Luận văn MBA Quản trị nguồn nhân lực:Tạo động lực làm việc cho cán bộ tại viện nghiên cứu rau quả

91 22 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2019, 14:51

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC Xà HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC Xà HỘI NGUYỄN THỊ LIÊN TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÁN BỘ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU RAU QUẢ LUẬN VĂN THẠC SĨ: QUẢN TRỊ KINH DOANH Hà Nội, 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC Xà HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC Xà HỘI NGUYỄN THỊ LIÊN TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÁN BỘ NGHIÊN CỨU TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU RAU QUẢ Ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 8.34.01.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ: QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN XUÂN TRUNG Hà Nội, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi Nguyễn Thị Liên xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu cá nhân chưa công bố cơng trình nghiên cứu Các số liệu nội dung trình bày luận văn hợp lệ tuân thủ quy định bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Tơi xin chịu trách nhiệm đề tài nghiên cứu Tác giả Nguyễn Thị Liên MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÁN BỘ NGHIÊN CỨU TRONG CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC 1.1 Cơ sở lý luận động lực làm việc tổ chức khoa học 1.2 Cơ sở lý luận tạo động lực làm việc tổ chức khoa học 1.5 Kinh nghiệm tạo động lực lao động số tổ chức 26 Chương 2: THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÁN BỘ NGHIÊN CỨU TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU RAU QUẢ 31 2.1 Tổng quan Viện Nghiên cứu Rau 31 2.2 Thực trạng tạo động lực lao động cho nghiên cứu Viện Nghiên cứu Rau .38 2.3 Đánh giá thực trạng tạo động lực lao động cho cán nghiên cứu Viện Nghiên cứu Rau 55 Chương 3: GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG CHO CÁN BỘ NGHIÊN CỨU TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU RAU QUẢ 59 3.1 Chiến lược phát triển quan điểm tạo động lực lao động Viện Nghiên cứu Rau .59 3.2 Một số giải pháp tạo động lực lao động Viện Nghiên cứu Rau 62 KẾT LUẬN 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 2.1: Quy mô cấu lao động xét theo giới tính 37 Bảng 2.2: Cơ cấu lao động xét theo độ tuổi 37 Bảng 2.3: Cơ cấu nguồn nhân lực theo trình độ học vấn 38 Bảng 2.4: Thứ tự nhu cầu người lao động Viện Nghiên cứu Rau .39 Bảng 2.5: Mức độ hài lòng người lao động Viện Nghiên cứu Rau cơng tác xác định nhiệm vụ bố trí nhân 41 Bảng 2.6: Mức độ hài lòng người lao động Viện Nghiên cứu Rau tiền lương 43 Bảng 2.7: Mức độ hài lòng người lao động Viện Nghiên cứu Rau công tác khen thưởng phúc lợi .46 Bảng 2.8: Mức độ hài lòng người lao động Viện Nghiên cứu Rau công tác tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực 49 Bảng 2.9: Mức độ hài lòng người lao động Viện Nghiên cứu Rau công tác xây dựng môi trường điều kiện làm việc .51 Bảng 2.10: Mức độ hài lòng người lao động Viện Nghiên cứu Rau công tác đánh giá thực công việc 53 Sơ đồ cấu tổ chức máy Viện Nghiên cứu Rau nay: 35 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nguồn nhân lực nhân tố trung tâm có ý nghĩa vơ quan trọng tồn phát triển tất tổ chức, môi trường đầy thách thức nhiều biến động xu hội nhập cạnh tranh quốc tế ngày Nguồn nhân lực với tiềm tri thức nguồn vốn hàng đầu để giành lợi cạnh tranh tổ chức Nguồn vốn cần đầu tư sinh lời, nguồn vốn người Đầu tư cho vốn người hoàn toàn khác đầu tư cho nguồn vốn khác người có suy nghĩ, trái tim, tâm lý, tình cảm, yêu thương, giận hờn…Vì muốn đầu tư cho vốn người có hiệu cao người lãnh đạo tổ chức cần quan tâm đến công tác quản trị nhân lực nói chung cơng tác tạo động lực cho người lao động nói riêng Vì vai trò nhà quản trị vô quan trọng, có người lãnh đạo với kiến thức kỹ cần thiết biết cách tác động vào người lao động để phát huy tinh thần, khả sức sáng tạo họ Ngày Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển với thách thức hội Đó thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, thị hóa hồn cảnh lao động nông nghiệp chiếm phần lớn tổng lao động dân cư nông thôn chiếm đa số dân số, tốc độ chuyển đổi cấu kinh tế nông thôn chậm Đây giai đoạn nước ta chủ động hội nhập kinh tế quốc tế điều kiện khả cạnh tranh ngành nông nghiệp yếu lực tiếp cận thị trường hạn chế Trong bối cảnh nay, công tác nghiên cứu khoa học ưu tiên quan trọng Việt Nam đổi sách chiến lược giải pháp định Trong hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ lĩnh vực nông nghiệp nơng thơn nước ta chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tế đặt Viện Nghiên cứu Rau (thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) với nguồn nhân lực đặc thù - lao động trí óc cán nghiên cứu khoa học đối tượng ăn quả, rau hoa Vì để cán nghiên cứu cho đời đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ nghiệp phát triển nơng nghiệp có chất lượng cao, giá trị sử dụng phục vụ lợi ích xã hội việc tạo động lực làm việc cho cán nghiên cứu khoa học Viện thiếu.Mặt khác tổ chức nghiên cứu khoa học nói chung, Viện Nghiên cứu Rau nói riêng thực chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nên có nhiều vấn đề đặt ra, việc sử dụng đội ngũ cán nhân viên khơng phù hợp, khơng có khơng phát huy được, tinh thần tự chủ họ, khơng khơng phát huy tài năng, trí tuệ họ mà để xảy tình trạng “ chảy máu chất xám” Nhận thức tầm quan trọng công tác tạo động lực cho người lao động nhận thấy tồn nhiều bất cập vấn đề nên chọn đề tài “Tạo động lực làm việc cho cán nghiên cứu Viện Nghiên cứu rau quả” làm đề tài luận văn Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 2.1 Nghiên cứu ngồi nước Cơng trình‘‘Những tác động quy chế khen thưởng đánh giá động lực lao động hài lòng”, nghiên cứu Nadeem Shiraz Majed Rashid thuộc Học viện Interdisciplinary Business Research, Pakistan Đề tài nghiên cứu vai trò hội thăng tiến, phong cách lãnh đạo để tạo động lực hài lòng cho nhân viên Kết mối quan hệ khác động lực làm việc hài lòng 2.2 Nghiên cứu nước Ở Việt Nam có nhiều nghiên cứu tạo động lực làm việc cho người lao động với đối tượng khác Tiêu biểu “ Tạo động lực cho lao động quản lý doanh nghiệp Nhà nước Hà Nội đến năm 2020”đề tài nghiên cứu luận án tiến sĩ kinh tế tác giả Vũ Thị Uyên Đề tài nêu tổng quan lý luận tạo động lực lao động Từ việc phân tích, đánh giá thực trạng tạo động lực cho người lao động quản lý doanh nghiệp Nhà nước Hà Nội, đưa mặt tích cực mặt hạn chế doanh nghiệp đưa giải pháp nhằm hoàn thiện tạo động lực lao động Đề tài nghiên cứu Ban Tuyên giáo, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Trương Thanh Cần làm chủ nhiệm với tiêu đề “Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất”, phản ánh thực trạng đời sống văn hóa tinh thần cơng nhân lao động khía cạnh nhận thức, ý thức tham gia hoạt động văn hóa khu công nghiệp Tác giả Nguyễn Thị Phương Lan với đề tài “Nghiên cứu hồn thiện hệ thống cơng cụ tạo động lực cho công chức quan hành nhà nước”, nghiên cứu hoạt động tạo động lực quan hành nhà nước, cải cách hành nhà nước từ năm 2001 trở lại Nghiên cứu phải tiếp cận hệ thống, nhìn nhận cơng cụ tạo động lực cho cơng chức hành Nhà nước hệ thống nên sử dụng chúng có hệ thống động lực làm việc công chức quan hành Nhà nước cải thiện Như giải việc thiếu gắn bó với khu vực cơng Đó ngun nhân hiệu cơng việc thấp Tình trạng tham nhũng, quan liêu biểu tiêu cực nguyên nhân khiến cho cơng vụ yếu đồng nghĩa với việc chưa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi phát triển nhanh chóng bền vữngcủa đất nước thời kỳ hội nhập Qua tìm hiểu tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài thấy đề tài nêu tổng quan lý luận tạo động lực lao động, công cụ tạo động lực lao động, yếu tố tạo động lực lao động… Từ tìm hiểu thấy cơng tác tạo động lực lao động Viện nghiên cứu rau chưa hoàn thiện phát huy hết khả hạn chế cơng tác tiền thưởng, phúc lợi, mơi trường làm việc… Chính luận văn nghiên cứu thực trạng công tác tạo động lực cho cán nghiên cứu Viện nghiên cứu rau ưu điểm hạn chế công tác tạo động lực Từ đưa giải pháp để giúp Viện nghiên cứu rau hồn thiện cơng tác tạo động lực lao động Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở đánh giá thực trạng tạo động lực làm việc cán nghiên cứu, luận văn đưa số giải pháp nhằm tăng cường động lực lao động cho cán nghiên cứu khoa học Viện Nghiên cứu Rau 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn động lực lao động tạo động lực lao động; Làm rõ đặc điểm lao động khoa học tạo động lực làm việc cho người làm nghiên cứu; Phân tích, đánh giá thực trạng động lực làm việc tạo động lực làm việc cho cán nghiên cứu khoa học Viện Nghiên cứu Rau quả, tìm ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân hạn chế; Đề xuất số giải pháp tạo động lực lao động cho cán nghiên cứu Viện Nghiên cứu Rau Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Động lực làm việc cán nghiên cứu Viện Nghiên cứu Rau 4.2 Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Tập trung nghiên cứu thực tế phân tích sách, chế tạo động lực Viện Nghiên cứu Rau Đề tài tập trung nghiên cứu tạo động lực cho cán nghiên cứu khoa học, đối tượng khác không thuộc nội dung nghiên cứu luận văn Phạm vi nghiên cứu đề tài: Về không gian: Viện Nghiên cứu Rau - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam- Bộ Nông nghiệp PTNT Về thời gian: Từ năm 2012 đến năm 2017 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập thông tin: Luận văn thu thập tài liệu thứ cấp sách, báo, tạp chí thư viện, hệ thống lưu trữ Viện, phương tiện thông tin đại chúng Các báo cáo định kỳ chuyên đề thu thập từ phòng ban Viện Nghiên cứu Rau Luận văn thu thập tài liệu sơ cấp thông qua khảo sát cán nghiên cứu cán làm công tác quản lý Viện Nghiên cứu Rau Thời gian tiến hành khảo sát từ tháng 4/2018 tháng 6/2018 Cách thức tiến hành khảo sát thực điều tra bảng hỏi số phiếu phát 150 phiếu thu 150 phiếu hợp lệ Nội dung khảo sát: nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc, mức độ hài lòng với cơng việc cán bộ, cơng nhân viên Phương pháp phân tích: + Phương pháp phân tích thống kê + Phương pháp phân tích tổng hợp, so sánh + Phương pháp quan sát + Phương pháp xử lý số liệu -Một số tiêu đánh giá tạo động lực lao động + Tỷ lệ bỏ việc + Năng suất lao động bình quân Ý nghĩa luận thực tiễn Ý nghĩa luận: Hệ thống hóa lý luận có liên quan tạo động lực cho người lao động làm khoa học Ý nghĩa thực tế: Đề xuất giải pháp nhằm tạo động lực cho cán công nhân viên Viện Nghiên cứu Rau quả; khuyến nghị để thực tốt giải pháp này, làm tài liệu tham khảo cho lãnh đạo Viện Nghiên cứu Rau Kết cấu luận văn: Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn gồm có 03 chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn tạo động lực cho cán nghiên cứu tổ chức khoa học Chương 2: Thực trạng tạo động lực làm việc cho cán nghiên cứu Viện Nghiên cứu Rau Chương 3: Giải pháp tạo động lực lao động cho cán nghiên cứu Viện Nghiên cứu Rau KẾT LUẬN Việc tạo động lực cho người lao động làm việc tổ chức hoạt động quan trọng tất yếu việc tạo động lực cho người lao động có tác động trực tiếp tới tồn phát triển tổ chức ngồi động lực lao động khát khao khẳng định lực tự nguyện thân người lao động nhắm phát huy nỗ lực người lao động để đạt mục tiêu cá nhân người lao động mục tiêu tổ chức Để tạo động lực cho người tổ chức cần phải vận dụng cách hệ thống sách biện pháp cách thức quản lý nhằm làm cho người lao động có động lực cơng việc thúc đẩy người lao động hài lòng với cơng việc mong muốn đóng góp gắn bó với tổ chức Trong kinh tế phát triển tổ chức kinh tế ngày nhiều có nhiều điểm tương đồng để tạo khác biệt tổ chức hoạt động lĩnh vực ngồi việc xây dựng mơi trường văn hóa tổ chức mang tính riêng biệt tổ chức cần tạo đội ngũ người lao động tốt có chuyên môn tay nghề để người lao động phát huy hết khả đem lại lại lợi ích tối đa cho tổ chức Bên cạnh nhà lãnh đạo, nhà quản lý cần thực quan tâm đến việc thỏa mãn nhu cầu lợi ích người lao dộng, gắn lợi ích người lao động với lợi ích tổ chức, kích thích vật chất tinh thần cho người lao động đảm bảo lợi ích người lao động suốt trình làm việc, nhằm khơi dậy thuộc tính tự nhiên người lao động, thúc đẩy tính tự nguyện, tự giác người lao động suốt trình làm việc Từ thực tế tìm hiểu thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động làm việc Viện Nghiên cứu Rau với kiến thức học luận văn đưa số biện pháp khắc phục điểm hạn chế công tác tạo động lực cho cán nhân viên làm việc Viện Nghiên cứu Rau , phát huy điểm mạnh, nhằm nâng cao hiệu sử dụng lao động Viện để đội ngũ cán ngày phát triển hoàn thiện từ đưa Viện Nghiên cứu Rau phát triển Việc tạo động lực cho người lao động phải thực cách kết hợp nhiều biện pháp khác phải có kết hợp đồng biện pháp nhằm nâng cao hiệu việc tạo động lực, không đáp ứng nhu cầu vật chất người lao động mà phải đáp ứng nhu cầu mặt tinh thần, quan trọng nhà lãnh đạo cầm nắm bắt động người lao động để từ đưa biện pháp phù hợp Đối với Viện nghiện cứu rau vậy, 72 muốn tạo động lực cho cán làm việc Viện ban lãnh đạo Viện Nghiên cứu Rau việc sử dụng biện pháp kích thích tài biện pháp kích thích phi tài quan trọng ban lãnh đạo cần phải nắm bắt động cán bộ, nhu cầu nhóm cán để từ đưa biện pháp giải pháp cụ thể cho phận, nhóm để kích thích động lực làm việc cho cán Viện nhằm giúp cho cán làm việc hiệu suất Do hạn chế mặt thời gian phạm vi kiến thức nên luận văn đề tài nghiên cứu khơng tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận đóng góp ý kiến thầy bạn đọc để hồn thành tốt hơn.Qua tác giả luận văn xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới thầy PGS.TS Nguyễn Xuân Trung hướng dẫn chu đáo, thầy cô giáo môn khoa Quản trị kinh doanh Học viện Khoa học & Xã hội toàn thể cán công nhân viên làm việc Viện Nghiên cứu Rau tận tình giúp đỡ hỗ trợ tác giả suốt q trình hồn thành luận văn 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tạ Ngọc Ái (2009), Chiến lược cạnh tranh thời đại mới, Nxb Thanh Niên,Hà Nội Mai Quốc Chánh (1998), Giáo trình kinh tế lao động, Nxb Giáo Dục Nguyễn Vân Điềm Nguyễn Ngọc Quân (2007), Giáo trình quản trị nhân lực, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội, 134 Lê Thanh Hà (2009), Giáo trình quản trị nhân lực, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội Nguyễn Tiệp- Lê Thanh Hà (2010), Giáo trình tiền lương, tiền công, Nxb Lao động xã hội, Hà nội Nguyễn Mạnh Quân (2012), Giáo trình đạo đức kinh doanh văn hóa cơng ty, Nxb Kinh tế quốc dân , Hà Nội Lương Văn Úc ( 2011), Giáo trình tâm lý học lao động, Nxb Kinh tế quốc dân, Hà Nội Vương Minh Kiệt (2005), Giữ chân nhân viên cách nào, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội Lê Hữu Tầng (1997), Về động lực phát triển kinh tế - xã hội , Nxb Khoa học xã hội , Hà Nội 10 Bùi Anh Tuấn – Phạm Thúy Hương (2011),Giáo trình hành vi tổ chức, Nxb Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội 11 Vũ Thu Uyên (2008), Giải pháp tạo động lực cho lao động quản lý doanh nghiệp nhà nước Hà nội Việt nam đến năm 2020, Nxb Kinh tế quốc dân, Hà Nội 12 Viện Nghiên cứu Rau , Báo cáo tổng kết công tác năm 2015- 2016 13 Viện Nghiên cứu Rau , Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 14 Viện Nghiên cứu Rau , Chiến lược phát triển khoa học công nghệ Viện Nghiên cứu Rau đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 15 Viện Nghiên cứu Rau , Quyết định việc ban hành quy chế công tác cán 16 Viện Nghiên cứu Rau , Quy chế công tác cán 74 17 Viện Nghiên cứu Rau , Triển khai kế hoạch năm 2018 Website: 18 Nguyễn Minh Tuấn (2012), Mấy suy nghĩ sách đãi ngộ cán công chức nay, địa chỉ: www.tuyengiao.vn/Home/khoagiao/cacvandexahoi/40571/May-suy-nghi-vechinh-sach-dai-ngocan-bo-cong-chuc-hien-nay 19 Huỳnh Minh – dịch từ Employer- Employee, Điều tạo nên động làm việc cho nhân viên, địa : http://kynangsong.xitrum.net/ 75 Phụ lục 1: PHIẾU KHẢO SÁT Kính chào Anh/chị! Nhằm góp phần hồn thiện hoạt động tạo động lực cho người lao động Viện Nghiên cứu Rau quả, Kính mong anh/chị vui lòng trả lời câu hỏi phiếu khảo sát Những thông thin cá nhân anh/chị cung cấp giữ bí mật kết phiếu khảo sát phục vụ cho mục đích nghiên cứu đề tài “ Tạo động lực làm việc cho cán nghiên cứu khoa học Viện Nghiên cứu Rau ” tác giả Nguyễn Thị Liên PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT (Anh/chị vui lòng đánh dấu  vào lựa chọn phù hợp) 1.Giới tính:  Nam  Nữ 2.Độ tuổi:  < 30 tuổi  30 -
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn MBA Quản trị nguồn nhân lực:Tạo động lực làm việc cho cán bộ tại viện nghiên cứu rau quả , Luận văn MBA Quản trị nguồn nhân lực:Tạo động lực làm việc cho cán bộ tại viện nghiên cứu rau quả

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn