Quan hệ thương mại Việt Nam - Singapore thực trạng và triển vọng.DOC

94 875 13
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2012, 16:27

Quan hệ thương mại Việt Nam - Singapore thực trạng và triển vọng Lời cam đoan Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của chính tôi, dới sự hớng dẫn của PGS. TS. Tạ Kim Ngọc - Viện Kinh tế Thế Giới Các số liệu đợc trích dẫn hoàn toàn trung thực có xuất xứ rõ ràng.Tác giả Phan Đặng Xuân QuýMục lụcTrang Mục lục 2Những chữ viết tắt 8Lời mở đầu 9Chơng 1. Cơ sở khoa học của quan hệ thơng mại 12Việt nam-Singapore .121.1. Cơ sở lý luận của quan hệ thơng mại Việt Nam - Singapore 121.1.1. Những vấn đề cơ bản về thơng mại quốc tế 121.1.2 Vai trò của thơng mại quốc tế đối với nền kinh tế của mỗi quốc gia .191.2. Cơ sở thực tiễn của quan hệ thơng mại Việt Nam - Singapore .201.2.1 Nhân tố bên ngoài. 201.2.2. Nhân tố bên trong 21Chơng 2. Thực trạng Quan hệ thơng mại Việt Nam-singapore những tác động của nó tới sự phát triển kinh tế của Việt nam .282.1. Quan hệ thơng mại Việt nam- Singapore 282.1.1. Kim ngạch trao đổi thơng mại 282.1.2. Hiện trạng xuất khẩu của Việt Nam sang Singapore 302.1.3 Hiện trạng nhập khẩu của Việt Nam từ Singapore 482.2. Nhận xét về quan hệ thơng mại Việt Nam -Singapore 542.2.1. Đánh giá về xuất khẩu của Việt Nam sang Singapore .552.2.2. Đánh giá về nhập khẩu của Việt Nam từ Singapore .593.1.1. Phơng hớng phát triển quan hệ thơng mại Việt Nam-Singapore .673.1.2. Phơng hớng phát triển xuất khẩu .703.1.3. Phơng hớng phát triển nhập khẩu 713.2. Giải pháp thúc đẩy quan hệ thơng mại Việt Nam - Singapore .723.2.1. Chuyển dịch cơ cấu hàng xuất nhập khẩu 723.2.2. Định hớng thị trờng tiêu thụ .743.2.3. Nâng cao khả năng cạnh tranh hàng hoá 753.2.4. Tiếp cận phơng thức mua bán mới 783.2.5. Đẩy mạnh xúc tiến thơng mại 7823.2.6. Chính sách tài chính tín dụng u đãi 803.2.7.Điều chỉnh chính sách thuế .813.2.8.Biện pháp phi quan thuế .83Báo cáo thống kê hàng hoá xuất khẩu .88 của việt nam năm 2002 88STT 89Tên hàng 89ĐVT 89Lợng 89Trị giá (USD) .891 89Lạc nhân 89Tấn 89105.113 8950.852.264 892 89Cao su 89Tấn 89448.645 89267.832.237 893 89Cà phê 89Tấn 89718.575 89322.310.220 894 89Chè các loại .89Tấn 8974.812 895 893Gạo 89Tấn 893.240.932 89725.534.948 896 89Hạt điều 89Tấn 8962.235 8908.995.707 897 89Hạt tiêu 89Tấn 8976.607 89107173.397 898 89Quế 89Tấn 894.526 895.860.880 899 89Dầu thô 89Tấn 8916.878.733 893.270.491.1998910 89Than đá 89Tấn 896.048.590 89155.947.046 8911 894Thiếc 89Tấn 891.408 895.190.433 8912 89Hàng rau quả 89Usd 89201.156.275 8913 89Hàng hải sản .89USD 892.022.820.9168914 89Hàng thủ công mỹ nghệ 89Usd 89330.993.721 8915 89Hàng dệt may .89USD 892.751.571.5188916 89Giầy dép các loại 89Usd 891.867.012.8668917 89Hàng điện tử .89USD 89166.074.222 8918 89Máy vi tính linh kiện lắp ráp .895Usd 89325.883.503 8919 89Sản phẩm gỗ .89USD 89435.480.961 8920 89Sữa sản phẩm sữa 89Usd 8988.413.104 8921 89Dây điện dây cáp điện 89USD 89185.872.658 8922 89Sản phẩm nhựa .89Usd 89152.656.958 8923 89Xe đạp phụ ting xe đạp .89USD 89124.182.742 8924 89Mỳ ăn lion 89USD 8934.970.524 8925 89Dỗu thực vật .89Tấn 8945.913 89622.416.965 8926 89Đờng 89Tấn 896.966 891.620.559 8927 89Đồ chơi trẻ em 89USD 8931.568.966 8928 89Hàng hoá khác 89USD 892.666.063.8038929 89Hàng phi mậu dịch 89USD 8994.368.657 89Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu 89600.390.334 8916.705.839.9911 89Báo cáo thống kê hàng hoá nhập khảu năm 2002 89Tài liệu tham khảo 927Những chữ viết tắtAFTA: Khu vực mậu dịch tự do ASEANAPEC: Diễn đàn hợp tác kinh tế châu á - Thái Bình DơngASEAN : Hiệp hội các nớc Đông Nam áASEM: Hội nghị thợng đỉnh á - ÂuCNH: Công nghiệp hoáEU: Liên minh châu ÂuGDP: Tổng sản phẩm quốc nộiHĐH: Hiện đại hoáWTO: Tổ chức thơng mại thế giớiXNK : Xuất nhập khẩu XN : Xuất nhập XK : Xuất khẩu NK : Nhập khẩu 8Lời mở đầu1. Tính cấp thiết của đề tàiNgày nay, xu thế đa phơng hoá, toàn cầu hoá thơng mại đã đang tác động sâu sắc đến nền kinh tế của các quốc gia trên thế giới. Sự tồn tại phát triển của các nền kinh tế đang ngày càng trở nên lệ thuộc lẫn nhau nhiều hơn trong những mối quan hệ thơng mại đa phơng phức tạp. Để tránh nguy cơ tụt hậu tiến tới hội nhập vào nền kinh tế khu vực cũng nh thế giới Việt Nam cũng phải mở rộng đa dạng hoá các hình thức thơng mại song phơng đa phơng. Thị trờng hàng hoá dịch vụ của Việt Nam đợc mở rộng tới trên 100 quốc gia trên thế giới. Nớc ta đã chính thức là thành viên của nhiều tổ chức thể chế thơng mại khu vực quốc tế quan trọng nh: Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu á - Thái Bình Dơng (APEC), Hội nghị thợng đỉnh á-Âu (ASEM) đang tích cực xúc tiến gia nhập Tổ chức thơng mại thế giới (WTO) - là tổ chức quốc tế tạo dựng môi trờng cạnh tranh lành mạnh công bằng để thuận lợi hoá các hoạt động thơng mại giữa các thành viên.Lợi ích của tham gia vào thơng mại quốc tế là vô cùng to lớn. Nó là con đ-ờng duy nhất để Việt Nam có thể thu hút đầu t, phát triển kinh tế tạo ra đợc tốc độ tăng trởng kinh tế nhanh nhất. Song cái gì cũng có tính hai mặt của nó, hoạt động thơng mại càng mở rộng tự do hoá bao nhiêu thì càng gây nhiều áp lực cho những nớc có nền kinh tế yếu kém, cha phát triển nh Việt Nam bấy nhiêu do cha đủ sức để cạnh tranh trên thị trờng. Việc lựa chọn một thị trờng quốc tế thích hợp để mở rộng quan hệ mua bán, kích thích xuất khẩu, phát triển sản xuất thu hút đợc nhiều đầu t nớc ngoài không phải là một việc dễ dàng. Chính vì đòi hỏi bức xúc này nên tôi chọn vấn đề: Quan hệ thơng mại Việt Nam Singapore thực trạng triển vọng làm đề tài nghiên cứu của luận văn.92. Mục đích nghiên cứu - Phân tích thực trạng quan hệ thơng mại Việt Nam - Singapore đánh giá tác động đối với sự phát triển kinh tế đất nớc.- Đề xuất các giải pháp hữu hiệu để phát triển hơn nữa quan hệ thơng mại Việt Nam - Singapore cả chiều rộng chiều sâu, phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nớc.3. Phơng pháp nghiên cứu - Vận dụng phơng pháp khoa học trong nghiên cứu kinh tế chính trị học, lấy phơng pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử làm lý luận cơ bản.- Kết hợp với các phơng pháp phân tích hệ thống, tổng hợp, logíc, thống kê, so sánh . để làm rõ vấn đề nghiên cứu.4. Đối tợng phạm vi nghiên cứu - Luận văn tập trung nghiên cứu quan hệ thơng mại Việt Nam Singapore từ khi Việt nam tiến hành đổi mới nền kinh tế đến nay.5. Những đóng góp của luận văn- Hệ thống hoá lý thuyết, luận giải rõ hơn cơ sở lý luận thực tiễn của quan hệ thơng mại Việt Nam - Singapore. - Trên cơ sở phân tích thực trạng quan hệ thơng mại Việt Nam - Singapore, luận văn sẽ đa ra những đánh giá về tác động của mối quan hệ này - cả những nhân tố tích cực những mặt hạn chế - tới tiến trình hội nhập sự phát triển kinh tế của Việt Nam.- Phân tích những yếu tố tác động đến việc tăng cờng quan hệ thơng mại Việt Nam - Singapore từ đó dự báo triển vọng của mối quan hệ này, xác định rõ hơn quan điểm đa ra những giải pháp hữu hiệu thúc đẩy mối quan hệ này trong tơng lai.10[...]... Ngoài phần mở đầu kết luận luận văn đợc kết cấu thành 3 chơng : Chơng 1: Cơ sở khoa học của quan hệ thơng mại Việt nam- Singapore Chơng 2: Thực trạng Quan hệ thơng mại Việt Nam- Singapore những tác động của nó tới sự phát triển kinh tế của Việt nam Chơng 3: Định hớng giải pháp thúc đẩy quan hệ thơng mại Việt Nam Singapore 11 Chơng 1 Cơ sở khoa học của quan hệ thơng mại Việt nam- Singapore 1.1 Cơ... đệm quan trọng trên con đờng hội nhập của Việt nam 27 Chơng 2 Thực trạng Quan hệ thơng mại Việt Namsingapore những tác động của nó tới sự phát triển kinh tế của Việt nam 2.1 Quan hệ thơng mại Việt nam- Singapore 2.1.1 Kim ngạch trao đổi thơng mại Từ khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của ASEAN, quan hệ thơng mại Việt Nam - Singapore ngày càng phát triển mạnh mẽ đặc biệt từ những năm 1996... Hơn thế nữa, Singapore còn là tâm điểm nối các châu lục á - u - Phi - úc Bắc - Nam Mỹ (vùng Tây Thái Bình Dơng) Cùng với vị trí tự nhiên hiếm có cộng với 21 những thế mạnh do chính con ngời Singapore tạo ra, đã biến quốc đảo Singapore thành địa chỉ hấp dẫn nhất, mảnh đất làm giàu với tốc độ nhanh thuận lợi vào bậc nhất trong khu vực trên thế giới Vì vậy vào thời điểm năm 2000 Singapore đã... hai nớc Việt Nam - Singapore Tuy nhiên để đảm bảo thành công sự phục hồi phát triển Singapore đang sẽ tiến hành thay đổi mạnh mẽ cơ cấu hàng nhập khẩu, điều đó đã ảnh hởng mạnh đến hàng nhập khẩu khẩu của Việt Nam vào Singapore, trong năm 2002 kim ngạch xuất của Việt Nam đã giảm xuống so với năm 2001 cán cân thơng mại lại có xu hớng thâm hụt lên Điều đó chứng tỏ rằng mặc dù Singapore là thị... hàng Việt Nam có thể xuất khẩu trực tiếp đi thị trờng thứ ba mà không cần giao dịch hàng qua các Công ty của Singapore chiếm một khối lợng kim ngạch ngày càng lớn Đến năm 200 0-2 001, tình hình xuất khẩu của Việt Nam vào thị trờng Singapore có chiều hớng tăng lên, nhng sang năm 2002 thì lại có sự giảm xuống đáng kể hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Singapore Chủ yếu là do Việt Nam đang mở rộng các mối quan. .. những kết quả quan trọng bớc đầu về ổn định phát triển nền kinh tế; quan hệ kinh tếchính trị đối ngoại đợc mở rộng, vị thế quốc tế đợc nâng cao, tạo thế lực, khả năng cơ hội để tiếp tục phát triển trong những năm tới Đáng chú ý là Việt nam nhanh tróng lần lợt trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội các quốc gia Đông nam á (ASEAN) ngày 25/7/1995 Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu á - Thái bình... ta thấy rằng, Singapore có lợi thế tuyệt đối so với Việt Nam về cả hai loại hàng hoá Nhng khi năng suất lao động ở ngành thép của Singapore gấp 6 lần của Việt Nam thì năng suất lao động ở ngành dệt của Singapore chỉ gấp có hai lần Nh vậy giữa thép vải, Việt Nam có lợi thế tơng đối trong sản xuất vải, còn Singapore có lợi thế tuyệt đối trong sản xuất cả hai loại hàng hoá so với Việt Nam nhng chỉ có... mua bán giữa Việt Nam - Singapore luôn luôn chiếm một vị trí chủ yếu, lớn hơn hoặc bằng các nớc ASEAN còn lại Điều đó thể hiện tính quan trọng của mối quan hệ này Đặc biệt năm 1996 xuất nhập khẩu của Việt Nam sang Singapore chiếm 72% tỷ trọng trong toàn khối ASEAN Tuy nhiên đến năm 1998 do ảnh hởng của cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính khu vực, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam sang Singapore có... vụ cho sự phát triển nền kinh tế quốc dân 1.2 Cơ sở thực tiễn của quan hệ thơng mại Việt Nam - Singapore 1.2.1 Nhân tố bên ngoài Ngày nay toàn cầu hoá, khu vực hoá đang trở thành một xu hớng mạnh mẽ, đặc trng của thế giới Xu thế hoà bình, hợp tác để phát triển ngày càng trở thành đòi hỏi bức xúc của các dân tộc các nớc trên thế giới Các nớc đều cần có môi trờng hoà bình ổn định thực hiện chính... lý luận của quan hệ thơng mại Việt Nam - Singapore 1.1.1 Những vấn đề cơ bản về thơng mại quốc tế * Khái niệm Thơng mại quốc tế chính là sự trao đổi hàng hoá dịch vụ giữa các nớc thông qua mua bán Sự trao đổi đó là một hình thức của mối quan hệ xã hội phản ánh sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế giữa những ngời sản xuất hàng hoá riêng biệt của từng quốc gia Trong thời đại ngày nay, thơng mại quốc tế . hơn cơ sở lý luận và thực tiễn của quan hệ thơng mại Việt Nam - Singapore. - Trên cơ sở phân tích thực trạng quan hệ thơng mại Việt Nam - Singapore, luận. quan hệ thơng mại Việt nam- SingaporeChơng 2: Thực trạng Quan hệ thơng mại Việt Nam- Singapore và những tác động của nó tới sự phát triển kinh tế của Việt nam. Chơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan hệ thương mại Việt Nam - Singapore thực trạng và triển vọng.DOC, Quan hệ thương mại Việt Nam - Singapore thực trạng và triển vọng.DOC, Quan hệ thương mại Việt Nam - Singapore thực trạng và triển vọng.DOC, Vai trò của thơng mại quốc tế đối với nền kinh tế của mỗi quốc gia, Quan hệ thơng mại Việt nam- Singapore 1. Kim ngạch trao đổi thơng mại, HiƯn tr¹ng xt khÈu cđa ViƯt Nam sang Singapore VỊ kim ng¹ch xt khÈu., Đánh giá về xuất khẩu của Việt Nam sang Singapore Nhận định chung, Đánh giá về nhập khẩu của Việt Nam từ Singapore . Nhận định chung, Những chính sách thơng mại u đãi của Singapore với Việt nam, Phơng hớng phát triển xuất khẩu Phơng hớng phát triển nhập khẩu, Định hớng thị trờng tiêu thụ Nâng cao khả năng cạnh tranh hàng hoá, Tiếp cận phơng thức mua bán mới Đẩy mạnh xúc tiến thơng mại, Chính sách tài chính tín dụng u đãi Điều chỉnh chính sách thuế, BiƯn ph¸p phi quan th, Mục đích nghiên cứu Phơng pháp nghiên cứu Đối tợng và phạm vi nghiên cứu Những đóng góp của luận văn Bột mỳ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn