Quản lý vốn ở công ty cổ phần dược phẩm vĩnh phúc

97 14 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/12/2019, 14:41

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - PHẠM THỊ HUYỀN QUẢN LÝ VỐN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - PHẠM THỊ HUYỀN QUẢN LÝ VỐN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS NGÔ QUANG MINH Hà Nội - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn này là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của riêng Các số liệu Luận văn là hoàn toàn trung thực Các đánh giá, kết luận khoa học của Luận văn chưa từng được công bố bất cứ cơng trình nghiên cứu khoa học nào khác trước Người viết cam đoan Phạm Thị Huyền LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô Ban giám hiệu nhà trường, Khoa Kinh tế trị, trường Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội giúp đỡ rất nhiều thời gian học tập thực hiện Luận văn Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy PGS.TS Ngô Quang Minh tận tình giúp đỡ suốt quá trình thực hiện Luận văn tốt nghiệp Nhờ có sự hướng dẫn của thầy mà tơi hoàn thành được Luận văn của mình và tích luỹ được nhiều kiến thức quý báu môi trường công tác Tôi xin gửi lời cảm ơn gia đình, người thân động viên rất nhiều thời gian vừa qua Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các bạn đồng nghiệp giúp đỡ hoàn thành luận văn này Cuối xin chúc Quý thầy cô và các bạn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt sống / MỤC LỤC MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG BIỂU ii DANH MỤC HÌNH iii MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết của đề tài Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu của đề tài .2 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài: 3.1 Đối tượng nghiên cứu của đề tài 3.2 Phạm vi nghiên cứu của đề tài Phương pháp nghiên cứu .3 Kết cấu của đề tài Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Tởng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 1.2 Những vấn đề chung vốn kinh doanh của doanh nghiệp .6 1.2.1 Khái niệm vốn kinh doanh 1.2.2 Phân loại vốn kinh doanh 1.2.3 Vai trò vớn đới với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp 12 1.3 Nội dung quản lý vốn doanh nghiệp 13 1.3.1 Nguồn vốn của doanh nghiệp và phương thức huy động vốn của doanh nghiệp 13 1.3.2 Hiệu sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 29 1.3 Các nhân tố tác động đến quản lý vốn doanh nghiệp 37 1.3.4 Kinh nghiệm quản lý vốn số doanh nghiệp dược Việt Nam 42 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 46 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 46 2.2 Xác định vấn đề nghiên cứu 46 2.3 Phương pháp nghiên cứu 46 2.3.1 Phương pháp thu thập số liệu 46 2.3.2 Phương pháp phân tích 47 2.3.4 Hệ thống các tiêu nghiên cứu 47 Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN KINH DOANH TẠI CỒNG TY CỐ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC .48 3.1 Giới thiệu khái quát Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc 48 3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc 48 3.1.2 Chức năng, tổ chức máy quản lý của Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc 51 3.1.3 Tổng quan hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc 55 3.2 Thực trạng quản lý vốn kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh phúc thời gian qua 63 3.2.1.Cơ chế huy động vốn 63 3.2.2 Hiệu sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 66 3.2 Phân tích thực trạng các ́u tớ tác động quản lý vốn doanh nghiệp 70 3.3 Đánh giá chung quản lý vốn Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc .73 3.3.1 Những thành tựu đạt được .73 3.3.2 Những hạn chế tồn .75 3.3.3 Nguyên nhân của hạn chế 76 Chương 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ VỐN KINH DOANH TẠI CỒNG TY CỐ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 78 4.1 Mục tiêu và định hướng phát triển quản lý vốn Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc thời gian tới 78 4.2 Các giải pháp hoàn thiện quản lý vốn kinh doanh của Công ty giai đoạn tới.79 4.2.1 Xác định xác nhu cầu vốn cho từng hoạt động kinh doanh và lập kế hoạch huy động vốn cách hợp lý 79 4.2.2 Chủ động khai thác nguồn vốn hợp lý .79 4.2.3 Quản lý các khoản phải thu môt cách hợp lý, mang lai hiêu tối ưu 81 4.2.4 Cải thiên khả toán 82 4.2.5 Giải pháp đầu tư vào yếu tố người, xây dựng đội ngũ lao động có trình độ cao, từng bước đào tạo và đào tạo lại cán kỹ thuật, quản lý 83 4.2.6 Giải pháp xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp 83 4.3 Một số kiến nghị .84 KẾT LUẬN .86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa CPH Cổ phần hoá CTCP Công ty cổ phần DN LNTT Lợi nhuận trước thuế LNST Lợi nhuận sau thuế SXKD Sản xuất kinh doanh TCDN Tài doanh nghiệp TCTD Tở chức tín dụng TGNH Tiền gửi ngân hàng 10 TSCĐ Tài sản cố định 11 TSLĐ Tài sản lưu động 12 VCĐ Vốn cố định 13 VCSH Vốn chủ sở hữu 14 VKD Vốn kinh doanh 15 VLĐ Vốn lưu động 16 VNN Vốn Nhà nước Doanh nghiệp i DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng Nội dung Bảng 3.1 Bảng 3.2: Bảng 3.3 Tình hình tăng giảm vốn Chủ sở hữu 66 Bảng 3.4 Sự biến động của Nguồn vốn của Công ty 67 Bảng 3.5 Kết cấu nguồn vốn nợ 68 Bảng 3.6 Kết cấu nguồn vốn nợ theo nguồn hình thành 69 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng phân tích so sánh các tiêu bảng cân đối kế toán Phân tích so sánh các tiêu báo cáo kết hoạt động kinh doanh của Công ty Hiệu sử dụng vốn kinh doanh của Công ty qua các năm Các nhân tố tác động đến sử dụng vốn và đòn bẩy tài ii Trang 61 63 70 74 DANH MỤC HÌNH STT Hình Nội dung Hình 3.1 Cơ cấu máy của Công ty 55 Hình 3.2 Cơ cấu máy kế toán của Công ty 56 iii Trang MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài Trong năm qua, với tiến trình hội nhập của nước ta vào kinh tế khu vực và thế giới với định hướng phát triển kinh tế q́c gia đến năm 2020 Chính vì vậy các doanh nghiệp phải đương đầu với nhiều thách thức lớn Chuyển đổi kinh tế từ chế kế hoạch hóa tập trung sang chế thị trường, hoạt động sản xuất kinh doanh của nước ta có sự thay đổi lớn, đặc biệt là các doanh nghiệp Nền kinh tế thị trường là kinh tế khơng sự bao cấp của Nhà nước mà nhà nước tạo hành lang pháp lý, điều đòi hỏi các doanh nghiệp phải sản x́t hàng hóa theo các quy luật của kinh tế quy luật cung cầu mà không đơn là sản xuất và kinh doanh gì mà doanh nghiệp có Chính vì thế mà sự cạnh tranh các doanh nghiệp ngày càng trở nên gay gắt và khốc liệt Muốn đứng vững và phát triển thì doanh nghiệp phải có chiến lược sản xuất và kinh doanh cho phải có lãi, sử dụng hiệu nguồn vớn, đáp ứng được khả toán, tạo điều kiện sản xuất kinh doanh mở rộng cho sản phẩm mang tính cạnh tranh cao nhất Hoạt động mơi trường cạnh tranh gay gắt đó, nhiều doanh nghiệp thích ứng kịp thời, vượt khó khăn, bước đầu phát huy được tính chủ động sáng tạo hoạt động sản xuất kinh doanh, chất lượng sản phẩm tăng rõ rệt Tuy nhiên thực tế cho thấy có khơng doanh nghiệp lung túng việc huy động vốn và sử dụng vốn dẫn đến làm ăn thua lỗ kéo dài Để tránh hiện tượng xấu thì doanh nghiệp phải lựa chọn cho mình chiến lược sản xuất và kinh doanh cho phù hợp nhất Trong ́u tớ có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của doanh nghiệp là vốn, điều quan trọng là phát huy được khả của đồng vớn, sử dụng vớn cách có hiệu nhất sau: Doanh thu thuần: 658,019 nghìn đồng tăng 55,834 nghìn đồng tương đương với 9,27% so với kì năm 2013 Lợi nhuận sau thuế đạt 27,088 nghìn đồng tăng 4,569 nghìn đồng tương ứng với 22,93% so với kì năm 2013 Đây là sớ đáng khích lệ cho Cơng ty năm tiếp theo tiếp tục trì và giữ ổn định - Về công tác tổ chức huy động vốn: Trong năm 2014, quy mô sản xuất của Công ty tăng lên nhanh song Công ty làm tốt công tác tổ chức cung ứng vốn, không để xảy tình trạng gián đoạn sản xuất thiếu nguyên vật liệu, thiếu vốn để trang trải các loại chi phí thực thế giá nguyên vật liệu năm 2014 giá nguyên vật liệu đầu vào của Công ty không ngừng leo thang so với năm 2013 Công ty xây dựng cho mình cấu tài trợ vớn linh hoạt và hợp lí Tính linh hoạt và hợp lí chỗ Cơng ty sử dụng nguồn vớn dài hạn có tính ởn định cao để tài trợ cho tài sản dài hạn và phân dùng để tài trợ cho tài sản ngắn hạn Mặt khác, Cơng ty sử dụng tớt vốn năm đồng thời tận dụng được tối đa các lợi thế của việc sử dụng đòn bẩy tài mức độ cao qua đem lại doanh thu, lợi nhuận cao năm 2013 - Về kết hoạt động kinh doanh: Trong hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty không ngừng khai thác lợi thế của mình là Doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc tiêm hàng đầu, tiếp tục nghiên cứu và phát triển các loại thuốc tiêm phù hợp với điều kiện của người Việt Nam nên được thị trường ưa chuộng nhiều, mạng lưới các chi nhánh, đại lý rộng khắp 63 tỉnh thành nên nhanh chóng nắm bắt kịp thời nhu cầu của thị trường để đẩy mạnh tiêu thụ tạo doanh thu bán hàng cao - Bên cạnh Cơng ty thực hiện tớt việc trích lập và sử dụng quỹ các quỹ Cơng ty thực hiện việc trích lập quỹ đầu tư phát triển và quỹ dự phòng tài Bên cạnh đó, cơng ty sử dụng tớt quỹ này để trả 74 nợ ngân hàng và phần dùng để tái đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh 3.3.2 Những hạn chế tồn tại Bên cạnh thành tích đạt được thì cơng ty hạn chế cơng tác quản lý vốn kinh doanh sau: - Phân bổ nguồn vốn của Công ty chưa thực sự hợp lý, cấu nguồn tài trợ chưa phù hợp với cấu tài sản của Công ty thời gian vừa qua - Tài sản cớ định cũ, hệ sớ hao mòn cao, hạn chế công tác quản lý khấu hao tài sản cố định Trong năm Công ty chủ động mua sắm, đổi tài sản cố định đầu tư với lượng nhỏ và chưa đồng Giá trị lại của tài sản cớ định nhỏ, gần là khấu hao hết, các phương tiện, máy móc, thiết bị đầu tư lâu, hao mòn lớn - Cơ cấu nguồn vốn chưa hợp lý: Hệ số nợ trì mức cao, trước bối cảnh kinh tế đầy biến động phức tạp là cáu vốn khá mạo hiểm và tiềm ẩn nhiều rủi ro - Khả toán của công ty mức độ thấp và chưa được cải thiện (đặc biệt nợ phải trả cao khiến khả toán hiện thời rất thấp) - Mặc dù Công ty chuyển đổi loại hình thành Công ty cổ phần từ năm 2004 đến này (năm 2014) Công ty chưa phát hành cổ phiếu công chúng mà cấu cổ đông dừng lại là cổ đông nội và cổ đông chiến lược Đây là dấu hiệu chưa tốt của Công ty, vì nguồn vốn huy động dân là nguồn vốn vô phong phú với quy mô tiền tàng rất lớn, Công ty bỏ qua phương án khá hữu dụng - Tồn khoản nợ quá hạn, nợ khó đòi.Trong mấy năm vừa qua cơng ty có sách tín dụng thương mại khá hợp lý, giá trị vốn chiếm dụng được lớn nhiều so với giá trị vốn bị doanh nghiệp khác chiếm dụng Tuy nhiên, cơng ty để tồn nhiều khoản nợ quá hạn, nợ khó 75 đòi Điều này làm cho vốn kinh doanh của công ty chậm được quay vòng, xấu là bị mất vớn 3.3.3 Ngun nhân hạn chế Có rất nhiều nguyên nhân khác gây hạn chế công tác quản lý vốn của Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc Có thể phân chia các nguyên nhân này thành nhóm ngun nhân là các nhóm nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan 3.3.3.1 Nguyên nhân chủ quan: - Công tác quản lý công nợ nhiều bất cập Trong năm gần đây, giá trị các khoản phải thu biến động nhiều Bên cạnh cơng ty tồn đọng nhiều khoản nợ khó đòi, nợ quá hạn Điều này xảy là cơng ty thực hiện sách mở rộng tín dụng thương mại cho khách hàng nhằm tăng doanh thu Tuy nhiên, cơng ty khơng có biện pháp cụ thể để quản lý các khoản phải thu này cách có hiệu Cơng ty chưa thực hiện việc đánh giá khách hàng để cấp tín dụng thương mại, việc cho khách hàng trả chậm chủ yếu dựa cảm tính và quan hệ quen biết Bên cạnh đó, cơng ty chưa có biện pháp xử lý các khoản nợ khó đòi, khơng kiên qút việc đòi nợ nên khách hàng thường dây dưa kéo dài việc trả nợ Điều này cần được công ty xem xét sửa đởi để vừa tăng doanh thu, tăng tớc độ quay vòng vớn, vừa bảo đảm an toàn cho công ty - Trình độ của người lao động Cơng ty thấp Con người là nhân tố quan trọng nhất, là nhân tố quyết định đến sự thành công hay thất bại của bất kỳ hoạt động nào Trong công tác quản lý vốn công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc, người lao động cơng ty có trình độ không cao Điều này làm cho hiệu sản x́t chưa cao Bên cạnh đó, khơng trình độ tay nghề không cao mà ý thức chấp hành kỷ luật của người lao động công thấp, làm cho việc sản x́t nhiều lãng phí 76 - Hệ thớng máy móc, thiết bị lạc hậu dẫn đến hiệu sản xuất kinh doanh chưa đạt mong muốn 3.3.3.1 Nguyên nhân khách quan: - Theo xu hướng hiện nay, tình hình giá của các yếu tố sản xuất đầu vào xăng, dầu, chất đớt, các loại vật tư, thiết bị, nhân cơng có chiều hướng tăng lên Điều này làm cho quá trình sản x́t của Cơng ty gặp rất nhiều khó khăn dẫn đến hiệu sản xuất kinh doanh chưa cao - Nền kinh tế phát triển không ổn định, lạm phát mức cao, khủng hoảng kinh tế số nước Mỹ, Nhật và số kinh tế thuộc khu vực sử dụng đồng tiền chung Châu Âu là thách thức lớn đối với sự phục hồi của kinh tế toàn cầu sự ổn định của tài – tiền tệ thế giới Điều này ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp Trên là nguyên nhân của tồn tài của Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc Trong thời gian tới Cơng ty cần có định hướng và giải pháp kịp thời để giải quyết tồn 77 Chương 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ VỐN KINH DOANH TẠI CỒNG TY CỐ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 4.1 Mục tiêu định hướng phát triển quản lý vốn Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc thời gian tới Dựa tiền đề là kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm vừa qua và sở nhìn nhận đánh giá hội, thách thức đối với doanh nghiệp thời gian tới, công ty xác định được mục tiêu trước mắt cho năm 2015 là: - Tiếp tục đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa trang thiết bị đạt tiêu chuẩn quốc tế, xây dựng thêm các xưởng sản xuất thuốc tiêm đạt tiêu chuẩn GMPWHO Từ nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ - Lấy người là yếu tố then chốt chiến lược phát triển Không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.Cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, nhằm mục đích đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển - Ln tăng cường dự báo, phân tích thị hiếu của khách hàng qua từng năm nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, đồng thời ý đến tiềm song hành với công tác củng cố thị trường truyền thớng - Đa dạng hóa thêm chủng loại sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm có để củng cớ thương hiệu sản phẩm thị trường Các mục tiêu được cụ thể hóa sau: Trong năm năm tới giai đoạn 2015 tầm nhìn 2020 công ty phấn đấu: + Công ty phấn đấu đạt doanh thu 890 tỷ đồng năm 2015, năm tiếp theo doanh thu tăng 20% so với năm trước + Nâng cao hiệu sử dụng các nguồn vốn huy động được + Tiếp tục trì và phát triển thương hiệu Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc trở thành thương hiệu hàng đầu lĩnh vực cung cấp thuốc tiêm và thuốc viên miền Bắc Việt Nam 78 + Áp dụng các biện pháp đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa + Đầu tư thêm dây chuyền sản x́t th́c tiêm 12 kim đạt tiêu chuẩn GMP- WHO; xây dựng các quầy thuốc trung tâm các chi nhánh và các bệnh viện huyện tỉnh đạt tiêu chuẩn GDP,GPP + Khai thác triệt để thị trường nước và quốc tế Phát triển thị trường đến các vùng đồng bằng, miền núi, đặc biệt là khu vực bệnh viện, từng bước vươn thị trường quốc tế 4.2 Các giải pháp hoàn thiện quản lý vốn kinh doanh Công ty giai đoạn tới Trên sở phân tích thực trạng quản lý vớn kinh doanh Cơng ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc thời gian từ năm 2012 đến năm2014, để hoàn thiện quản lý vốn Công ty cần thực hiện số giải pháp sau: 4.2.1 Xác định xác nhu cầu vớn cho hoạt động kinh doanh lập kế hoạch huy động vốn một cách hợp lý Hoạt động kinh tế thì trường, điều kiện và tiên quyết thiếu được với doanh nghiệp là phải có vớn Việc xác định nhu cầu vốn là biện pháp hữu hiệu việc phân bổ nguồn vốn hợp lý nâng cao hiệu công tác quản lý vốn kinh doanh của Công ty Việc xác định nhu cầu vốn kinh doanh xác, hợp lý mặt đảm bảo cho quá trình sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp được tiến hành liên tục, mặt khác tránh được tình trạng ứ đọng vốn, sử dụng lãng phí vớn, gây nên tình trạng thiếu hụt vớn kinh doanh của đơn vị Xác định nhu cầu vốn đắn là sở để xây dựng mới quan hệ vay mượn, chi trả doanh nghiệp với ngân hàng va khách hàng, cán công nhân viên… cách kịp thời, hẹn 4.2.2 Chủ động khai thác nguồn vốn hợp lý Từ thực tế của Công ty cho thấy cấu nguồn vốn của Công ty áp dụng tiềm ẩn rủi ro, hệ sớ nợ cao, và vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng thấp ảnh hưởng đến tình hình tài và hoạt động kinh doanh của công ty 79 Trong năm vừa qua, công ty gia tăng thêm vốn chủ sở hữu làm giảm đòn bẩy tài mức cao Tuy nhiên công ty cần cố gắng cải thiện cấu vốn không cân đối của mình thông qua các biện pháp sau: - Công ty cần nhanh chóng thu hồi các khoản vớn bị chiếm dụng, là ngun nhân gây thiếu vớn Cần có phương án và kể hoạch cụ thể cho việc thu hồi các khoản vốn bị chiếm dụng, theo dõi các khoản phải thu đến hạn và có thơng báo đến khách hàng, cần đặc biệt ý thu hồi khoản phải thu khác Làm tốt công tác này trực tiếp làm hệ số nợ giảm, giảm sự phụ thuộc vào nguồn vốn vay, tăng khả toán cho cơng ty - Cơng ty giảm nợ ngắn hạn và huy động vay nợ dài hạn của các ngân hàng, tở chức tín dụng, chí phí sử dụng vớn cao thời gian hoàn trả lại lâu hơn, các cơng trình xây dựng lớn kéo dài vài năm hoàn thành thi cơng nên thời gian hoàn vốn của các công trình này rất lâu vì vậy việc công ty nên huy động thêm nguồn vốn vay dài hạn làrất tốt, đảm bảo cho việc kinh doanh không bị thiếu vốn, tạo sự an toàn cho tài của cơng ty Việc tăng nguồn vớn chủ sở hữu huy động từ cở đơng của cơng ty giữ lại phần lợi nhuận để tăng vốn chủ cho công ty Khi kêu gọi tăng vốn chủ sờ hữu, công ty cần đưa phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả, có tiềm tương lai Điều chứng tỏ lực sản xuất và tiềm lực phát triển của cơng ty Bên cạnh Cơng ty phát hành cổ phiếu công chúng nhằm huy động nguồn vốn rộng thay vì hiện Công ty huy động theo hình thức cổ đông nội và phần nhỏ là các đối tác chiến lược 80 4.2.3 Quản lý khoản phải thu môt cách hợp lý, mang lai hiêu tối ưu Để thúc đẩy quá trình bán hàng, tăng doanh thu các doanh nghiệp thường sử dụng sách tín dụng thương mại cho khách hàng làm xuất hiện các khoản phải thu Việc trì các khoản phải thu khiến cho doanh nghiệp phải ứng thêm vốn làm tăng nhu cầu vớn, tăng chi phí quản lý, chi phí thu hồi nợ, tăng rủi ro tài Cơng ty cần có sách cụ thể để quản lý tớt khoản mục này cách sau: - Sử dụng các biện pháp khuyên khích trả nợ sớm chiết khấu toán, khuyến mại Để xác định mức chiết khấu hợp lý Cơng ty dựa vào lãi suất của khoản vay ngân hàng tương tự với khoản tín dụng mà cơng ty cấp cho khách hàng Lãi suất chiết khấu được xác định mức nhỏ lãi suất của khoản vay ngân hàng tương ứng Như vậy, Công ty phải trả khoản chi phí chiết khấu song khoản chi phí này thấp so với việc kéo dài kì hạn toán của khách hàng Cơng ty phải chịu chi phí lãi vay ngân hàng cao Công ty cần xem xét khả trả nợ của khách hàng để qút định có nên cấp tín dụng cho khách hàng hay khơng? Việc cấp tín dụng thì mức tới đa và thời gian tối đa là bao nhiêu? Xây dựng sách bán chịu cách hợp lý đới với từng đối tượng khách hàng: đối với khách hàng có uy tín lâu năm thì cơng ty nên có sách ưu đãi như: thực hiện chiết khấu thương mại, chiết khấu toán, kéo dài thời hạn toán Đối với khách hàng thì Công ty cần tìm hiểu, xem xét tình hình thực tế của bạn hàng khả toán, tình hình tài để từ đưa sách, yêu cầu hợp lý hợp đồng Ngoài để nâng cao uy tín cho Cơng ty và tạo mối quan hệ lâu dài với đối tượng khách hàng này thì Công ty cần đưa ưu đãi nhất định 81 - Để đề phòng tình trạng nợ khó đòi, nợ xấu Cơng ty cần trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi Khoản dự phòng này giúp công ty chủ động vốn cho sản xuất kinh doanh Thường xuyên kiểm soát, theo dõi nợ phải thu: mở sổ chi tiết theo dõi nợ phải thu và tình hình toán của từng khách hàng Đốc thúc thu hồi nợ các khoản phải thu khách hàng đến hạn và quá hạn, đồng thời phải có ràng buộc rõ ràng áp dụng tín dụng thương mại cho đới tượng khách hàng này để khách hàng có trách nhiệm trả nợ hạn 4.2.4 Cải thiên khả toán Khả toán là tiêu được rất nhiều các đối tượng quan tâm, đặc biệt là các chủ nợ của doanh nghiệp Qua quá trình phân tích, thấy khả toán của Cơng ty thấp Dù thực tế, doanh nghiệp không gặp bất cứ khó khăn nào việc toán các khoản nợ, nhiên việc hệ số nợ cao và các số khả toán thấp vậy ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh của doanh nghiệp và tiềm ẩn nhiều rủi ro Do thời gian tới để cải thiện khả toán và giảm thiểu rủi ro tài Cơng ty cần ý thực hiện các biện pháp sau: Xác định mức dự trữ vốn tiền hợp lý, cân đối nhu cầu chi tiêu của doanh nghiệp và lượng tiền dự trữ để vừa đảm bảo tình hình chi tiêu cho kì tới, vừa đảm bảo nguồn vốn để trả các khoản nợ đến hạn kỳ Điều chỉnh lượng hàng tồn kho cho phù hợp đổ tránh bị ứ đọng vớn, gia tăng loại tài sản có tính khoản cao nhằm làm tăng hệ số khả toán của công ty Giảm các khoản vay ngắn hạn ngân hàng vừa để đảm bảo trì cấu vớn tới ưu, vừa đẩy mạnh hệ sớ toán tăng lên, từ hạn chế rủi ro toán mất khả chi trả của công ty 82 Chủ động khai thác các nguồn vốn dài hạn mà quan trọng nhất là nguồn vốn tự có để mặt bở sung kịp thời sớ vốn bị thiếu hụt, mặt khác là để nâng cao mức độ an toàn tài đới với doanh nghiệp Tranh thủ các mối quan hệ với bạn hàng toán để khai thác các nguồn vốn vay không lãi suất toán trả chậm, tiết kiệm chi phí tài Kiểm soát chặt chẽ, thu hồi nhanh các khoản phải thu, tránh thất thoát phát sinh các khoản nợ khó đòi, nợ xấu 4.2.5 Giải pháp đầu tư vào yếu tố người, xây dựng đội ngũ lao đợng có trình đợ cao, bước đào tạo đào tạo lại cán bộ kỹ thuật, quản lý Một tổ chức muốn hoạt động tốt thì cần phải có người vận hành giỏi và nguồn nhân lực là nhân tố quyết định đến sự thành cơng của doanh nghiệp Chính vì vậy, việc đầu tư vào yếu tố người được xem là chiến lược mà doanh nghiệp cần phải quan tâm Công ty cần mở rộng hợp tác đào tạo và đào tạo lại với các trường, các viện nghiên cứu và ngoài nước Chú trọng việc trao đổi, học tập kinh nghiệm kỹ thuật tiên tiến hiện đại Có sách khún khích, đãi ngộ người làm việc nặng nhọc, độc hại Chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, tạo môi trường bình đẳng dân chủ để cá nhân phát huy được khả của mình, có chế khún khích, thu hút người tài gắn bó với doanh nghiệp Trong quá trình phát triển, phải xây dựng quy hoạch đào tạo cán cốt cán cho doanh nghiệp, lựa chọn người có đức, có tài, có tâm huyết với sự phát triển của Cơng ty vào vị trí quan trọng 4.2.6 Giải pháp xây dựng phát triển văn hoá doanh nghiệp Trong kinh tế thị trường, văn hoá doanh nghiệp là nhân tố quyết định tới sự tồn và phát triển của doanh nghiệp 83 Xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp góp phần nâng cao hiệu kinh doanh, nâng cao uy tín, thương hiệu và giá trị của Công ty Vì vậy, hoạt động của mình Công ty cần xây dựng nề nếp quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp tiên tiến hiện đại và hiệu quả; văn hoá giao tiếp, ứng xử doanh nghiệp phù hợp với thời đại Tiếp tục phát huy dân chủ, sáng tạo và quan tâm phát triển nguồn lực với tinh thần công nhân viên chức là số đồng thời cần phát huy truyền thống kỷ luật - đồng tâm, vượt khó ln hoàn thành x́t sắc nhiệm vụ sản xuất để tiếp tục trì và xây dựng Công ty phát triển Công ty tiếp tục xây dựng hình ảnh, thương hiệu phát triển Thương hiệu là tài sản vô giá và là nhân tố quyết định chỗ đứng của Công ty thương trường 4.3 Một số kiến nghị Để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty thực hiện các giải pháp trên, các giải pháp cần được hỗ trợ thực hiện từ phía Nhà nước, Ngân hàng và các tở chức tín dụng và Cơng ty là: * Đới với Nhà nước - Nhanh chóng hoàn thiện hệ thống văn pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý cho sự phát triển của doanh nghiệp Nhà nước cần phải ởn định các quy chế tài chính, định chế, chế tài liên quan đến hệ thớng kế toán và quản lý doanh nghiệp - Nâng cao trình độ quản lý tài đới với các doanh nghiệp đặc biệt là quản lý vốn Hoàn thiện hệ thớng thơng tin tài chính, đảm bảo sự rõ ràng, minh bạch của các thông tin - Nhà nước cần tăng cường phới hợp với các ban ngành có liên quan ngăn chặn và giải quyết triệt để tình trạng hàng giả, hàng nhái, gây ảnh hưởng đến tên tuổi của Cơng ty 84 - Nhà nước cần có quy chế, quy định chặt chẽ, rõ ràng đối với thị trường chứng khoán để việc huy động vớn diễn tḥn lợi cho Cơng ty có nguồn vốn kịp thời tham gia vào sản xuất kinh doanh * Đới với Ngân hàng và các tở chức tính dụng Hiện nguồn vay của Công ty chủ yếu là từ các ngân hàng và các tở chức tín dụng để sản xuất kinh doanh Vì vậy ảnh hưởng từ phía ngân hàng và các tở chức tín dụng là rất lớn Ngân hàng và các tở chức tín dụng nên giảm bớt thủ tục cho vay rườm hay yêu cầu mức tài sản đảm bảo lỏng hơn, từ Cơng ty vay vớn nhanh phục vụ cho vòng quay vớn hiệu Đới với các hoạt động cho thuê tài thì các ngân hàng nên áp dụng mức giá hợp lý, tạo điều kiện tốt cho hoạt động kinh doanh và sử dụng vốn của Công ty 85 KẾT LUẬN Vốn kinh doanh không là điều kiện tiên quyết đối với sự đời của doanh nghiệp mà là ́u tớ giữ vai trò qút định quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp Tăng cường quản lý vốn giúp cho doanh nghiệp tối đa hoá lợi nhuận, nâng cao giá trị của doanh nghiệp Nhận thức được tầm quan của vấn đề trên, thời gian quan Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc không ngừng thực hiện biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh và đạt được kết đáng ghi nhận Xong bên cạnh thành tích đạt được Cơng ty tồn sớ hạn chế công tác quản lý sử dụng vốn kinh doanh Vì vậy, thời gian tới Công ty cẫn nỗ lực khắc phục tồn tại, hạn chế để ngày càng nâng cao được hiệu sử dụng vốn để gia tăng lợi nhuận và phát triển bền vững tương lai Tóm lại, luận văn đạt được mục tiêu nghiên cứu đề ban đầu Tuy nhiên, quá trình nghiên cứu luận văn chắn không tránh khỏi hạn chế, thiếu sót, kính mong thầy hội đồng chấm luận văn dẫn, sự góp ý của lãnh đạo Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc và người quan tâm để luận văn tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ tài chính, 2004 Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 07/06/2003 của Quốc Hợi Nước Cợng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Hà Nội: NXb Tài Bộ Tài chính, 2006 Chế đợ kế toán doanh nghiệp (Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hà Nội: NXB Thống kê Dương Đăng Chinh, 2003 Giáo trình Lý thuyết tài chính Hà Nội: NXB Tài Nguyễn Văn Công, 2005 Chuyên khảo Báo cáo tài chính và lập, đọc, kiểm tra, phân tích báo cáo tài chính Hà Nội: NXB Tài Cơng ty Cở phần Dược phẩm Vĩnh Phúc, phòng tài kế toán, 2012 Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc năm Vĩnh Phúc Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc, phòng tài kế toán, 2013 Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc năm Vĩnh Phúc Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc, phòng tài kế toán, 2014 Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc năm Vĩnh Phúc Nguyễn Ngọc Định và cộng sự, 2002 Toán Tài chính Hồ Chính Minh: NXB Thớng kê Vũ Duy Hào và Đảm Văn Huệ, 2009 Quản trị Tài chính doanh nghiệp Hồ Chí Minh: NXB Giao thơng vận tải 10 Phan Hoài Hiệp, 2008 Vấn đề tài chính quá trình CPH DNNN ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp Luận văn thạc sĩ Trung tâm thông tin Thư viện đại học Kinh tế Quốc dân 87 11 Lưu Thị Thu Hương, 2010 Giáo trình Tài chính Doanh nghiệp Hà Nội: Nhà xuất đại học Kinh Tế Quốc Dân 12 Nguyễn Đình Kiệm và Bạch Đức Hiển, 2008 Giáo trình Tài chính doanh nghiệp Hà Nội: NXB Tài 13 Trần Xuân Long, 2009 Chính sách quản lý VNN DN sau CPH: cần hành lang pháp lý đồng Tạp chí Tài chính DN, số 10, trang 20-21 14 Trần Xuân Long, 2009 Những tồn tại, vướng mắc sách quản lý VNN DN sau CPH và số khắc phục Tạp chí Tài chính DN, số 7, trang 20-22 15 Trần Xuân Long, 2012 Hoàn thiện chính sách quản lý vốn của Nhà nước doanh nghiệp sau cổ phần hóa Luận án tiến sĩ Trường đại học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội 16 Nguyễn Hải Sản và Hoàng Anh, 2008 Cẩm nang nghiệp vụ Quản trị tài chính doanh nghiệp Hà Nội: NXB Thống kê 17 Nguyễn Mạnh Thắng, 2008 Đổi quản lý VNN ở các công ty vừa và nhỏ sau CPH- lấy ví dụ CTCP bánh kẹo Hải Châu Luận Văn thạc sĩ Trung tâm thông tin Thư viện đại học Kinh tế Quốc dân 88 ... KINH TẾ o0o - PHẠM THỊ HUYỀN QUẢN LÝ VỐN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG... PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ VỐN KINH DOANH TẠI CỒNG TY CỐ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 78 4.1 Mục tiêu và định hướng phát triển quản lý vốn Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc thời gian... 47 Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN KINH DOANH TẠI CỒNG TY CỐ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC .48 3.1 Giới thiệu khái quát Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc 48 3.1.1 Lịch sử
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý vốn ở công ty cổ phần dược phẩm vĩnh phúc , Quản lý vốn ở công ty cổ phần dược phẩm vĩnh phúc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn