bai 25:Phương pháp nhân giống vật nuôi thủy sản

24 645 2
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2013, 16:10

Hãy cho biết đâu là giống nội và đâu là giống nhập nội? Gµ Ri Gµ tam hoµng LỢN MÓNG CÁI LỢN YÓOC SAI GIỐNG NỘI GIỐNG NHẬP NỘI Những giống này có ưu điểm gì.? B I À 25 C C PH NG PH P Á ƯƠ Á NH N GI NG V T NUÂ Ố Ậ ÔI V THU S NÀ Ỷ Ả B I 25À I/ NHÂN GIỐNG THUẦN CHỦNG HÃY QUAN SÁT VÍ DỤ Em nào nhận xét gì về thế hệ P, F 1 B I 25À I/ NHÂN GIỐNG THUẦN CHỦNG 1. Khái niệm: Nhân giống thuần chủng là phương pháp cho ghép đôi giao phối giữa 2 cá thể đực và cái cùng một giống để có được đời con mang hoàn toàn các đặc tính di truyền của giống đó. Sơ đồ lai: 100% lợn Móng Cái Lợn Móng Cái Lợn Móng Cái I/ NHÂN GIỐNG THUẦN CHỦNG 1. Khái niệm: Nhân giống thuần chủng là phương pháp cho ghép đôi giao phối giữa 2 cá thể đực và cái cùng một giống để có được đời con mang hoàn toàn các đặc tính di truyền của giống đó. B I 25À 2. Mục đích Nhân giống thuần chủng Phát triển về số lượng Duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng của giống Lîn Ø Gà đông tảo Phục hồi và duy trì các giống vật nuôi có nguy cơ tuyệt chủng Phát triển về số lượng đối với giống nhập nội Củng cố các đặc tính mong muốn của các giống vừa mới gây thành Bò lai (Đực Hà Lan X Cái LaiSinhd) Đối tượng áp dụng Phương pháp này được ứng dụng trong những trường hợp nào? B I 25À II/ LAI GIỐNG Em hãy quan sát ví dụ ? Và cho nhận xét? Em nào nhận xét gì về thế hệ P, F 1 ? 1. Khái niệm: B I 25À II/ LAI GIỐNG Lai giống là phương pháp ghép đôi giao phối giữa các cá thể khác giống nhằm tạo ra con lai mang những tính trạng di truyền mới, tốt hơn bố mẹ. 2. Mục đích: LAI GIỐNG Làm thay đổi các đặc tính di truyền giống đã có Sử dụng ưu thế lai làm tăng sức sống và khả năng sản xuất ở đời con, nhằm thu được hiệu quả cao trong chăn nuôi B I 25À II/ LAI GIỐNG 3. Các phương pháp lai giống a/ Lai kinh tế: Em hãy cho biết thế nào là lai kinh tế? Lai kinh tế là phép lai giữa cá thể khác giống để tạo ra con lai có sức sản xuất cao hơn bố mẹ. Tất cả con lai đều sử dụng làm sản phẩm.  Lai kinh tế đơn giản: lai hai giống  Lai kinh tế phức tạp: lai từ ba giống trở lên [...]...Sơ đồ lai 2 giống x Giống địa phương Sơ đồ lai 3 giống x Quan sát sơ đồ lai Giống và có nhận xétAgì giữa các sơ đồ lai? Giống ngoại F1: Giống B x Giống C F1: F2 Lợn Duroc (Giống gốc Bỉ) Lợn Landrat (Giống gốc Mỹ) Lợn Hampshire (Giống gốc Anh) Lợn Yorkshire (Giống gốc Anh) Hình 25.1 Công thức lai kinh tế phức tạp (bốn giống) BÀI 25 II/ LAI GIỐNG 3 Các phương pháp lai giống a/ Lai kinh tế:... pháp lai gây giống, sau đó chọn lọc các đời lai tốt để nhân lên tạo thành có ưu thành giống mới điểm gì? Lai gây thành được áp dụng nhiều trong chăn nuôi thuỷ sản Ưu điểm của lai gây thành là tạo ra giống mới có nhiều tính trạng tốt của các giống tham gia vào quá trình lai Một số hình ảnh về vấn đề nhân giống vật nuôithuỷ sản Lựa chọn Bò địa phương Cừu Phan Rang, hiện đang được lai tạo với giống. .. 7 8 9 T 2 3 4 5 là lai giữa mấy giống phức tạp 9 Lai kinh tế với nhau?giữahànggiống Ố N 7 là lai Ô mấy dọc: 5 1 2 G 4 6 G B A 3 I với nhaucáchlên ? ra Đây là trở để tạo giống vật nuôi? NHÂN GIỐNG 10 Ẹ TỔNG KẾT BÀI I/ NHÂN GIỐNG THUẦN CHỦNG 1 KHÁI NIỆM 2 MỤC ĐÍCH II/ LAI GIỐNG 1 KHÁI NIỆM 2 MỤC ĐÍCH 3 CÁC PHƯƠNG PHÁP LAI GIỐNG XIN TRÂN TRỌNG CÁM ƠN CÁC THẦY CÔ GIÁO CÙNG TOÀN THỂ CÁCBẠN TRONG LỚP ĐÃ... lai gây thành? Lai gây thành là phương l pháp lai hai hay nhiều giống, sau đó chọn lọc các đời lai tốt để nhân lên tạo thành giống mới Lai gây thành được áp dụng nhiều trong chăn nuôi thuỷ sản Chép đực VN Chép cái Hungari Nêu đặc tính của các loại cá chép? Chép cái Inđônxia Chép đực lai F1 Chọn lọc Nhân thuần Chép V1 BÀI 25 II/ LAI GIỐNG 3 Các phương pháp lai giống a/ Lai kinh tế: b/ Lai gây thành... cá thể khác Trong phương pháp như thế nào vớiG 3 nhau, đời 4 Hiện tượng đời con con tạo ra trong chủng nhân giốngI thuần 5 4 I 7 8 L đó 1 2 sinh ra A gọi là Gvà khả 6 phương phápcó sức3sống có đặc Ố N G đời con sinh ra năng pháp gì? caoB Ố M Ẹ phương sản xuất nào so bố 7 8 G rađiểm Ố sản4 5 với 1 2 sức thế hơn 6 I 5 Đời con tạo mẹ Đó3 hiện tượng gì có như N là xuất cao vàƯ để nuôi bố H mẹ? 6 Khi7 Ihành... 4 5 6 sản phẩm, không dùng làm nhiều giống với nhau sau đó 1 4 6 7 T 9 8 lọc L 2 3 K 5 I giống A con tạo ra trongN H chọn Ế các đời lai tốt để Đời I phương pháp đó gọi là nhân lên tạo thành giống 1 2 3 G 5 6 7 8 9 N H L A pháp gì?4 Â Y T H À 10 11 I phương mới Đó được gọi là phép 1 2 4 I 6 7 G 8 H A 3 G 5 Ố N lai nào? I 7 Lai kinh tế đơn giản 1 Ố T H Ơ N B Ố M 6 7 8 9 T 2 3 4 5 là lai giữa mấy giống. .. phẩm giống cho giao phối với nhau mục đích là tạo nên một phẩm giống hoàn toàn mới mang những đặc tính tốt của các phẩm giống Đó là phương pháp lai nào sau đây ? A Lai kinh tế đơn giản B Lai kinh tế phức tạp C Lai gây thành D Tất cả các câu trên đều đúng 1 ®A §A 2 §A 3 §A 4 5 ®A §A 6 §A 7 8 ®A §A 9 1 Trong phương pháp nhân giống thuần chủng bố mẹ 2 Khi ghép đôi giữa các 1 Ù với 4 phải 5 7 8 9 2 3 C giống. .. tạo với giống cừu Úc để cho ra giống cừu LỢN LAI KINH TẾ http://203.113.132.40/web-nongthon/xayenthang/anh/bodiaphuong.jpg mới, năng suất cao và thích nghi khí hậu nóng, ẩm ở Nam Bộ Câu 1: Thế nào là nhân giống thuần chủng? A Là sự ghép đôi giao phối giữa hai cá thể đực và cái của hai giống khác nhau B Là sự ghép đôi giao phối giữa hai cá thể đực và cái của cùng một giống C Là sự ghép đôi giao phối . giữa mấy giống với nhau? 9. Lai kinh tế phức tạp là lai giữa mấy giống với nhau trở lên ? Ô hàng dọc: Đây là cách để tạo ra giống vật nuôi? NHÂN GIỐNG . Móng Cái I/ NHÂN GIỐNG THUẦN CHỦNG 1. Khái niệm: Nhân giống thuần chủng là phương pháp cho ghép đôi giao phối giữa 2 cá thể đực và cái cùng một giống để có
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 25:Phương pháp nhân giống vật nuôi thủy sản, bai 25:Phương pháp nhân giống vật nuôi thủy sản, bai 25:Phương pháp nhân giống vật nuôi thủy sản

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay