GA 12NC-Chương2 (GT)

72 169 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2013, 00:10

Ngày soạn : //2008 Tiết 24 : ChươngII hµm sè luü thõa hµm sè mò vµ hµm sè l« ga rÝt §1 LUỸ THỪA VỚI SỐ MŨ HỮU TỈ I.Mục tiêu : + Về kiến thức : - Giúp Hs hiểu được sự mở rộng định nghĩa luỹ thừa của một số từ số mũ nguyên dương đến số mũ nguyên, đến số mũ hữu tỉ thông qua căn số . - Hiểu rõ các định nghĩa và nhớ các tính chất của luỹ thừa các số mũ nguyên,số mũ hữu tỉ và các tính chất của căn số . + Kỹ năng : Giúp Hs biết vận dụng đn và tính chất của luỹ thừa với số mũ hữu tỉ để thực hiện các phép tính. + Về tư duy , thái độ : - Rèn luyện tư duy logic. - Thái độ tích cực . II. Chuẩn bị của GV và HS : + GV : Giáo án, phiếu học tập. + HS : sgk, nhớ các tính chất của luỹ thừa với số mũ nguyên dương. III.Phương pháp : Gợi mở ,nêu vấn đề, thuyết trình. IV.Tiến trình bài học : 1.Ổn định : 2.Bài mới : Hoạt động 1 : Đn luỹ thừa với số mũ 0 và số mũ nguyên âm. Tg Hđ của GV Hđ của HS Ghi bảng HĐTP1 : Tính ( ) 4 5 3 0;3; 3 2 −       ? HĐTP2: Luỹ thừa với số mũ 0 và số mũ nguyên âm. Yêu cầu Hs áp dụng đn tính Vd. Gv yêu cầu Hs tính 0 0 ; 0 3 Hs tính và trả lời kết quả. Hs nhớ lại kiến thức : a n = a.a.a….a(n >1) n thừa số a Hs áp dụng đn tính và đọc kết quả. Hs phát hiện được 0 0 ; 0 3 không có nghĩa. 1)Luỹ thừa với số mũ nguyên: Nhắc lại luỹ thừa với số mũ nguyên dương. a.Luỹ thừa với số mũ 0 và số mũ nguyên âm: Đn 1: (sgk) Vd : tính ( ) 01 3 )3(;5;4 − − − Lời giải. Chú ý : (sgk) Hoạt động 2 : Các qui tắc tính luỹ thừa. TG Hđ của GV Hđ của HS Ghi bảng HĐTP1: Hình thành định lí 1. Gv: hãy nhắc lại các tính chất của luỹ thừa Hs nhắc lại các tính chất của luỹ thừa với b.Tính chất của luỹ thừa với số mũ nguyên: Định lí 1 : (sgk) với số mũ nguyên dương? Gv : Luỹ thừa với số mũ nguyên có các tính chất số mũ nguyên dương. Hs : Rút ra được các tính chất. Cm tính chất 5. tương tự như luỹ thừa với số mũ nguyên dương. Gv : hướng dẫn hs cm tính chất 5. Gv : yêu càu hs cm tính chất 4. Gv : thực hiện phép tính củng cố định lí 1. Hs : chú ý trả lời các câu hỏi của gv. Hs đứng tại chỗ trình bày. Hs trình bày. Vd : Tính 2 5 4 −       . Hoạt động 3: So sánh các luỹ thừa. Tg Hđ của GV Hđ của HS Ghi bảng HĐTP1: Hình thành định lí 2. Gv : So sánh các cặp số sau : a.3 4 và 3 3 b. 4 3 1       và 3 3 1       Gv : dẫn dắt hs hình thành định lí 2. Gv : hướng dẫn hs cm hệ quả 1. HĐTP2 : củng cố định lí 2 thông qua hđ 3 sgk trang 72. Hs tính toán và trả lời. Hs phát hiện ra cách so sánh hai luỹ thừa cùng cơ số khi cơ số lớn hơn 1; khi cơ số lớn hơn 0 và bé hơn 1 Hs thực hiện so sánh và nêu kết quả. So sánh các luỹ thừa Định lí 2: (sgk) Hệ quả 1: (sgk) Hệ quả 2 : (sgk) Hệ quả 3 : (sgk) TiÕt 25 Bµi cò :So s¸nh 0,01 2 vµ 0,01 -3 ? Bµi míi Hoạt động 1 : Đn căn bậc n Tg Hđ của GV Hđ của Hs Ghi bảng HĐTP1: Hình thành căn bậc n thông qua căn bậc hai và căn 2)Căn bậc n và luỹ thừa với số mũ hữu tỉ: a.Căn bậc n: bậc 3. Gv: Tính 16 và 3 8 − Gv: nêu đn nghĩa căn bậc n của số thực. Hs đọc nhanh kết quả. Hs chú ý ,theo dõi. Đn 2 : (sgk) .Khi n lẻ, mỗi số thực a chỉ có một căn bậc n. Kí hiệu là : n a .Khi n chẵn, mỗi số thực dương a có đúng 2 căn bậc n là hai số đối nhau. Kí hiệu là : nn aa − ; Tg Hđ của Gv Hđ của Hs Ghi bảng Vd : 4 4 5 16 216 232 − = −=− số 16 có hai căn bậc 4 Nhận xét : (sgk) Hoạt động 2:Một số tính chất của căn bậc n Tg Hđ của Gv Hđ của Hs Ghi bảng Gv : nhắc lại các tính chất của căn bậc hai, căn bậc ba. Gv: Nêu một số tính chất của căn bậc n. Gv : hướng dẫn hs cm tính chất 5. Gv : Củng cố các tính chất thông qua hoạt động 4 sgk. Hs : nhắc lại các tính chất của căn bậc hai, căn bậc ba. Hs : chú ý theo dõi và nhớ các tính chất của căn bậc n. Hs : thực hiện cm bài toán qua hướng dẫn của gv. Một số tính chất của căn bậc n: (sgk) Hoạt động 3 : Luỹ thừa với số mũ hữu tỉ Tg Hđ của Gv Hđ của Hs Ghi bảng Gv : nêu đn của luỹ thừa với số mũ hữu tỉ,nhấn mạnh đk của a,r,m,n. Gv : luỹ thừa với số mũ hữu tỉ có tất cả các tính chất như luỹ thừa với số mũ nguyên. Gv : củng cố đn thông qua vd. Gv : phát hiện chỗ sai trong phép biến đổi Hs : lưu ý đến đk của a,r, m,n Hs : rút ra được các tính chất tương tự như luỹ thừa với số mũ nguyên. Hs : tiến hành so sánh. Hs : phát hiện chỗ sai. Đn 3: (sgk) Nhận xét : (sgk). Vd : so sánh các số sau ( ) 6 7 3 − và 3 4 1 3 1 3 − Lời giải. ( ) ( ) ( ) ( ) 11 1111 6 2 6 2 3 1 3 =−= −=−=−=− Hoạt động 4 : Củng cố toàn bài. 1.Giá trị của biểu thức 5 3 3 1 75,0 32 1 125 1 81 −− −       −       += A bằng : a.-80/70 b.80/70 c.-40/27 d.-27/80 2.Trong các khẳng định sau , khẳng định nào đúng , khẳng định nào sai? a.Với a ∈ R, m,n ∈ Z ta có a m .a n = a m.n ; nm n m a a a : = b.Với a,b ∈ R, a,b ≠ 0 và n ∈ Z ta có : ( ) n n n nn n b a b a baab =       = ;. c.Với a,b ∈ R, 0 <a <b và n ∈ Z ta có :a n < b n d.Với a ∈ R, a ≠ 0 và m,n ∈ Z ,ta có : Nếu m>n thì a m > a n. Ngày soạn: Tiết 26: LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: 1. Về kiến thức: Hiểu được lũy thừa với số mũ nguyên và hữu tỉ. Biết được tính chất của căn bậc n và ứng dụng. Làm được các dạng bài tập tương tự. 2. Về kỹ năng: Vận dụng tốt các tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên và hữu tỉ. Khả năng vận dụng hằng đẳng thức đáng nhớ, khả năng tổng quát và phân tích vấn đề. Rèn luyện khả năng làm việc với căn thức, khả năng so sánh lũy thừa. 3. Về tư duy,thái độ: Thái độ nghiêm túc và chăm chỉ. Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. II. Chuẩn bị: GV: Sách giáo khoa, bảng phụ, phiếu học tập. HS: Sách giáo khoa, vở bài tập, sách bài tập. III. Phương pháp dạy học: Kết hợp qua lại giữa các phương pháp đặt vấn đề, gợi mở, vấn đáp nhằm tạo hiệu quả trong dạy học. IV. Tiến trình bài học: 1. Ổn định: Kiểm tra sỉ số lớp và tình hình chuẩn bị bài tập của học sinh. 2. Bài cũ: 1) Rút gọn: A = 44 4 5 4 5 ba abba + + , (a, b >0). 2)      =− =+ ?526 ?526 => ?526526 =+−− 3) Hãy so sánh: 3 2 và 2 3 từ đó so sánh 3 200 và 2 300 ? 3. Bài mới: HĐ1: Áp dụng lũy thừa với số mũ hữu tỉ và các phép toán đã biết để đơn giản biểu thức chứa căn. TG HĐGV HĐHS NỘI DUNG BT 8a SGK. Đk để BT có nghĩa? ? 4 = a ? 4 = b Mẫu số chung? Hướng dẫn học sinh qui đồng rút gọn. ? =− ba . ? 4 =+ aba . Nhận xét bài làm của học sinh. BT có nghĩa khi a;b > 0 và a ≠ b. 4 1 4 aa = ; 4 1 4 bb = . Mẫu số chung: 2 1 2 1 ba − . Học sinh rút gọn: ba baba ba ba − +− = − − ))(( 44 44 = 44 ba + . 4 44 444 44 4 )( a ba baa ba aba = + + = + + . 8a) 44 ba ba − − - 44 4 ba aba + + = ba baba − +− ))(( 44 - 44 4 ba aba + + = 44 ba + - 4 a = 4 b . - Có thể dùng ẩn phụ đặt x = 4 a và y = 4 b để rút gọn. BT 8d SGK. Đk biểu thức có nghĩa? HD cho HS cách phân tích từng số hạng trong biểu thức. )1( )1)(1(1 4 2 1 4 3 + +− = + − aa aa aa a Tương tự cho những số hạng khác. Nhận xét kết quả của học sinh. Đk: a > 0. Phân tích: )1( )1)(1(1 4 2 1 4 3 + +− = + − aa aa aa a 4 44 4 1 4 1 )1( 1 a a aa a a aa + + = + + KQ: a 2 1 4 3 1 aa a + − 4 1 4 1 a a aa + + + 1 = )1( )1)(1( 4 + +− aa aa 1 )1( 4 + + a aa + 1 = a - 1 + 1 = a . HD: có thể đặt x = 4 a để đưa về BT dễ rút gọn hơn. HĐ2: CM đẳng thức nhờ áp dụng các kiến thức khai căn đã học. TG HĐGV HĐHS NỘI DUNG BT 10 (SGK). Phát hiện biểu thức dưới dấu căn. 4 + 2 3 = ?; 4 + 2 3 = ? Phát hiện ra: 4 + 2 3 = (1 + 3 ) 2 . 4 - 2 3 = ( 3 - 1) 2 . = 32 + 4 1 + 3 . 32 + 4 - 32 - 4 = = (1 + 3 ) 2 - ( 3 - 1) 2 = 1 + 3 - ( 3 - 1) = 2. Có thể đặt: T = => ?32 + 4 = ?32 - 4 = => KQ. = 32 - 4 3 - 1. => 32 + 4 - 32 - 4 = 2. 32 + 4 - 32 - 4 và bình phương 2 vế => KQ. BT 10b SGK. Biểu thức dưới dấu căn có gì đặc biệt? 9 + 80 + 9 - 80 = ? (9 + 80 )(9 - 80 ) = ? Hướng về cách đặt: a = 9 + 80 ; b = 9 - 80 . Kết quả? Nếu đặt: a = 3 809 + , b = 3 809 − thì: a 3 + b 3 = 18 và ab = 1. CM: a + b = 3 quy về chứng minh (a + b) 3 = 27. Có thể đặt a = 3 809 + và a 1 809 3 =− cũng đi đến kết quả. HĐ3: Vận dụng tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên, hữu tỉ để so sánh 2 số. TG HĐGV HĐHS NỘI DUNG BT 11a SGK. ? 6 5 3)3( = − . ? 3 4 1 3 3 1 .3 = − . So sánh hai số? 12 5 6 5 2 1 6 5 33)3( − − − =         = . 12 5 3 1 4 1 1 3 4 1 33.3 3 1 .3 −− −− =         = . Hai vế bằng nhau. 12 5 6 5 2 1 6 5 33)3( − − − =         = . 12 5 3 1 4 1 1 3 4 1 33.3 3 1 .3 −− −− =         = . Vậy: 6 5 )3( − = 3 4 1 3 1 .3 − . BT 11b SGKL. So sánh 3 6 và 5 4 ? So sánh 3 600 và 5 400 ? 3 6 = (3 3 ) 2 = 27 2 . 5 4 = (5 2 ) 2 = 25 2 . => 3 6 > 5 4 . => 3 600 = (3 6 ) 100 > 5 400 = (5 4 ) 100 . 3 6 = (3 3 ) 2 = 27 2 . 5 4 = (5 2 ) 2 = 25 2 . => 3 6 > 5 4 . => 3 600 = (3 6 ) 100 > 5 400 = (5 4 ) 100 . 4. Củng cố toàn bài: Rút gọn biểu thức với lũy thừa số mũ hữu tỉ, nguyên. Chứng minh đẳng thức bằng cách áp dụng khai căn; các tính chát của lũy thừa và hằng đẳng thức. So sánh hai lũy thừa với cơ số giống nhau và khác nhau. 5. Bài tập về nhà: Làm các bài tập còn lại ở SGK. Ngày soạn: / /2008 Tiết 27: §2. LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ THỰC I/Mục tiêu: +Về kiến thức: -Hiểu khái niệm lũy thừa với số mũ vô tỷ thông qua giới hạn, thấy được sự mở rộng của khái niệm lũy thừa với số mũ hữu tỷ sang vô tỷ. -Nắm được các tính chất của lũy thừa với số mũ thực. +Về kỹ năng: -Biết vận dụng các tính chất lũy thừa để tính toán -Biết vận dụng công thức lãi kép để giải bài toán thực tế. -Về tư duy, thái độ: -Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác; biết quy lạ về quen. -Thấy được ứng dụng thực tiễn của toán học. II/Chuẩn bị của GV và HS: +Giáo viên: Soạn giáo án +Học sinh: Đọc trước nội dung bái toán lãi suất kép và ví dụ 3 SGK. III/Phương pháp: Kết hợp thuyết giảng, gợi mở vấn đáp. IV/Tiến trình bài học: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: (7’) Gọi hai học sinh lên bảng thực hiện phép tính: 1/ (2a -3/4 + 3a 3/4 ) 2 2/ (4 3 1 - 10 3 1 + 25 3 1 )(2 3 1 + 5 3 1 ) HD: Áp dụng hằng đảng thức (A 2 -AB+B 2 )(A+B) = A 2 + B 2 3/Bài mới: HĐ1: Khái niệm lũy thừa với số mũ vô tỷ: TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng 8’ -GV cho học sinh biết với số vô tỷ α bao giờ cũng có một dãy số hữu tỷ r 1 , r 2 ,…, r n mà limr n = α Chẳng hạn xét với α = 2 =1,4142135…, ta có dãy hữu tỷ (r n ) gồm các số hạng r 1 =1; r 2 =1,4; r 3 =1,41;… và limr n = 2 Cho a là một số thực dương , chẳng hạn a=3. Người ta chứng minh được dãy số thực 3 1 , 3 1,4 , 3 1,41 , …có giới hạn xác định không phụ thuộc vào dãy (r n ). Ta gọi giới hạn đó là lũy thừa của 3 với số mũ 2 , ký hiệu là 3 2 . Vậy 3 2 = lim 3 n r -Học sinh tiếp nhận kiến thức -Học sinh tiếp nhận -GV trình bày khái niệm lũy thừa với số mũ vô tỷ. -GV lấy ví dụ 1 SGK để minh hoạ -GV đặt câu hỏi điều kiện về cơ số của lũy thừa trong các truờng hợp số mũ bằng 0, số mũ nguyên âm, số mũ không nguyên. kiến thức -Học sinh trả lời câu hỏi và ghi nhớ kiến thức. 1/Khái niệm lũy thừa với số mũ thực: a α =lim a n r Trong đó: α là số vô tỷ (r n ) là dãy vô tỷ bất kỳ có lim r n = α a là số thực dương Ví dụ: (SGK) Ghi nhớ: Với a α -Nếu α =0 hoặc α nguyên âm thì a khác 0 -Nếu α không nguyên thì a>0 HĐ 2:Tính chất lũy thừa với số mũ thực: TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng 15’ -GV yêu cầu học sinh nhắc lại tính chất lũy thừa với số mũ nguyên dương. -GV cho HS biết lũy thừa với số mũ thực có tính chất tương tự và cho HS ghi tính chất -GV hướng dẫn cho học sinh giải 2 bài tập ở ví dụ 2 SGK/79+80 và cho thực hiện HĐ1 ở SGK/80. -Học sinh phát biểu. -Học sinh thực hiện bài tập ở hai ví dụ và làm bài tập H1. 2/Tính chất: Với a, b>0; x, y là số thực, ta có: a x .a y = a x+y ; y x a a = a x-y (a x ) y =a x.y (a.b) x = a x b x ( x b a ) = x x b a Nếu a>1 thì a x > a y x > y Nếu a<1 thì a x > a y x < y Ví dụ: SGK/79+80 HĐ3: Công thức lãi kép TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng 5’ -GV yêu cầu học sinh nhắc lại công thức tính lãi kép theo -HS trả lời câu hỏi và ghi nhận công thức. 3/Công thức lãi kép: định kỳ (đã học ở lớp 11). GV hoàn chỉnh và cho HS ghi công thức -GV hướng dẫn cho HS giải bài tập ở ví dụ 3 SGK/80 -HS vận dụng công thức để giải bài toán thực tế ở ví dụ 3 C = A(1+r) N Ví dụ: SGK 4/Củng cố toàn bài: (10’) -Cho học sinh giải các bài tập trắc nghiệm 12, 13, 14 sách giáo khoa/81 ĐS: bài 12: x>0; bài 13: a>1; bài 14: 0<a<1 -HD cho học sinh giải bài tập 17/80. 5/Dặn dò: -Nắm khái niệm lũy thừa số mũ vô tỷ; các tính chất lũy thừa với số mũ thực và công thức tính lãi kép. -Làm bài tập: 15, 16/81; 18, 19, 20, 21, 22/81+82 -Bài tập làm thêm: Biết rằng tỷ lệ lạm phát hàng năm của một quốc gia trong 10 năm qua là 5%. Hỏi nếu năm 1994, giá của một loại hàng hóa của quốc gia đó là 100 (USD) thì sau 5 năm sau giá của loại hàng đó là bao nhiêu? -------------------------- Ngày soạn: / /2008 Tiết 28: LUYỆN TẬP LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ THỰC I/Mục tiêu: +Về kiến thức: -Khắc sâu tính chất của lũy thừa với số mũ thực. -Biết điều kiện cơ số lũy thừa khi số mũ nguyên, hữu tỷ, vô tỷ. -Nắm được công thức tính lãi kép. +Về kỹ năng: -Vận dụng thành thạo các tính chất lũy thừa để biến đổi, tính toán các biểu thức có chứa lũy thừa. -Vận dụng công thức lãi kép để giải bài toán thực tế. -Về tư duy, thái độ: -Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong tính toán; biết quy lạ về quen. -Thấy được ứng dụng thực tiễn của toán học. II/Chuẩn bị của GV và HS: +Giáo viên: Soạn giáo án +Học sinh: Giải các bài tập đã cho về nhà. III/Phương pháp: Gợi mở vấn đáp. IV/Tiến trình bài học: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: Thông qua luyện tập trên lớp 3/Bài mới: HĐ1: Vận dụng tính chất lũy thừa để biến đổi, tính toán các biểu thức có chứa lũy thừa. TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng 8’ 10’ -GV ghi đề bài lên bảng và gọi 3 học sinh lên bảng giải. (HS yếu, trung bình: câu a, b; HS khá: câu d) -Cho học sinh nhận xét và nêu cách giải khác (khử căn từ ngoài vào hoặc từ trong ra) -Đánh giá bài làm của học sinh. -Yêu cầu HS về nhà giải câu c (tương tự câu d) -GV ghi đề bài lên bảng, gọi 3 học sinh lên giải. -GV cho học sinh nhắc lại công thức 2 A = ? -Yêu cầu học sinh -Các học sinh còn lại theo dõi bài giải. -HS nhận xét và nêu cách giải khác. -HS lên bảng giải bài tập. Học sinh còn lại theo dõi để nhận xét. -HS nhận xét bài làm của bạn và đề xuất cách giải khác. Bài 18/81: a/ 4 3 2 xx (x>0) b/ 5 3 b a a b (a, b >0) d/ aaaa : a 16 11 (a>0) =(a 2 1 a 4 1 a 8 1 a 16 1 ):a 16 11 = a 4 1 Bài 19/82: a/ a 22 ( 12 1 a ) 12 + = a 3 b/( 13 3 b a ) 13 + . 2 31 b a = a 2 d/ π π ππ )4()( 1 2 xyyx + = |x π -y π | HĐ 2:Giải các bài tập dang pt và bpt mũ TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng 10’ 12’ -Ghi đề bài lên bảng. Cho 2 học sinh lên giải. -HD: +Nếu đặt t= 4 x thì x = ? +Cho biết điều kiện của t. +Giải pt theo t -Câu b tương tự câu a. -HS xung phong lên bảng giải. -HS trả lời các câu hỏi của GV. -HS còn lại theo dõi Bài 21/82: a/ x + 4 x = 2 Đặt t= 4 x ; đk: t>=0 t 2 + t – 2 = 0 t=1; t=-2 (loại) x=1 b/ x - 3 4 x + 2 = 0 Bài 22/82: [...]... PT logax=m ? ca th y=logax v y=m -Nghim duy nht x=am H5: Gii PT log2x=1/2 -c thớ d 2/119 lnx= -1 log3x=log3P (P>0) H 3 : Tip cn phng phỏp gii a v cựng c s 10 H6: Cỏc ng thc sau -HS tr li theo yờu cu tng ng vi ng thc no ? aM=aN ? logaP=logaQ ? Ghi bng I/ PT c bn : 1)PT m c bn : m>0,ax=m x=logam Thớ d 1/119 2)PT logarit c bn : R,logax=m m x=am Thớ d 2/119 II/ Mt s phng phỏp gii PT m v PT logarit:... hs lụgarit Tng t nh hs y = ax gv cho hsinh kho sỏt hs y= logax Hm s ng bin x R Hm s cú tim cn ngang y = 0 Mt hs lp BBT T = [0 ; + ) Quan sỏt v nhn xột Thc hin h4 Hỡnh thnh nhng k nng quan h gia th v tớnh cht ca hm s ghi nh b)hm s y= logax thc hin cỏc yờu cu ca gv v ghi nhn kin thc hsth Tng kt 4 Cng c ton bi - Nm /n, tớnh cht ca hs m, lụgarit - Cỏch tớnh o hm ca hs m, lụgarit - V th ca hs m, lụgarit... Hot ng8: nh ngha logarit thp phõn ca x TG Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh 5 -Y/c Hs nhc li n -HS thc hin logarit -HS chim lnh c n -Khi thay a =10 trong N ú ta c gỡ? -Hs nờu y cỏc tớnh -Tớnh cht ca nú nh th cht ca logarit vi c s no? a>1 10 5 10 -Bin i A v logarit thp -A=2log10-log5=log20 phõn -T/t i vi B -B=log10+log9=log90 B > A -Y/c HS nghiờn cu VD 6 SGK trang 87 -Ly logarit thp phõn ca 2,13,2... 2: Gii thiu mt s gii hn liờn quan n hs m hm s m, hm s lụgarit Tg Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc Ghi bng sinh Hot ng thnh phn 1: Gii 2 Mt s gii hn liờn thiu tớnh liờn tc ca hs m, hstl quan n hm s m, lụgarit hm s lụgarit Nhc li nh ngha hm s liờn a) Hm s m, hm s tc ti mt im? lụgarit liờn tc trờn tp Ta tha nhn hm s m, hm s Hsth xỏc nh ca nú Tc l lụgarit liờn tc trờn tp xỏc nh cú ca nú Tc l cú s tng ng... hm s lụgarit Cho x s gia x y = ln(x+ x ) lnx Cho x s gia x y = ln(x+ x ) lnx Hd y x == 1 x x ) x x x ln(1 + kq? Hóy i sang c s e: ln x Logax = ? ( ln a ) Tớnh (logax) T kq trờn tớnh (lnu(x)) , (logau(x)) ? y x 1 x lim y = lim x = = x 0 x ) x x x ln(1 + 1 x lim y = lim x x 0 x 0 x ln(1 + ) 1 x = x x x (u ( x)) ' (lnu(x)) = u ( x) x 0 x ) x x x ln(1 + = 1 x ln x ( ln a 1 x (lnx) = (logax)... -Tiết29 Ngy son: / / 2008 Đ3 I Mc tiờu: 1 Kin thc: Hc sinh cn nm: LOGARIT + nh ngha logarit theo c s dng khỏc 1 da vo khỏi nim ly tha + Tớnh cht v cỏc cụng thc bin i c s logarit + Cỏc ng dng ca nú 2 K nng: Giỳp hc vn dng c nh ngha, cỏc tớnh cht v cụng thc i c s ca logarit gii cỏc bi tp 3 T duy v thỏi : + Nm nh ngha, tớnh cht bin i logarit v vn dng vo gii toỏn + Rốn luyn k nng vn dng vo thc t + Cú thỏi... hai v 7 -T nh lý Hs t suy ra h qu SGK -Hs cú th bin i theo nhiu cỏch bng cỏch s dng qui tc tớnh logarit v h qu ca nú b.Cỏc quy tc tớnh logarit *nh lý2: ( SGK) Chỳ ý: (SGK) *Vớd4:Cho bit khng nh sau ỳng hay x -ỳng theo cụng thc sai?Vỡ sao? (1;+ ) ta cú -Khụng ging nhau loga(x2-1)=loga(x-Vy mnh khụng 1)+loga(x+1) ỳng -HS phỏt biu h qu -Ni dung ó c chnh sa *H qu (SGK) *Vớ d 5: Tớnh 1 -Hs lờn bng gii log... t n ph + TD 6/121 + TD 7/122 Tiết 40 H 5 : Tip cn phng phỏp logarit hoỏ 15 ụi khi ta gp mt s PT 3)PP logarit hoỏ: m hoc logarit cha cỏc Thng dựng khi cỏc biu thc khụng cựng c s biu thc m hay logarit x-1 x-2 -HS tỡm cỏch bin i khụng th bin ụi v TD 8: Gii 3 2 x = 8.4 -HS thc hin theo yờu cu cựng c s -Nờu iu kin xỏc nh -TD 8/122 ca PT -Ly logarit hai v theo c s 2: x2-(2-log23)x + 1-log23 = 0 khi ú gii... log3log2 2 l: A -1 Cõu3) Bit loga A a >1 B 1 2 5 > loga log 1 log 4 0.5 2 v ? So sỏnh log45 v log73 5 -Cỏc ni dung ó c = chnh sa C 3 D x < -1 D 1 3 3 2 Khi ú a tha iu kin no sau õy? B 0< a . năm gửi r: Lãi suất 4. Logarit thập phân và ứng dụng. a. Định nghĩa2 (SGK) *Chú ý:Logarit thập phân có đầy đủ tính chất của logarit với cơ số a>1. *VD:. logarit tự nhiên I/ Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Năm được ý nghĩa của số e - Hiểu được logarit tự nhiên và các tính chất của nó 2. Kỹ năng: Vận dụng logarit
- Xem thêm -

Xem thêm: GA 12NC-Chương2 (GT), GA 12NC-Chương2 (GT), GA 12NC-Chương2 (GT)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay