BBĐCHĐ 02 PPT 2017 biên bản điều chỉnh hoá đơn hay

1 26 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2019, 15:31

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc —oOo— BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN Số: 02/2017/BBĐCHĐ - Căn Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 Chính phủ quy định hố đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ - Căn Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung số điều nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 Chính phủ quy định hố đơn bán hàng hố, cung ứng dịch vụ - Căn Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP Nghị định 04/2014/NĐ-CP Hôm nay, ngày 14 tháng 12 năm 2017, đại diện hai bên gồm có: BÊN MUA Địa Điện thoại Mã số thuế Đại diện : CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ PPT : 8-10 NguyỄN Bá Tuyển, Phường 12, Quận Tân Bình : (84-8) 6290 3316 Fax: (08) 6290 3121 : 0312575941 : Ông NGUYỄN NGỌC THỦY Chức vụ : Giám đốc BÊN BÁN Địa MST Đại diện : CƠNG TY TNHH CƠ KHÍ CƠNG NGHỆ THỰC PHẨM T&T : 30/6 M Tân Xuân 6, Ấp Mỹ hoà ,Xã Tân Xn , Huyện Hóc Mơn TP.HCM :0313684887 : Ông NGUYỄN KHÁNH THÀNH Chức vụ : Giám Đốc Hai bên thống lập biên điều chỉnh hóa đơn lập có mẫu số: 01GTKT3/001, ký hiệu: TT//16P, số 0000054 ngày 07/09/2017 Lý điều chỉnh : Sai địa công ty  Trước điều chỉnh: lầu phòng 802 tòa nhà Jabes 2, 110 cách mạng tháng phường quận TP.HCM  Sau điều chỉnh : 8-10 NguyỄN Bá Tuyển, Phường 12, Quận Tân Bình Chúng tơi cam kết hồn tồn chịu trách nhiệm việc điều chỉnh hoá đơn hai bên vào biên điều chỉnh để khai báo thuế cho xác Biên lập thành 02 bản, bên giữ có giá trị pháp lý ĐẠI DIỆN BÊN A NGUYỄN NGỌC THỦY ĐẠI DIỆN BÊN B NGUYỄN KHÁNH THÀNH
- Xem thêm -

Xem thêm: BBĐCHĐ 02 PPT 2017 biên bản điều chỉnh hoá đơn hay, BBĐCHĐ 02 PPT 2017 biên bản điều chỉnh hoá đơn hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn