HD công tác thư viện- thiết bị 09-10

4 498 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2013, 05:10

4 UBND HUYN CAM L CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM PHềNG GIO DC & O TO c lp - T do - Hnh phỳc S: 18 / HD - pGD&ĐT Cam L, ngày 20 tháng 9 năm 2009. HNG DN CễNG TC TH VIN-THIT B TRNG HC NM HC 2009- 2010 Cn c ch th s 4899/2009/CT-BGD&T ngy 04/8/2009 ca B GD&T v nhim v trng tõm nm hc 2009-2010; cn c cụng vn s 6662/BGDT-VP ngy 06/8/2009 ca B GD&T hng dn cụng tỏc th vin trng hc nm hc 2009-2010; thc hin nhim v trng tõm ca ngnh GD&T Qung Tr nm hc 2009-2010 theo vn bn s 572/BC- SGD&T, ngy 15/8/2009 ca S GD&T; Phũng GD&T hng dn cỏc n v thc hin cụng tỏc th vin-thit b trng hc nm hc 2009- 2010 nh sau: I- NHIM V CHUNG - Nõng cao nhn thc ca cỏn b, giỏo viờn, hc sinh v v trớ, vai trũ v tỏc dng ca th vin-thit b trng hc trong ging dy, hc tp v giỏo dc ton din. T nhn thc chuyn thnh nhng vic lm c th thit thc trong cụng tỏc th vin-thit b trng hc. - T chc ch o, qun lý khoa hc hot ng th vin-thit b, tip thu s phỏt trin ca CNTT, tng bc a trang thit b hin i, phn mm tin hc phc v cụng tỏc qun lý th vin-thit b v phc v bn c. - T chc thu hỳt ton th giỏo viờn v hc sinh tham gia cỏc hot ng th vin bng cỏc hỡnh thc phong phỳ, phự hp; m bo cung cp cho giỏo viờn, hc sinh din chớnh sỏch cỏc loi sỏch giỏo khoa, sỏch nghip v, sỏch tham kho, bỏo, tp chớ v cỏc loi hỡnh ti liu khỏc nhm gúp phn nõng cao cht lng dy v hc trong nh trng. - Xõy dng, cng c v phỏt trin h thng th vin trng hc m bo nhng iu kin c bn v vn ti liu, c s vt cht k thut, nghip v th vin, t chc hot ng, n nh i ng cỏn b th vin theo cỏc vn bn ch o ca Ngnh. Ch tiờu phn u trong nm hc 2009-2010: - 100% trng Tiu hc, THCS cú phũng th vin-thit b c lp, v trớ thun li dnh cho hot ng ca tng loi hỡnh. Th vin-thit b t chc phc v cú hiu qu hai i tng chớnh l giỏo viờn v hc sinh. - Xõy dng mi 4 th vin trng hc trong huyn t danh hiu Th vin trng hc t chun tr lờn theo Tiờu chun ca Quyt nh s 01/2003/Q BGD&T ngy 02/01/2003 ca B GD&T, trong ú cú 1 th vin tiờn tin, nõng t l th vin t chun tr lờn t 87,5%. - Phn u tt c cỏc trng TH, THCS cú phũng thc hnh b mụn, phũng õm nhc, phũng m thut, hoc phũng GDNT. II. NHIM V C TH. A. CễNG TC TH VIN: 1- Cụng tỏc ch o v qun lý th vin. Nõng cao nhn thc, nng lc ch o, t chc, qun lý th vin trng hc cho cỏn b qun lý giỏo dc, qun lý nh trng v cỏn b th vin; cỏc phũng GD& T, cỏc n v trng hc cn r soỏt li i ng cỏn b th vin, b trớ cỏn b th vin n nh, cú nghip v v th vin theo thụng t 35/2006/TTLB-BGD&DT-BNV. Cụng tỏc ch o v qun lý th vin cn c cp thc hin nh sau: - Phũng Giỏo dc: Lp k hoch ch o cụng tỏc th vin trng hc v phn u m bo ch tiờu xõy dng th vin t chun, th vin tiờn tin; Phõn cụng 01 lónh o v chuyờn viờn trc tip ph trỏch. Thc hin ỳng qui trỡnh kim tra, thm nh danh hiu th vin. 4 Tăng cường quản lý, chỉ đạo rà soát kiểm tra hoạt động thư viện theo 5 tiêu chuẩn. Đưa hoạt động thư viện-thiết bị trường học là một trong những tiêu chuẩn đánh giá thi đua các trường . - Đơn vị trường học: Chỉ đạo xây dựng thư viện đạt danh hiệu thư viện đạt chuẩn trở lên, tích cực phát huy hiệu quả của thư viện. Phân công một lãnh đạo trực tiếp phụ trách công tác thư viện. Tõ đầu năm học ra quyết định thành lập tổ công tác thư viện, xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động thư viện, trong đó thể hiện rõ nội dung hoạt động, dự kiến kinh phí đầu tư, phát triển thư viện. Ban giám hiệu thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và điều chỉnh kế hoạch hoạt động thư viện; quản lý chặt chẽ, đảm bảo an toàn vốn tài liệu và các tài sản của thư viện; huy động và sử dụng kinh phí ngân sách, quĩ thư viện theo đúng các nguyên tắc qui định. - Cán bộ thư viện: Thực hiện nghiêm túc các qui định, qui trình về nghiệp vụ thư viện. Mở đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định, cập nhật kịp thời, quản lý và bảo quản tốt các tài liệu và tài sản của thư viện. Đảm bảo các nội qui, qui định về cho mượn, cho thuê sách. 2- Xây dựng vốn tài liệu, cơ sở vật chất và kỹ thuật của thư viện. - Trong năm học này, các đơn vị cần chi đủ, chi đúng và chi hiệu quả kinh phí bổ sung vốn tài liệu, hoàn thiện cơ sở vật chất và tổ chức các hoạt động thư viện trường học (2% đến 3% định mức ngân sách/1học sinh theo cấp học); đồng thời có kế hoạch huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ khác để nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật thư viện như phòng đọc giáo viên, phòng đọc học sinh, kho sách, giá sách, bàn ghế, thiết bị nghe nhìn, máy tính nối mạng, đèn chiếu sáng, máy Fotocopy (nếu có) cùng các thiết bị kỹ thuật chuyên dùng khác. - Thực hiên 100% trường học có phòng thư viện phục vụ giảng dạy, học tập và công tác quản lý. Bố trí thư viện ở vị trí thuận tiện, cao ráo, an toàn, thoáng mát, sắp xếp nội thất khoa học, thuận tiện cho người sử dụng và việc quản lý, tác nghiệp của cán bộ thư viện. - Đảm bảo đủ số lượng sách, xây dựng các tủ sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo, sách giáo dục pháp luật sách giáo dục đạo đức, sách tra cứu theo danh mục do Bộ Giáo dục& Đào tạo qui định; Bổ sung hợp lý cả số lượng và chất lượng sách báo trong thư viện, ưu tiên đầu tư các loại sách phục vụ đổi mới chương trình và sách giáo khoa. Chú ý đặt mua các loại báo, tạp chí phù hợp với yêu cầu của cấp học, của giáo viên và học sinh. - Tiếp tục tổ chức phong trào “Góp một cuốn sách nhỏ, đọc nhiều cuốn sách hay, nói và làm nhiều việc tốt” từ giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh với những tiêu chí cụ thể nhằm quyên góp sách có chất lượng tốt, phù hợp với đối tượng đọc của thư viện. 3- Tổ chức và hoạt động thư viện. - Thư viện có nhiệm vụ phục vụ tất cả cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường. Ngay từ đầu năm học, phải xây dựng kế hoạch hoạt động thư viện phù hợp với mục tiêu đào tạo, nhiệm vụ năm học, chương trình giảng dạy, học tập và tâm lý lứa tuổi học sinh. Toàn phòng thống nhất triển khai “Qui trình hoạt động thư viện trường học”. Trên cơ sở văn bản này, các đơn vị có thể điều chỉnh kế hoạch tổ chức hoạt động thư viện cho phù hợp với cấp, bậc học, nhiệm vụ năm học và tình hình thực tế nhà trường. - Tổ chức hiệu quả hoạt động của tổ công tác thư viện. Tổ công tác thư viện cần phối hợp chặt chẽ với cán bộ thư viện trong việc lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động thư viện như mua sách, tu bổ, bảo quản sách, tuyên truyền giới thiệu sách, cho học sinh mượn, thuê sách giáo khoa, sách tham khảo theo đúng qui định. Cần chú trọng xây dựng và tổ chức tốt mạng lưới cộng tác viên trong giáo viên, học sinh; kết hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong nhà trường và hội cha mẹ học sinh nhằm huy động các nguồn lực xây dựng và tổ chức các hoạt động thư viện. - Các thư viện cần có lịch cụ thể phục vụ các hoạt động đọc sách, mượn sách, thuê sách của giáo viên, học sinh. Có phương thức quản lý và phục vụ phù hợp để tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng việc đọc sách của giáo viên, học sinh. Đối với học sinh học 2 buổi/ ngày nên bố trí lịch đọc và làm việc với sách tại thư viện theo thời khóa biểu tối thiểu 1 4 tiết/tuần/học sinh. Với các thư viện ở các trường có khu vực lẽ, điều kiện CSVC còn khó khăn, có thể tổ chức tủ sách lớp, thực hiện cho mượn sách theo lớp hoặc cho cá nhân mượn về nhà. - Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giới thiệu sách cho giáo viên và học sinh; vận động, hướng dẫn GV và HS đọc và làm theo sách bằng nhiều hình thức, thực hiện 1 tháng/1 lần tuyên truyền giới thiệu sách. - Tổ chức “Ngày hội thư viện trường em” với nhiều hình thức phong phú như “thi Kể chuyện Về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “thi Kể chuyện theo sách”, “thi Kể chuyện đạo đức”, .có chất lượng và hiệu quả trong tháng 2/2010 và báo cáo về Phòng GD&ĐT. - Từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý thư viện. Trong năm học này triển khai sử dụng phần mềm quản lý thư viện thống nhất trong các trường TH, THCS; trong các thư viện cần có tối thiểu 01 máy tính dành cho thủ thư và cho bạn đọc. - Phòng GD&ĐT khuyến khích và đánh giá cao các đơn vị có những hình thức sáng tạo trong các hoạt động mang tính đặc trưng thư viện trường học. 4- Thực hiện đầy đủ qui định về nghiệp vụ thư viện. - Có đủ các loại sổ sách quản lý thư viện theo qui định; thực hiện đủ và đúng qui trình các khâu kỹ thuật nghiệp vụ thư viện mỗi khi nhập hoặc xuất sách khỏi thư viện. - Bố trí, sắp xếp kho sách khoa học, hợp lý, quản lý thư viện chặt chẽ; đơn giản hóa các thủ tục làm thẻ, cho mượn . để tổ chức phục vụ bạn đọc nhanh chóng, thuận tiện, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của giáo viên và học sinh. - Cán bộ thư viện cần chủ động lập kế hoạch, phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường, cùng tổ công tác thư viện thực hiện tốt các hoạt động bổ sung vốn sách báo, tuyên truyền giới thiệu sách, tổ chức tốt các hoạt động và phát huy hiệu quả của thư viện trong giảng dạy, học tập và giáo dục học sinh. - Các trường cần tạo điều kiện để cán bộ thư viện có điều kiện tự học, tự bồi dưỡng và tham gia các hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện, thi GV thư viện giỏi (trong tháng 02 và 3/2010) do phòng GD& ĐT hoặc Sở GD&ĐT tổ chức. 5- Kiểm tra và thẩm định danh hiệu thư viện trường học. - Đầu năm học, các đơn vị trường học căn cứ vào Quyết định số 01/2003/ QĐ/BGD&ĐT về "Qui định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông" của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mÉu biªn bản kiểm tra thư viện trường học của Phòng GD&ĐT, để tự kiểm tra đánh giá và có công văn đăng ký danh hiệu thư viện với phòng GD&ĐT trước 30/10/2009. Đặc biệt các đơn vị chưa đạt chuẩn Thư viện 01 như 03 trường TH (Kim Đồng, Tô Vĩnh Diện, Trần Quốc Toản), 05 trường THCS (Nguyễn Huệ, Khoá Bảo, Chế Lan Viên, Tôn Thất Thuyết, Lê Hồng Phong) cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng thư viện đạt chuẩn. - Phòng GD& ĐT sẽ tổ chức kiểm tra (theo lịch riêng) và tổng hợp kết quả kiểm tra, lập danh sách đề nghị Sở GD&ĐT kiểm tra thẩm định danh hiệu thư viện, nộp danh sách và hồ sơ đề nghị trước ngày 15/01/2010. 6. Thực hiện thông tin, báo cáo theo định kỳ. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, qui trình thẩm định danh hiệu thư viện trường học theo qui định; Bảo đảm thông tin kịp thời, chính xác và đầy đủ theo các mốc thời gian sau: - 30/10/2009: Các trường báo cáo đăng ký danh hiệu thư viện với phòng GD&ĐT. - 20/5/2010: các trường nộp báo cáo tổng kết công tác thư viện về phòng GD&ĐT. B. CÔNG TÁC THIẾT BỊ : Hiệu trưởng các trường TH, THCS xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn về công tác Thiết bị trường học bao gồm : - Rà soát, sắp xếp tất cả các thiết bị, đồ dùng dạy học hiện có. - Thống kê, phân loại thiết bị hiện có, đánh giá hiệu năng sử dụng các thiết bị. Tổ chức thanh lý các đồ dùng, thiết bị đã hư hỏng, quá hạn sử dụng từ đó có kế hoạch mua sắm bổ 4 sung đảm bảo đầy đủ theo danh mục thiết bị tối thiểu được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định (TT số 15/2009/BGD ĐT, ngày 16/7/2009 Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp TH và Thông tư số 19/2009/BGD ĐT, ngày 11/8/2009 Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS). - Chỉ đạo giáo viên tăng cường sử dụng phòng thực hành bộ môn, thiết bị, đồ dùng dạy học hiện có một cách triệt để nhằm đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học. - Tổ chức hội thi “Sử dụng thiết bị dạy học, đồ dùng dạy học tự làm” trong giáo viên, đặc biệt tăng cường đồ dùng học tập cho học sinh, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm tin học trong thiết kế bài giảng nhằm nâng cao chất lượng dạy học. - Phổ biến nhân rộng kinh nghiệm tự làm đồ dùng dạy học trong nhà trường. - Triển khai xây dựng phòng học bộ môn ban hành theo quyết định 37/2008/QĐ-BGD- ĐT ngày 16/7/2008 ở cấp THCS và phòng tin học, GD Âm nhạc, GD Mỹ thuật hoặc phòng GDNT đạt chuẩn ở cấp TH; triển khai thực hiện Quy chế thiết bị Giáo dục ban hành kèm theo quyết định số 41/2000/QĐ-BGD-ĐT ngày 6/1/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Báo cáo hoạt động thiết bị và thống kê số liệu gởi về Phòng Giáo dục trước ngày 20 tháng 5 hàng năm. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. - Hiệu trưởng các trường triển khai quán triệt văn bản “Hướng dẫn công tác thư viện- thiết bị trường học năm học 2009-2010” và các văn bản liên quan khác về thư viện-thiết bị tới các cán bộ quản lý phụ trách công tác thư viện và cán bộ thư viện, thiết bị và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường. - Danh hiệu thư viện trường học, phòng thực hành đạt chuẩn là cơ sở để đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động thư viện-thiết bị, đây là một tiêu chí để đánh giá thi đua đối với các đơn vị. Tất cảc các trường đạt chuẩn quốc gia, trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến phải có thư viện, phòng thực hành bộ môn đạt chuẩn. Phòng GD&ĐT sẽ thẩm định kết quả này trong năm học. - Xây dựng và tổ chức tốt hoạt động thư viện-thiết bị trường học chính là tạo điều kiện đảm bảo không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo trong giai đoạn hiện nay; phòng GD& ĐT đề nghị các đơn vị trường học có kế hoạch chỉ đạo, thực hiện tốt hướng dẫn trên nhằm đưa hoạt động thư viện-thiết bị trường học vào nền nếp, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học./. Nơi nhận: - Lãnh đạo và CV PT, KT. - Các trường TH, THCS trực thuộc. - Lưu VT. TRƯỞNG PHÒNG (Đã kí) Nguyễn Văn Bình . dẫn công tác thư viện- thiết bị trường học năm học 2009-2010” và các văn bản liên quan khác về thư viện -thiết bị tới các cán bộ quản lý phụ trách công tác. danh hiệu thư viện với phòng GD&ĐT. - 20/5/2010: các trường nộp báo cáo tổng kết công tác thư viện về phòng GD&ĐT. B. CÔNG TÁC THIẾT BỊ : Hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: HD công tác thư viện- thiết bị 09-10, HD công tác thư viện- thiết bị 09-10, HD công tác thư viện- thiết bị 09-10

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn