Tiểu luận quản trị tài chính phân tích các yếu tố ảnh hưởng quản trị tài chính của công ty cổ phần dược – vật tư y tế đắk lắk (full)

14 25 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2019, 15:18

Tiểu luận quản trị tài chính phân tích các yếu tố ảnh hưởng quản trị tài chính của công ty cổ phần dược – vật tư y tế đắk lắk (full) Tiểu luận quản trị tài chính phân tích các yếu tố ảnh hưởng quản trị tài chính của công ty cổ phần dược – vật tư y tế đắk lắk (full) Tiểu luận quản trị tài chính phân tích các yếu tố ảnh hưởng quản trị tài chính của công ty cổ phần dược – vật tư y tế đắk lắk (full) Tiểu luận quản trị tài chính phân tích các yếu tố ảnh hưởng quản trị tài chính của công ty cổ phần dược – vật tư y tế đắk lắk (full) Tiểu luận quản trị tài chính phân tích các yếu tố ảnh hưởng quản trị tài chính của công ty cổ phần dược – vật tư y tế đắk lắk (full) Mục lục MỤC LỤC Lời mở đầu PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH Khái niệm vai trò quản trị tài 1.1 Khái niệm 1.1.1 Khái niệm tài 1.1.2 Khái niệm tài doanh nghiệp 1.1.3 Khái niệm quản trị tài doanh nghiệp 1.1.4 Khái niệm phân tích tài doanh nghiệp 1.2 Vai trò 1.3 Mục tiêu doanh nghiệp ác yếu tố ảnh hưởng đến Quản trị tài doanh nghiệp 2.1 Loại hình doanh nghiệp 2.1.1 oanh nghiệp tư nhân 2.1.2 Công ty hợp danh 2.1.3 Công ty cổ phần 2.1.4 ông ty Trách nhiệm hữu hạn 2.2 ặc điểm kinh tế nghành kinh doanh 2.2.1 Ảnh hưởng tính chất nghành kinh doanh 2.2.2 Ảnh hưởng tính thời vụ chu kỳ sản xuất kinh doanh 2.3 Môi trường kinh doanh PHẦN 2: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP DƯỢC – VTYT ĐẮK LẮK Lịch sử hình thành Quá trình phát triển PHẦN 3: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK Loại hình doanh nghiệp ặc điểm kinh tế ngành kinh doanh dược phẩm Môi trường kinh doanh KẾT LUẬN 12 TÀI LIỆU THAM KHẢO 13 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Một doanh nghiệp chế thị trường ngày muốn phát triển bền vững cạnh tranh lành mạnh, trước hết phải có cấu tài phù hợp Vấn đề đặt cho doanh nghiệp phải thường xun tiến hành cơng tác phân tích yếu tố ảnh hưởng đến quản trị tài khơng ngừng hồn thiện cơng tác để sở định hướng cho định nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh nhằm cải thiện tình hình tài doanh nghiệp Vì vậy, tơi chọn đề tài “Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến quản trị tài cơng ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk” nhằm xác định tầm quan trọng việc quản trị tài Đối tượng nghiên cứu: Thông tin, nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tài cơng ty cổ phẩn ược – Vật tư y tế ắk Lắk Phạm vi nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng tình hình quản trị tài cơng ty cổ phần ược – Vật tư y tế ắk Lắk 2018 nội dung khuôn khổ chương trình học lớp Mục tiêu đề tài: vận dụng lý luận quản trị tài nhằm thấy rõ xu hướng, nhân tố ảnh hưởng đến quản trị tài doanh nghiệp Trên sở đề xuất kiến nghị giải pháp giúp cải thiện tình hình tài để doanh nghiệp hoạt động hiệu Phương pháp nghiên cứu: 5.1.Thu thập số liệu: - Thu thập số liệu báo cáo tài liệu liên quan đến công ty… - Tham khảo tài liệu có liên quan đến đề tài 5.2 Xử lý số liệu: từ số liệu, thông tin thu thập vận dụng trực tiếp đến tình hình tài thực cơng ty Từ đưa nhận định, kết luận đề tài nghiên cứu Ý nghĩa Tiểu luận: Nhận thấy tầm quan trọng công tác quản trị phân tích nhân tố ảnh hưởng doanh nghiệp PHẦN 1: TỔNG QUAN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH Khái niệm vai trò Quản trị tài 1.1 Khái niệm 1.1.1 Khái niệm tài chính: Tài phạm trù kinh tế, phản ánh quan hệ phân phối cải xã hội hình thức giá trị Phát sinh trình hình thành, tạo lập, phân phối quỹ tiền tệ chủ thể kinh tế nhằm đạt mục tiêu chủ thể điều kiện định 1.1.2 Khái niệm tài doanh nghiệp: Tài doanh nghiệp mối liên hệ phát sinh trình hình thành, phát triển biến đổi vốn hình thức có liên quan trực tiếp đến hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.1.3 Khái niệm quản trị tài doanh nghiệp: - Tài bao gồm lĩnh vực có liên quan mật thiết với nhau: (1) thị trường tài chính, liên quan đến thể chế tài thị trường chứng khốn; (2) đầu tư, tập trung vào định đưa nhà đầu tư cá nhân hay tổ chức lựa chọn loại chứng khoán cho danh mục đầu tư họ; (3) quản trị tài chính, “tài doanh nghiệp”, liên quan đến định doanh nghiệp - Quản trị tài phần thiết yếu quản trị tổng quát quan tâm đến trách nhiệm nhà quản trị tài doanh nghiệp Thuật ngữ Quản trị tài định nghĩa Solomon sau: “ ó việc sử dụng hiệu nguồn lực kinh tế quan trọng: nguồn vốn” Joshep and Massie: “đó hoạt động doanh nghiệp, doanh nghiệp chịu trách nhiệm đạt tận dụng hiệu nguồn vốn cần thiết cho hoạt động hữu hiệu” Theo Raymond hambers, Quản trị tài bao gồm “việc dự đoán, hoạch định, tổ chức, theo dõi, điều phối kiểm soát tất hoạt động liên quan đến việc đạt ứng dụng nguồn lực tài nhằm đạt mục tiêu tài chính” Và định nghĩa phổ biến chấp nhận rộng rãi S Kuchal: “Quản trị tài liên quan đến việc tìm kiếm nguồn vốn việc sử dụng chúng hiệu doanh nghiệp” - Nói tóm lại, Quản trị tài chủ yếu liên quan đến việc quản trị nguồn vốn hiệu doanh nghiệp, từ nhằm đạt mục tiêu doanh nghiệp 1.1.4 Khái niệm phân tích tài doanh nghiệp: Phân tích tài tập hợp khái niệm, phương pháp công cụ cho phép thu thập xử lý thông tin kế tốn thơng tin khác quản lý doanh nghiệp, nhằm đánh giá tình hình tài chính, khả tiềm lực doanh nghiệp giúp người sử dụng thơng tin đưa định tài chính, định quản lý phù hợp 1.1.5 Phân tích tài doanh nghiệp mà trọng tâm phân tích báo cáo tài tiêu đặc trưng tài thơng qua hệ thống phương pháp, cơng cụ kỹ thuật phân tích, giúp người sử dụng thơng tin từ góc độ khác nhau, vừa đánh giá toàn diện, tổng hợp, khái quát, lại vừa xem xét cách chi tiết tình hình tài doanh nghiệp, để nhận biết, phán đoán, dự báo đưa định tài chính, định tài trợ đầu tư phù hợp 1.1.6 Hoạt động tài doanh nghiệp: Hoạt động tài hoạt động gắn với vận động chuyển hóa nguồn lực tài chính, tạo chuyển dịch giá trị trình kinh doanh làm biến động vốn thay đổi cấu trúc vốn doanh nghiệp Nói cách khác, hoạt động tài hoạt động gắn với việc xác định nhu cầu, tạo lập, tìm kiếm, tổ chức, huy động sử dụng vốn cách hợp lý, có hiệu 1.1.7 Hoạt động tài nội dung thuộc hoạt động kinh doanh doanh nghiệp có vai trò quan trọng hoạt động kinh doanh Hoạt động tài tốt có tác động thúc đẩy phát triển hoạt động kinh doanh ngược lại; hoạt động kinh doanh có hiệu bảo đảm 1.2 Vai trò - Quản trị tài tác động nhà quản trị đến hoạt động tài doanh nghiệp Trong định doanh nghiệp, vấn đề cần nhà quản trị tài quan tâm giải khơng lợi ích cổ đơng nhà quản lý mà lợi ích nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp hính phủ ó nhóm người có nhu cầu tiềm dòng tiền doanh nghiệp o vậy, nhà quản trị tài chính, có trách nhiệm nặng nề hoạt động nội doanh nghiệp phải lưu ý đến nhìn nhận, đánh giá người ngồi doanh nghiệp cổ đông, chủ nợ, khách hàng, Nhà nước… - Quản trị tài hoạt động có mối liên hệ chặt chẽ với hoạt động khác doanh nghiệp Quản trị tài tốt khắc phục khiếm khuyết lĩnh vực khác Một định tài khơng cân nhắc, hoạch định kĩ lưỡng gây nên tổn thất lớn cho doanh nghiệp cho kinh tế Hơn nữa, doanh nghiệp hoạt động môi trường định nên doanh nghiệp hoạt động có hiệu góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển ởi vậy, quản trị tài doanh nghiệp tốt có vai trò quan trọng việc nâng cao hiệu quản lý tài quốc gia - Quản trị tài ln giữ vai trò trọng yếu hoạt động quản lý doanh nghiệp Quản trị tài định tính độc lập, thành bại doanh nghiệp trình kinh doanh Trong hoạt động kinh doanh nay, quản trị tài doanh nghiệp giữ vai trò chủ yếu sau: - Huy động đảm bảo đầy đủ kịp thời vốn cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp: Trong trình hoạt động doanh nghiệp thường nảy sinh nhu cầu vốn ngắn hạn dài hạn cho hoạt động kinh doanh thường xuyên doanh nghiệp cho đầu tư phát triển Vai trò tài doanh nghiệp trước hết thể chỗ xác định đắn nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thời kỳ tiếp phải lựa chọn phương pháp hình thức thích hợp huy động nguồn vốn từ bên bên đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hoạt động doanh nghiệp Ngày nay, với phát triển kinh tế nảy sinh nhiều hình thức cho phép doanh nghiệp huy động vốn từ bên ngồi o vậy, vai trò quản trị tài doanh nghiệp ngày quan trọng việc chủ động lựa chọn hình thức phương pháp huy động vốn đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động nhịp nhàng liên tục với chi phí huy động vốn mức thấp - Tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm hiệu quả: Quản trị tài doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng việc đánh giá lựa chọn dự án đầu tư sở phân tích khả sinh lời mức độ rủi ro dự án từ góp phần chọn dự án đầu tư tối ưu Hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp phụ thuộc lớn vào việc tổ chức sử dụng vốn Việc huy động kịp thời nguồn vốn có ý nghĩa quan trọng để doanh nghiệp nắm bắt hội kinh doanh Việc hình thành sử dụng tốt quỹ doanh nghiệp, với việc sử dụng hình thức thưởng, phạt vật chất hợp lý góp phần quan trọng thúc đẩy cán cơng nhân viên gắn liền với doanh nghiệp từ nâng cao suất lao động, góp phần cải tiến sản xuất kinh doanh nâng cao hiệu sử dụng tiền vốn - Giám sát, kiểm tra chặt chẽ mặt hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp: Thơng qua tình hình tài việc thực tiêu tài chính, nhà quản lý doanh nghiệp đánh giá khái quát kiểm soát mặt hoạt động 1.3 Mục tiêu doanh nghiệp - Tối đa hóa lợi nhuận tức nhấn mạnh đến việc sử dụng hiệu nguồn vốn - Tối đa hóa lợi ích cổ đơng tức tối đa giá cổ phiếu thường lưu hành Nó khơng mối quan tâm cổ đơng, mà cung cấp lợi ích cao cho xã hội Các yếu tố ảnh hưởng đến Quản trị tài doanh nghiệp 2.1 Loại hình doanh nghiệp - Doanh nghiệp tư nhân (Sole Proprietorship): oanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp có người sở hữu nắm quyền tuyệt toàn tài sản họ tự chịu trách nhiệm với tất khoản nợ công ty Hình thức có lợi ích quan trọng: (1) Thành lập dễ dàng không tốn kém, (2) chịu quy định phủ doanh nghiệp tránh thuế thu nhập doanh nghiệp Nhưng lại có giới hạn quan trọng khác: (1) khó cho người chủ huy động nguồn vốn lớn, (2) người chủ có trách nhiệm cá nhân khơng giới hạn khoản nợ doanh nghiệp, điều dẫn đến thua lỗ vượt số tiền mà chủ đầu tư vào công ty, (3) vòng đời doanh nghiệp tư nhân giới hạn theo vòng đời cá nhân thành lập Vì lí này, doanh nghiệp tư nhân sử dụng chủ yếu các hoạt động doanh nghiệp nhỏ Tuy nhiên, doanh nghiệp thường khởi với doanh nghiệp sau chuyển thành công ty cổ phần, tăng trưởng tạo bất lợi cho doanh nghiệp tư nhân vượt q lợi ích - ơng ty hợp doanh (Partnership): ông ty hợp doanh có đặc điểm giống doanh nghiệp tư nhân, khác điểm có nhiều người chủ sở hữu ơng ty hợp doanh doanh nghiệp tư nhân, phương diện thuế, họ khơng phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp mà đóng thuế thu nhập cá nhân theo kết kinh doanh doanh nghiệp ên cạnh đó, với hình thức hợp doanh, họ có lợi quan trọng thuận lợi việc huy động vốn Vì có nhiều thành viên nên có nhiều người cung cấp vốn, ra, người cho vay dễ dàng đồng ý cấp vốn cơng ty có nhiều người chủ hơn, nghĩa mức độ tin cậy nhiều cao so với doanh nghiệp tư nhân + ó loại hình cơng ty hợp doanh cơng ty hợp doanh tồn phần cơng ty hợp doanh giới hạn:  ơng ty hợp doanh tồn phần: tất thành viên chịu trách nhiệm vô hạn, họ chịu trách nhiệm khoản nợ cơng ty Vì thành viên ràng buộc đối tác với khoản nợ nên cần phải cẩn thận chọn lựa thành viên Thơng thường, cam kết thức hay cam kết hợp doanh quy định quyền lực thành viên, cách phân phối lợi nhuận số vốn thành viên đóng góp, thủ tục để chấp nhận thành viên thủ tục để thành lập lại trường hợp thành viên bị chết rút vốn;  ông ty hợp doanh giới hạn: thành viên đóng góp vốn chịu trách nhiệm hữu hạn phần vốn góp Trong trường hợp doanh nghiệp thua lỗ, họ không bị nhiều phần vốn góp Tuy nhiên, luật pháp quy định cơng ty hợp doanh giới hạn phải có hộ thành viên hợp doanh, họ người chịu trách nhiệm vô hạn khoản nợ công ty ù lại, có thành viên hợp doanh tham gia vào việc vận hành cơng ty thành viên góp vốn khơng có quyền ác thành viên giới hạn thường người đầu tư họ chia sẻ lời lỗ theo cam kết hợp doanh - ông ty cổ phần ( orporation): ông ty cổ phần pháp nhân quyền cho phép thành lập, tồn riêng rẽ tách biệt với chủ sở hữu nhà quản lí Sự tách biệt tạo lợi ích chính: (1) đời sống vơ hạn, (2) chủ sở hữu có trách nhiệm hữu hạn với khoản lỗ công ty, (3) việc chuyển nhượng quyền sở hữu (cổ phiếu) công ty dễ dàng a nhân tố tạo dễ dàng nhiều cho công ty đại chúng tăng vốn cần thiết cho hoạt động kinh doanh lớn Mặt hạn chế lớn hình thức cơng ty bị đánh thuế lần – thu nhập công ty bị đánh thuế mức doanh nghiệp, sau thu nhập chi trả dạng cổ tức bị đánh thuế lần cổ đơng Hạn chế thứ hai thủ tục hành phức tạp chi phí thành lập nhiều Ngoài ra, cấu trúc tổ chức khơng hợp lí làm trầm trọng vấn đề “đại diện” công ty cổ phần - ông ty trách nhiệm hữu hạn (Limited Liability ompany): ây hình thức trung hòa kết hợp mặt tốt hai hình thức cơng ty cổ phần cơng ty hợp doanh Hình thức cho phép người chủ chịu trách nhiệm hữu hạn công ty cổ phần bị đánh thuế lần hình thức hợp doanh Với ưu điểm đó, loại hình đặc biệt thích hợp với cơng ty nhỏ vừa ơng ty trách nhiệm hữu hạn thường có đặc điểm tiêu chuẩn sau: (1) trách nhiệm hữu hạn, (2) quản lí tập trung, (3) đời sống vơ hạn (4) chuyển giao quyền sở hữu mà không cần đồng ý người chủ khác ông ty trách nhiệm hữu hạn chịu trách nhiệm hữu hạn, nên thành viên không chịu trách nhiệm cá nhân khoản nợ phát sinh công ty Hầu hết công ty trách nhiệm hữu hạn trì số hình thức cấu trúc tập trung 2.2 Đặc điểm kinh tế nghành kinh doanh ặc điểm kinh tế kỹ thuật ngành kinh doanh có ảnh hưởng khơng nhỏ tới quản trị tài doanh nghiệp Mỗi ngành kinh doanh có đặc điểm mặt kinh tế kỹ thuật khác Những ảnh hưởng thể hiện: - Ảnh hưởng tính chất ngành kinh doanh: Ảnh hưởng thể thành phần cấu vốn kinh doanh doanh nghiệp, ảnh hưởng tới quy mô vốn sản xuất kinh doanh, tỷ lệ thích ứng để hình thành sử dụng chúng, ảnh hưởng tới tốc độ luân chuyển vốn (vốn cố định vốn lưu động) ảnh hưởng tới phương pháp đầu tư, thể thức toán chi trả - Ảnh hưởng tính thời vụ chu kỳ sản xuất kinh doanh: Tính thời vụ chu kỳ sản xuất có ảnh hưởng trước hết đến nhu cầu vốn sử dụng doanh thu tiêu thụ sản phẩm Những doanh nghiệp sản xuất có chu kỳ ngắn nhu cầu vốn lưu động thời kỳ năm thường khơng có biến động lớn, doanh nghiệp thường xuyên thu tiền bán hàng, điều giúp cho doanh nghiệp dễ dàng đảm bảo cân đối thu chi tiền; việc tổ chức đảm bảo nguồn vốn cho nhu cầu kinh doanh Những doanh nghiệp sản xuất loại sản phẩm có chu kỳ sản xuất dài, phải ứng lượng vốn lưu động tương đối lớn, doanh nghiệp hoạt động ngành sản xuất có tính chất thời vụ, nhu cầu vốn lưu động quý năm thường có biến động lớn, tiền thu bán hàng khơng đều, tình hình tốn, chi trả, thường gặp khó khăn ho nên việc tổ chức đảm bảo nguồn vốn đảm bảo cân đối thu chi tiền doanh nghiệp khó khăn 2.3 Mơi trường kinh doanh ất doanh nghiệp hoạt động môi trường kinh doanh định Môi trường kinh doanh bao gồm tất điều kiện bên ảnh hưởng hoạt động doanh nghiệp Mơi trường kinh doanh có tác động mạnh mẽ đến hoạt động doanh nghiệp có hoạt động tài ưới chủ yếu xem xét tác động môi trường kinh doanh đến hoạt động quản trị tài doanh nghiệp - Sự ổn định kinh tế: Sự ổn định hay không ổn định kinh tế, thị trường có ảnh hưởng trực tiếp tới mức doanh thu doanh nghiệp, từ ảnh hưởng tới nhu cầu vốn doanh nghiệp Những biến động kinh tế gây nên rủi ro kinh doanh mà nhà quản trị tài phải lường trước, rủi ro có ảnh hưởng tới khoản chi phí đầu tư, chi phí trả lãi hay tiền thuê nhà xưởng, máy móc thiết bị hay nguồn tài trợ cho việc mở rộng sản xuất hay việc tăng tài sản - Ảnh hưởng giá thị trường, lãi suất tiền thuế: Giá thị trường, giá sản phẩm mà doanh nghiệp tiêu thụ có ảnh hưởng lớn tới doanh thu, có ảnh hưởng lớn tới khả tìm kiếm lợi nhuận cấu tài doanh nghiệp phản ảnh có thay đổi giá Sự tăng, giảm lãi suất giá cổ phiếu ảnh hưởng tới chi phí tài hấp dẫn hình thức tài trợ khác Mức lãi suất yếu tố đo lường khả huy đông vốn vay Sự tăng hay giảm thuế ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình kinh doanh, tới khả tiếp tục đầu tư hay rút khỏi đầu tư Tất yếu tố nhà quản trị tài sử dụng để phân tích hình thức tài trợ xác định thời gian tìm kiếm nguồn vốn thị trường tài - Sự cạnh tranh thị trường tiến kỹ thuật, công nghệ: Sự cạnh tranh sản phẩm sản suất sản phẩm tương lai doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn đến kinh tế, tài doanh nghiệp có liên quan chặt chẽ đến khả tài trợ để doanh nghiệp tồn tăng trưởng kinh tế ln ln biến đổi người giám đốc tài phải chịu trách nhiệm việc cho doanh nghiệp hoạt động cần thiết ũng tương tự vậy, tiến kỹ thuật cơng nghệ đòi hỏi doanh nghiệp phải sức cải tiến kỹ thuật, quản lý, xem xét đánh giá lại tồn tình hình tài chính, khả thích ứng với thị trường, từ đề sách thích hợp cho doanh nghiệp - Chính sách kinh tế tài nhà nước doanh nghiệp - Sự hoạt động thị trường tài hệ thống tổ chức tài trung gian PHẦN 2: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK Lịch sử hình thành - ƠNG TY Ổ PHẦN ƯỢ -VẬT TƯ Y TẾ ẮK LẮK (gọi tắt AMEPHARM) thành lập ngày 14/04/1976 theo định số 28/Q -T Uỷ ban nhân dân cách mạng tỉnh ắk Lắk với tên gọi ông ty dược phẩm ắk Lắk Sau trình hình thành phát triển, ông ty mở rộng quy mô trải qua lần đổi tên sau: - Ngày 02/08/1982 đổi tên thành Xí nghiệp liên hợp dược ắk Lắk theo định số 358/Q -U Ủy ban nhân dân tỉnh ắk Lắk sở sáp nhập ông ty dược phẩm Xưởng sản xuất dược địa phương - Ngày 21/12/1992 đổi tên thành ông ty ược-Vật tư y tế ắk Lắk theo định số 860/Q -U Uỷ ban nhân dân tỉnh ắk Lắk sở sáp nhập Xí nghiệp liên hợp dược, ông ty vật tư thiết bị y tế ông ty dược cấp III địa bàn tỉnh - Thực chủ trương hính phủ việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần, ông ty có tên CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC-VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK định số 3849/Q -U ngày 03/12/2003 U N tỉnh ắk Lắk Q trình phát triển Tên ơng ty: ƠNG TY Ổ PHẦN ƯỢ -VẬT TƯ Y TẾ ẮK LẮK Tên giao dịch quốc tế: DAKLAK PHARMACEUTICAL MEDICAL EQUIPMENT JOINT – STOCK COMPANY Tên viết tắt: AMEPHARM ịa chỉ: 9A Hùng Vương, Phường Tự An, Tp uôn Ma Thuột, Tỉnh ắk Lắk iện thoại: 05003.812394 – Fax: 05003.858805 Email: bamepharm@yahoo.com Website: http://bamepharm.com.vn Tổng vốn điều lệ ông ty 939.175.000.000 đồng tương ứng với 939.175.000 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng, đó: - Cơng ty Traphaco nắm giữ 523.590.062 cổ phiếu tương ứng với 523.590.062.000 đồng, chiếm 55,75% vốn điều lệ; - ác cổ đông khác nắm giữ 415.584.938 cổ phiếu tương ứng với 415.584.938.000 đồng, chiếm 44,25% vốn điều lệ Ngành nghề kinh doanh: - Sản xuất thuốc chữa bệnh người, sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng, thuốc có nguồn gốc từ dược liệu - Mua bán thuốc, dược phẩm, vắcxin-sinh phẩm, hóa chất loại sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng - Mua bán thiết bị quang học, thiết bị y tế, nha khoa, thiết bị bệnh viện - ịch vụ sửa chữa, bảo hành máy móc, thiết bị y tế chuyên dụng - Trồng dược liệu, chế biến dược liệu - Xuất, nhập thuốc, dược liệu thiết bị y tế PHẦN 3: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY Loại hình doanh nghiệp ơng ty cổ phần loại hình doanh nghiệp tiên tiến, sản phẩm tất yếu trình phát triển lực lượng sản xuất xã hội, phù hợp với chế kinh tế thị trường ó thể nói cơng ty cổ phần hình thức phát triển cao loại hình doanh nghiệp tình hình tài phong phú phức tạp nhất.Vì vậy, quản trị tài bị ảnh hưởng lớn công ty cổ phần khác xa với loại hình doanh nghiệp khác: - Là cơng ty cổ phần nên định tài phải nhằm đến mục tiêu tối đa hóa giá trị tài sản chủ sở hữu Giá trị cổ đông tăng tối đa cách tăng tối đa khoản chênh lệch giá trị thị trường toàn cổ phiếu lượng vốn chủ cổ đông cung cấp Khoảng chênh lệch có giá trị thị trường tăng thêm (Market Value Added - MVA) MVA = Giá trị thị trường cổ phiếu – Vốn chủ cổ đông cung cấp = (Số cổ phiếu lưu hành x Giá trị thị trường) – Tổng vốn cổ phần thường - Tồn mâu thuẫn cổ đông nhà quản trị hoạt động quản trị tài - buộc cơng khai hóa thơng tin kế tốn hoạt động quản trị tài chính, đặc biệt cơng ty cổ phần đại chúng niêm yết - o tổ chức máy công ty cổ phần khác với doanh nghiệp khác nên định đầu tư, định tài trợ, định phân phối, hoạch định tài kiểm sốt tài phải cân với mục tiêu tài loại hình Đặc điểm kinh tế nghành kinh doanh - Ảnh hưởng tính chất ngành kinh doanh: Với nguồn vốn 415.252.500.000 đồng, công ty mạnh dạn đầu tư khoản mục hệ thống thuốc tỉnh ắk Lắk, ắk Nông: ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2003 (Trước cổ phần hóa) Năm 2018 Tiền khoản tương đương tiền 157.573 78.978 ác khoản đầu tư tài ngắn hạn 206.521 ác khoản phải thu 99.961 126.220 Hàng tồn kho 81.576 195.466 254.367 269.268 330 11.975 Tài sản ngắn hạn 339.877 611.031 Tài sản dài hạn 264.710 328.144 Tổng tài sản 604.587 939.175 10 Tỷ trọng tiền khoản tương đương tiền (10) = (1) : (9) 26,06% 8,41% 0% 21,99% 16,53% 13,44% Giá trị lại TS ác khoản đầu tư tài dài hạn 11 Tỷ trọng khoản đầu tư tài ngắn hạn (11) = (2) : (9) 12 Tỷ trọng khoản phải thu (12) = (3) : (9) 13 Tỷ trọng hang tồn kho (13) = (4) : (9) 13,49% 20,81% 14 Tỷ trọng TSCĐ (14) = (5) : (9) 42,07% 28,67% 15 Tỷ trọng khoản đầu tư tài dài hạn (15) = (6) : (9) 0,05% 1,28% 16 Tỷ trọng khoản đầu tư tài dài hạn (16) = (7) : (9) 56,22% 65,05% 17 Tỷ trọng khoản đầu tư tài dài hạn 43,78% 34,94% (17) = (8) : (9) (Nguồn: Báo cáo tài cơng ty Cp Dược – VTYT Đắk Lắk)  an lãnh đạo cơng ty tìm kiếm lĩnh vực đầu tư mới, cho sản phẩm thuốc mới, nhiên dành phần lớn nguồn lực cho đầu tư ngắn hạn;  Quá trình định thực đầu tư dài hạn chưa thực hiệu Khi lập dự án ông ty chưa trọng xem xét quy trình xây dựng dự án, từ khâu thu thập thông tin, xử lý thông tin kết hợp với phương pháp đánh giá dự án phù hợp như: phương pháp thực giá (NPV), phương pháp tỷ suất sinh lợi nội (IRR), phương pháp số sinh lời (PI), thời gian hoàn vồn (PP)…Khi dự án đầu tư phê duyệt, trình triển khai thực thường không báo cáo tiến độ báo cáo luận chứng kinh tế kỹ thuật họp H QT;  Ngồi ra, cơng ty tiến hành đầu tư bên ngồi thơng qua hình thức đầu tư vào cơng ty con, liên kết…Tuy nhiên, hiệu quản đầu tư không đánh giá rõ ràng - Ảnh hưởng tính thời vụ chu kỳ sản xuất kinh doanh: ông ty P ược – Vật tư y tế ắk Lắk công ty phân phối thuốc, khơng thực sản xuất thuốc nên không chịu nhiều tác động chu kỳ sản xuất kinh doanh nội bộ; mà chịu nhiều tác động nhà sản xuất cung ứng sản phẩm thuốc cho công ty Môi trường kinh doanh Môi trường kinh doanh toàn lực lượng (sứa mạnh mang tính quy luật) thể chế (những chủ quan người) tác động ảnh hưởng đến hoạt động kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp - Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh ắk Lắk tiếp tục chuyển biến đạt kết tích cực Theo đó, giá trị tổng sản phẩm địa bàn ước đạt 9.290 tỷ đồng, 16,7% kế hoạch năm 2019, tăng 6,3% so với năm 2018; huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 6.277 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ ước đạt 19.842 tỷ đồng; kim ngạch xuất ước đạt 130 triệu US ; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.736 tỷ đồng Thực ề án tái cấu ngành nông nghiệp, đến địa phương chuyển 5.474 cà phê hiệu diện tích lúa bấp bênh vụ đông xuân sang trồng loại khác cho hiệu kinh tế cao hơn; nhiều mơ hình trồng trọt ứng dụng cơng nghệ cao phát huy hiệu quả, giá trị sản phẩm trồng/ năm đạt 112 triệu đồng, có khoảng 40% sản lượng cà phê sản xuất có chứng nhận… - Vì vậy, tháng đầu năm 2019 doanh thu công ty tăng mạnh từ 120 tỷ đồng đến 300 tỷ đồng Doanh thu 299563,0 300.000,0 250628,0 235761,0 250.000,0 200.000,0 150.000,0 131500,0 102625,0 82985,0 100.000,0 50.000,0 0,0 Tháng 01 Tháng 02 Tháng 03 Tháng 04 Tháng 05 Tháng 06 (Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh tháng đầu năm 2019) - Nhìn lại lịch trình năm 2018, kinh tế chững giảm sụt giảm giá mùa nông sản (tiêu, điều, cà phê…) người dân bỏ khu vực để xuống thành phố lớn để kiếm nguồn thu nhập Giá thị trường, giá sản phẩm khác có ảnh hưởng lớn tới doanh thu, có ảnh hưởng lớn tới khả tìm kiếm lợi nhuận Nên doanh thu cơng ty nằm mức trung bình, khơng đạt kế hoạch H QT giao, cổ tức cổ đông không đạt mức kỳ vọng Như vậy, kinh tế giá sản phẩm khu vực ảnh hưởng trực tiếp đến trạng kinh doanh hoạt động quản trị tài cơng ty - Trong năm 2018, với doanh thu không đạt mức kỳ vọng nên dẫn đến giá cổ phiếu công ty sụt giảm từ 12.000 đồng/ cổ 10.000 đồng/ cổ, mức lãi suất ngân hàng có biến động giảo động mức thấp 4,1 – 6,5%; điều ảnh hưởng nặng đến tâm lý cổ đông, số cổ đông rút vốn đầu tư công ty muốn đầu tư dè dặt chưa mạnh dạn đầu tư thêm - Yếu tố nhà quản trị tài sử dụng để phân tích hình thức tài trợ xác định thời gian tìm kiếm nguồn vốn thị trường tài - Ngành dược ngày có cạnh tranh nội nghành cao, loại hàng hóa đặc biệt, nhạy cảm, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người o vậy, khơng thích mua thuốc, người tiêu dùng dùng có bệnh khó khuyến khích mua thêm từ họ sử dụng theo hàm lượng quy định; vậy, nhà sản xuất phân phối dược phẩm tìm cách để người bện mua thuốc mà khơng mua đối thủ - Hiện nay, công ty cổ phần ược – Vật tư y tế ắk Lắk doanh nghiệp có thị phần lớn khu vực ắk Lắk ắk Nông chiếm 30%, mức độ tập trung ngành dược thấp, khơng có doanh nghiệp thao túng thị trường, nên mức độ cạnh tranh cao ể có sức cạnh tranh tồn tại, cơng ty ln đặt tiêu chí chất lượng, chăm sóc khách hàng lên hàng đầu yếu tố định cạnh tranh giá cả; bắt buộc công ty liên tục đổi đầu tư để đạt chuẩn:  hi phí bán hàng (trong chủ yếu chi phí hoa hồng, chiết khấu,…) chiếm tỷ tư đối lớn (20 – 30%) tổng chi phí kinh doanh doanh nghiệp;  Khi Việt Nam gia nhập WTO, mức thuế ngành dược phẩm giảm, nguy thơn tính thị trường cơng ty dược phẩm nước ngồi với tiềm lực lớn vốn, trình độ 10 quản lý, trình độ kỹ thuật cao - Mặt khác, doanh nghiệp phân phối dược phẩm khơng có sản xuất nên công ty chịu nhiều áp lực từ nhiều nhà sản xuất khác nhau, phụ thuộc nguồn sản phẩm, giá cả…nên khoản chi phí tăng - Về sách Nhà nước, dược phẩm hàng hóa đặc biệt, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người nên hính phủ quản lý chặt chẽ, thủ tục phải thông qua khâu xét duyệt lâu dài phức tạp - Tại tỉnh nhà, công tác đấu thầu thuốc (ETC) vào ệnh viện để tiêu thụ chịu sử quản lý chặt chẽ Sở y tế, ảo hiểm xã hội tỉnh nên kết kinh doanh sinh lợi nhuận gặp nhiều khó khăn - ơng ty đầu tư thêm mơ hình để tăng hiệu kinh doanh như:  Hợp tác phân phối sản phẩm với Chuỗi nhà thuốc GPP: ây chiến lược khôn ngoan dù chiếm thị phần nhỏ người dân giữ thói quen mua thuốc cửa hàng truyền thống chắn việc xây dựng chuỗi nhà thuốc GPP xu hướng tương lai ởi mức sống người dân ngày tăng, tầng lớp người tiêu dùng (những người có hiểu biết lĩnh vực sức khỏe nói chung dược phẩm nói riêng) xuất ngày nhiều; họ biết tìm địa tin cậy để lắng nghe tư vấn sức khỏe Khi chuỗi nhà thuốc với việc đáp ứng tiêu chuẩn tư vấn, quản lý chất lượng sản phẩm có lợi cạnh tranh lớn Thay tập trung vào việc mở rộng phân phối đến điểm bán lẻ việc xây dựng chuỗi nhà thuốc cần quan tâm Nó khơng phù hợp với nhu cầu thị trường mà có hậu thuẫn, hỗ trợ từ phủ ối với doanh nghiệp khơng có khả xây dựng chuỗi nhà thuốc riêng, hướng tốt hợp tác với đơn vị phân phối thuốc thị trường Phano, Pharmacy hay Vista ây tên tuổi hàng đầu sở hữu chuỗi nhà thuốc GPP chất lượng, tăng dần theo năm  Phân phối thông qua Siêu thị thuốc: ây mơ hình kinh doanh phổ biến Philipines, Mỹ, anada kết hợp bán thuốc với sản phẩm hóa dược, thiết bị y tế hình thức siêu thị tự chọn ù có số đơn vị Mediacare, Guardian triển khai chắn mơ hình phân phối đại nở rộ tương lai Mới vào tháng 12/2017 Traphaco (một gam hàng chiến lược công ty) bên cạnh kênh truyền thống đẩy mạnh việc phân phối tới hệ thống Siêu thị thuốc Việt địa bàn Hà Nội nhằm tăng khả cạnh tranh trước việc có nhiều doanh nghiệp nhảy vào lĩnh vực  Xây dựng đội ngũ trình dược viên kết nối với dược sĩ: Khác biệt hoàn toàn với FM G, ược phẩm lĩnh vực có tính bất đối xứng thông tin cao người cung cấp thuốc (bác sĩ, dược sĩ) người sử dụng, nên tính lệ thuộc bệnh nhân vào thầy thuốc cao Nghĩa họ khơng có quyền thương lượng giao dịch khám chữa bệnh thân; biết ngày uống lần, trước hay sau ăn Vì vậy, bác sĩ dược sĩ người định thuốc có bán hay khơng, mắt xích kênh phân phối làm nhiệm vụ trung gian đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng ể đối tượng chiếu cố công ty dược cần phải có đội ngũ tiếp thị (trình dược viên) có khả giao tiếp khoản “trà nước” để gia tăng sức thuyết phục ũng cần nói vai trò trình dược viên tích cực khơng có độ ngũ cung cấp kiến 11 thức thuốc, bác sĩ khó mà cập nhật tình hình thay đổi nhanh chóng cơng nghệ hóa dược Trên yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, chi phí kinh doanh, tỷ suất sinh lợi…của công ty, ảnh hưởng trực tiếp đến q trình quản trị tài cơng ty P ược – Vật tư y tế ắk Lắk KẾT LUẬN Trong phát triển kinh tế theo xu hướng tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế lĩnh vực tài diễn nhanh có tầm ảnh hưởng lớn đến kinh tế nước nhà Hội nhập kinh tế quốc tế tạo điều kiện cho doanh nghiệp có hội lớn việc tiếp cận với thị trường vốn quốc tế, có diều kiện mở rộng quy mơ hoạt động, tiếp cận với trình độ khoa học cơng nghệ tiên tiến đại, khả quản lý, điều hành Song song với hội lớn thách thức lớn mà cơng ty phải đương đầu, cạnh tranh mang tính quốc tế biến động tài chính, kinh tế quốc tế…sẽ tạo nguy thường xuyên đe dọa ổn định hoạt động doanh nghiệp ể hạn chế tác động nguy hại cần phải hồn thiện cơng tác quản lý nói chung quản lý tài nói riêng cơng ty ây cơng việc phức tạp khó khăn, đòi hỏi nhà quản lý phải có kiến thức vững vàng, tồn diện am hiểu nhân tố ảnh hưởng đến Quản trị tài ên cạnh đó, sở pháp lý luật, văn luật chế tài cho công ty P ược – Vật tư y tế ắk Lắk cụ thể hóa đầy đủ để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh công ty 12 TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Nguyễn ơng Nhự (2018), Bài giảng Quản trị tài chính, ại học ông , Nẵng GS.TS Phạm Quang Trung (2012), Giáo trình Quản trị tài doanh nghiệp, NXB ại Học Kinh Tế Quốc ân, Hà Nội ác áo cáo tài liệu công ty P ược – Vật tư y tế ắk Lắk 13 ... đề tài Phân tích y u tố ảnh hưởng đến quản trị tài cơng ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk nhằm xác định tầm quan trọng việc quản trị tài Đối tư ng nghiên cứu: Thông tin, nhân tố ảnh hưởng. .. đến tình hình tài cơng ty cổ phẩn ược – Vật tư y tế ắk Lắk Phạm vi nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng tình hình quản trị tài công ty cổ phần ược – Vật tư y tế ắk Lắk 2018 nội dung... ty có tên CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC-VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK định số 3849/Q -U ng y 03/12/2003 U N tỉnh ắk Lắk Quá trình phát triển Tên ơng ty: ƠNG TY Ổ PHẦN ƯỢ -VẬT TƯ Y TẾ ẮK LẮK Tên giao dịch quốc tế:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận quản trị tài chính phân tích các yếu tố ảnh hưởng quản trị tài chính của công ty cổ phần dược – vật tư y tế đắk lắk (full), Tiểu luận quản trị tài chính phân tích các yếu tố ảnh hưởng quản trị tài chính của công ty cổ phần dược – vật tư y tế đắk lắk (full)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn