24 câu amin, amino axit, protein tách từ đề thầy lê phạm thành 2019

18 22 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2019, 12:15

Câu (Gv Lê Phạm Thành 2019) Peptit X (CxHyOzN6) mạch hở tạo aminoaxit no chứa nhóm NH2 nhóm COOH Để phản ứng hết 19 gam hỗn hợp E chứa X, este Y (CnH2n-2O4) este Z (CmH2m-4O6) cần 300 ml dung dịch NaOH 1M thu hỗn hợp muối hỗn hợp gồm ancol có số cacbon Lấy tồn muối nung với vôi xút hỗn hợp F chứa khí có tỉ khối so với H2 3,9 Đốt cháy 19 gam E cần 0,685 mol O2 thu 9,72 gam H2O Thành phần phần trăm khối lượng X E gần với: A 10% B 15% C 20% D 25% Câu (Gv Lê Phạm Thành 2019) Peptit X peptit Y có tổng số liên kết peptit Thủy phân hoàn toàn X Y Gly Val Đốt cháy hoàn tồn hỗn hợp E chứa X Y có tỉ lệ mol tương ứng 1:3 cần dùng 22,176 lít O2 (đktc) Sản phẩm cháy gồm CO2, H2O N2 Dẫn tồn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 46,48 gam; khí khỏi bình tích 2,464 lít (đktc) Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp E thu a mol Gly b mol Val Tỉ lệ a:b A 1:2 B 1:1 C 2:1 D 2:3 Câu (Gv Lê Phạm Thành 2019) Cho 0,7 mol hỗn hợp T gồm hai peptit mạch hở X (x mol) Y (y mol), tạo glyxin alanin Đun nồng 0,7 mol T lượng dư dung dịch NaỌH có 3,8 mol NaOH phản ứng thu dung dịch chứa m gam muối Mặc khác, đốt cháy hoàn toàn x mol X y mol Y thu số mol CO2 Biết tổng số nguyên tử oxi hai phân tử X Y 13, X Y có số liên kết peptit không nhỏ Giá trị m A 339,4 B 396,6 C 340,8 D 409,2 Câu (Gv Lê Phạm Thành 2019) Hỗn hợp X gồm peptit A cấu tạo glyxin, alanin chất béo B có chứa liên kết  phân tử (số mol B nhỏ số mol A) Đốt cháy a gam hỗn hợp X cần vừa 49,28 lít O2 (đktc) Mặt khác, thủy phân a gam hỗn hợp X lượng dung dịch NaOH vừa đủ cô cạn thu m gam hỗn hợp Y gồm muối Đốt cháy m gam hỗn hợp muối Y cần vừa 47,712 lít O2 (đktc), thu hỗn hợp khí Z gồm CO2, H2O, N2 13,78 gam Na2CO3 Dẫn toàn hỗn hợp Z qua bình đựng dung dịch NaOH đặc dư thấy khối lượng bình tăng thêm 90,46 gam so với ban đầu Xem N2 không bị nước hấp thụ, phản ứng xảy hoàn toàn Phần trăm khối lượng A hỗn hỗn hợp X gần với giá trị sau đây? A 43,6% B 42,7% C.44,5% D.41,8% Câu (Gv Lê Phạm Thành 2019) Hỗn hợp E gồm: Gly-Ala, A1-Ala; Glu-A2-Ala (X), Lys-AlaA3 (Y), Lys-Ala-Ala-Lys (Z); nX : nY : nZ = : : A1, A2, A3 đồng đẳng glyxin Đốt cháy hoàn toàn m gam E, thu khí N2, 20,496 lít khí CO2 (đktc), 15,39 gam H2O Cho m gam E tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng, thu (m + 9,04) gam muối Mặt khác, cho m gam E tác dụng với dung dịch HCl dư, thu muối có khối lượng A 36,11 B 39,61 C 32,13 D 34,15 Câu (Gv Lê Phạm Thành 2019) Cho 3,99 gam hỗn hợp X gồm CH8N2O3 C3H10N2O4, mạch hở, tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu dung dịch Y 1,232 lít khí X (đktc, làm xanh quỳ tím) Cơ cạn Y thu chất rắn chứa ba muối % khối lượng muối có khối lượng phân tử nhỏ có Y A 31,15% B 22,20% C 19,43% D 24,63% Câu (Gv Lê Phạm Thành 2019) Hỗn hợp E gồm peptit X (C9H16O5N4), peptit Y (C7H13O4N3) peptit Z (C12H22O5N4) Đun nóng 31,17 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp T gồm ba muối glyxin, alanin valin Đốt cháy hoàn toàn T cần dùng 1,375 mol O2, thu CO2, H2O 23,85 gam Na2CO3 Phần trăm khối lượng X hỗn hợp E A 25,0% B 33,4% C 58,4% D 41,7% Câu (Gv Lê Phạm Thành 2019) Hỗn hợp E chứa ba peptit mạch hở gồm peptit X (C4H8O3N2), peptit Y (C7HxOyNz) peptit Z (C11HnOmNt) Đun nóng 28,42 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp T gồm ba muối glyxin, alanin valin Đốt cháy toàn T cần vừa đủ 1,155 mol O2, thu CO2, H2O, N2 23,32 gam Na2CO3 Thành phần phần trăm khối lượng X hỗn hợp E A 9,29% B 4,64% C 6,97% D 13,93% Câu (Gv Lê Phạm Thành 2019) Đốt cháy m gam amino axit X có cơng thức dạng (NH2)aR(COOH)b (với a  b) oxi dư thu N2; 2,376 gam CO2 1,134 gam nước Mặt khác, cho m gam X vào V ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 1M KOH 0,25M (vừa đủ) thu dung dịch chứa t gam muối Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị t gần với giá trị sau đây? A 2,06 B 4,72 C 3,92 D 1,88 Câu 10 (Gv Lê Phạm Thành 2019) Hỗn hợp E chứa peptit mạch hở, gồm peptit X (C4H8O3N2), peptit Y (C7HxOyN2) peptit Z (C11HnOmNt) Đun nóng 42,63 gam E với dung dịch KOH vừa đủ, thu hỗn hợp T gồm muối glyxin, alanin valin Đốt cháy toàn T cần dùng 38,808 lít O2 (đktc), thu CO2,H2O,N2 45,54 gam K2CO3 Phát biểu đúng? A Chất Y có %O = 31,068% B Tổng số liên kết peptit X, Y, Z, C Chất Z Gly4Ala D Số mol hỗn hợp E 42,63 gam 0,18 Câu 11 (Gv Lê Phạm Thành 2019) Hỗn hợp A gồm X este amino axit (no, chứa 1-NH2; -COOH) hai peptit Y, Z tạo từ glyxin alanin (nY : nZ = 1: 2; tổng số liên kết peptit Y Z 5) Cho m gam A tác dụng vừa đủ với 0,55 mol NaOH, thu dung dịch chứa muối amino axit (trong có 0,3 mol muối glyxin) 0,05 mol ancol no, đơn chức Đốt cháy hoàn toàn m gam A O2 dư, thu CO2, N2 1,425 mol nước Phát biểu sau không đúng? A Số mol Z 0,1 mol B Số mol nước sinh đốt cháy Y, Z 1,1 mol C Y (Gly)2(Ala)2 D Tổng số nguyên tử cacbon X Câu 12 (Gv Lê Phạm Thành 2019) Hỗn hợp E gồm chất X (C5H14N2O4, muối axit hữu đa chức) chất Y (C2H7NO3, muối axit vô cơ) Cho lượng E tác dụng hết với dung dịch chứa 0,7 mol NaOH, đun nóng Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 0,4 mol hỗn hợp hai khí có số mol bằn dung dịch Z Cô cạn cẩn thận dung dịch Z thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 38,8 B 50,8 C 42,8 D 34,4 Câu 13 (Gv Lê Phạm Thành 2019) Hỗn hợp E gồm chất X (C4H12N2O4) chất Y (C3H12N2O3) X muối axit hữu đa chức, Y muổi axit vô Cho 5,52 gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu 0,08 mol hai chất khí (có tỉ lệ mol : 3) dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A.4,68 B.5,08 C 6,25 D 3,46 Câu 14 (Gv Lê Phạm Thành 2019) Hỗn hợp X gồm peptit Y, Z, T (đều mạch hở) với tỉ lệ mol tương ứng 2:3:4 Tổng số liên kết peptit phân tử Y, Z, T 12 Thủy phân hoàn toàn 39,05 gam X, thu 0,11 mol X1, 0,16 mol X2 0,2 mol X3 Biết X1, X2, X3 có dạng H2NCnH2nCOOH Mặt khác đốt cháy hồn tồn m gam X cần 32,816 lít O2 (đktc) Giá trị m gần với giá trị sau ? A 31 B 26 C 28 D 30 Câu 15 (Gv Lê Phạm Thành 2019) Cho hỗn hợp A gồm tetrapeptit X peptapeptit Y (đều hở tạo Gly Ala) Đun nóng m gam hỗn hợp A với dung dịch NaOH vừa đủ cô cạn cẩn thận dung dịch thu (m + 7,9) gam muối khan Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp muối, Na2CO3 hỗn hợp B (khí hơi) Cho B vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 28,02 gam có 2,464 lít khí bay (đktc) Phần trăm khối lượng Y A A 46,94% B 64,63% C 69,05% D 44,08% Câu 16 (Gv Lê Phạm Thành 2019) Cho octapeptit mạch hở M tạo từ aminoaxit (no, mạch hở, phân tử có nhóm -NH nhóm -COOH) Đốt cháy hồn tồn m gam M, cần vừa đủ 0,204 mol O Cho m gam M tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu hỗn hợp Y chứa muối natri aminoaxit Đốt cháy hoàn toàn Y 1,250 mol khơng khí Sau phản ứng hồn tồn ngưng tụ thầy 1,214 mol khí Biết khơng khí O chiếm 20% thể tích, lại N Giá trị m gần với giá trị sau ? A 4,3 B 4,4 C.4,1 D 4,6 Câu 17 (Gv Lê Phạm Thành 2019) Đun nóng 0,1 mol hỗn hợp T gồm hai peptit mạch hở T1, T2 (T1 T2 liên kết peptit, tạo thành từ X, Y hai amino axit có dạng H2NCnH2n-COOH; MX < MY) với dung dịch NaOH vừa đủ, thu dung dịch chứa 0,42 mol muối X 0,14 mol muối Y Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 13,2 gam T cần vừa đủ 0,63 mol O2 Phân tử khối T1 A 402 B 387 C 359 D 303 Câu 18 (Gv Lê Phạm Thành 2019) Cho m gam hỗn họp M (có tổng số mol 0,03 mol) gồm 2 2 đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z pentapeptit T (đều mạch hở) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp Q gồm muối Gly, Ala Val Đốt cháy hoàn toàn Q lượng dư oxi vừa đủ, thu lấy tồn khí đem hấp thụ vào bình đựng nước vơi dư, thấy khối lượng bình đựng nước vơi tăng 13,23 gam so với ban đầu có 0,84 lít khí (đktc) Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 6,08 B 7,01 C 5,72 D 6,92 Câu 19 (Gv Lê Phạm Thành 2019) Hỗn hợp T gồm heptapeptit T1 octapeptit T2 (đều mạch hở tạo glyxin valin) Đun nóng m gam T dung dịch KOH vừa đủ thu (m + 40,76) gam hỗn hợp muối X Đốt cháy hoàn toàn 1/2 lượng X cần 1,17 mol O2, thu K2CO3, CO2, H2O 4,256 lít N2 (đktc) Phần trăm khối lượng T1 T gần với giá trị sau đây? A 39,30% B 60,70% C 45,60% D 54,70% Câu 20 (Gv Lê Phạm Thành 2019) Đốt cháy hết 12,78 gam hỗn hợp X gồm hai este đơn chức amino axit Z thuộc dãy đồng đẳng glyxin (MZ > 75) cần dùng 0,545 mol O2, thu CO2 H2O với tỉ lệ mol tương ứng 48:49 0,01 mol khí N2 Cũng lượng X tác dụng hết với dung dịch KOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng m gam rắn khan ancol Biết dung dịch KOH dùng dư 20% so với lượng phản ứng Giá trị m A 15,940 B 17,380 C 19,396 D 17,156 Câu 21 (Gv Lê Phạm Thành 2019) Hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức mạch hở hai amin no, mạch hở, có amin đơn chức amin hai chức (hai amin có số mol nhau) Cho m gam X tác dụng vừa đủ 200 ml dung dịch KOH 1M Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng 1,2 mol oxi, thu CO2, H2O 0,12 mol N2 Giá trị m A 25,14 B 22,08 C 20,16 D 24,58 Câu 22 (Gv Lê Phạm Thành 2019) Cho m gam peptit X (mạch hở) phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH đun nóng, thu dung dịch chứa (m + 18,2) gam hỗn hợp Z chứa muối natri glyxin, valin alanin Đốt cháy hoàn toàn Z thu N2, CO2, H2O 26,5 gam Na2CO3 Cho a gam X phản ứng với 400ml dung dịch NaOH 0,1M, thu dung dịch T Cho toàn T phản ứng tối đa với 520ml dung dịch HCl 2M, thu dung dịch chứa 125,04 gam hỗn hợp muối Kết luận sau sai? A Khối lượng muối Gly 27,05 gam Z 29,1 gam B Giá trị a 71,8 C Trong phân tử X có chứa gốc Ala D Phần trăm khối lượng oxi X 26,74% Câu 23 (Gv Lê Phạm Thành 2019) X  -amino axit có cơng thức H2N-CxHy-(COOH)2 Cho 0,025 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch Y chứa đồng thời NaOH 0,5M KOH 0,5M thu 4,825 gam muối Z đipeptit mạch hở tạo X alanin T tetrapeptit Ala-ValGly-Ala Đun nóng 27,12 gam hỗn hợp chứa Z T với tỉ lệ mol tương ứng : với dung dịch Y vừa đủ Cô cạn cẩn thận dung dịch sau phản ứng thu m gam chất rắn khan Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 40,68 B 38,12 C 41,88 D 33,24 Câu 24 (Gv Lê Phạm Thành 2019) Hỗn hợp E chứa peptit X, Y, Z (MX < MY < MZ) mạch hở có tổng số nguyên tử oxi 14 số mol X chiếm 50% số mol hỗn hợp E Đốt cháy X gam hỗn hợp E cần dùng 1,1475 mol O2, sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch KOH đặc dư thấy khối lượng bình tăng 60,93 gam; đồng thời có khí Mặt khác đun nóng X gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu dung dịch chứa 0,36 mol muối A 0,09 mol muối B (A, B hai  -amino axit no, phân tử chứa nhóm -NH2 nhóm -COOH) Phần trăm khối lượng Z có hỗn hợp E A 20,5% B 13,7% C 16,4% D 24,6% Lời giải: Câu (Gv Lê Phạm Thành 2019) Nhận thấy Y, Z hợp chất no, đa chức F chứa khí có M tb  3,9.2  7,8  F chứa H2 → muối chứa HCOONa F chứa khí, khí sinh từ amino axit, khí sinh từ muối este → Este Y, Z tạo nên từ gốc fomat Quy đổi hỗn hợp E theo đồng đẳng hóa:    Gly : a mol   HCOO C H : b     NaOH: 0,3 mol  E ︸    19  gam   HCOO 3 C3 H : c  CH : d      Ancol  NH CH COONa amin   NaOH,CaO,t  F CH H  HCOONa  O :0,685 mol   H O  CO  N ︸ BTKL đốt cháy E: m E  m O2   m H2O   m CO2  N2   m  CO  N   19  0, 685.32  9, 72  31,  gam  0,54 mol 31,2  gam  360a  132b  176c  14d  19 a  0, 01 6a  2b  3c  0,3   b  0, 09  BT  H O     10a  4b  4c  d  0,54  c  0, 02 BT C,N     44 12a  5b  6c  d   6a.14  31, d  Ta có hệ phương trình:   Do d  nên chất E chất mà ta quy đổi được! → X Gly6 → %m X  0, 01.360 100%  18,95% 19 → Chọn đáp án C Câu (Gv Lê Phạm Thành 2019) Đốt cháy hoàn toàn E cần 0,99 mol O2 thu sản phẩm cháy gồm CO2, H2O N2 Dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng Ca(OH)2 dư khối lượng bình tăng khối lượng CO2 H2O (46,48 gam) khí N2 0,11 mol Vậy số mol aa cấu thành peptit 0,22 mol Đồng đẳng hóa quy đổi hỗn hợp peptit về: C2H3ON 0,22 mol, CH2 x mol H2O y mol Bảo toàn O: n O2 = 0,495 + 1,5x = 0,99 Đốt cháy peptit thu (0,44 + x) mol CO2 (0,33 + x + y) mol H2O  44(0,44 + x) +18(0,33 + x + y) = 46,48 Giải được: x = 0,33; y = 0,04 CH2 ta tách tách từ gốc aa Val (5C) số mol Val 0,11 mol suy số mol Gly 0,11 mol Thủy phân E thu Gly Val theo tỉ lệ 1:1  Chọn đáp án B Câu (Gv Lê Phạm Thành 2019) Trong X Y có số liên kết peptit khơng nhỏ  số mắt xích aminoaxit X Y khơng nhỏ Gọi n số mắt xích trung bình X Y 3,8 Xn  5, 0,  peptit có mắt xích aminoaxit tổng số nguyên tử oxi hai phân tử X Y 13 Giả sử X có mắt xích aminoaxit  X có CTPT dạng CaHbO6N5 Tổng số nguyên tử oxi hai phân tử X Y 13  Y có CTPT dạng CcHdO7N5  x  0,  x mol X  Ca H b O6 N  3,8 mol NaOH  x  y  0, 0, mol T     5x  6y  3,8  y  0,3  y mol Y  Cc H d O7 N  Gọi m, n số mắt xích Gly X, Y 0, mol X : (Gly) m (Ala)5 m  Khi 0,3 mol Y : (Gly) n (Ala)6 n t   n CO2 /X  n CO2 /Y  0, 4[2  m   (5  m)]  0,3[2  n   (6  n)] m  X : (Gly)3 (Ala)  4m  3n  m  5; n      * n  Y : (Gly) (Ala)  NaOH  X, Y C2 H O NNa **  hỗn hợp muối Gly Ala C3 H O NNa n C2 H4O2 NNa  3n X  2n Y   0,   0,3  1,8 mol  n  2n X  4n Y   0,   0,3  mol (*)(**)  C3H6O2 NNa  m muoi  m C2 H4O2 NNa  m C3H6O2 NNa  1,8  97  111  396, gam  Chọn đáp án B Câu (Gv Lê Phạm Thành 2019) Bài toán:    O :2,2 mol C2 H 3ON : a CH : b   H 2O  C15 H 31COO 3 C3 H : c a  gam  CO C2 H O NNa : a  NaOH  m binh tan g  90, 46  gam   H O  O :2,13 mol  NaOH   CH : b    C H COONa : c  N  15 31  Na CO : 0,13  mol   BTNT  C    n CO2 =2a+b+16c-0,13     n H2O  2a  b  15,5c BTNT H n Na CO  0,13  a  c a  0,   m binh tang  m CO2  m H2O  44.(2a  b  16c  0,13)  18.(2a  b  15,5c)  b  0,  BTNT O    2a+2c+2,13.2=0,13.3+2 (2 a+b+16c-0,13)+(2 a+b+15,5c) c  0, 06   C2 H 3ON : 0, C2 H 3ON : 0, CH : 0, CH : 0, 08 Ala : 0, 08    x   A Gly : 0,  0, 08  0,12 H 2O H 2O  C15 H 31COO 3 C3 H : 0, 02  C17 H 35COO 3 C3 H : 0, 02 n Gly : n Ala  0,12 : 0, 08  : Gọi số mắt xích A x  xn A  n C2 H3ON  0,  n A  0,  n B  0, 02  x  10 x 0,   0, 04 Gly3 Ala :  X  %m A  42, 65%  C17 H 35COO  C3 H : 0, 02   Chọn đáp án B Câu (Gv Lê Phạm Thành 2019)  Gly  Ala A  Ala  X : A  Ala  1Glu Y : Ala  A  1Lys  E gồm  Z : Ala  Ala  2Lys mà nX: nY: nZ = : :1 số mol Glu = số mol Lys Quy đổi nhóm đipeptit có dạng CnH2nN2O3 Cn H 2n N O3 : x  C5 H NO3 : y  O  CO (0,915mol)  H O(0,855 mol)  N  Đốt cháy E gồm C6 H12 N O : y Nhận thấy n CO2  n H2O  1,5n C5H7 NO3  y  0, 04 mol Câu (Gv Lê Phạm Thành 2019) Các phản ứng xảy ra:  NH 2 CO3  NaOH  Na 2CO3  2NH3  2H 2O HCOONH 3CH COONH  2NaOH  HCOONa  NH  CH  COONa  NH  2H O Gọi số mol (NH4)2CO3 C3H10N2O4 x, y 96x  138y  3,99  x  0, 02   2x  y  0, 055   y  0, 015 Ta có hệ %HCOONa  0, 015.68 100%  22.19% 0, 015.68  0, 02.106  0, 015.97  Chọn đáp án B Câu (Gv Lê Phạm Thành 2019) Khi đun nóng E với dung dịch NaOH thu muối glyxin, alanin valin nên ta quy đổi E hỗn hợp sau: CONH:a COONa:a   1,3725 mol O  NaOH E   CH : b  T  NH : a   Na CO3  1  2 H O : c CH : b 0,225mol   a  n NaOH  0, 45 a  0, 45   m E  43aa  14b  18c  31,17  b  0, 69  c  0,12  Khi ta có: BTE(2) : 3a  6b  1,3725.4 Gọi x, y, z số mol X, Y, Z  x  y  z  0,12  x  0, 05     y  0, 03 4x  3y  4z  0, 45  z  0, 04  Theo ta có: 260x  203y  302z  31,17 0, 05.260  %m X  100  41, 7% 31,17  Chọn đáp án D Câu (Gv Lê Phạm Thành 2019) Ta có: n Na 2CO3  0, 22mol  n NaOH  0, 44  n aa  0, 44mol Quy đổi hỗn hợp E C2H3ON 0,44 mol, CH2 x mol H2O y mol  0,44.57 + 14x + 18y = 28,42 Đốt cháy T đốt cháy E cần 1,155 mol O2  2,25.0,44 + l,5x = 1,155 Giải hệ: x = 0,11; y = 0,1 mol  n aa 0, 44   4, nE 0,1 Vây nE =0,1 mol mà ta thấy X đipeptit Gly-Gly, Y có 7C nên từ tripeptit trở xuống Z phải có từ gốc amino axit trở lên  Z (Gly)4Ala; Y Val-Gly Gọi số mol X, Y, Z a, b, c  a + b + c = 0,1; 4a + 7b + 11c = 0,11 + 0,44.2; 132a + 174b + 317c = 28,42 Giải a - b = 0,01; c = 0,08  %X = 4,64%  Chọn đáp án B Câu (Gv Lê Phạm Thành 2019) n  0, 054 (mol) n CO2  0, 054 (mol); n H2O  0, 063 (mol)   C n H  0,126 (mol) a b  C : H  :  X : C3 H NO  n X  0, 018 (mol)  m X  1, 602 (g)  NaOH : 4x (mol)  t(g) muoi 1, 602(g)X    KOH : x (mol) 5x (mol) H O  n X  n OH  5x  0, 018  x  0, 0036(mol) BTKL   t  m X  m NaOH  m KOH  m H2O  2, 0556 (g)  Chọn đáp án A Câu 10 (Gv Lê Phạm Thành 2019) Phương pháp: Quy đổi hỗn hợp pepit thành: CONH, CH2 H2O (với số mol H2O số mol hỗn hợp) Hướng dẫn giải: X Gly2 Quy đổi hỗn hợp pepit thành: CONH, CH2, H2O (với số mol H2O số mol hỗn hợp) CONH : 0, 66 COOK : 0, 66    O :1,7325  KOH:0,66 42, 63(gam)E CH : u  T  NH : 0, 66   K CO3 : 0,33 H O : v CH : u   t 2COOK  0,5O   CO  K CO3  0, 66  0,165  t0 2NH  O   N  2H O  0, 66  0,33 CH  1,5O  CO  H O 2  Đốt muối T: 0,825  1, 2375  u  0,825 m E  m CONH  m CH2  m H2O  43.0, 66  0,825.14  18v  42, 63  v  0,15 Do Y có 7C nên Gly2Ala GlyVal n 0, 66 N N   4, n E 0,15 Do số N X Y tối đa nên Z có số N lớn 4,4 Mặt khác, số C Z 11 nên ta suy công thức thỏa mãn Z là: Gly4Ala  Y GlyVal (vì thủy phân thu Gly, Val, Ala) X : Gly  a mol  a  b  c  n hh  0,15 a  0, 015    Y : GlyVal  b mol  132a  174b  317c  m hh  42, 63  b  0, 015  2a  2b  5c  n  0, 66 c  0,12 N   Z : Gly Val  c mol   - %m O(Y)  16.3 /174  27,58%  A sai - Tổng số liên kết peptit: + 1+ =  B sai - Z Gly4Ala  C - Số mol hỗn hợp E 42,63 gam 0,15 mol  D sai  Chọn đáp án C Câu 11 (Gv Lê Phạm Thành 2019) Dễ thấy nX = nancol = 0,05 mol; đặt nY = a; nZ = 2a y  z   Gọi số mặt xích Y Z y z 0, 05  ya  2za  n NaOH  0,55 y  z    y  2z  a  0, Với  y, z  chọn y = 4; z =  a = 0,05  (A đúng) Gọi số mắt xích Ala Y Z p q  Tacó: 0,05p + 0,1q =  n Ala =0,55 - 0,3 - 0,05 = 0,2 p = 2; q =  Vậy Y Gly2Ala2 ( C10 H18 N O5 ); Z Gly2Ala ( C7 H13 N 3O ) (C đúng)  n H2O   0, 05  6,5  0,1  1,1mol  (B đúng)  Chọn đáp án D Câu 12 (Gv Lê Phạm Thành 2019) Ta có Y phải CH3NH3HCO3 Do E tác dụng với 0,7 mol NaOH thu 0,4 mol hỗn hợp hai khí có số mol nên khí phải CH3NH2 CTCT X là: CH NH 3OOC  C2 H  COONH ; NH OOC  C3 H  COONH Tuy nhiên ta loại CH NH 3OOC  C2 H  COONH tạo hỗn hợp khí khơng có số mol → X NH OOC  C3 H  COONH → khí NH3 (0,2 mol) CH3NH2 (0,2 mol) hay số mol X 0,1 mol, Y 0,2 mol Cho E tác dụng với 0,7 mol NaOH thu dung dịch:  NaOH d- : 0,1 mol  Z Na2 CO3 : 0,2 mol NaOOC-C H  COONa : 0,1 mol  → m  42,8 gam → Chọn đáp án C Câu 13 (Gv Lê Phạm Thành 2019) Vì X muối axit hữu đa chức nên X có CTCT NH4-OOC-CH2-COO-NH3-CH3 Y muối axit vơ cơ, nên Y có CTCT (CH3NH3)2CO3 Khi cho X, Y tác dụng với dung dịch NaOH phản ứng: NH -OOC  CH  COO  NH 3CH  NaOH  NaOOC  CH  COONa  NH  CH NH  H O  CH3 NH3  CO3  2NaOH  2CH3 NH3  Na 2CO3  2H 2O Vì thu 0,08 mol hai chất khí có tỉ lệ mol 1:3, hai chất khí NH3 CH3NH2 n NH3  0, 02 (mol) n X  n NH3  0, 02 (mol) n  0, 02 (mol)    X n CH3 NH2  0, 06 (mol) n X  2n Y  n CH3 NH2  0, 06 (mol) n Y  0, 02 (mol)  m  m Na OOC CH2 COONa  m Na 2CO3  0, 02.148  0, 02.106  5, 08 (gam)  Chọn đáp án B Câu 14 (Gv Lê Phạm Thành 2019) 2Yp  3Zq  4Tt   Y2 Z3T4  8H O (1)  11kX1  16kX  20kX n X1 : n X2 : n X3  11:16 : 20  Y2 Z3T4  (47k  1)H O  p  q  t  12   36  47k  51  k   2p  3q  4t  47k Y2 Z3T4  46H O  11X1  16X  20X (2) n H2O(2)  0, 46 (mol)   n H2O(1)  0, 08 (mol) n Y2 Z3T4  0, 01 (mol) BTKL (1), (2)   39, 05  0, 08.18  0, 46.18   m aa  45,89 (gam) m aa  m Gly  m CH2  45,89  0, 47.75  14.n CH2  n CH2  0, 76 (mol) C2 H N : 0, 47 (mol) N2   O2 39, 05  gam  X CH : 0, 76 (mol)  CO H O : n  n  n  0, 09 (mol)  Yp Zq Tt H 2O  BTNT(C): n CO2  1, 7(mol) BTNT(H) : n H2O  1,555 (mol) n O2  2n CO2  n H2O  n H2O(X) BTNT(O): 39, 05 (gam) X ~ 2,1975 (mol) O  2,1975 (mol)  1, 465(mol)O ~ m X  26, 0333 (gam)  Chọn đáp án B Câu 15 (Gv Lê Phạm Thành 2019) Dùng phương pháp quy đổi:  Na CO3 : 0,11 C2 H NO : 0, 22  C2 H NO Na t   N : 0,11   NaOH A (m  7,9)(g)     ︸ CH : a CH : a m g    B 28, 02(g) CO  H 2O : b   H 2O       n C2 H3 NO  2.n N2  2.0,11  0, 22(mol) BTNT N n NaOH  0,11(mol) +) n BTNT  Na  n NaOH  0, 22   n Na 2CO3  NaOH  0,11(mol) +) Trong phản ứng thủy phân A có: A + NaOH  muối + H2O  m NaOH  m H2O  7,9  40.0, 22  18b  7,9  b  0, 05   n NaOH  0, 22   n Na 2CO3  BTNT Na BTNT(C): n CO2  2.n C2 H3 NO  n CH2  n Na 2CO3  2.0, 22  a  0,11  a  0,33 BTNT(H): 1 n H2O(B)  1,5.n C2 H3 NO  n CH2  n H2O  n NaOH  n H2O(A)  1,5.0, 22  a  b  0, 22  b  a  0, 44 2  m CO2  m H2O  28, 02  44(a  0,3)  18(a  0, 44)  28, 02  a  0, 09  mA = 14,7 (gam) Đặt số mol X, Y x, y mol  x  y  n A  n H2O  0, 05  x  0, 03   4x  5y  n  0, 22  y  0, 02 C H NO  Ta có hệ:  Do X, Y tạo Gly Ala  nAla = 0,09 mol Gọi số gốc Ala X, Y m n:  m   nAla = 0,03m + 0,02n = 0,09 Nghiệm thỏa mãn n   Y Gly2Ala3 0, 02.345  % mY  100  46,94% 14,  Chọn đáp án A Câu 16 (Gv Lê Phạm Thành 2019) M octapeptit nên quy đổi M sau:     O :0,204 mol C2 H 3ON : 8x  M CH : y H O : x  C H O NNa : 8x kk:1,25 mol  NaOH  Y  CH : y Đốt cháy Y tiêu hao lượng O2 đốt cháy M  n O2  0, 204 (mol)  2, 25x.8  1,5y  0, 204 BTNT (Na): n Na 2CO3  4x BTNT (C): n CO2  16x  y  4x  12x  y BTNT(H): n H2O  16x  y BTNT (N): n N2  4x  (1, 25  0, 204)  (12x  y)  4x  1, 214  x  8.103   m  4,352 (g)  y  0, 04 CO 1, 214(mol)  N2 H 2O Na CO3  Chọn đáp án B Câu 17 (Gv Lê Phạm Thành 2019) 0, 42  0,14  5, 0,1 +) Số mắt xích trung bình Mà peptit liên kết peptit (hay mắt xích)  T1 có mắt xích T2 có mắt xích +) Dùng phương pháp quy đổi: C2 H 3ON : 0,5 C2 H O Na : 0, 42  0,14  0,56   NaOH T   ︸CH 0,1  CH H O : 0,1 C2 H 3ON : 0,56k   O :0,63 T   ︸ CH : x 13,2 g   H O : 0,1k n C2 H4O2 NNa  n C2 H3ON  0,56  n  0,1  n H2O  0,1 Trong 0,1 mol T:  T Giả sử 13,2 gam T gấp k lần 0,1 mol T  m T  13,  57.0,56k  14kx  18.0,1k k    n O2  2, 25.n C2 H3 NO  1,5.n CH2  0, 63  2, 25.0,56k  1,5kx  x  0, 42   C2 H3 NO  2, 25O2  2CO2  1,5H 2O CH  1,5O  CO  H O) n T  n T2  0,1 n T  0, 04   5.n T1  6.n T2  0,56 n T2  0, 06 Gọi số C T1, T2 a, b (a > 10; b > 12) +) n C T   2n C2 H3 NO  n CH2  2.0,56  0, 42  1,54 0, 42CX  0,14CY  1,54  3CX  CY  11  +) C X  C Y C X  C Y 2 (t / m) 5 3  loai, M X  M Y  2 T : (Gly)a (Val)5a T   n Gly  0, 04a  0, 06b  0, 42  2a  3b  21 T2 : (Gly) b (Val)6 b +)  a  4;1  b   a  3; b   T1 : (Gly)3 (Val)  M T1  75.3  117.2  4.18  387  Chọn đáp án B Câu 18 (Gv Lê Phạm Thành 2019)  Na CO3 C2 H 3ON  C2 H O NNa O2 CO  NaOH M CH     CH : x H O H 2O   N n M  0, 03  mol   n H2O M   0, 03  mol  n N2  0, 0375  mol   n C2 H4O2 NNa  0, 075  mol  BTNT (C): n CO2  0, 075.2  x  0, 0375  0,1125  x BTNT (H): n H2O  2.0, 075  x m tang  m CO2  m H2O  13, 23  44  0,1125  x   18  2.0, 075  x   x  0, 09  mol   m = 0,075.57 + 0,09.14 + 0,03.18 = 6,075 (g)  Chọn đáp án A Câu 19 (Gv Lê Phạm Thành 2019) T gồm heptapeptit T1 octapeptit  Gly H NCH COOH     Ala H NCH CH  CH 2  COOH T2 mạch hở tạo C2 H 3ON : a mol  CH : b mol  Quy hỗn hợp T dạng H O : c mol Ta có m X  m T  m KOH  m H2O  m  m KOH  m H2O  (m  40, 76) gam  m KOH  m H2O  40, 76 gam n n KOH C2H3ON   56a  18c  40, 76 gam(I)    t0  2CO  H O  N  n O2  a  b  1,17   2,34 mol (II) C2 H 3ON  O  2  X   t0 CH  O   n  a  0,19   0,38 mol (III)  CO  H O 2    N2 2 Giải (I)(II)(III)  a  0, 76; b  0, 42;c  0,1  m T  m C2 H3ON  m CH2  m H2O  51 gam T gồm heptapeptit T1 octapeptit 7n T1  8n T2  n N  n C2 H3ON  0, 76 mol n Tl  0, 04 mol    n T2  0, 06 mol n T1  n T2  n T  n H2O  0,1 mol n N  n Gly  n val  0, 76 mol n Gly  0, 62 mol   n  3n  0, 42 mol CH Val n val  0,14 mol Mặc khác ta có  Ta xem T gồm T2 0, 04 mol T1 : (Gly) m (Val)7  m n,mZ  n Gly  0, 04m  0, 06n  0, 62 mol  m  5; n   0, 06 mol T2 : (Gly) n (Val)8 n  0, 04  501  %m T1  100%  39, 29% 51 T1 là(Gly)5(Val)2  Chọn đáp án A Câu 20 (Gv Lê Phạm Thành 2019) n CO2  48x  n H2O  49x BTKL : 12,78 + 0,545.32 = 48x.44 + 49x 18 + 0,01.28  x = 0,01 BTNT(O): nO(X) = 0,48.2 + 0,49 - 0,545.2 = 0,36 (mol)  nX = 0,18 (mol)  nZ = 0,02 (mol)  neste = 0,16 (mol) 0, 48  CX   2, 67   HCOOCH 0,18  ancol: CH3OH : 0,16 (mol) 0,18.120  0, 216(mol) 100 BTKL : m = 12,78 + 0,216.56-0,16.32 -0,02.18 = 19,396 (g)  Chọn đáp án C Câu 21 (Gv Lê Phạm Thành 2019) Nhận thấy có nhóm COO este tham gia phản ứng với KOH  số mol COO : 0,2 mol Số mol amin 0,12.2 = 0,24 mol ( bảo tồn ngun tố N) Mà amin có sổ mol  số mol amin đơn chức CnH2n+3N : 0,08 mol số mol amin chức CmH2m+4N2 : 0,08 mol Gọi số mol CO2 H2O x, y Bảo toàn nguyên tố O  0,2.2 + 1,2 = 2x+ y Có n H2O  n CO2  1,5n Cn H2 n3 N  2n Cm H2 m4 N2  y  x  1,5.0, 08  2.0, 08  n KOH  Giải hệ x = 0,84 y = 1,12  m = 0,84.12 + 1,12.2+0,2.32+ 0,12.28= 22,08 gam  Chọn đáp án B Câu 22 (Gv Lê Phạm Thành 2019) C2 H O Na  O2  N , CO , H O C2 H NO  NaOH m g  (m  18, 2)g       CH  Na CO3 : 0, 25 CH H O  NaOH:0,04 HCl:1,04 a  g   T  125, 04  g   - Xét m (g): n NaOH  2.n Na 2CO3  0,5mol   n aa/X BTKL: m X  m NaOH  m Z  m H2O  n H2O  0,1  n X  X pentapeptit - Xét a(g) n HCl max  5.n X  n NaOH  n X  0, 2(mol) Nhận thấy phần a gam = lần phần m gam X  4H O  5HCl   NaOH  HCl  NaCl  H O BTKL   mX +18.4.0,2 + 36,5.1,04 + 40.0,04 = 125,04 + 18.0,04  mX = 71,8(g)  MX =359  X :Gly3AlaVal  m = 35,9(g)  mZ = 54,1(g) = 2.27,05(g)  m GlyNa/27,05(g) Z  3.0,1.97  14,55(g)  Chọn đáp án A Câu 23 (Gv Lê Phạm Thành 2019) n NaOH  n KOH  2n X  0, 05  n NaOH  n KOH  0, 025 mmuối = 0,025(R + 106) + 0,025.22 + 0,025.38 = 4,825  R = 27: C2H3Z: Gly2-[CH2]2-CO2 (2a mol), T: Gly4-[CH2]5 (3a mọl)  2a.204 + 3a.316 = 27,12  a = 0,02 n NaOH  n KOH  2a.3  3a.4  0,36  n NaOH  n KOH  0,18 n H2O  2.2a  3a  0,14 Bảo toàn khối lượng: mrắn = m Z  m T  m NaOH  m KOH  m H2O = 41,88 gam  Chọn đáp án C Câu 24 (Gv Lê Phạm Thành 2019) Quy đổi hỗn hợp CONH (a mol), CH2 (b mol), H2O (c mol) Ta có: a = 0,36 + 0,09 = 0,45 mol Lại có: 4n O2  3n CONH  6n CH2  n CH2  b  0,54 mol Ta có bình KOH đặc dư có khối lượng bình tăng 60,93 gam = m CO2  m H2O  60,93 = 44(0,45 + 0,54) +18(0,45/2 + 0,54 + x)  x = 0,2  nX = 0,1 mol Theo giả thiết: E có tổng nguyên tử oxi 14  tổng số mắt xích 11 Số mắt xích trung bình = a/c = 2,25  có hai đipeptit heptapeptit Ta dự đốn: X (Gly)2 (0,1 mol), lại Y, Z có số mol 0,09 mol 0,01 mol Gọi Y (Gly)n(Ala)2-n: 0,09 mol, Z (Gly)m(Ala)7-m: 0,01 mol Ta lập phương trình nghiệm nguyên với: n CH2  0,54  0,1.2  0, 09n  0, 09.2.(2  n)  0, 01m  0, 01.2.(7  m) Suy n = 1, m =  Y GlyAla (0,09 mol), Z (Gly)7 (0,01 mol)  %m Z  0, 01.417  13, 66% 0, 45.43  0,54.14  0, 2.18  Chọn đáp án B ... sau ? A 4,3 B 4,4 C.4,1 D 4,6 Câu 17 (Gv Lê Phạm Thành 2019) Đun nóng 0,1 mol hỗn hợp T gồm hai peptit mạch hở T1, T2 (T1 T2 liên kết peptit, tạo thành từ X, Y hai amino axit có dạng H2NCnH2n-COOH;... 0,33; y = 0,04 CH2 ta tách tách từ gốc aa Val (5C) số mol Val 0,11 mol suy số mol Gly 0,11 mol Thủy phân E thu Gly Val theo tỉ lệ 1:1  Chọn đáp án B Câu (Gv Lê Phạm Thành 2019) Trong X Y có số... (đktc) Phần trăm khối lượng Y A A 46,94% B 64,63% C 69,05% D 44,08% Câu 16 (Gv Lê Phạm Thành 2019) Cho octapeptit mạch hở M tạo từ aminoaxit (no, mạch hở, phân tử có nhóm -NH nhóm -COOH) Đốt cháy
- Xem thêm -

Xem thêm: 24 câu amin, amino axit, protein tách từ đề thầy lê phạm thành 2019 , 24 câu amin, amino axit, protein tách từ đề thầy lê phạm thành 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn