Bài tập chương 1 lớp 9

10 2,345 86
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2013, 13:10

CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ A. Oxit Dạng I: Nhận biết – tách hỗn hợp – tinh chế các chất: Bài 1: Bằng phương pháp hoá học nào có thể nhận biết được từng chất trong mỗi dãy chất sau: a) Hai chất rắn màu trắng là CaO và K 2 O. b) Hai chất khí không màu là CO 2 và CO. Viết các phương trình phản ứng xảy ra/ Bài 2: Hãy nhận biết từng chất trong mỗi nhóm chất sau bằng phương pháp hoá học: a) Hai chất rắn màu trắng là CaO và N 2 O 5 . b) Hai chất khí không màu là CO 2 và O 2 . Viết các phương trình phản ứng xảy ra. Bài 3: Có những khí ẩm (khí có lẫn hơi nước): nitơ, cacbon oxit, hiđro, oxi, lưu huỳnh đioxit. Khí nào có thể làm khô bằng canxi oxit? Giải thích. Bài 4: Có hỗn hợp gồm BaO và Fe 2 O 3 , nêu phương pháp hoá học để tách riêng Fe 2 O 3 . Viết phương trình phản ứng. Bài 5: Tách riêng CuO từ hỗn hợp CaO và CuO. Bài 6: Phân biệt hai chất rắn màu trắng CaO và P 2 O 5 . Dạng II: Xác định chất phản ứng – hoàn thành phương trình phản ứng - điều chế Bài 1: Có những chất sau: H 2 O, NaOH, Na 2 O, CO 2 , CO. Hãy cho biết những chất nào có thể tác dụng với nhau từng đôi một? Viết phương trình phản ứng xảy ra. Bài 2: Cho những oxit sau: CO 2 , CO, SO 3 , K 2 O, BaO, FeO, Al 2 O 3 . Hãy chọn một trong những chất đã cho tác dụng được với: a) Nước, tạo thành axit. b) Nước, tạo thành dung dịch bazơ. c) Axit, tạo thành muối và nước. d) Bazơ, tạo thành muối và nước. Viết các phương trình phản ứng hoá học xảy ra. Bài 3: Có những chất khí sau: HCl, SO 2 , CO 2 , CO, H 2 , O 2 . Hãy cho biết chất nào có tính chất sau: a) Nặng hơn không khí. b) Nhẹ hơn không khí. c) Cháy được trong không khí. d) Tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit. e) Làm đục nước vôi trong. f) Đổi màu giấy quì tím ẩm thành màu đỏ. Bài 4: Khí lưu huỳnh đioxit được tạo thành từ cặp chất nào sau đây: a) K 2 SO 3 và HCl b) Na 2 SO 3 và HCl c) Na 2 SO 3 và H 2 SO 4 d) CuS và O 2 e) FeS 2 và O 2 . Bài 5: Viết phương trình hoá học cho mỗi biến đổi sau: CaSO 3 S (1) → SO 2 (3) → H 2 SO 3 (4) → Na 2 SO 3 (5) → SO 2 Na 2 SO 3 Bài 6: Có những oxit sau: Na 2 O, BaO, MgO, Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4 , N 2 O 5 , NO 2 , SiO 2 , ZnO, Al 2 O 3 . Hãy cho biết những oxit nào tác dụng với: a) Nước b) Axit sunfuric loãng c) Dung dịch NaOH Viết các phương trình hoá học xảy ra. Bài 7: Bổ túc các phản ứng theo sơ đồ sau: a) Ca → CaO → Ca(OH) 2 → CaCO 3 → CaO → CaCl 2 . Copyright © 2007 Nguyễn Đức Kỳ Trang 1 E-mail: ducky0510@gmail.com Phone: 0979.830645 (2) (6) b) CaCO 3 CO 2 CaO Ca(OH) 2 Na 2 CO 3 CaCO 3 CaCO 3 Bài 8: Cho các oxit sau: CO 2 , N 2 O 5 , SO 2 , Na 2 O, CaO, MgO, MnO. Hãy cho biết những oxit nào là oxit bazơ? Những oxit nào là oxit axit. Hãy chứng minh bằng phản ứng hoá học. Bài 9: Viết các phương trình phản ứng theo sơ đồ: a) A 0 t → B 2 H O+ → C 2 CO+ → A HCl+ → D 2 3 Na CO+ → A A, B, C, D là hợp chất của canxi, gọi tên? b) X 0 t → Y 2 H O+ → X 2 CO+ → Z 0 t → Y 2 CO+ → Z X, Y, Z là hợp chất của canxi hoặc bari. c) FeS 2 → SO 2 → BaSO 3 → Ba(HCO 3 ) 2 → BaSO 3 → SO 2 → SO 3 d) H 2 SO 4 → SO 2 → K 2 SO 3 → K 2 SO 4 → BaSO 4 . Dạng 3: Tính theo công thức và phương trình phản ứng, hiệu suất phản ứng, nồng độ dung dịch: Bài 1: Cho 3,2 g đồng (II) oxit tác dụng với 200 g dung dịch axit sunfuric có nồng độ 20%. a) Viết phương trình phản ứng hoá học xảy ra. b) Tính nồng độ phần trăm các chất có trong dung dịch sau khi phản ứng kết thúc. Bài 2: Dẫn 56ml (đktc) khí SO 2 đi qua 350ml dung dịch Ca(OH) 2 có nồng độ 0,01M. a) Viết phương trình hoá học xảy ra. b) Tính khối lượng các chất sau phản ứng. Bài 3: 400ml dung dịch HCl có nồng độ 3,5M hoà tan vừa đủ 40g hỗn hợp CuO và Fe 2 O 3 . a) Viết phương trình phản ứng hoá học xảy ra. b) Tính khối lượng của mỗi oxit bazơ có trong hỗn hợp ban đầu. Bài 4: Cho một lượng dung dịch H 2 SO 4 10% vừa đủ tác dụng hết với 16g CuO. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối thu được. Bài 5: Hoà tan 4,7g K 2 O vào 195,3g nước. Tính nồng độ của dung dịch thu được. Bài 6: Một loại đá vôi chứa 80% CaCO 3 . Nung một tấn đá vôi loại này có thể thu được bao nhiêu tấn vôi sống. Biết hiệu suất phản ứng là 90%. Bài 7: Cho 4g canxi tác dụng hết với O 2 (không khí) thu được chất rắn A, hoà tan hết chất rắn A vào 994,4g nước thu được dung dịch B. a) Tính nồng độ % dung dịch B. b) Tính thể tích CO 2 (đo ở đktc) tác dụng vừa đủ với dung dịch B để tạo muối CaCO 3 . Bài 8: Cho 11,2g CaO tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch hỗn hợp HCl 0,2M và HNO 3 0,2M. Tính V và tính khối lượng các muối thu được. Bài 9: Hoà tan 6,2g Na 2 O vào nước được 200g dung dịch X. Tính thể tích khí CO 2 (đo ở đktc) tác dụng vừa đủ với dung dịch X để được muối Na 2 CO 3 . Tính nồng độ % dung dịch muối đó. Bài 10: Cho một lượng dung dịch HCl 10% vừa đủ tác dụng hết với 23,2g Fe 3 O 4 . Tính nồng độ % của dung dịch muối. Bài 11: Tính khối lượng đá vối chứa 80% CaCO 3 cần dùng để sản xuất 403,2 kg vôi sống. Biết hiệu suất phản ứng nung vôi đạt 90%. Dạng 4: Lập công thức phân tử: Bài 1: Lập công thức oxit của các nguyên tố sau: Li, K, Ca, Ba, Na, Mg, Al, Zn, Fe(II) và Fe(III), C(II) và C(IV), P(V), N(II), N(IV) và N(V). Gọi tên các oxit đó. Copyright © 2007 Nguyễn Đức Kỳ Trang 2 E-mail: ducky0510@gmail.com Phone: 0979.830645 Bài 2: Hãy lập công thức hoá học của những oxit có thành phần như sau: a) S chiếm 40%. B) Fe chiếm 72,41%. Bài 3: Lập công thức oxit của kim loại hoá trị II, biết rằng để hoà tan 2,4 g oxit đó cần dùng 30g dung dịch HCl 7,3%. Nếu không biết hoá trị của kim loại ta có thể lập công thức oxit được không? Bài 4: Lập công thức phân tử hợp chất X, biết thành phần % khối lượng các nguyên tố trong X là: 40% Ca; 12% C; phần còn lại là oxi. Bài 5: Vôi bột (CaO) để lâu ngày trong không khí sẽ bị kết cứng. Hãy giải thích hiện tượng và viết phương trình phản ứng. B. Axit Dạng I: Nhận biết – Tách hỗn hợp – tính chế các chất Bài 1: Bằng phương pháp hoá học nhận biết từng chất trong mỗi cặp chất sau: a) Dung dịch HCl và dung dịch Na 2 SO 4 . b) Dung dịch KCl và dung dịch K 2 SO 4 . c) Dung dịch K 2 SO 4 và dung dịch H 2 SO 4 . Viết các phương trình phản ứng xảy ra. Bài 2: Khí CO được dùng làm chất đốt trong công nghiệp, có lẫn tạp chất là các khí CO 2 và SO 2 . Làm thế nào có thể loại bỏ được những tạp chất ra khỏi CO bằng hoá chất rẻ tiền nhất? Viết các phương trình phản ứng hoá học xảy ra. Bài 3: Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết: a) Dung dịch HBr và dung dịch K 2 SO 3 . b) Dug dịch KCl và dung dịch H 2 SO 4 . Viết phương trình phản ứng xảy ra. Bài 4: Những khí nào sau đây có thể làm khô bằng H 2 SO 4 đặc: CO, H 2 , CO 2 , SO 2 , O 2 , NH 3 (có lẫn hơi nước). Bài 5: Có 3 lọ đựng 3 dung dịch: HCl, H 2 SO 4 , Na 2 SO 4 . Hãy nhận biết các dung dịch trên bằng phương pháp hoá học. Dạng II: Xác định chất phản ứng – Hoàn thành phương trình phản ứng - điều chế \Bài 1: Những oxit nào có thể điều chế bằng: a) Phản ứng hoá hợp? Viết phương trình hoá học b) Phản ứng hoá hợp và phản ứng phân huỷ? Viết phương trình phản ứng hoá học xảy ra? A. H 2 O B. CuO C. Na 2 O D. CO 2 E. P 2 O 5 . Bài 2: Cần phải điều chế một lượng muối đồng sunfat, phương pháp nào sau đây tiết kiệm được H 2 SO 4 : a) H 2 SO 4 tác dụng với CuO b) H 2 SO 4 đặc tác dụng với Cu. Giải thích cho câu trả lời. Bài 3: Viết các phương trình hoá học theo sơ đồ: FeS 2 (1) → SO 2 (2) → SO 3 (3) → H 2 SO 4 (4) → SO 2 (5) → H 2 SO 3 (6) → (6) → Na 2 SO 3 (7) → SO 2 Na 2 SO 3 Na 2 SO 4 Dạng III: Tính theo công thức và phương trình hoá học, hiệu suất phản ứng, nồng độ dung dịch Bài 1: Cần dùng bao nhiêu gam dung dịch HCl 3,65% để trung hoà 200g dung dịch NaOH 10%. Tính C% dung dịch muối thu được. Bài 2: Có 200ml dung dịch HCl 0,2M (có khối lượng riêng D = 1g/ml). a) Để trung hoà dung dịch axit này cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0,1M? Tính nồng độ mol/l của dung dịch muối sinh ra. Copyright © 2007 Nguyễn Đức Kỳ Trang 3 E-mail: ducky0510@gmail.com Phone: 0979.830645 (8) (9) b) Nếu trung hoà dung dịch axit trên bằng dung dịch Ca(OH) 2 5% thì cần bao nhiêu gam dung dịch Ca(OH) 2 . Tính nồng độ % của dung dịch muối sau phản ứng. Bài 3: Hoà tan m gam Fe và 500 ml dung dịch H 2 SO 4 (vừa đủ) thu được 33,6 lít H 2 (đktc). Hãy tìm: a) m gam Fe đã phản ứng. b) Khối lượng tinh thể FeSO 4 .5H 2 O sau phản ứng. c) Nồng độ mol/l dung dịch H 2 SO 4 . d) Thể tích không khí (đktc) để đốt hết H 2 (cho V N2 : V O2 = 4:1). Bài 4: Cho 21,6g hỗn hợp 3 kim loại Zn, Fe, Cu tác dụng với dung dịch H 2 SO 4 loãng dư. Phản ứng xong thu được 3g chất rắn không tan và 6,72 lít khí (đktc). a) Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp. b) Tính thành phần % khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp muối thu được. Bài 5: Cho 10 g hỗn hợp Cu và CuO tác dụng với H 2 SO 4 loãng lọc lấy chất rắn không tan, cho vào dung dịch H 2 SO 4 đặc nóng thì thu được 1,12 lít khí A (đktc). a) Tính thành phần % các chất trong hỗn hợp. b) Cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 2M hấp thụ hết khí A? Bài 6: Từ 80 tấn quặng FeS 2 chứa 40% S, sản xuất được 92 tấn H 2 SO 4 . a) Tính hiệu suất của quá trình sản xuất. b) Từ 92 tấn H 2 SO 4 có thể pha chế thành bao nhiêu tấn dung dịch H 2 SO 4 23%. Bài 7: Oxi hoá hoàn toàn 8 lít SO 2 (đktc). Sản phẩm thu được cho tan vào 57,2ml dung dịch H 2 SO 4 60% khối lượng riêng 1,5g/ml. Tính nồng độ % dung dịch axit thu được. C. Bazơ Dạng I: Nhận biết – Tách hỗn hợp – Tinh chế các chất Bài 1: Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu sau: KCl, Ba(OH) 2 , KOH và K 2 SO 4 . Chỉ được dùng quì tím, làm thế nào để có thể nhận biết dung dịch đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học? Viết phương trình hóa học xảy ra. Bài 2: Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một chất rắn sau: KOH, Ba(OH) 2 , KCl. Hãy trình bày cách nhận biết chất đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học. Viết phương trình hóa học nếu có. Bài 3: Dung dịch NaOH có thể dùng để phân biệt 2 muối có trong mỗi cặp chất sau: a) Dung dịch CuSO 4 và dung dịch Fe 2 (SO 4 ) 3 . b) Dung dịch Na 2 SO 4 và dung dịch CuSO 4 . c) Dung dịch NaCl và dung dịch FeCl 2 . Viết các phương trình hóa học. Bài 4: Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết 4 chất rắn màu trắng CaSO 4 , CaCO 3 , CaO, Ca(OH) 2 . Viết phương trình hóa học, nếu có. Bài 5: Một dung dịch bão hòa khí CO 2 trong nước có pH = 5. Hãy giải thích và viết phương trình hóa học của CO 2 với H 2 O. Khi cho quì tím vào dung dịch trên quì tím có màu gì? Bài 6: Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết 4 chất lỏng: dung dịch NaOH, dung dịch H 2 SO 4 , dung dịch NaCl và nước. Dạng II: Xác định chất phản ứng – Hoàn thành phương trình phản ứng – Điều chế Bài 1: Có phải tất cả các chất kiềm đều là bazơ không? Dẫn ra công thức hóa học của ba chất kiềm. Có phải tất cả các bazơ đều là chất kiềm không? Dẫn ra công thức hóa học của những bazơ để minh họa. Bài 2: Có những bazơ sau: Mg(OH) 2 , NaOH, Ba(OH) 2 . Hãy cho biết những bazơ nào? a) Tác dụng được với dung dịch HCl? b) Bị nhiệt phân hủy? c) Tác dụng được với CO 2 ? d) Tác dụng được với dung dịch muối FeCl 3 ? Copyright © 2007 Nguyễn Đức Kỳ Trang 4 E-mail: ducky0510@gmail.com Phone: 0979.830645 e) Đổi màu quì tím thành xanh? Bài 3: Từ những chất có sẵn là K 2 O, BaO, H 2 O và các dung dịch CuCl 2 , FeCl 3 . Hãy viết phương trình hóa học điều chế: a) Các dung dịch bazơ; b) Các bazơ không tan. Bài 4: Trong phòng thí nghiệm có những chất sau: BaO, K 2 CO 3 và nước(H 2 O). Từ những chất đã có, hãy viết các phương trình hóa học điều chế KOH. Bài 5: Từ những chất đã cho là H 2 O, Fe, NaCl, hãy viết các phương trình hóa học điều chế Fe(OH) 2 . Bài 6: Có những chất sau: Zn, Zn(OH) 2 , KOH, FeCl 3 , CuSO 4 , NaCl, HCl. Hãy chọn những chất thích hợp điền vào sơ đồ phản ứng sau: a) KOH + . → Cu(OH) 2 + K 2 SO 4 b) H 2 SO 4 + . → ZnSO 4 + H 2 O c) H 2 SO 4 + . → K 2 SO 4 + H 2 O d) KOH + . → KCl + H 2 O Bài 7: Trung hòa dung dịch Ca(OH) 2 bằng dung dịch H 3 PO 4 xảy ra phản ứng trung hòa. Hãy viết các phương trình hóa học theo tỉ lệ khác nhau về số mol các chất tham gia phản ứng. Dạng III: Tính theo công thức và phương trình phản ứng, hiệu suất phản ứng, nồng độ dung dịch: Bài 1: Cho 23,5gam kali oxit tác dụng với nước, thu được 0,5 lít dung dịch kiềm. a) Viết phương trình hóa học và tính nồng độ mol của dung dịch kiềm thu được. b) Tính thể tích dung dịch H 2 SO 4 20% có khối lượng riêng 1,14 g/ml cần dùng để trung hòa dung dịch bazơ trên. Bài 2: Dẫn từ từ 3,136 lít khí CO 2 (đktc) vào một dung dịch có hòa tan 12,8 gam NaOH. a) Hãy xác định khối lượng muối thu được sau phản ứng. b) Chất nào đã lấy dư và là bao nhiêu (lít hoặc gam)? Bài 3: Một lít nước tinh khiết ở 25 0 C có thể hòa tan tối đa 0,027 mol Ca(OH) 2 . a) Hãy xác định độ tan của Ca(OH) 2 trong nước ở 25 0 C. b) Nếu trộn 2g Ca(OH) 2 vào nước cất, người ta thu được một thể tích là 250cm 3 ở 25 0 C. Hãy cho biết hiện tượng của hỗn hợp thu được và giải thích. c) Sau khi lọc hỗn hợp thu được ở trên, ta được một dung dịch trong suốt là nước vôi. Dẫn khí CO 2 đi vào nước vôi cho tới khi thu được lượng kết tủa tối đa. Hãy cho biết pH của nước vôi thay đổi thế nào trong quá trình phản ứng? d) Tính khối lượng chất rắn (nếu có) còn lại trên giấy lọc. Bài 4: Dung dịch chứa 20g NaOH đã hấp thụ hoàn toàn 11,2 lít khí CO 2 (đktc). Hãy cho biết: a) muối nào được tạo thành. b) Khối lượng là bao nhiêu? Bài 5: Cho 2,8g CaO vào nước được dung dịch A. Dung dịch A đã hấp thụ hoàn toàn 1,68 lít CO 2 (ở đktc). Hãy cho biết có bao nhiêu gam kết tủa tạo thành. Bài 6: Cho 15,5g Na 2 O tác dụng với nước được 0,5 lít dung dịch A. a) Tính nồng độ mol của dung dịch A. b) Tính thể tích dung dịch H 2 SO 4 20% (d=1,14) cần để trung hòa dung dịch A. c) Tính nồng độ mol của chất có trong dung dịch sau phản ứng. Bài 7: Hòa tan 6,2g Na 2 O vào 193,8 g nước ta thu được dung dịch A. Cho A tác dụng với 200g dung dịch CuSO 4 16%, lọc kết tủa, rửa sạch đem nung nóng thu được a (g) chất rắn màu đen. a) Tính nồng độ % của dung dịch A. b) Tính a? c) Tính thể tích dung dịch HCl 2M cần dùng để hòa tan hết a (g) chất rắn màu đen? Copyright © 2007 Nguyễn Đức Kỳ Trang 5 E-mail: ducky0510@gmail.com Phone: 0979.830645 Bài 8: Dung dịch chứa 28g KOH đã hấp thụ 5,6 lít khí CO 2 (đktc). Hãy cho biết muối nào được tạo ra? Khối lượng là bao nhiêu gam? Bài 9: Để trung hoà 125ml dung dịch HCl cần dùng 150g dung dịch NaOH 10%. Xác định nồng độ mol của dung dịch HCl. Bài 10: Dẫn khí CO 2 vào 2,4 lít dung dịch Ca(OH) 2 0,05M thu được 5 gam kết tủa CaCO 3 và một lượng muối tan Ca(HCO 3 ) 2 . a) Tính thể tích CO 2 đã dùng (đlktc). b) Tính nồng độ mol của muối tan, cho rằng thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể. Bài 11: Để trung hoà một dung dịch chứa 109,5g HCl, đầu tiên người ta dùng dung dịch chứa 112g KOH. Sau đó lại đổ thêm dung dịch Ba(OH) 2 25% cho trung hoà hết axit. Hãy tính khối lượng Ba(OH) 2 đã dùng. D. Muối - phản ứng trao đổi – phân bón hoá học - mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ Dạng I: Nhận biết – tách hỗn hợp – tinh chế các chất: Bài 1: Nhận biết 3 lọ đựng hoá chất không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch muối sau: FeSO 4 , AgNO 3 , NaCl. Viết phương trình hoá học xảy ra. Bài 2: Ngâm một đinh sắt trong dung dịch đồng (II) nitrat. Câu trả lời nào sau đây là đúng nhất cho hiện tượng quan sát được: a) Không có hiện tường nào xảy ra. b) Kim loại đồng màu đỏ bám ngoài đinh sắt, đinh sắt không có sự thay đổi. c) Một phần đinh sắt bị hoà tan, kim loại đồng bám ngoài đinh sắt và màu xanh của dung dịch ban đầu nhạt dần. d) Không có chất mới nào được sinh ra, chỉ có một phần đinh sắt bị hoà tan. Giải thích cho sự lựa chọn và viết phương trình phản ứng xảy ra (nếu có). Bài 3: Có 3 mẫu phân bón hoá học không ghi nhãn là: phân kali KCl, phân đạm NH 4 Cl, phân supephotphat (phân lân) Ca(H 2 PO 4 ) 2 . Hãy nhận biết mỗi loại phân bón trên bằng phương pháp hoá học. Bài 4: Trình bày phương pháp hoá học nhận biết các dung dịch đựng trong các lọ riêng biệt (mất nhãn): a) H 2 SO 4 , K 2 SO 4 , KNO 3 , KCl b) MgCl 2 , BaCl 2 , K 2 CO 3 , H 2 SO 4 . c) K 2 CO 3 , K 2 SO 4 , KNO 3 , KCl. Bài 5: Chỉ dùng phenolphtalein làm thế nào để nhận biết 3 dung dịch sau: KOH, KCl, H 2 SO 4 . Bài 6: Chỉ dùng thêm sắt kim loại hãy trình bày cách nhận biết 4 ống nghiệm mất nhãn đựng 4 dung dịch: Na 2 SO 4 , Na 2 CO 3 , HCl, Ba(NO 3 ) 2 . Dạng II: Xác định chất phản ứng – Hoàn thành phương trình phản ứng - điều chế: Bài 1: Hãy xác định các chất A, B, C, D, E trong mỗi sơ đồ và viết phương trình phản ứng để thực hiện các biến hoá: a) Zn → A → B → Zn(NO 3 ) 2 . b) C → D → E → Fe. Bài 2: Các dung dịch muối sunfit, cacbonat khi trộn với một dung dịch khác thì tạo ra: a) Chất khí b) Chất kết tủa Viết các phương trình hoá học xảy ra. Bài 3: Cho các dung dịch muối sau đây: Na 2 CO 3 , KCl, Na 2 SO 4 , NaNO 3 , CuSO 4 , Pb(NO 3 ) 2 , BaCl 2 lần lượt phản ứng với nhau từng đôi một. Hãy viết phương trình hoá học xảy ra. Bài 4: Có những muối sau: CaCO 3 , CaSO 4 , Pb(NO 3 ) 2 , NaCl. Muối nào nói trên: a) Không được phép có trong nước uống vì tính độc hại của nó? b) Không độc những cũng không được có trong nước uống vì mặn của nó. Copyright © 2007 Nguyễn Đức Kỳ Trang 6 E-mail: ducky0510@gmail.com Phone: 0979.830645 c) Không tan trong nước, nhưng bị phân huỷ ở nhiệt độ cao. Viết phương trình hoá học. d) Rất ít tan trong nước và không bị phân huỷ dù ở nhiệt độ cao. Dạng III: Tính theo công thức - phương trình phản ứng - hiệu suất phản ứng - nồng độ dung dịch. Bài 1: Trộn 30ml dung dịch có chứa 22,2g CaCl 2 với 70ml dung dịch có chứa 17g AgNO 3 . a) Hãy cho biết hiện tượng quan sát được và viết phương trình hoá học xảy ra. b) Tính khối lượng chất rắn sinh ra. c) Tính nồng độ mol của chất còn lại trong dung dịch sau phản ứng. Cho rằng thể tích của dung dịch thay đổi không đáng kể. Bài 2: Trong phòng thí nghiệm có thể dùng những muối KClO 3 và KNO 3 để điều chế khí oxi bằng phản ứng phân huỷ. a) Viết phương trình hoá học xảy ra đối với mỗi chất. b) Nếu dùng 0,1mol mỗi chất thì thể tích khí oxi thu được có khác nhau không? Hãy tính thể tích khí oxi thu được. c) Cần điều chế 1,12 lít khí oxi, hãy tính khối lượng mỗi chất cần dùng. Các chất khí đều đo ở đktc. Bài 3: Một người làm vườn đã dùng 5kg (NH 4 ) 2 SO 4 để bón rau. a) Nguyên tố dinh dưỡng nào có trong loại phân bón này? b) Tính thành phần phần trăm của nguyên tố dung dưỡng trong phân bón. c) Tính khối lượng của nguyên tố dinh dưỡng bón trong ruộng rau. Bài 4: Cho 19,6g H 3 PO 4 tác dụng với 200g dung dịch KOH 8,4%. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng. Bài 5: Hoà tan 13,3g hỗn hợp NaCl và KCl vào nước thành 500g dung dịch A. Lấy 1/10 dung dịch A cho tác dụng với một lượng dung dịch AgNO 3 dư thu được 2,87g kết tủa. Hãy tính: a) Số gam mỗi muối trong hỗn hợp đầu. b) Tính nồng độ % của các muối trong dung dịch A. Bài 6: Hoà tan 18,4g hỗn hợp 2 kim loại hoá trị (II) và hoá trị (III) trong dung dịch axit HCl (vừa đủ), người ta thu được dung dịch A và khí B. Đốt cháy hoàn toàn lượng khí B, thu được 9g nước. Cô cạn dung dịch A thu được a g hỗn hợp muối khan. Tính a? Bài 7: Hỗn hợp A gồm CuO và Cu. Cho hỗn hợp A tác dụng với 100,85ml dung dịch HCl 36,5% (d = 1,19g/ml) thu được dung dịch B và chất rắn không tan C. Hoà tan C trong axit H 2 SO 4 đặc, đun nóng thì có 11,2 lít khí mùi hắc bay ra (ở đktc). Cho V ml dung dịch NaOH 25% (d = 1,28g/ml) vào dung dịch B thì thu được 39,2g chất kết tủa. a) Tính thành phần % khối lượng các chất trong A. b) Tính V? Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Bài 8: Rót 1040g dung dịch BaCl 2 10% vào 200g dung dịch H 2 SO 4 , lọc tách kết tủa. Để trung hoà hoàn toàn lượng nước lọc còn lại (sau khi tách bỏ kết tủa) cần dùng 250ml dung dịch NaOH 25% (d = 1,28g/ml). Tính nồng độ % dung dịch axit đã dùng? Dang IV: Lập công thức một chất: Bài 1: Hoà tan M 2 O 3 trong một lượng vừa đủ dung dịch H 2 SO 4 20%. Người ta thu được dung dịch muối có nồng độ 21,756%. Xác định công thức oxit. Bài 2: Hoà tan hiđroxit kim loại hoá trị (II) trong một lượng dung dịch H 2 SO 4 10% (vừa đủ); người ta thu được dung dịch muối có nồng độ 11,56%. Xác định công thức phân tử của hiđroxit đem hoà tan? Bài 3: Hoà tan oxit kim loại trong một lượng vừa đủ dung dịch H 2 SO 4 20%. Người ta thu được dung dịch muối có nồng độ 21,756%. Biện luận xác định công thức oxit? Bài 4: Hoà tan hoàn toàn 27,4g hỗn hợp gồm M 2 CO 3 và MHCO 3 ( M là kim loại kiềm) bằng 500ml dung dịch HCl 1M, thấy thoát ra 6,72 lít khí CO 2 (đo ở đktc). Để trung hoà lượng axit dư còn phải dùng 50ml dung dịch xút 2M. Copyright © 2007 Nguyễn Đức Kỳ Trang 7 E-mail: ducky0510@gmail.com Phone: 0979.830645 a) Xác định công thức phân tử của 2 muối b) Tính % khối lượng các muối. Chương II: KIM LOẠI Dạng I: Nhận biết – tách hỗn hợp – tinh chế các chất Bài 1: Có hỗn hợp gồm bột nhôm và bột magie. Hãy nêu phương pháp hoá học nhận biết mỗi kim loại trong hỗn hợp. Viết phương trình hoá học, nếu có. Bài 2: Thả một mảnh Zn vào các ống nghiệm chứa các dung dịch sau: a) MgSO 4 b) CuCl 2 c) AgNO 3 d) HCl e) KOH Cho biết hiện tượng xảy ra? Giải thích. Bài 3: Có nên dùng xô, chậu, nồi nhôm để đựng vôi, nước vôi tôi hoặc vữa xây dựng không? Giải thích. Bài 4: Có dung dịch muối MgCl 2 lẫn tạp chất là CuCl 2 . Có thể dùng chất nào sau đây để làm sạch muối magie clorua? Giải thích sự lựa chọn. a) NaOH; b) HCl; c) Mg; d) Al; e) Zn Bài 5: Có ba kim loại là nhôm, bạc, sắt. Hãy nêu phương pháp hoá học để nhận biết từng kim loại. Các dụng cụ hoá chất coi như có đủ. Viết phương trình hoá học để nhận biết. Bài 6: Bạc cám (dạng bột) có lẫn tạp chất đồng, nhôm. Làm thế nào để thu được bạc tinh khiết. Các dụng cụ, hoá chất coi như có đủ. Bài 7: Trong phòng thí nghiệm, người ta làm khô các khí ẩm bằng cách dẫn khí này đi qua các bình đựng các chất háo nước nhưng không phản ứng với khí cần làm khô. Có các chất làm khô sau: H 2 SO 4 đặc, CaO. Dùng hoá chất nào nói trên để làm khô mỗi khí ẩm sau đây: khí SO 2 , khí O 2 , khí CO 2 . Hãy giải thích sự lựa chọn đó. Bài 8: Chỉ dùng một kim loại làm thế nào có thể nhận biết được 3 dung dịch: HNO 3 , HgCl 2 , NaOH. Dạng II: Xác định chất phản ứng – Hoàn thành phương trình phản ứng - Điều chế Bài 1: Nêu hiện tượng và viết phương trình hoá học xảy ra, khi: a) Đốt dây sắt trong khí clo. b) Cho một đinh sắt vào ống nghiệm đựng dung dịch CuCl 2 . c) Cho một viên kẽm vào dung dịch CuSO 4 . Bài 2: Viết các phương trình hoá học: a) Điều chế FeSO 4 từ Fe và các hoá chất cần thiết. b) Điều chế CuCl 2 từ một trong những chất sau: Cu, CuSO 4 , CuO, CuS và các hoá chất cần thiết khác. Bài 3: Từ sắt và các hoá chất cần thiết, hãy viết các phương trình hoá học để thu được các oxit riêng biệt: FeO, Fe 3 O 4 , Fe 2 O 3 và ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có. Bài 4: Nhôm tác dụng được với chất nào sau đây? a) Dung dịch muối Cu(NO 3 ) 2 . b) H 2 SO 4 đặc, nguội c) Khí Cl 2 . d) Dung dịch ZnSO 4 . Viết các phương trình hoá học và ghi rõ điều kiện, nếu có. Bài 5: Viết các phương trình hoá học biểu diễn biến đổi sau đây: a) Al (1) → Al 2 O 3 (2) → AlCl 3 (3) → Al(OH) 3 (4) → Al 2 O 3 (5) → Al (6) → AlCl 3 . b) Fe (1) → FeSO 4 (2) → Fe(OH) 2 (3) → FeCl 2 (4) → FeCl 3 (5) → FeCl 2 . c) FeCl 3 (1) → Fe(OH) 3 (2) → Fe 2 O 3 (3) → Fe (4) → Fe 3 O 4 (5) → Fe 2 (SO 4 ) 3 . Bài 6: Viết phương trình phản ứng xảy ra khi cho mẩu nhỏ kim loại Ba tác dụng với dung dịch CuSO 4 . Copyright © 2007 Nguyễn Đức Kỳ Trang 8 E-mail: ducky0510@gmail.com Phone: 0979.830645 Bài 7: Có một mẫu thuỷ ngân lẫn thiếc (Sn), chì (Pb). Hãy giải thích tại sao khi lắc kĩ mẫu thuỷ ngân này với dung dịch muối thuỷ ngân nitrat Hg(NO 3 ) 2 lại thu được thuỷ ngân tinh khiết? Bài 8: Có hỗn hợp hai kim loại sắt và nhôm. Hãy trình bày phương pháp hoá học điều chế muối sắt (III) clorua. Các chất và phương tiện cần thiết coi như có đủ. Viết phương trình phản ứng. Dạng III: Tính theo công thức và phương trình phản ứng - hiệu suất phản ứng - nồng độ dung dịch Bài 1: Ngâm một lá kẽm trong 40g dung dịch muối đồng sunfat 10% cho đến khi phản ứng kết thúc. Tính khối lượng kẽm đã phản ứng với dung dịch trên và nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng. Bài 2: Ngâm một lá đồng trong 40ml dung dịch bạc nitrat cho tới khi đồng không thể tan thêm được nữa. Lấy lá đồng ra, rửa nhẹ, làm khô và cân thì thấy khối lượng lá đồng tăng thêm 3,04g. Hãy xác định nồng độ mol của dung dịch bạc nitrat đã dùng ( giả thiết toàn bộ lượng bạc giải phòng bám hết vào lá đồng). Bài 3: Cho 21g hỗn hợp 2 kim loại Cu, Zn vào dung dịch H 2 SO 4 loãng dư, người ta thu được 4,48 lít khí (đktc). a) Viết phương trình hoá học xảy ra. b) Tính khối lượng chất rắn còn lại trong dung dịch sau phản ứng. Bài 4: Đất sét (khoáng chất có chứa nhôm trong tự nhiên) có thành phần hoá học là: Al 2 O 3 .2SiO 2 .2H 2 O. Nhôm chiếm bao nhiêu phần trăm về khối lượng trong đất sét? Bài 5: Cho m gam hỗn hợp A gồm nhôm và magie tác dụng với dung dịch H 2 SO 4 loãng dư, thu được 3,136 lít khí H 2 ở đktc. Mặt khác, khi cho m gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch NaOH dư thì sau phản ứng hoàn toàn thấy còn lại 1,2g chất rắn. Tính thành phần % về khối lượng của hỗn hợp A? Bài 6: Ngâm bột sắt dư trong 100ml dung dịch đồng sunfat 1M. Sau phản ứng kết thúc lọc được chất rắn A và dung dịch B. a) Cho A tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư. Tính khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng. b) Tính thể tích dung dịch NaOH 1M vừa đủ để kết tủa hoàn toàn dung dịch B? Bài 7: Ngâm một lá sắt có khối lượng 2,5g trong 25ml dung dịch CuSO 4 15% có khối lượng riêng là 1,12g/ml. Sau một thời gian phản ứng người ta lấy lá sắt ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô thì cân nặng 2,58g. a) Hãy viết phương trình hoá học. b) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng. Bài 8: Để hoà tan hoàn toàn 3,6g Mg cần phải dùng bao nhiêu ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H 2 SO 4 0,75M? Bài 9: Ngâm một vật bằng đồng có khối lượng 5g trong 500g dung dịch AgNO 3 4%. Chỉ sau một lúc người ta lấy vật ra và thấy khối lượng AgNO 3 trong dung dịch giảm mất 85%. a) Tính khối lượng vật lấy ra sau khi làm khô. b) Tính nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch sau khi lấy vật ra khỏi dung dịch. Bài 10: Hai lá kẽm có khối lượng bằng nhau, một lá được ngâm trong dung dich Cu(NO 3 ) 2 , một lá được ngâm trong dung dịch Ph(NO 3 ) 2 . Sau một thời gian phản ứng, khối lượng lá kẽm thứ nhất giảm mất 0,15g. Hỏi khối lượng lá kẽm thứ hai tăng hay giảm bao nhiêu gam? Biết rằng trong cả hai trường hợp kẽm bị hoà tan như nhau. Bài 11: Quặng oxit sắt từ chứa 80% Fe 3 O 4 . Cần dùng bao nhiêu tấn kim loại quặng này để sản xuất 100 tấn gang có 5% các nguyên tố không phải là sắt? Biết rằng trong quá trình luyện gang lượng sắt bị hao hụt là 4%. Copyright © 2007 Nguyễn Đức Kỳ Trang 9 E-mail: ducky0510@gmail.com Phone: 0979.830645 Bài 12: Ngâm một lá sắt trong dung dịch CuSO 4 . Sau một thời gain, lấy lá sắt ra khỏi dung dịch thấy khối lượng lá sắt tăng thêm 1,0g. Hãy tính số gam sắt bị hoà tan và số gam đồng bám trên lá sắt? Copyright © 2007 Nguyễn Đức Kỳ Trang 10 E-mail: ducky0510@gmail.com Phone: 0979.830645 . là bao nhiêu gam? Bài 9: Để trung hoà 12 5ml dung dịch HCl cần dùng 15 0g dung dịch NaOH 10 %. Xác định nồng độ mol của dung dịch HCl. Bài 10 : Dẫn khí CO 2. dung dịch thay đổi không đáng kể. Bài 11 : Để trung hoà một dung dịch chứa 10 9, 5g HCl, đầu tiên người ta dùng dung dịch chứa 11 2g KOH. Sau đó lại đổ thêm dung
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập chương 1 lớp 9, Bài tập chương 1 lớp 9, Bài tập chương 1 lớp 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay