Giáo án Đại số 8 (Cả năm)

146 636 9
  • Loading ...
1/146 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2013, 02:10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Phần I. ĐẠI SỐ Chương I: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC. §1.NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC. I/ Mục tiêu: - Học sinh nắm chắc qui tắc nhân đơn thức với đa thức. - Biết vận dụng linh hoạt quy tắc để giải toán. - Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong tính toán. II/ Chuẩn bò: - GV: SGK, giáo án - HS: Tập ghi chép, SGK. III/ Tiến trình bài dạy: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung Hoạt động 1:Hình thành quy tắc. ?. Hãy cho một ví dụ về đơn thức? ?. Hãy cho một ví dụ về đa thức? ?. Hãy nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức và cộng các tích tìm được. “Ta nói đa thức 6x 3 -6x 2 +15x là tích của đơn thức 3x và đa thức 2x 2 - 2x+5" ?. “Qua bài toán trên, theo các em muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta làm như thế nào?” GV: Ghi bảng quy tắc Hoạt động 2:Vận dụng quy tắc, rèn luyện kỹ năng. -Cho học sinh làm ví dụ SGK trang 4. -Cho học sinh thực hiện ?2 Nhân đa thức với đơn thức ta thực hiện như thế nào? ?. Nhắc lại tính chất giao hoán của phép nhân? Gọi học sinh lên bảng thực hiện Hoạt động 3:Củng cố. -Cho học sinh làm ?3 Hoạt động 1: -Đơn thức: 3x -Đa thức: 2x 2 - 2x + 5 3x(2x 2 - 2x+5) = 3x. 2x 2 +3x.(-2x)+3x. 5 = 6x 3 -6x 2 +15x -Học sinh trả lời. -Ghi quy tắc. -Học sinh làm: … Học sinh trả lời và thực hiện ?2 3 2 3 1 1 (3 ).6 2 5 x y x xy xy− + = 3 3 2 1 1 6 .(3 ) 2 5 xy x y x xy− + -Thực hiện -Cả lớp thực hiện ?3 1 (5 3 3 ).2 2 x x y y+ + + § 1. NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC. 1/ Quy tắc:(SGK) 2/ Áp dụng: Làm tính nhân 3 2 1 ( 2 ).( 5 ) 2 x x x− + − Ta có: 3 2 1 ( 2 ).( 5 ) 2 x x x− + − = 3 2 3 3 1 ( 2 ). ( 2 ).5 ( 2 ).( ) 2 x x x x x − + − + − − = -2x 5 - 10x 4 + x 3 . ?3 - Diện tích mảnh vườn: 1 (5 3 3 ).2 2 x x y y+ + + = (8x+y+3). y Giáo án Đại số 8 1 Tuần: 01 Tiết : 01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Gọi học sinh nhận xét Sửa sai (nếu có) Lưu ý: (A+B)C = C(A+B) Làm bài tập 1c, 3a SGK. Hướng dẫn về nhà: Các bài tập còn lại ở SGK:1a, 1b, 2, 3, 5, 6 SGK. = (8x+y+3). y Thay x = 3, y = 2 vào biểu thức trên: (8.3 + 2 +3).2 = 58 (m 2 ) -Học sinh cả lớp làm bài tập ở nháp. Hai học sinh làm BT ở bảng. Học sinh ghi BT về nhà: 1a, 1b, 2, 3, 5, 6 SGK. - Thay x = 3, y = 2 vào biểu thức thu gọn: Ta có: (8.3 + 2 +3).2 =58 (m 2 ) -2 học sinh làm bài tập 1c, 3a, … NỘI DUNG CẦN BỔ SUNG Giáo án Đại số 8 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TIẾT 2: § 2. NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC. I/ Mục tiêu: -Học sinh nắm vững quy tắc nhân đa thức với đa thức. -Học sinh biết vận dụng và trình bày nhân đa thức theo hai cách khác nhau. II/ Chuẩn bò: Học sinh: SGK, tập ghi chép. GV: giáo án, SGK. III/ Tiến trình bài dạy: Hoạt động của giáoviên Hoạt động của học sinh Ghi bảng -Kiểm tra bài cũ: "Phát biểu quy tắc nhân đơn thức với đa thức. Áp dụng giải bài tập 1a, 1b SGK”. Nhận xét và cho điểm. -Cho hai đa thức: x-2 và 6x 2 - 5x+1. -Hãy nhân từng hạng tử của đa thức x-2 với từng hạng tử của đa thức 6x 2 -5x+1. -Hãy cộng các kết quả tìm được. Ta nói đa thức: 6x 3 -17x 2 + 11x + 2 là tích của đa thức x-2 và đa thức 6x 2 - 5x + 1 ?. Hãy phát biểu quy tắc nhân đa thức với đa thức?. (Gọi một vài học sinh phát biểu quy tắc) Nhắc lại hoàn chỉnh và ghi bảng quy tắc. -GV:Hướng dẫn cho học sinh thực hiện nhân hai đa thức đã xắp xếp -Em nào có thể phát biểu cách nhân đa thức với đa thức đã xắp xếp? -Một học sinh lên bảng trả lời và làm bài tập Học sinh thực hiện nhóm, đại diện nhóm trả lời. -Phát biểu quy tắc -Phát biểu quy tắc -Ghi quy tắc. - Học sinh thực hiện: 6x 2 - 5x+ 1 x- 2 -12x 2 + 10x - 2 6x 3 - 5x 2 + x 6x 3 -17x 2 +11x - 2 -Học sinh trả lời:… §2. NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC 1/ Quy tắc: SGK trang 4 Chú ý: 6x 2 - 5x+ 1 x- 2 -12x 2 + 10x - 2 6x 3 - 5x 2 + x 6x 3 -17x 2 +11x - 2 2/ Áp dụng: Giáo án Đại số 8 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -Cho học sinh làm bài tập ?2 a, b. Cho học sinh lên bảng trình bày. Một học sinh trình bày nhân hai đa thức đã sắp xếp Trình bày hoàn chỉnh -Các nhóm thực hiện ?3 Cho học sinh trình bày lên bảng. -Cho học sinh nhắc lại quy tắc nhân đa thức với đa thức. Cho các nhóm làm các bài tập 7, 8 trang 8 SGK trên nháp. GV thu chấm một số bài cho học sinh. Sửa sai, trình bày lời giải hoàn chỉnh. Bài tập về nhà: bài tập 9 SGK. Xem trước các bái tập chuẩn bò cho tiết luyện tập. -Các nhóm thực hiện. Học sinh thực hiện trên nháp HS1: a/ ……. HS2: b/ …… Học sinh thực hiện. -Học sinh làm bài tập. Nhắc lại qui tắc. Học sinh làm các bài tập trên giấy nháp, 2 học sinh làm ở bảng. Ghi bài tập về nhà ?2 a/ (x+3)(x 2 +3x-5) = x. x 2 +x. 3x+ x.(-5)+ 3. x 2 + 3. 3x + 3.(-5). = x 3 + 3x 2 - 5x+ 3x 2 + 9x- 15 = x 3 + 6x 2 + 4x- 15. Có thể trình bày: (nhân hai đa thức sắp xếp) x 2 +3x-5 x+3 3x 2 + 9x- 15 x 3 + 3x 2 - 5x x 3 + 6x 2 + 4x- 15. b. …………………. (Hai học sinh làm bài tập 7,8 trang 8 SGK). NỘI DUNG CẦN BỔ SUNG Giáo án Đại số 8 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tiết 3: LUYỆN TẬP I/ Mục tiêu: -Củng cố khắc sâu kiến thức về quy tắc nhân đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức . -Học sinh thực hiện thành thạo quy tắc, biết vận dụng linh hoạt vào từng tình huống cụ thể. II/ Chuẩn bò: -Học sinh ôn lại quy tắc nhân đơn thức với đa thức. -GV chuẩn bò hệ thống câu hỏi, giáo án. III/ Tiến trình bài dạy: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng -HS1: Hãy phát biểu quy tắc nhân đơn thức với đa thức và thực hiện bài tập 10a. -HS1: Hãy phát biểu quy tắc nhân đa thức với đa thức và thực hiện bài tập 10b. -Cho học sinh nhận xét Đánh giá, cho điểm. -Nhấn mạnh các sai lầm thường gặp của học sinh như: dấu, thực hiện xong không rút gọn… GV: Cho học sinh làm bài tập mới. -Hãy thực hiện Bài 11 (SGK) Hướng dẫn cho học sinh thực hiện các tích trong biểu thức, rồi rút gọn. -Nhận xét kết quả rồi trả lời. -Cho học sinh làm bài tập 12 trên phiếu học tập, GV thu và chấm một số bài cho học sinh. Hướng dẫn: -Hãy biểu diễn 3 số chẳn liên -Hai học sinh lên bảng làm. -Học sinh theo dõi bài làm của bạn và nhận xét. - Học sinh trả lời. Luyện tập để rèn luyện kỹ năng và tìm kiếm những ứng dụng khác của quy tắc. - Các nhóm thực hiện - Một học sinh thực hiện trình bày ở bảng - Kết quả là một hằng số. - Cả lớp thực hiện trên phiếu học tập, một học sinh trình bày ở bảng. Học sinh trả lời: LUYỆN TẬP HS1: Phát biểu và thực hiện bài 10a SGK HS2: Phát biểu và thực hiện bài 10b SGK Bài tập 11 (SGK) A=(x–5)(2x+3)-2x(x- 3)+x+7. = …… = -8. Vậy biểu thức trên không phụ thuộc vào giá trò của biến x. Bài tập 12(SGK) Giáo án Đại số 8 5 Tuần: 02 Tiết : 03 Hoạt động 3: (Vận dụng quy tắc nhân hai đa thức vào lónh vực số học). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ tiếp. -Viết biểu thức đại số chỉ mối quan hệ tích hai số sau hơn tích hai số đầu là 192. ?. Tìm x. ?. Ba số đó là 3 số nào? -Cho hai học sinh thực hiện bài tập 15 (SGK) - Cho học sinh nhắc lại quy tắc nhân đa thức với đa thức. yêu cầu nhận xét gì về hai bài tập? Bài tập ở nhà: Học sinh về nhà làm các bài tập 13 SGK * 2x, 2x + 2, 2x+4 (x ∈ N) * (2x + 2)( 2x + 4) - 2x(2x + 2) =192. Học sinh thực hiện và trả lời x=23; vậy ba số đó là: 46, 48, 50. - Các nhóm nhỏ cùng thực hiện - Hai học sinh làm ở bảng. -Qua hai bài tập trên, học sinh đã thực hiện quy tắc nhân hai đa thức để tính được bình phương của một tổng và bình phương của một hiệu. - Học sinh ghi bài tập về nhà. Bài tập 14 SGK ………………. Bài tập 15a (SGK) ………… Bài tập 15b (SGK) ……… NỘI DUNG CẦN BỔ SUNG Giáo án Đại số 8 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tiết 4 : §3. NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ. I . Mục tiệu: * Học sinh nắm vững ba hằng đẳng thức đáng nhớ (A + B) 2 , (A – B) 2 , A 2 – B 2 . * Biết vận dụng để giải một số bài tập đơn giản, vận dụng linh hoạt để tính nhanh, tính nhẩm. * Rèn luyện khả năng quan sát, nhận xét chính xác để áp dụng hằng đẳng thức đúng đắn và hợp lí. II. Chuẩn bò: GV: Bảng phụ hình 1 SGK, giáo án. HS: SGK, tập ghi chép. III. Tiến trình bài dạy: Hoạt động của giáoviên Hoạt động của học sinh Ghi bảng Hoạt động 1: (Kiểm tra, nêu vấn đề ): - Hãy phát biểu quy tắc nhân hai đa thức ? Áp dụng : Tính (2x + 1)(2x + 1) = ?. Nhận xét bài toán và kết quả? (Cả lớp) GV: Đặt vấn đề : Không thực hiện phép nhân, có thể tính tích trên một cách nhanh chóng không ? (Giới thiệu bài mới) Hoạt động 2: ( Tìm quy tắc bình phương một tổng). Thực hiện phép nhân: ( a + b)(a+b) - Từ đó rút ra (a + b) 2 =? Tổng quát: A, B là các biểu thức tùy ý ta có (A + B) 2 = A 2 + 2AB + B 2 - Ghi bảng. GV: Dùng bảng phụ (tranh vẽ sẵn, hình 1 SGK) Hướng dẫn học sinh ý thức hình học của công thức (a + b) 2 = a 2 + 2ab + b 2 . GV: “ Hãy phát biểu hằng Hoạt động 1: Một học sinh làm ở bảng. -Nhận xét : Đã vận dụng quy tắc nhân hai đa thức để tính bình phương của một tổng hai đơn thức. Hoạt động 2: Học sinh làm trên nháp. - Thực hiện phép nhân: (a + b)(a – b) =……… - Từ đó rút ra: (a + b) 2 = … - Học sinh ghi hằng đẳng thức bình phương của tổng hai số. §4: HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ. 1. Bình phương của một tổng: (A + B) 2 = A 2 + 2AB + B 2 Giáo án Đại số 8 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ đẳng thức trên bằng lời? Hoạt động 3: (Vận dụng quy tắc, rèn kỹ năng) -Cho học sinh thực hiện áp dụng SGK. Cho học sinh nhận xét Hoạt động 4: (Tìm quy tắc bình phương một hiệu hai số) GV: Hãy tìm công thức (A - B) 2 Cho học sinh nhận xét GV: Cho học sinh phát biểu bằng lời công thức và ghi bảng. GV: Làm áp dụng (xem ở bảng) vào vở học. GV: Cho học sinh xem lời giải hoàn chỉnh ở bảng. Hoạt động 5: (Tìm quy tắc hiệu hai bình phương) ?. Thực hiện phép tính: (a + b)(a - b)= … từ kết quả đó, rút ra kết luận cho (A + B)(A – B)=… GV: Cho HS phát biểu bằng lời công thức và ghi bảng. Hoạt động 6: ( Vận dụng quy tắc, rèn kỹ năng) GV: Áp dụng: a/ (x + 2)(x – 2)= ? (Tính miệng) b/ (2x + y)( 2x – y) = ? c/ (3 – 5x)(5x + 3)= ? Hoạt động 7: (Củng cố) - Bài tập ?7 SGK - Phát biểu bằng lời. Hoạt động 3: Học sinh làm trong phiếu học tập, 01 học sinh làm ở bảng - Tính (a + 1) 2 = - Viết biểu thức x 2 + 4x + 4 dưới dạng bình phương của một tổng. - Tính nhanh 51 2 Hoạt động 4: Làm trên phiếu học tập. Học sinh : (A - B) 2 = {A + (-B)} 2 hoặc (A – B) 2 = (A – B)(A – B). Phát biểu bằng lời - Các nhóm nhỏ thực hiện. Lên bảng trình bày. Hoạt động 5: -Học sinh làm trên phiếu học tập - Rút ra quy tắc. Phát biểu bằng lời Hoạt động 6: Đứng tại chổ trả lời: a/ (x + 2)(x – 2) = x 2 – 2 2 = x 2 – 4 Các nhóm thực hiện trên nháp bài tập b và c Đại diện nhóm trình bày Hoạt động 7: (Củng cố) - Trả lời miệng: … - Kết luận : (x – y) 2 = (y – x) 2 Áp dụng: * (2a + y) 2 = … * x 2 + 4x + 4= … * 51 2 = (50 + 1) 2 = 50 2 + 2.50.1 + 1 2 = 2601. 2. Bình phương của một hiệu: (A – B) 2 = A 2 – 2AB + B 2 *Áp dụng : a/ (2x – 3y) 2 = (2x) 2 – 2.2x.3y + (3y) 2 = 4x 2 – 12xy + 9y 2 b/ 99 2 = (100 – 1) 2 = 100 2 – 2.100.1 + 1 2 = 9801. 3. Hiệu hai bình phương: (A + B)(A - B)= A 2 – B 2 Bài tập áp dụng: a/ (x + 2)(x – 2) = x 2 – 2 2 = x 2 – 4 b/ (2x + y)(2x – y) = 4x 2 – y 2 c/ (3 – 5x)(5x + 3) = (3 – 5x)(3 + 5x) = 9 – 25x 2 Giáo án Đại số 8 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Bài tập về nhà: 16, 17, 18, 19 SGK Ghi bài tập về nhà. NỘI DUNG CẦN BỔ SUNG Giáo án Đại số 8 9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tiết 5: LUYỆN TẬP. I. Mục tiêu: - Củng cố kiến thức ba hằng đẳng thức (a+b) 2 , (a-b) 2 , a 2 -b 2 . - Học sinh vận dụng linh hoạt các hằng đẳng thức để giải toán. - Rèn luyện kỹ năng quan sát, nhận xét, tính toán. - Phát triển tư duy logic, thao tác phân tích và tổng hợp. II. Chuẩn bò: HS: SGK, vở nháp, tập ghi chép. GV: Giáo án, SGK. III. Tiến trình bài dạy: Hoạt động của giáoviên Hoạt động của học sinh Ghi bảng Hoạt động 1:kiểm tra bài cũ. Khai triển các hằng đẳng thức sau: (A + B) 2 ; (A – B) 2 ; A 2 – B 2 . Nhận xét, đánh giá cho điểm. Hoạt động 2: Gọi học sinh trình bày bài 21 Hoạt động 3:Vận dụng kết quả bài 17: (10a + 5) 2 = 100a(a + 1) + 25 để tính nhẩm 15 2 ; 45 2 ; 55 2 ; 85 2 ; 95 2 . Cho học sinh làm bài tập 22,23. Hoạt động 4: Ghi ở bảng: x 2 + 2xy + 4y 2 =(x + 2y) 2 Cho học sinh nhận xét đúng hay sai (bài tập 20). Giới thiệu một số biện pháp chứng minh: A = B. Hoạt động 5: Cho học sinh làm bài 25a. Hướng dẫn biến đổi về dạng (A + B) 2 Hoạt động 1: Học sinh thực hiện Hoạt động 2: Học sinh trình bày. Hoạt động 3: (Ứng dụng hằng đẳng thức đã học). Học sinh nhận xét kết quả . Học sinh trả lời và giải thích cách tính Học sinh làm bài 22. Học sinh làm bài tập 23 Hoạt động 4:(Rèn kỹ năng làm bài tập trắc nghiêm) Học sinh nhận xét Học sinh ghi: * Nếu A>=B và B>=A thì A=B * A –B = 0 thì A = B *Nếu A=C và C=B thì A = B. Hoạt động 5:(Mở rộng hằng đẳng thức). Học sinh thực hiện. (a + b + c ) 2 = {(a+b) +c} 2 LUYỆN TẬP Bài tập 21 SGK. Bài tập 22 ………………… Bài tập 23 x 2 + 2xy + 4y 2 =(x + 2y) 2 (kết quả này sai) Chú ý: (a + b + c) 2 = a 2 +b 2 + c 2 + 2(ab + bc + ca) Giáo án Đại số 8 10 [...]... hiện theo Làm bài tập 58 Giáo viên ôn: Một số chia hết cho a nhóm: và b nều (a,b)=1 thì số đó chia hết n3 - n = n(x + 1)(n - 1) vì n(x + 1)(n - 1) chia hết cho a.b cho 2 và 3 , mà(2,3) =1 nên n3 - n chia hết cho 2.3=6 Giáo án Đại số 8 26 Bài tập về nhà 56 SGK Ghi bài về nhà 56 SGK NỘI DUNG CẦN BỔ DUNG Giáo án Đại số 8 27 ... 24 và 25c và 24 NỘI DUNG CẦN BỔ SUNG Giáo án Đại số 8 11 Tiết 6 : §4 NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (TT) I Mục tiêu: * Học sinh nắm vững ba hằng đẳng thức đáng nhớ (a + b)3 , (a – b)3 * Biết vận dụng hằng đẳng thức để giải một số bài tập * Rèn luyện kỹ năng tính toán, cẩn thận II Chuẩn bò: GV: Giáo án, SGK HS: SGK, tập ghi chép, vở nháp... lời A = B.Q + R (B ≠ 0) * HS làm bài tập: Chia đa thức 5x3-3x2+2x+7 cho đa thức x2 +1 …………………… Học sinh trả lời Học sinh ghi bài tập 67, 68, 69 Giáo án Đại số 8 33 NỘI DUNG CẦN BỔ SUNG Giáo án Đại số 8 34 -Tuần: 09 Tiết : 17 Tiết 17: LUYỆN TẬP I Mục tiêu: Rèn luyện cho học... chiếu Đại diện nhóm thực hiện trên bảng bài mội nhóm) Học sinh theo dõi BÀI TẬP về nhà: Ôn tập các kiến thức đã học ở chương I và các câu hỏi ở SGK Giáo án Đại số 8 Bài 74 SGK (Bài làm hoàn chỉnh.) Học sinh ghi bảng Học sinh ghi bảng Hai học sinh làm ở bảng HS1: a, b HS2: c, d Bài 72 SGK ……………… 35 NỘI DUNG CẦN BỔ SUNG Giáo án Đại số 8 36... giải bài tập : 26, 27, 28 SGK NỘI DUNG CẦN BỔ SUNG Giáo án Đại số 8 13 -Tuần: 04 Tiết : 07 Tiết 7 : §5 NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (TT) I Mục tiêu: * Học sinh nắm chắc các hằng đẳng thức đáng nhớ a3 + b3 , a3 – b3 * Biết vận dụng hằng đẳng thức một cách linh hoạt để giải một số bài tập * Rèn luyện kỹ năng tính toán, cẩn thận,khoa học... ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC Giáo án Đại số 8 29 I Mục tiêu: - Học sinh nắm vững khi nào đa thức chia hết cho đơn thức - Học sinh nắm được qui tắc chia đa thức cho đơn thức - Vận dụng được phép chia đa thức cho đơn thức để giải toán II Chuẩn bò: GV: Bảng phụ, giáo án HS: Phiếu học tập, SGK III Nội dung: Hoạt động của giáo viên Hoạt động 1:... SẮP XẾP Giáo án Đại số 8 31 I Mục tiêu: - Học sinh hiểu thế nào là phép chia hết, phép chia có dư - Học sinh nắm vững cách chia đa thức một biến đã sắp xếp II Chuẩn bò: GV: giáo án, SGK HS: Tập ghi chép, SGK III Tiến trình bài dạy: Hoạt động của giáo viên Kiểm tra bài cũ: Cho học sinh trình bày bài tập 65 Cho học sinh nhận xét, đánh giá,... rồi ghi lên bảng Bài tập về nhà Vận dụng các hằng đẳng thức để Giáo án Đại số 8 15 làm bài tập 30, 31, 32 SGK NỘI DUNG CẦN BỔ SUNG Tiết 8 : LUYỆN TẬP I Mục tiêu: - Củng cố kiến thức về bảy hằng đẳng thức đáng nhớ - Học sinh vận dụng thành thạo các hằng đẳng thức để giải toán - Rèn luyện kó năng phân tích, nhận xét để áp dụng linh hoạt... Phân tích các đa thức sau ra nhân Cả lớp làm vào vở nháp tử: 2 a) x - 4x + 4 b) x2 - 2 c) 1 - 8x3 Giáo viên chốt lại những đặc điểm của biểu thức để rèn luyện: kỷ năng phân tích, dùng hằng đẳng Giáo án Đại số 8 20 thức thích hợp Cơ sở dự đoán Thực hiện Kiểm tra Hoạt động 2a:Vận dụng, rèn kỹ - Hoạt động 2a: (Làm trên phiếu học năng)... A3 + B3 = (A + B)(A2 – AB + B2) Ghi bảng §5 HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (TT) 6 Tổng hai lập phương A3+B3=(A + B)(A2 – AB + B2) Quy ước: A2 – AB + B2 là bình phương thiếu của hiệu A-B Phát biểu bằng lời Hoạt động 2: Áp dụng: a x3 + 8 Học sinh tiến hành theo = x3 +23 nhóm =(x+2)(x2 -2x+22) Đại diện nhóm lên bảng b (x+1)(x2 - x + 1) Giáo án Đại số 8 14 . vào biểu thức thu gọn: Ta có: (8. 3 + 2 +3).2 = 58 (m 2 ) -2 học sinh làm bài tập 1c, 3a, … NỘI DUNG CẦN BỔ SUNG Giáo án Đại số 8 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. + 4x- 15. b. …………………. (Hai học sinh làm bài tập 7 ,8 trang 8 SGK). NỘI DUNG CẦN BỔ SUNG Giáo án Đại số 8 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 (Cả năm), Giáo án Đại số 8 (Cả năm), Giáo án Đại số 8 (Cả năm)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay