De khao sat CL dau nam 2009-2010 (so 2)

2 278 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2013, 03:10

Phòng GD & ĐT thái thụy Phân hiệu CLC Đề khảo sát chất lợng đầu năm học 2009 - 2010 Môn: Tiếng Anh Thời gian làm bài 45 phút; đề thi gồm 2 trang Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Học sinh làm bài phần trả lời cuối đề thi. I. Tìm từ có cách phát âm ở phần gạch chân khác với các từ còn lại. Câu 1:A. watched B. changed C. stopped D. looked Câu 2: A. ghost B. notice C. nose D. cost Câu 3: A. mosque B. novel C. soil D. comic Câu 4:A. that B. nothing C. further D. leather Câu 5:A. fire B. first C. birth D. skirt II. Chọn đáp án thích hợp nhất để hoàn thành các câu sau. Câu 6: If you want to attend the course, you ______ the coming written examination. A. can pass B. will pass C. passed D. must pass Câu 7: Coffee was known in Europe_______ Arabian wine . A. as B. like C. was D. is Câu 8: He______ a prize in the competition. A. win B. won C. was won D. has win Câu 9: Your car is _______ than mine A. very larger B. very much larger C. a lot more larger D. more larger Câu 10: Do you mind if I sit here? - _____________ A. Not at all. B. It is the same. C. How you wish. D. Never mind. Câu 11: The building ______ five months ago. A. has completed B. is completed C. was completed D. has been completed Câu 12: The doctor asked me to ________ my coat. A. put off B. take off C. take out D. put out Câu 13: ______ do you come? - By train A. When B. How C. Why D. Where Câu 14: ______ ! The water here is very deep. A. Be careful B. Take advice C. Foresight D. Care Câu 15: ______ a good weekend. A. Make B. Spend C. Pass D. Have Câu 16: We have lived in Kuala Lumpur _______. A. since ten years B. for ten years C. since we are ten years old D. when we were ten years old Câu 17: Is there anything good _______ at the cinema tonight? A. with B. in C. into D. on Câu 18: Liz is very interested _______ mathematics. A. for B. on C. at D. in Câu 19: He turned off the light _______ waste electricity. A. not B. without C. so that not D. so as not to Câu 20: Could you talk _______? A. more quiet B. quieter C. quietlier D. more quietly Câu 21: Would you like ________ ? A. a fruit B. some fruits C. some fruit D. fruits Câu 22: How are you feeling to day? - _______ better, thank you. A. More B. Much C. Very D. Many Câu 23: I wish I _________ a teacher when I grow up. A. be B. was C. would be D. am Câu 24: I ve known him ________ I left school. Số phách: Số phách: A. for B. since C. until D. during Câu 25: She asked me where I _______ from. A. came B. come C. to come D. coming III. Tìm ra một lỗi sai (trong số A, B, C hoặc D)trong mỗi câu sau Câu 26: We are looking forward to see you in April. A B C D Câu 27: Your bike needs to repair , it broken down. A B C D Câu 28: I m used to eat a lot of sweets but I don t any more. A B C D Câu 29: The book writing by Jack London is very popular in the world. A B C D Câu 30: The telephone is a very useful invent. A B C D Câu 31: They are very boring because they don t know what to do. A B C D Câu 32: I d like going out for dinner, but I don t feel like eating out tonight. A B C D Câu 33: Lan wishes that she can go to Singapore to visit her pen pal. A B C D Câu 34: My brother didn t wear that uniform since he left school. A B C D Câu 35: Nam asked Mai what can he do to help her. A B C D IV. Đọc đoạn văn sau, chọn một đáp án thích hợp nhất vào mỗi chỗ trống. Liverpool is Britain s second biggest port, (36) London. It stands on the banks of the river Mersey in North West England. It has a population of nearly 500.000. Liverpool s most (37) musician are the Beatles. In the 1960s this British rock group was popular all (38) the world. They had 30 top ten hits. They were all born (39) Liverpool and (40) the group there in 1959. They first played at a night club (41) the Cavern and then traveled the world. (42) of them, Paul Mc Cartney, is now the (43) musician in the world. Many tourists (44) Liverpool to see the homes (45) the Beatles. Câu 36. A. before B. after C. behind D. below Câu 37. A. fame B. famous C. famously D. fameless Câu 38. A. on B. in C. over D. above Câu 39. A. in B. at C. from D. with Câu 40. A. start B. started C. starting D. to start Câu 41. A. called B. call C. calling D. to call Câu 42. A. Some B. None C. All D. One Câu 43. A. rich B. richer C. richest D. enrich Câu 44. A. come B. go C. return D. visit Câu 45. A. of B. for C. from D. by Phần trả lời của học sinh: C 1: C 6: C 11: C16: C 21: C 26: C 31: C 36: C 41: C 2: C 7: C 12: C17: C 22: C 27: C 32 : C 37: C 42: C 3: C 8: C 13: C18: C 23: C 28: C 33: C 38: C 43: C 4: C 9: C 14: C19: C 24: C 29: C 34: C 39: C 44: C 5: C 10: C 15: C 20: C 25: C 30: C 35: C 40: C 45: . group there in 1959. They first played at a night club (41) the Cavern and then traveled the world. ( 42) of them, Paul Mc Cartney, is now the (43) musician. train A. When B. How C. Why D. Where Câu 14: ______ ! The water here is very deep. A. Be careful B. Take advice C. Foresight D. Care Câu 15: ______ a good
- Xem thêm -

Xem thêm: De khao sat CL dau nam 2009-2010 (so 2), De khao sat CL dau nam 2009-2010 (so 2), De khao sat CL dau nam 2009-2010 (so 2)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay