Giáo án lớp 3 tuần 2 Theo chuẩn KTKN

29 463 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2013, 21:10

. SGK . -Cả lớp làm vào vở bài tập . -Một học sinh lên bảng làm bài : SBT 7 52 37 1 621 ST 426 24 6 39 0 Hiệu 32 6 125 23 1 - Nhận xét , chữa bài. -Cả lớp cùng. x 3 = 6 Trăm 20 0x 3 = 600 Bµi 2: HD: 4 x3 + 10 = 12 + 10 = 22 Chấm chữa. Bài 3: - Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? - Chấm chữa. Bài 4: - Bài toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 3 tuần 2 Theo chuẩn KTKN, Giáo án lớp 3 tuần 2 Theo chuẩn KTKN, Giáo án lớp 3 tuần 2 Theo chuẩn KTKN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn