Tiết 1 VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP

4 461 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2013, 15:10

Giỏo ỏn a lớ 12 c bn Giỏo viờn: Nguyn ng Phong Ngaỡy soaỷn: 20 / 08 / 2009 Phần một A L VIT NAM Bài 1: VIT NAM TRấN NG I MI V HI NHP A- Muỷc tióu: 1. Kióỳn thổùc: - Nắm đuợc các thành tựu to lớn của công cuộc ổi mới ở nớc ta. - Hiểu đợc tác động của bối cảnh quốc tế khu vực đối với công cuộc Đổi mới những thành tựu đạt đợc trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của nớc ta. - Nắm đợc một số định hớng chính để đẩy mạnh công cuộc ổi mới. 2. Kyợ nng: - Khai thác đợc các thông tin kinh tế - xã hội từ bảng số liệu, biểu đồ. - Biết liên hệ các kiến thức địa lí với các kiến thức về lịch sử, giáo dục công dân trong lĩnh hội tri thức mới. - Biết liên hệ SGK với các vấn đề của thực tiễn cuộc sống, khi tìm hiểu các thành tựu của công cuộc Đổi mới. 3. Thái độ: - Xác ịnh đợc tinh thần trách nhiệm của mỗi ngời đối với sự nghiệp phát triển của Đất nớc. B- Phổồng phaùp: Thuyt trỡnh, vn ỏp, nờu vn , tho lun nhúm. C- Chuỏứn bở 1. Giaùo vión: SGK, giỏo ỏn, - Bản đồ kinh tế Việt Nam. - Một số hình ảnh, t liệu, video .về các thành tựu của công cuộc Đổi mới. - Một số t liệu về sự hội nhập quốc tế khu vực. 2. Hoỹc sinh: SGK, v ghi, dng c hc tp, son bi nh. D- Tióỳn trỗnh lón lồùp: I- ỉn õởnh lồùp, nừm sộ sọỳ: (1') Lp 12B1 12B2 Vng 2.Kim tra bi c(5 phỳt) - Giỏo viờn gi thiu ni dung, cu trỳc v phng phỏp hc mụn a lớ 12 III- Baỡi mồùi: Trổồỡng THPT Ló Thóỳ Hióỳu Tióỳt 1 Giỏo ỏn a lớ 12 c bn Giỏo viờn: Nguyn ng Phong 1. ỷt vỏỳn õóử: Nn kinh t - xó hi nc ta ó v ang cú nhng bc phỏt trin nhanh chúng vt bc. Lm thay i c bn din mo ca t nc v dn tin kp cỏc nc trờn th gii v khu vc. Bi hc hụm nay, chỳn ta s tỡm hiu Vit Nam trờn ng i mi v hi nhp. 2. Trióứn khai baỡi daỷy: HOAT ĩNG THệY VAè TROè HOAT ĩNG THệY VAè TROè NĩI DUNG KIN THặẽC NĩI DUNG KIN THặẽC Hoạt động 1 (5 phỳt) : Mc tiờu: HS xác định c bối cảnh nền kinh tế- xã hội n- ớc ta trớc Đổi mới. Hình thức: Cả lớp. CH: Đọc SGK mục 1.a cho biết bối cảnh nền kinh tế- xã hội nớc ta trớc khi tiến hành ổi mới. HS: Da vo hiu bit v SGK tr li CH: Dựa vào kiến thức đã học, hãy nêu những hậu quả nặng nề của chiến tranh đối với nớc ta. Chuyển ý: Giai đoạn 1976- 1980, tốc độ tăng trởng kinh tế nớc ta chỉ đạt 1,4% năm 1986 lạm phát trên 500%. Tình trạng khủng hoảng kéo dài buộc nớc ta phải tiến hành Đổi mới. Hoạt động 2 (5 phỳt) : : Mc tiờu: HS hiểu 3 xu thế đổi mới của nớc ta B ớc 1 : GV giảng giải về nền nông nghiệp trớc sau chính sách khoán 10 (khoán sản phẩm theo khâu đến nhóm ngời lao động). Khoán gọn theo đơn giá đến hộ xã viên (từ tháng 4 năm 1986, hợp tác xã chỉ làm dịch vụ) B ớc 2 : GV đặt câu hỏi (Xem phiếu học tập phần phụ lục). HS trao đổi theo cặp. B ớc 3 : 1 HS đại diện trình bày, các HS khác bổ sung ý kiến. GV nhận xét phần trình bày của học sinh bổ sung kiến thức. Chuyển ý: Quyết tâm lớn của Đảng Nhà nớc cùng với sức sáng tạo phi thờng của nhân dân ta để đổi mới toàn diện đất nớc đã đem lại cho nớc ta những thành tựu to lớn. Hoạt động 3 (5 phỳt) : : Mc tiờu: HS bit c các thành tựu của nền kinh tế- xã hội 1. Công cuộc đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế - xã hội: a) Bối cảnh: - Ngày 30 - 4- 1975: Đất nớc thống nhất, cả nớc tập trung vào hàn gắn vết thơng chiến tranh xây dựng, phát triển đất nớc. - Nớc ta đi lên từ một nớc nông nghiệp lạc hậu. - Tình hình trong nớc quốc tế những năm cuối thập kỉ 70, đầu thập kỉ 80 diễn biến phức tạp. Trong thời gian dài nớc ta lâm vào tình trạng khủng hoảng. b) Diễn biến: - Năm 1979: Bắt đầu thực hiện đổi mới trong một số ngành (nông nghiệp, công nghiệp) - Ba xu thế đổi mới từ đại hội Đảng lần thứ 6 năm 1986: + Dân chủ hóa đời sống kinh tế- xã hội. + Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hớng xã hội chủ nghĩa. + Tăng cờng giao lu hợp tác với các nớc trên thế giới. c) Thành tựu: Trổồỡng THPT Ló Thóỳ Hióỳu Giỏo ỏn a lớ 12 c bn Giỏo viờn: Nguyn ng Phong nớc ta Hình thức: Nhóm B ớc 1 : GV chia HS ra thành các nhóm, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm, (Xem phiếu học tập phần phụ lục). - Nhóm 1: Trình bày những thành tựu to lớn của công cuộc Đổi mới ở nớc ta, cho ví dụ thực tế. - Nhóm 2: Quan sát hình1.1, hãy nhận xét tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (tỉ lệ lạm phát) các năm 1986 - 2005. ý nghĩa của việc kìm chế lạm phát. - Nhóm 3: Dựa vào bảng 1, hãy nhận xét về tỉ lệ nghèo chung tỉ lệ nghèo lơng thực của cả nớc giai đoạn 1993- 2004. B ớc 2 : HS trong các nhóm trao ổi, đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung ý kiến. B ớc 3 : GV nhn xét phần trình bày của HS kết luận các ý đúng của mỗi nhóm. GV chỉ trên bản đồ kinh tế Việt Nam các vùng kinh tế trọng điểm, vùng chuyên canh cây công nghiệp, nhấn mạnh sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ. Hoạt động 4 (10 phỳt) : : Tìm hiểu tình hình hội nhập quốc tế khu vực của nớc ta. CH: Đọc SGK mục 2, kết hợp hiểu biết của bản thân, hãy cho biết bối cảnh quốc tế những năm cuối thế kỉ XX có tác động nh thế nào đến công cuộc Đổi mới ở nớc ta? Những thành tựu nớc ta đã đạt đợc. - Một HS trả lời, các HS khác nhận xét, bổ sung. CH: Dựa vào hiểu biết của bản thân hãy nêu những khó khăn của nớc ta trong hội nhập quốc tế khu vực. Một HS trả lời, các HS khác nhận xét, bổ sung. GV chuẩn kiến thức. ( Khó khăn trong cạnh tranh với các nớc phát triển hơn trong khu vực thế giới: Nguy cơ khủng hoảng. Khoảng cách giàu nghèo tăng .) Hoạt động 5(10 phỳt) : : Mc tiờu: HS hiểu một số định hớng chính để đẩy mạnh công cuộc ổi mới ở nớc ta: - Nớc ta đã thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế- xã hội kéo dài. Lạm phát đ- ợc đẩy lùi kiềm chế ở mức một con số. - Tốc độ tăng trởng kinh tế khá cao (đạt 9,5% năm 1999, 8,4% năm 2005). - Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hớng công nghiệp hóa, hiện đại hóa (giảm tỉ trọng khu vực 1, tăng tỉ trọng khu vực II III). - Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ cũng chuyển biến rõ rệt ( hình thành các vùng kinh tế trọng điểm, các vùng chuyên canh .) - Đời sống nhân dân đợc cải thiện, giảm tỉ lệ nghèo của cả nớc. 2) N ớc ta trong hộ nhập quốc tế khu vực: a) Bối cảnh: - Thế giới: Toàn cầu hóa là xu hớng tất yếu của nền kinh tế thế giới, đẩy mạnh hợp tác khu vực. - Việt Nam là thành viên của ASEAN (tháng 7/1995), bình thờng hóa quan hệ Việt- Mỹ, thành viên WTO năm 2007. b) Thành tựu: - Thu hút vốn đầu t nớc ngoài ODA, FDI. - Đẩy mạnh hợp tác kinh tế, khoa học kĩ thuật, bảo vệ môi trờng. - Phát triển ngoại thơng ở tầm cao mới, xuất khẩu gạo 3) Một số định h ớng chính để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới: - Thực hiện chiến lợc tăng trởng đi đôi với Trổồỡng THPT Ló Thóỳ Hióỳu Giỏo ỏn a lớ 12 c bn Giỏo viờn: Nguyn ng Phong CH: Đọc SGK mục 3, hãy nêu một số định hớng chính để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới ở nớc ta.? HS:Một HS trả lời, các HS khác nhận xét, bổ sung, GV chuẩn kiến thức. GV:Qua gần 20 năm đổi mới, nhờ đờng lối đổi mới đúng đắn của Đảng tính tích cực, chủ động sáng tạo của nhân dân, nớc ta đã đạt đợc những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Thực hiện hiệu quả các định hớng để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới sẽ đa nớc ta thoát khỏi tình trạng kém phát triển vào năm 2010 trở thành nớc công nghiệp theo hớng hiện đại vào năm 2020. xóa đói giảm nghèo. - Hoàn thiện cơ cấu chính sách của nền kinh tế thị trờng. - Đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa gắn với nền kinh tế tri thức. - Phát triển bền vững, bảo vệ tài nguyên môi trờng. - Đẩy mạnh phát triển y tế, giáo dục, . IV. Cng c (3phỳt) : 1. Hãy ghép đôi các năm ở cột bên trái phù hợp với nội dung ở cột bên phải 1. Năm 1975 A. Đề ra đờng lối đổi mới nền kinh tế - xã hội 2. Năm 1986 B. Gia nhập ASEAN, bình thờng hóa quan hệ với Hoa Kì 3. Năm 1995 C. Đất nớc thống nhất. 4. Năm 1997 D. Gia nhập tổ chức thơng mại thế giới WTO. 5. Năm 2006 E. Khủng hoảng tài chính ở châu á 2 Khoanh tròn các ý em cho là đúng. Nớc ta tiến hành công cuộc Đổi mới với điểm xuất phát từ nền kinh tế: A. Công- công nghiệp C. Công- nông nghiệp B. Công nghiệp D. Nông nghiệp V. Hoạt động nối tiếp (1phỳt) : - Làm câu hỏi 1, 2 SGK. Cõu hi son bi: Trỡnh by V trớ a lý ca Vit Nam v ý ngha ca V trớ a lý Trổồỡng THPT Ló Thóỳ Hióỳu . cuộc ổi mới ở nớc ta. - Hiểu đợc tác động của bối cảnh quốc tế và khu vực đối với công cuộc Đổi mới và những thành tựu đạt đợc trong quá trình hội nhập kinh. xã hội 1. Công cuộc đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế - xã hội: a) Bối cảnh: - Ngày 30 - 4- 19 75: Đất nớc thống nhất, cả nớc tập trung vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 1 VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP, Tiết 1 VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP, Tiết 1 VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn