giao an hoa hoc - 11NC

34 258 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2013, 20:10

Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 01: Ôn tập lớp 10 I. Mục đích, yêu cầu: 1/ Ôn lại những kiến thức về cấu tạo nguyên tử. 2/ Ôn lại những kiến thức về bảng HTTH và sự biến thiên tính chất hoá học trong bảng HTTH theo 1 chu kì và theo 1 PNC. II. phơng pháp : Đàm thoại + giải bài tập. III. Kế hoạch lên lớp: 1/ Kiểm tra sĩ số lớp. 2 / Nội dung bài ôn tập : Phơng pháp Nội dung GV thông báo những phần định ôn ? N.tử có dạng hình gì ? hãy cho biết n.tử có những thành phần nào ? em nhắc lại các hạt trong n.tử có những thông số về điện tích, khối lợng ntn GV bổ sung khi thiếu ? thế nào là n.tử trung hoà điện ? nêu cách xác định đthn ? Nguyên tố hoá học đợc kí hiệu ntn ? hãy lấy VD ? Nêu nguyên tắc sắp xếp các n.tố HH trong bảng HTTH ? Nêu cách xđ vị trí nguyên tố trong bảng I- Cấu tạo nguyên tử 1/ Hình dạng: Nguyên tử có dạng hình cầu. 2/ Thành phần: Nguyên tử có 2 thành phần: -Vỏ nguyên tử: Gồm các hạt electron (KH: e). - Hạt nhân nguyên tử: Gồm các hạt prôton(KH:p) và các hạt nơtron(KH:n). Điện tích các hạt: + 1 hạt electron có điện tích = 1 - = -1,602.10 -19 (Culông) +1 hạt prôton có điện tích = 1+ = +1,602.10 -19 (Culông) + Hạt nơtron không mang điện. Khối l ợng các hạt; - 1 hạt electron có KL 0,0055đvC= 9,1095.10 -31 kg - 1 hạt prôton có KL= KL 1 hạt nơtron 1đvC =1,6726.10 -27 kg - Khối lợng nguyên tử = ++ mnmpme + mnmp - Điện tích hạt nhân nguyên tử( KH:z+) z = tổng hạt p = tổng hạt e = số hiệu nguyên tử 3/ Kí hiệu hoá học một nguyên tử: A z X trong đó A: số khối ( A = Z + N) Z: số hiệu nguyên tử VD: 17 8 O nguyên tử ôxi có 8e, 8p, 9n, đthn = 8+, mO = 17đvC II. Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học 1/Nguyên tắc sắp xếp các n.tố trong bảng HTTH - Các nguyên tố đợc sắp xếp theo chiều tăng điện tích hạt nhân. - Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong n.tử thuộc cùng 1 hàng ( chu kì). - Các nguyên tố có cùng số electron lớp ngoài cùng thuộc cùng 1 cột ( phân nhóm chính). 2/ Kiến trúc bảng HTTH ( 7 chu kì, 8 nhóm) - sst nguyên tố = số hiệu nguyên tử = số p = số e ( đều KH:Z) HTTH HS xác định t/c hh dựa vào cấu hình electron. HS xác định các lớp và cá các phân lớp theo chiều mức năng lợng. Hs phát biểu nguyên lý vững bền. Gv giao bài tập tại lớp. Gv yêu cầu 2HS lên bảng chữa bài tập. HS khác nhận xét. GV giao BT về nhà. - sst chu kì = số lớp electron trong nguyên tử - sst PNC = số electron lớp ngoài cùng - sst PNP: ns a (n- 1)d b + nếu a+b < 8 thì sst PNP = a+ b + nếu a+ b = 8,9,10 thì n.tố thuộc PNP nhóm VIII + nếu a+ b > 10 thì sst PNP = (a+b) - 10 3/ Tính chất của các nguyên tố phụ thuộc vào số electron lớp ngoài cùng trong nguyên tử: - nguyên tử có 1,2,3 electron lớp ngoài cùng là kim loại. - nguyên tử có 5,6,7 electron lớp ngoài cùng là phi kim . - nguyên tử có 8 electron lớp ngoài cùng là khí hiếm. Các n.tố trong cùng 1nhóm có hoá trị cao nhất = sst nhóm. 4/ Cách sắp xếp các electron trong nguyên tử theo quy tắc Klêccôpxki ( theo chiều tăng mức năng l ợng) 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4f 5p 6s . * Nguyên lí vững bền: Trong nguyên tử các electron lần lợt chiếm các mức năng lợng từ thấp đến cao. BàI TậP Cho các nguyên tử sau : 20 X, 36 Y, 17 Z, 25 V Hãy xác định - đthn, khối lợng nguyên tử. - Vị trí nguyên tố trong bảng HTTH. - Là kim loại, phi kim hay khí hiếm? cấu hình electron ddthn KL n.tử chu kì nhóm 40 20 X 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 20+ 40 đvC 4 IIA 73 36 Y 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 36+ 37 đvC 5 VA 35 17 Z 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 17+ 35 đvC 3 VIIA 53 25 I 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 5 25+ 55 dvC 4 VIIB Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 02: Ôn tập lớp 10 I. Mục đích, yêu cầu: 1/ Củng cố lại những kiến thức về liên kết hoá học và cân bằng hoá học. 2/ Ôn lại cách cân bằng phản ứng oxi hoá khử. II. phơng pháp : Đàm thoại . III. Kế hoạch lên lớp: 1/ Kiểm tra sĩ số lớp. 2 / kiểm tra bài cũ: Tại sao các nguyên tử lại phải liên kết với nhau lấy vd minh hoạ 3/Nội dung bài giảng: Phơng pháp Nội dung ? HS có những loại liên kết hóa học nào. ? Thế nào là liên kết ion ? em hãy lấy vd. ? Thế nào là liên kết cộng hóa trị. HS phân biệt 2 loại liên kết, liên kết cộng hóa trị có cực và liên kết cộng hóa trị không có cực. HS Khi nào hệ đạt tới trạng thái cân bằng. HS vậy cân bằng hóa học I - Liên kết hoá học Các nguyên tử liên kết vi nhau để đạt tới cấu trúc electron bền vững nh khí hiếm. Liên kết hoá học có các loại sau: - Liên kết ion - lk CHT ( có cực và không cực) - Liên kết cho nhận. 1/ Liên kết ion. Là liên kết giữa 2 nguyên tử có sự nhờng electron và nhận electron ( kim loại nhừong electron còn phân kim nhận electron) trở thành 2 ion trái dấu . Vạy liên kết ion đơjc hình thành do lực hút tĩnh điện giữa 2 ion trái dấu . 2 ngên tử có hiệu số ĐÂĐ> 1,77 hình thành liên kết ion Na - 1e = Na + Cl + 1e =Cl - Na + + Cl - = NaCl 1e Hay Na + Cl Na + Cl - 2/ Liên kết cộng hóa trị Liên kết cộng hoá trịnlà liên kết đợc hình thành từ những cặp elctrron dùng chung. * Liên kết cộng hóa trị có cực: Liên kết cộng hoá trị đợc hình thành giữa các nguyên tử có ĐÂĐ khác nhau ( 0 < < 1,77 ) Làm cho cặp electron dùng chung bị lệch về phía nguyên tử có Đ ÂĐ lớn hơn. VD H :Cl: * Liên kết CHt không có cực đợc hình thành giữa 2 nguyên tử có ĐÂĐ = nhau ( = 0 ) Tức cặp electron dùng chung không bị lệch về phía nào. VD: H:H hay Cl: Cl , O : O II - Cân bằng hóa học: Cân bằng hốa học của hỗn hợpcác chất tham gia phản ứng khi tốc độ phản ứng thuận = tốc độ phản ứng nghịch ( Vt =Vn ) Qúa trìnhbiến đổi nồng độ các chất trong hỗn hợp phản ứng từ T2 CB này đến TT CB khác do sự thay đổi điều kiện môi trờng gọi là sự chuyển dịch CBHH ? Vậy cân bằng hoá học bị chuyển dịch p vàp p,T o , nồng độ các phụ thuộc vào những yếu tố nào? HS chất xúc tác có ảnh h- ởng đến sự cân bằng hóa học không? HS giải BT. HS thế nào là p oxi hóa khử. HS cân bằng phản ứng oxi hóa khử có mấy bớc. HS cân bằng các phản ứng oxi hóa khử sau GV giao bài tập về nhà. chất tham gia p. + khi P cân bằng của p chuyển dịch về phía số phân tử khí và ngợc lại. + Khi t o CB của p thu To sẽ dịch chuyển về phía tạo ra sp (phía toả t o ). Bài tập: Khi P cân bằng ciủa phản ứng sau dịch chuyển về phía bnào? 2NO +O 2 =2NO 2 khi đun nóng CB của p sau dịch chuyển về phía nào O 2 +H 2 = H 2 O + Q III -. Phản ứng oxi hoá khử - phản ứng oxi hoá khử là p hoá học có sự thay đổi SOXH - NGuyên tắc xác định SOXH các nguyên tử. + SOXH đơn chất = 0 + SOXH H + , O -2 trong hợp chất. + Tổng số SOXH trong 1 hợp chất = 0 - Cân bằng p oxi hoá - khử có 4 bớc. Fe + 6HNO 3 = Fe ( NO 3 ) 3 +3NO 2 +3H 2 O 1 Fe -3e Fe 3+ 3 N +5 +1e N +4 Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 03: Chơng I - Sự điện ly Chất điện ly - sự điện ly I. Mục đích, yêu cầu: 1/ Nắm đợc nội dung thí nghhiệm để thử xem có phải chất điện ly hay không . 2/ Nắm đợc chất điện ly và chất không điện ly. II. phơng pháp : Nghiêncứu + Đàm thoại . III. Kế hoạch lên lớp: 1/ Kiểm tra sĩ số lớp. 2 / kiểm tra bài cũ: 3/Nội dung bài giảng: Phơng pháp Nội dung Vào bài: Gv kể chuyện từ con ếch bị co giật việc phát minh ra pin điện Gv gợi mở: vì sao có những dd dẫn đợc điện có những dd lại không dẫn đợc điện. Gv mô tả TN. HS: NaCl khan có dẫn điện không? HS nhận xét về nứoc cất. HS rút ra nhận xét chung. HS nhận xét. GV thông báo. HS rút ra nhận xét cht nào dẫn điện và chất nào không dẫn điện. GV thông báo nếu tiếp tục làmTN nh trên víơi các dd khác nh CH3COOH, CuSO4, KCl, Ca(OH)2 kết qủa đèn sáng vậy những dd nào dẫn đợc điện. GV gợi mở thế nào là chất điện ly. HS rút ra KN ngợc lại với I - Thí nghiệm: Lắp các dụng cụ thí nghiệm nh hình vẽ TN1: Cho NaCl khan vào cốc thấy đèn không sáng khi đã đóng khóa k chứng tỏ NaCl không dẫn điện. TN2: Thay NaCl khan bằng nớc cất và đóng khóa k lại, kết qủavẫn thấy đèn không sáng chứng tỏ nớc cất không dẫn điện Kết luận: muối khan và nứoc cất là chất không dẫn điện. TN3: Hoà tan NaCl thành dd rồi cho vào cốc, đóng khóa k lại, kếtb qủa đèn sáng chứng tỏ dd NaCl dẫn đợc điện . TN4,TN5. Lần lợt làm thí nghiệm nh trên với đ HCl , dd NaOH - kết qủa cho thấy khi đóng khó k thì đèn sáng. vậy dd axit và dd bazơ dẫn đợc điện. Nhận xét chung: Vậy dd muối, dd axit và dd bazơ dẫn đợc điện. II - định nghĩa 1/ Chất điện ly: Chất điện ly là những chất tan đợc trong nứoc tạo thành dd dẫn đợc điện. VD: dd muối NaCl, KCl, CuSO 4 dd axit HCl, H 2 SO 4 , CH 3 COOH dd bazơ : NaOH, KOH, Ba(OH) 2 . 2/ Chất không điện ly Chất không điện ly là những chất mà dd của nó không dẫn đợc điện. KN trên. vd: rợu etylic, đờng glucôzơ 4 - Củng cố , bầi tập: ? Làm thí nghiệm nh thế nào để xác định chất x có phải là chất điện ly hay không ? BTVN 1,2,3 ( T4 - SGK) Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 04: Chất điện ly - sự điện ly I. Mục đích, yêu cầu: Hiểu đuệoc phân tử H2O là phân tử phân cực, H 2 O là dung môi phân cực. Sự tồn tại của các ion di chuyển tụe do trong dd muối, dd bazơ và dd axit, từ đó giải thích đợc tính dẫn điện trong dd chất điện ly. II. phơng pháp : Đàm thoại + Diễn giảng. III. Kế hoạch lên lớp: 1/ Kiểm tra sĩ số lớp. 2 / kiểm tra bài cũ: Thế nào là chất điện ly, chất không điện ly , bằng thí nghiệm nào để xác định đợc điều đó. 3/Nội dung bài giảng: Phơng pháp Nội dung Gv gợi mở. Khi hoà tan chất điện ly thành dd thì nhờ có vai trò của chất nào? Tại sao dd chất điện ly lại dẫn điện ? ( GV gợi mở) HS ? Liên kết O - H là loại liên kết gì. ?Toàn bộ phân tử H2O có trung hoà điện không. ?H2O là phân tử phân cực hay không phân cực. ?NaCl khan có dẫn điện không Gv giải thích kỹ sự hoà tan tinh thể NaCl. ? Liên kết NaCl là loại liên kết gì GV nhấn mạnh: vậy không có các ion di chuyển tự do không dẫn điện. Gv sử dụng sơ đồ mô tả quá trình hoà tan NaCl . Gv giải thích kỹ quá trình hoà tânNaCl. I. Giải thích sự dẫn điện của dd chất điện ly. 2 - 1/ Dung môi: H 2 O O Phân tử H2O có cấu tạo nh sau + H 105 o H - Liên kết O- H trong phân tử H2O là liên kết CHT có cực, cặp elctron dùng chungbị lệch về phía nguyên tử oxi nên phía O d 2 điện tích (-) , phía nguyên tử H d điện tích (+) ( toàn phân tử vẫn trung hoà điện) Do vậy H2O là phân tử phân cực, dung môi phân cực . Sơ đồ H2O: + - 2. Dung dịch NaCl Liên kết trong phân tử NaCl là liên kết ion , các ion Na+ và Cl - hút nhau bằng lực hút tĩnh điện nên không di chuyển tự do đợc. Do vậy NaCl khan không dẫn điện. Khi cho tinh thể NaCl khan vào H2O tạo thành dd NaCl Sơ đồ mô tả qúa trình hoà tan NaCl Giải thích: khi cho tinh thể muối ăn vào H2O những ion có lớp bề mặt bị hút bởi các phân tử H2O phân cực xung quanh: Còn Na+ bị hút về phía đầu (-) của phân tử H2O, còn Cl- bị hút về phía đầu (+) của phân tử H2O. Làm cho lực hút giữa các kim loại bị yếu đi. Kết qủa các ion Na+ và Cl- bị tách ra khỏi nhau và kết hợp HS nắm đợc sự hoà tan NaCl tạo thành dd dẫn đợc điện. Từ đó HS có thể giải thích sự tạo thành dd HCl, NaOH. HS Phân tử HCl là phân tử phân cực. với phân tử H2O rồi phan tán vào H2O - Qúa trình nàycú diễn ra liên tục từ lớp ngoài vào đến lớp trong làm cho tinh thể muối tan dần ra, Trong dd NaCl, các ion Na+ và Cl- di chuyển tự do vì vậy dd dẫn đợc điện. 3/ Dung dịch NaOH. Tinh thể NaOH có ion Na+ liên kết với ion OH-( giải thích qúa trình hoà tan tơng tự NaCl). Vì vật dd NaOH có các ion Na+ và OH- di chuyển tự donên dd NaOH dẫn điện. 4/ Dung dịch HCl. Phân tử HCl là phân tử phân cực H + - Cl - khi HCl hoà tan vào H2O tạo thành dd là do cả HCl và H2O đều là phân tử phân cực nên đầu (+) của H2O sẽ hút Cl-, còn đầu (-) của H2O hút H+ + H O - H + - Cl - + H Lực hút H+ của a xit về phía O khá mạnh nên làm cho liên kêt H - Cl bị đứt. Do vật H+ và Cl - di chuyển tự do trong dd dd HCl dẫn đợc điện. Kết luận: trong dd muối ax, bz có các ion (+) và ion (-) di chuyển tự do, nên dd đó dẫn đợc điện . Củng cố: Dung dịh nh thế nào có khả năng dẫn điện . BTVN 1, 2 ( T11-SGK) Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 05: sự điện ly - Chất điện ly I. Mục đích, yêu cầu: - Viết đợc sơ đờ phân ly cử chất điện ly. - Hiểu đợc quá trình điện ly là quá trình thuận nghịch. Nắm đợc chất điện lymạnh, chất điện ly yếu và TB , chất không điện ly. - Vận dụng đợc công thức tính nồng độ mol của tiêu phân A trong dd hoặc ion trong dung dịch. II. phơng pháp : Đàm thoại + nghiên cứu + bài tập. III. Kế hoạch lên lớp: 1/ Kiểm tra sĩ số lớp. 2 / kiểm tra bài cũ: Thế nào là chất điện ly, chất không điện ly , và tại 3/Nội dung bài giảng: Phơng pháp Nội dung Vào bài - nhờ đau mà dd các điện ly dẫn đợc điện. HS lấy vd HS rút ra định nghĩa sự điện ly. Gv thông báo HS viết pt điện ly Gv thông báo HS? Lấy một vài vd về chất điện ly mạnh và yếu. GV giải thích qúa trình điện ly là qúa trình thuận nghịch II. định nghĩa 1/ Sự điện ly Khi cho phân tử chất điện ly vào H2O chúng phân ly thành các ion (+) và ion (-) vd: NaCl Na+ +Cl- NaOH Na+ +OH- HCl H+ + Cl - tóm lại: Muối ion kim loại +ion gốc axit bazơ ion lim loại + OH- axit H+ +ion gốc axit Định nghĩa; Sự điện ly là sự phân ly thành các ion (+) và ion (-) của phân tử chất điện ly khi tan trong H2O - ion (+) gọi là cation - ion (-) gọi là anion Sự điện ly đợc biểu diễn bằng pt gọi là pt điện ly. vd: Hãy viết pt điện ly của các chất sau. H 2 SO 4 = 2H + + SO 3 2- HNO 3 = H + + NO 3 3- CaCl 2 = Ca 2+ +Cl - Ba(OH) 2 =Ba 2+ +2OH - Chú ý: đối với chất điện ly mạnh thì biểu diễn pt bằng dấu (=) đối với chất điện ly yếu thì biểu diễn pt bằng dấu ( ) * Đối với axit có từ 2 H trong pt trở lên(H2SO4, H3PO4 .) thì phân ly theo từng nấc và các nấc phân ly yếu dần VD: H 2 SO 4 = H + + HSO 4 - ( nấc 1) HSO 4 - = H + + SO 4 2- (nấc 2) Nấc 2 phân ly yếu hơn nấc 1 2/ Chất điện ly mạnh và chất điện ly yếu Sự điện ly là 1 qúa trình thuậ nghịch đối với chất điện ly thành các ion trong dd, sau đó các ion có thể va chạm vào nhau và tái tạo lại chất ban đầu. Khi cần nêu rõ qúa trình thuận nghịch thì ngời ta biểu diễn qúa trình này trong phân tử điện ly bằng dấu ( ) VD: CH 3 COOH CH 3 COO - + H + Gvgợi mở thế nào là chất điện ly mạnh, điện ly yếu. HS lấy VD: Bazơ mạnh, yếu Axit mạnh, yếu muối tan và k o tan Hs nhắc lại công thức tính C M * Chất điện ly mạnh là những chất phân ly gần nh hoàn toàn. * Chất điện ly yếu là những chất chỉ phân 1 phần - Một số chất điện ly thờng gặp: Chất điện ly mạnh Chất điện ly yếu - Các bazơ mạnh - Các muối ít tan - Các axit mạnh - Bazơ ít tan, dd HNO3 - Hầu hết các muối - Axít yếu tan ( trừ HgCl 2 , CuCl 2 .) - H 2 O 3/ Nồng độ mol/ l của ion Nồng độ mol/l của còn A là số mol ion A chứa trong 1(l) dd ( KH là (A) ) ( A) = Số mol của trong dd = nionA (mol) số lít dd Vdd ( l ) 4/ Củng cố: Bài 3,4 ( SGK) BTVN: Bài 5 9 ( T 11- SGK) Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 06: AXIT- BAZƠ I. Mục đích, yêu cầu: [...]... bazơ = 10 -1 2 mol/l PH =12 HS rút ra công thức chung ct chung [ H+ = 10-a mol/l PH = a Hay PH = - log [ H+] vậy a đợc coi là PH của dung dịch Lu ý [H+] [OH - ] = 10 -1 4mol/l Trong đó PH = -log [H+] ; POH = - log[ OH-] PH + POH = 14 H+ mol/l Gv lập bảng liên quan giữa H+n và PH 1 0-1 1 0-4 1 0-6 1 0-7 1 0-8 1 0-1 0 1 0-1 4 ? Hãy cho biết có thể xác định PH bằng cách nào PH ... bazơ - nứoc nguyên chất hay môi trờng trung tính có PH = 7 - dd axit có PH < 7, PH càng nhỏ thì tính axit càng mạnh - dd bazơ có PH > 7 , Ph càng cao thì tính bazơ càng mạnh III - Xác định PH - Dùng chất chỉ thị màu - dùng máy đo PH (chính xác hơn) 4 Củng cố: 1- việc xác định PH có lợi ích gì trong đời sống và trong khoa học 2 - Cách xác định PH ntn? 3- PH liê quan đến [ H+] ntn? BTVN 1- 5 ( T1 9-2 0... bài tập Bài 2 ( T2 6- SGK) a/ KCl và AgNO3 KCI +AgNO3 =KClO3 +AgCl K+ + Cl- +Ag+ NO 3- = K+ +NO 3- + AgCl Cl- + Ag+ = AgCl b/ AI2(SO4)3 và Ba(NO3)2 AI2(SO4)3 + 3Ba(NO3)2 = 2Al (NO3)3 + 3BaSO4 2AI3+ + 3SO4 2- + 3Ba2+ +6NO 3- = 2AI3+ + 6NO 3- +3BaSO4 SO4 2- +Ba2+ = BaSO4 c/ Fe2(SO 4)3 Và NaOH Fe2(SO4 )3 + 6NaOH = 2Fe(OH ) 3 + 3Na2SO4 2Fe3+ 3SO4 2- + 6Na+ +6OH- = 2Fe(OH)3 +6Na+ 3SO42Fe3+ + 3OH- = Fe (OH)3 d/ Na2S... không có p xẩy ra: s phẩm không có những chất trên B- Bài tập Bài 1 ( bài 6 trang 27 - SGK ) a/ CuSO4 + Cu2+ +SO42n- Cu2+ = nso4 2- = ncuso4 = 80 160 = 0,5 mol vậy {Cu2+} = {SO4 2-} = {CuSO4} = 0,5 0,5 = 1M B/ Cu+ + 2OH- = Cu( OH) 2 0,5 -0 ,52 mol 2+ nKOH = nOH- = 2n Cu =1mol 0,5 VKOH = n = = 2( l ) 0,25 CM c/ Ba2+ + SO4 2- = BaSO4 nBa(OH)2 = nBa2+ = nSO4 2- = 0,5mol VBaCl2 = HS tìm hiểu đề và xác định công... 10 -7 M * dd bazơ: [ H+] > 1 0-7 Gv : khi xác định MT ta có thể Bazơ . đó PH = -log [H + ] ; POH = - log[ OH - ] PH + POH = 14 H+ mol/l________________________________________ 10 -1 10 -4 10 -6 10 -7 10 -8 10 -1 0 10 -1 4 ?. phần - Một số chất điện ly thờng gặp: Chất điện ly mạnh Chất điện ly yếu - Các bazơ mạnh - Các muối ít tan - Các axit mạnh - Bazơ ít tan, dd HNO3 - Hầu
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an hoa hoc - 11NC, giao an hoa hoc - 11NC, giao an hoa hoc - 11NC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay