Giáo án tiếng việt 1 cả năm

372 470 1
  • Loading ...
1/372 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2013, 02:10

TUẦN :1 Bài 1: e Ngày dạy :I.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được chữ e và âm e 2.Kó năng :Bước đầu nhận biết được mối liên hệ giữa chữ và tiếng chỉ đồ vật và sự vật 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung :Trẻ em và loài vật ai cũng có lớp học của mình II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : bé, mẹ, xe,ve, giấy ô li, sợi dây -Tranh minh hoạ phần luyện nói về các lớp học của chim, ve,ếch -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt III. Hoạt động dạy học : Tiết1 1.Khởi động : 2.Kiểm tra bài cũ :Kiểm tra đồ dùng học tập của hs 3.Bài mới : Giáo án Tiếng Việt Trang 1 TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Giới thiệu bài :Qua tìm hiểu tranh Hoạt động 1 : Nhận diện chữ và âm e +Mục tiêu: Nhận biết được chữ e và âm e +Cách tiến hành : -Nhận diện chữ:Chữ e gồm một nét thắt Hỏi:Chữ e giống hình cái gì? -Phát âm: Hoạt động 2:Luyện viết MT:HS viết được chữ e theo đúng quy trình trên bảng con -Cách tiến hành: -Hướng dẫn viết bảng con : +Viết mẫu trên bảng lớp(Hướng dẫn qui trình đặt bút) +Hướng dẫn viết trên không bằng ngón trỏ Củng cố, dặn dò Tiết 2: Thảo luận và trả lời: be, me,xe Thảo luận và trả lời câu hỏi: sợi dây vắt chéo (Cá nhân- đồng thanh) Theo dõi qui trình Cả lớp viết trên bàn Viết bảng con Phát âm e(Cá Giáo án Tiếng Việt Trang 2 Hoạt động 1: Luyện đọc +Mục tiêu:HS phát âm được âm e +Cách tiến hành :luyện đọc lại bài tiết 1 a.Luyện đọc: Đọc lại bài tiết 1 Hoạt động 2: b.Luyện viết: MT:HS tô đúng chữ e vào vở Cách tiến hành: Hướng dẫn HS tập tô chữ e Hoạt động 3: c.Luyện nói: +Mục tiêu: Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung Trẻ em và loài vật ai cũng có lớp học của mình +Cách tiến hành : Hỏi: - Quan sát tranh em thấy những gì? - Mỗi bức tranh nói về loài vật nào? - Các bạn nhỏ trong bức tranh đang học gì? - Các bức tranh có gì nhân- đồng thanh) Tô vở tập viết Các bạn đều đi học Giáo án Tiếng Việt Trang 3 chung? + Kết luận : Học là cần thiết nhưng rất vui.Ai cũng phải đi học và học hành chăm chỉ. 4.:Củng cố dặn dò RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………………………… ……………… Giáo án Tiếng Việt Trang 4 Bài 2 : b Ngày dạy :I.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được chữ b và âm b 2.Kó năng :Bước đầu nhận biết được mối liên hệ giữa chữ và tiếng chỉ đồ vật và sự vật 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung :Các hoạt động học tập khác nhau của trẻ em và của các con vật II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : bé, bẽ, bóng,bà, giấy ôli,sợi dây -Tranh minh hoạ phần luyện nói :chim non,voi,gấu,em bé -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt,bảng con,phấn,khăn lau III. Hoạt động dạy học : Tiết1 1.Khởi động : n đònh tổ chức 2.Kiểm tra bài cũ : - Đọc và viết :e (Trong tiếng me,ve,xe) - Nhận xét bài cũ 3.Bài mới : T G Hoạt động của GV Hoạt động của HS Giáo án Tiếng Việt Trang 5 Giới thiệu bài-GV giới thiệu qua tranh ảnh tìm hiểu. Hoạt động 1: Dạy chữ ghi âm: +Mục tiêu: Nhận biết được chữ b và âm b +Cách tiến hành : -Nhận diện chữ: Chữ b gồm 2 nét :nét khuyết trên và nét thắt Hỏi: So sánh b với e? -Ghép âm và phát âm: be,b Hoạt động 2: Luyện viết -MT:HS viết đúng quy trình chữ b -Cách tiến hành:GV viết mẫu trên bảng lớp. -Hướng dẫn viết bảng con : Củng cố dặn dò Tiết 2: Hoạt động 1: Luyện đọc -MT:HS phát âm đúng âm Thảo luận và trả lời: bé, bẻ, bà, bóng Giống: nét thắt của e và nét khuyết trên của b Khác: chữ b có thêm nét thắt Ghép bìa cài. Đọc (C nhân- đ thanh) Viết : b, be Đọc :b, be (C nhân- đ thanh) Giáo án Tiếng Việt Trang 6 b ,be -Cách tiến hành: Đọc bài tiết 1 GV sữa lỗi phát âm cho học sinh Hoạt động 2:Luyện viết -MT:HS tô đúng âm b và tiếng be vào vở Cách tiến hành:GV hướng dẩn HS tô theo dòng Hoạt động 3:Luyện nói: “Việc học tập của từng nhân” MT:HS nói được các hoạt động khác của trẻ em Cách tiến hành: Hỏi: -Ai học bài? Ai đang tập viết chữ e? - Bạn voi đang làm gì? Bạn ấy có biết đọc chữ không? - Ai đang kẻ vở? Hai bạn nhỏ đang làm gì? - Các bức tranh có gì giống và khác nhau? 4: Củng cố và dặn dò Viết vở Tập viết Thảo luận và trả lời Giống :Ai cũng tập trung vào việc học tập Khác:Các loài khác nhau có những công việc khác nhau Giáo án Tiếng Việt Trang 7 --Đọc SGK -Củng cố và dặn dò –Nhận xét và tuyên dương RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………… Giáo án Tiếng Việt Trang 8 Bài 3: Dấu sắc / Ngày dạy I.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được dấu và thanh sắc , biết ghép tiếng bé 2.Kó năng :Biết được dấu và thanh sắc ở tiếng chỉ đồ vật, sự vật 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung các hoạt động khác nhau của trẻ em II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : bé, cá,lá,chó,khế -Tranh minh hoạ phần luyện nói : một số sinh hoạt của bé ở nhà trường -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt, bảng ,con, phấn, khăn lau. III. Hoạt động dạy học : Tiết 1 1.Khởi động : n đònh tổ chức 2.Kiểm tra bài cũ : -Viết và đọc : b, be (Viết bảng con và đọc 5-7 em) -Chỉ b ( Trong các tiếng : bé , bê, bóng) (Đọc 2-3 em) - Nhận xét KTBC 3. Bài mới : Giáo án Tiếng Việt Trang 9 TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Giới thiệu bài- GV giới thiệu qua tranh ảnh tìm hiểu. Hoạt động 1: Dạy dấu thanh: +Mục tiêu: nhận biết được dấu và thanh sắc , biết ghép tiếng bé +Cách tiến hành : a.Nhận diện dấu: Dấu sắc là một nét nghiên phải (/) Hỏi:Dấu sắc giống cái gì ? b. Ghép chữ và phát âm: -Hướng dẫn ghép: -Hướng dẫn đọc: Hoạt động 2:Tập viết MT:HS viết đúng dấu sắc tiếng bé -Cách tiến hành: c.Hướng dẫn viết bảng con : +Viết mẫu trên trên bảng lớp(Hướng dẫn qui trình đặt bút) Đọc dấu sắc trong các tiếng bé, lá, chó, khế, cá(Cá nhân- đồng thanh) Thảo luận và trả lời câu hỏi: Thước đặt nghiêng Tiếng be thêm dấu sắc được tiếng bé(Ghép bìa cài) bé(Cá nhân- đồng thanh) Theo dõi qui trình Cả lớp viết trên bàn Viết bảng con: (Cnhân- đthanh) Giáo án Tiếng Việt Trang 10 [...]... đang bẻ bánh đa chia cho các bạn Mẹ bẻ cổ áo cho bạn gái trước khi đến trường Đều có tiếng bẻ để chỉ các hoạt động RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………… Giáo án Tiếng Việt Trang 16 Giáo án Tiếng Việt Trang 17 Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã Ngày dạy :I.Mục tiêu: 1. Kiến thức :Học sinh nhận biết được dấu huyền, dấu ngã 2.Kó năng :Biết ghép các tiếng. .. giỏ, khỉ, thỏ ,hổ,mỏ, quạ -Tranh minh hoạ phần luyện nói về : bẻ cổ áo, bẻ bánh đa, bẻ bắp -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt, bảng con, pha khăn lau III.Hoạt động dạy học: Tiết1 1. Khởi động : n đònh tổ chức Giáo án Tiếng Việt Trang 13 2.Kiểm tra bài cũ : - Viết, đọc : dấu sắc,bé(Viết bảng con) - Chỉ dấu sắc trong các tiếng : vó, lá, tre, vé, bói cá, mè( Đọc 5- 7 em) - Nhận xét KTBC 3.Bài... SGK -Nhận xét tuyên dương Giáo án Tiếng Việt Trang 21 RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………… Giáo án Tiếng Việt Trang 22 Bài 6: be,bè,bé,bẻ,bẽ,bẹ Ngày dạy: I.Mục tiêu: 1. Kiến thức :Học sinh nhận biết âm, chữ e, b và dấu thanh : ngang, huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng 2.Kó năng :Biết ghép e với b và be với các dấu thanh thành tiếng có nghóa 3.Thái độ... tiêu: 1. Kiến thức :Học sinh nhận biết được chữ ê, v, tiếng bê, ve 2.Kó năng :Đọc được câu ứng dụng : bé vẽ bê 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Bế b II.Đồ dùng dạy học: Giáo án Tiếng Việt Trang 27 -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : bê, ve; câu ứng dụng : bé vẽ bê -Tranh minh hoạ phần luyện nói về : bế bé -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt III.Hoạt động dạy học: Tiết1 1. Khởi... minh hoạ các tiếng : be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ -Các vật tương tự hình dấu thanh Tranh luyện nói -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt, bảng con, pha khăn lau III.Hoạt động dạy học: Tiết1 1. Khởi động : 2.Kiểm tra bài cũ : - Viết, đọc : bè, bẽ (Viết bảng con và đọc 5- 7 em) - Chỉ dấu `, ~trong các tiếng : ngã, hè, bè, kẽ, vẽ (2- 3 em lên chỉ) - Nhận xét KTBC 3.Bài mới : Giáo án Tiếng Việt Trang 23... hỏitrong các tiếng : củ cải, nghé ọ, đu đủ, cổ áo, xe cộ, cái kẹo (2- 3 em lên chỉ) -Nhận xét KTBC 3.Bài mới : Giáo án Tiếng Việt Trang 18 TG Hoạt động của GV Hoạt động của H Giới thiệu bài - GV giới thiệu qua tranh ảnh tìm hiểu Thảo luận và trả lời Hoạt động 1: Dạy dấu Đọc tên dấu : dấu thanh: huyền +Mục tiêu: -Nhận biết đượcĐọc các tiếng trên(C dấu huyền, dấu ngã nhân- đ thanh) -Biết ghép các tiếng o... tập viết, vở bài tập Tiếng việt III.Hoạt động dạy học: Tiết1 1. Khởi động : n đònh tổ chức 2.Kiểm tra bài cũ : -Đọc và viết : ê, v , bê, ve -Đọc câu ứng dụng : bé vẽ bê -Nhận xét bài cũ 3.Bài mới : Giáo án Tiếng Việt Trang 32 TG Hoạt động của GV Hoạt động của H Giới thiệu bài :Giới thiệu trực tiếp hôm nay học âm lh Hoạt động 1 : Dạy chữ ghi âm l-h -MT:Nhận biết được chữ ghi âm l-h ,tiếng lê-hè -Cách tiến... viết) +Hướng dẫn viết trên không bằng ngón trỏ Củng cố dặn dò Tiết 2: Hoạt động 1: Luyện đọc: MT:HS phân biệt được các tiếng có âm và dấu thanh vừa ôn Cách tiến hành: đọc lại bài tiết 1 GV sữa phát âm cho HS Hoạt động 2:Luyện viết -MT:HS tô đúng các tiếng có âm và dấu thanh vừa được ôn Giáo án Tiếng Việt Đọc lại bài tiết 1( C nhân- đ thanh) Quan sát,thảo luận và trả lời Đọc : be bé(C nhânđ thanh) Tô vở... ……………………………… Giáo án Tiếng Việt Trang 12 Tuần 2 Bài 4: Dấu hỏi,dấu nặng Ngày dạy : I.Mục tiêu: 1. Kiến thức :Học sinh nhận biết được dấu hỏi, dấu nặng.Bie ghép các tiếng : bẻ, bẹ 2.Kó năng :Biết các dấu , thanh hỏi & nặng ở các tiếng chỉ đồ vật và sự vật 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Hoạt động bẻ của bà mẹ, bạn gái vàcác nông dân trong tranh II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng. .. thanh) Giáo án Tiếng Việt Trang 14 cái gì? b.Ghép chữ và phát âm: -Khi thêm dấu hỏi vào be ta được tiếng bẻ -Phát âm: -Khi thêm dấu nặng vào be ta được tiếng bẹ -Phát âm: Hoạt động 2:Luyện viết -MT:HS viết đúng dấu ? , ,tiếng bẻ ,bẹ -Cách tiến hành:viết mẫu trên bảng lớp +Viết mẫu trên bảng lớp(Hướng dẫn qui trình đặt viết) +Hướng dẫn viết trên không bằng ngón trỏ Củng cố dặn dò Tiết 2: Hoạt động 1: Luyện . Tiết1 1. Khởi động : n đònh tổ chức Giáo án Tiếng Việt Trang 13 2.Kiểm tra bài cũ : - Viết, đọc : dấu sắc,bé(Viết bảng con) - Chỉ dấu sắc trong các tiếng. ……………………………………………………………………………………… ……………………………… Giáo án Tiếng Việt Trang 16 Giaùo aùn Tieáng Vieät Trang 17 Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã Ngày dạy :I.Mục tiêu: 1. Kiến thức :Học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 1 cả năm, Giáo án tiếng việt 1 cả năm, Giáo án tiếng việt 1 cả năm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay