xem lại kiến thức về van bản thuyết minh, sưu tầm những bài thuyết minh có sử dụng biện pháp nghệ thuật. - HS : Xem trước bài trong SGK III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1.Ổn đònh lớp: (1p) 9a 9b 2.Kiểm tra bài cũ: (5p) ? Kiểm tra sự chuẩn bò của học sinh? 3. Bài mới: * Giíi thiƯu bµi: Trong ch¬ng tr×nh Ng÷ v¨n líp 8, c¸c em ®· ®ỵc häc v¨n b¶n thut minh. Lªn líp 9 c¸c em l¹i tiÕp tơc víi nh÷ng yªu cÇu cao h¬n - Néi dung ®ã lµ g× ? Bµi häc h«m nay sÏ gióp c¸c em t×m hiĨu kÜ h¬n TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG 5ph 20ph HOẠT ĐỘNG 1: Ôn lại kiểu văn bản thuyết minh và các phương pháp thuyết minh. -GV hỏi : Văn bản thuyết minh có những tính chất gì? Nó được viết ra nhằm mục đích gì? Cho biết các phương pháp thuyết minh thường dùng? -HS trả lời, HS khác bổ sung. -Gợi ý: Văn bản thuyết minh là kiểu văn bản thông dụng trong mọi lónh vực đời sống nhằm cung cấp tri thức khách quan về đặc điểm, tính chất, nguyên nhân,…của các hiện tượng, sự vật trong tự nhiên và xã hội bằng phương thức trình bày, giới thiệu, giải thích. Mục đích của văn bản thuyết minh là cung cấp tri thức khách quan về những sự vật, hiện tượng, vấn đề… trong tự nhiên và xã hội. Các phương pháp thuyết minh thường dùng là đònh nghóa, phân loại, nêu ví dụ, liệt kê, giải thích, nêu số liệu,… HOẠT ĐỘNG 2: Đọc và nhận xét văn bản Hạ Long - Đá và Nước I. TÌM HIỂU CHUNG: 1. Ôn tập văn bản thuyết minh. 2. Viết văn bản thuyết minh có sử dụng một số biện pháp nghệ thuật. a. Tìm hiểu văn bản Hạ Long - Đá và Nước: [...]... giíi cã qun k× väng vÌ nh÷ng lêi tuyªn bè nµy 4 Củng cố : (2p) Nội dung bài 5 Dặn dò : (2p) - Học bài soạn tiết 2 *- Rót kinh nghiƯm: ……… …………… ………………… …………………………………………………………………………………… ……………………… -/// Tuần 3 Soạn: 31 /8/ 20 09 Tiết 12 Giảng 9A: 3/ 9/ 20 09 9B: 1 /9/ 20 09 TUYÊN BỐ THẾ GIỚI VỀ SỰ SỐNG CÒN QUYỀN ĐƯC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM VĂN BẢN I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT *... phương châm hội thoại và tình huống giao tiếp *- Rót kinh nghiƯm: ……… …………… ………………… …………………………………………………………………………………… ……………………… -/// Tuần 3 Tiết 13 Soạn: 2 /9/ 20 09 Giảng 9A: 4 /9/ 20 09 9B: 3 / 9/ 20 09 TIẾNG VIỆT CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI (Tiếp theo ) I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS : - Nắm được mối quan hệ chặt chẽ giữa phương châm hội thoại và tình huống giao tiếp - Hiểu... ………………… …………………………………………………………………………………… ……………………… -/// - Tuần 2 Tiết 9 Soạn: 24 /8/ 20 09 Giảng 9A: 28/8/ 20 09 9B: 26/8/20 09 TẬP LÀM VĂN SỬ DỤNG YẾU TỐ MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 1/ KiÕn thøc: - §ỵc cđng cè kiÕn thøc vỊ VBTM vµ VB miªu t¶ - HiĨu ®ỵc VBTM cã khi ph¶i kÕt hỵp víi u tè miªu t¶ th× míi hay 2/ KÜ n¨ng: - Sư dơng cã hiƯu qu¶ c¸c u tè miªu t¶ trong VBTM 3 /Th¸i... luận điểm và hệ thống luận cứ của bài? Em có suy nghó gì sau khi học vb này 5 Dặn dò : (1p ) Học thuộc bài, soạn tiết 2 *- Rót kinh nghiƯm: ……… …………… ………………… …………………………………………………………………………………… ……………………… Tuần 2 Tiết 7 Soạn: 24 /8/ 20 09 Giảng 9A:28/ 8/ 20 09 9B:25/8/ 20 09 VĂN BẢN ĐẤU TRANH CHO MỘT THẾ GIỚI HÒA BÌNH _G.G.Mác – két_ I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 1 KiÕn thøc - HiĨu ®ỵc néi dung... Dặn dò: (1p) - Về học bài , làm BT 2 SGK tr 15 *- Rót kinh nghiƯm: ……… …………… ………………… …………………………………………………………………………………… ……………………… -/// Tuần 1 Tiết 5 Soạn: 19 /8/ 20 09 Giảng 9A:26/8/ 20 09 9B:20/8/ 20 09 TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP SỬ DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH I.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 1 KiÕn thøc- §ỵc «n tËp, cđng cè, hƯ thèng ho¸ c¸c kiÕn thøc vỊ v¨n... thành một đoạn văn thuyết minh có yếu tố miêu tả *- Rót kinh nghiƯm: ……… …………… ………………… …………………………………………………………………………………… ……………………… -/// Tuần 2 Tiết 10 Soạn: 26 /8/ 20 09 Giảng 9A:28/8/ 20 09 9B:27/8/ 20 09 TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP SỬ DỤNG YẾU TỐ MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 1/ KiÕn thøc - TiÕp tơc «n tËp , cđng cè vỊ VBTM; cã n©ng cao th«ng qua viƯc kÕt... tích các phần: Thách thức, cơ hội, nhiệm vụ *- Rót kinh nghiƯm: ……… …………… ………………… …………………………………………………………………………………… ……………………… -/// - Tuần 3 Tiết 11 Soạn: 30 /8/ 20 09 Giảng 9A: 31/8/ 20 09 9B: 31/8/ 20 09 VĂN BẢN TUYÊN BỐ THẾ GIỚI VỀ SỰ SỐNG CÒN QUYỀN ĐƯC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT * Giúp HS : 1 KiÕn thøc ThÊy ®ỵc phÇn nµo thùc tr¹ng cc sèng cđa trỴ... phương châm cách thức và phương châm lòch sự *- Rót kinh nghiƯm: ……… …………… ………………… …………………………………………………………………………………… ……………………… -/// Tuần 2 Soạn: 24 /8/ 20 09 Tiết 8 Giảng 9A:28/8/ 20 09 9B:25/8/ 20 09 CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI ( Tiếp theo ) I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 1 KiÕn thøc.- §ỵc cđng cè kiÕn thøc ®· häc vỊ héi tho¹i ë líp 8 - N¾m ®ỵc néi dung ph¬ng ch©m quan hƯ, ph¬ng ch©m c¸ch... hệ thống luận cứ, phân tích các luận cứ *- Rót kinh nghiƯm: ……… …………… ………………… …………………………………………………………………………………… ……………………… -/// Tuần 2 Soạn: 23 /8/ 20 09 Tiết 6 Giảng 9A:27/8/ 20 09 9B:24/8/ 20 09 VĂN BẢN ĐẤU TRANH CHO MỘT THẾ GIỚI HÒA BÌNH _G.G.Mác – két_ I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 1 KiÕn thøc - HiĨu ®ỵc néi dung vÊn ®Ị ®ỵc ®Ỉt ra trong VB: nguy c¬ chiÕn tranh h¹t nh©n ®e do¹ toµn... tức thời sự về chiến tranh trên thế giới Tiếp đó dựa vào chú thích (*) để giới thiệu về tác 1.Tác giả : Gac –xi – a -Mac-két ( 192 8 ) Giải thưởng Nơ Ben giả và tác phẩm 1.Tác giả : Gac –xi – a -Mac-két ( 192 8 ) Giải thưởng Nơ Ben văn học 198 2 2 Tác phẩm : Văn bản nhật văn học 198 2 2 Tác phẩm : Văn bản nhật dụng Đây là bản tham luận của dụng Đây là bản tham luận của tác giả đọc tại cuộc họp sáu ngun thủ . …………………………………………………………………………………… ……………………… -----///----- Tuần 1 Soạn: 16 /8/ 20 09 Tiết 2 Giảng 9A: 19/ 8/ 20 09 9B:17/8/ 20 09 PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH _Lê Anh Trà_ I. Mục tiêu cần đạt:. …………………………………………………………………………………… ……………………… -----///----- Tuần 1 Soạn: 18 /8/ 20 09 Tiết 4 Giảng 9A:24/8/ 20 09 9B: 19/ 8/ 20 09 TẬP LÀM VĂN SỬ DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT TRONG
- Xem thêm -

Xem thêm: van 9 tiết 1->30 cuc hay, van 9 tiết 1->30 cuc hay, van 9 tiết 1->30 cuc hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn