Bao cao ket qua nam hoc 08-09 cho Hoi Khuyen hoc(QHong)

2 526 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2013, 05:10

PHÒNG GD & ĐT QUỲNH LƯU TRƯỜNG TH QUỲNH HỒNG CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Quỳnh Lưu, ngày 25 tháng 5 năm 2009 BÁO CÁO KẾT QUẢ NĂM HỌC 2008-2009 1. Tập thể trường: Tập thể lao động xuất sắc Lá cờ đầu bậc tiểu học tỉnh Nghệ An Các đoàn thể: Công đoàn, Liên Đội: Xuất sắc 2. Chất lượng giáo dục: 2.1. Công tác huy động số lượng và PCGDTH ĐĐT - Huy động số trẻ 6 tuổi vào lớp 1: 114/114 đạt 100 % - Tỉ lệ đạt PCGDTH ĐĐT Tỉ lệ 100/102 đạt 98.1 % 2.2. Chất lượng văn hoá giáo dục: - Xếp loại Hạnh kiểm: Thực hiện ĐĐ 4 n/vụ: 638/638 đạt 100 % Thực hiện K 0 ĐĐ 4 n/vụ: 0/638 đạt 0 % - Xếp loại Học lực: Môn học Học sinh Giỏi Khá T.Bình Yếu Kém SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL Toán 605 306 50.5% 248 40.9% 47 7.8% 4 0.7% T.Việt 605 305 50.3% 196 32.3% 99 16.3% 5 0.8% Trong đó: Học sinh giỏi toàn diện: 255/605 = 42.1 % Học sinh tiên tiến: 129/605 = 21.3 % - Hoàn thành CTTH: 130/130 = 100 % 2.3. Học sinh giỏi huyện, tỉnh: - Các môn văn hóa: Số dự thi: 32 Số đạt: 32 Tỉ lệ: 100% Trong đó: Giải Nhất: 04; Nhì: 06; Ba: 07; KK: 15. - Giao lưu Olympic Tiếng Anh: Có 03 em được công nhận. - Giải toán qua mạng (Violympic): Cấp huyện: 25 em (có 12 em đạt điểm tối đa 300/300) Cấp tỉnh: 11 em (có 07 em đạt điểm tối đa 300/300) Cấp Q.gia: 06 em (03 HCV, 01 HCB, 01 HCĐ và 01 Bằng Danh dự). 1 3. Xây dựng đội ngũ : - Số giáo viên đạt chuẩn đào tạo: 29/29 đạt 100%, Trong đó: Trên chuẩn đào tạo: 25/29 đạt 86,2%. - Số sáng kiến kinh nghiệm: 26 (trong đó: bậc 1: 10, bậc 2: 12, bậc 3: 4) - Số GVDG cấp huyện: 10 người - Số lao động tiên tiến: 29 người, - Số cán bộ giáo viên đạt CSTĐ cấp cơ sở: 08 người, - Số được đề nghị công nhận CSTĐ cấp tỉnh: 01 người. - Số cán bộ giáo viên đề nghi Bộ GD&ĐT tặng BK: 01 người HIỆU TRƯỞNG Hoàng Phú 2 . PHÒNG GD & ĐT QUỲNH LƯU TRƯỜNG TH QUỲNH HỒNG CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Quỳnh Lưu, ngày 25 tháng 5 năm 2009 BÁO CÁO. KK: 15. - Giao lưu Olympic Tiếng Anh: Có 03 em được công nhận. - Giải toán qua mạng (Violympic): Cấp huyện: 25 em (có 12 em đạt điểm tối đa 300/300) Cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bao cao ket qua nam hoc 08-09 cho Hoi Khuyen hoc(QHong), Bao cao ket qua nam hoc 08-09 cho Hoi Khuyen hoc(QHong), Bao cao ket qua nam hoc 08-09 cho Hoi Khuyen hoc(QHong)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay