bai 25:Phương pháp nhân giống vật nuôi thủy sản

24 603 2
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2013, 16:10

. giữa mấy giống với nhau? 9. Lai kinh tế phức tạp là lai giữa mấy giống với nhau trở lên ? Ô hàng dọc: Đây là cách để tạo ra giống vật nuôi? NHÂN GIỐNG . Móng Cái I/ NHÂN GIỐNG THUẦN CHỦNG 1. Khái niệm: Nhân giống thuần chủng là phương pháp cho ghép đôi giao phối giữa 2 cá thể đực và cái cùng một giống để có
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 25:Phương pháp nhân giống vật nuôi thủy sản, bai 25:Phương pháp nhân giống vật nuôi thủy sản, bai 25:Phương pháp nhân giống vật nuôi thủy sản

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay