Giao an Tieng Viet 1 - ca nam

217 871 18
  • Loading ...
1/217 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2013, 11:10

TUẦN :1 Bài 1: e Ngày dạy :I.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được chữ e và âm e 2.Kó năng :Bước đầu nhận biết được mối liên hệ giữa chữ và tiếng chỉ đồ vật và sự vật 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung :Trẻ em và loài vật ai cũng có lớp học của mình II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : bé, mẹ, xe,ve, giấy ô li, sợi dây -Tranh minh hoạ phần luyện nói về các lớp học của chim, ve,ếch -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt III. Hoạt động dạy học : Tiết1 1.Khởi động : 2.Kiểm tra bài cũ :Kiểm tra đồ dùng học tập của hs 3.Bài mới : T G Hoạt động của GV Hoạt động của HS Giới thiệu bài :Qua tìm hiểu tranh Hoạt động 1 : Nhận diện chữ và âm e +Mục tiêu: Nhận biết được chữ e và âm e +Cách tiến hành : -Nhận diện chữ:Chữ e gồm một nét thắt Hỏi:Chữ e giống hình cái gì? -Phát âm: Hoạt động 2:Luyện viết MT:HS viết được chữ e theo đúng quy trình trên bảng con -Cách tiến hành: -Hướng dẫn viết bảng con : +Viết mẫu trên bảng lớp(Hướng dẫn qui trình đặt bút) +Hướng dẫn viết trên không bằng ngón trỏ Củng cố, dặn dò Tiết 2: Thảo luận và trả lời: be, me,xe Thảo luận và trả lời câu hỏi: sợi dây vắt chéo (Cá nhân- đồng thanh) Theo dõi qui trình Cả lớp viết trên bàn Viết bảng con Hoạt động 1: Luyện đọc +Mục tiêu:HS phát âm được âm e +Cách tiến hành :luyện đọc lại bài tiết 1 a.Luyện đọc: Đọc lại bài tiết 1 Hoạt động 2: b.Luyện viết: MT:HS tô đúng chữ e vào vở Cách tiến hành: Hướng dẫn HS tập tô chữ e Hoạt động 3: c.Luyện nói: +Mục tiêu: Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung Trẻ em và loài vật ai cũng có lớp học của mình +Cách tiến hành : Hỏi: - Quan sát tranh em thấy những gì? - Mỗi bức tranh nói về loài vật nào? - Các bạn nhỏ trong bức tranh đang học gì? - Các bức tranh có gì chung? + Kết luận : Học là cần thiết nhưng rất vui.Ai cũng phải đi học và học hành chăm chỉ. 4.:Củng cố dặn dò Phát âm e(Cá nhân- đồng thanh) Tô vở tập viết Các bạn đều đi học PHẦN BỔ SUNG ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Bài 2 : b Ngày dạy :I.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được chữ b và âm b 2.Kó năng :Bước đầu nhận biết được mối liên hệ giữa chữ và tiếng chỉ đồ vật và sự vật 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung :Các hoạt động học tập khác nhau của trẻ em và của các con vật II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : bé, bẽ, bóng,bà, giấy ôli,sợi dây -Tranh minh hoạ phần luyện nói :chim non,voi,gấu,em bé -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt,bảng con,phấn,khăn lau III. Hoạt động dạy học : Tiết1 1.Khởi động : n đònh tổ chức 2.Kiểm tra bài cũ : - Đọc và viết :e (Trong tiếng me,ve,xe) - Nhận xét bài cũ 3.Bài mới : TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Giới thiệu bài-GV giới thiệu qua tranh ảnh tìm hiểu. Hoạt động 1: Dạy chữ ghi âm: +Mục tiêu: Nhận biết được chữ b và âm b +Cách tiến hành : -Nhận diện chữ: Chữ b gồm 2 nét :nét khuyết trên và nét thắt Hỏi: So sánh b với e? -Ghép âm và phát âm: be,b Hoạt động 2: Luyện viết -MT:HS viết đúng quy trình chữ b -Cách tiến hành:GV viết mẫu trên bảng lớp. -Hướng dẫn viết bảng con : Củng cố dặn dò Thảo luận và trả lời: bé, bẻ, bà, bóng Giống: nét thắt của e và nét khuyết trên của b Khác: chữ b có thêm nét thắt Ghép bìa cài. Đọc (C nhân- đ thanh) Viết : b, be Tiết 2: Hoạt động 1: Luyện đọc -MT:HS phát âm đúng âm b ,be -Cách tiến hành: Đọc bài tiết 1 GV sữa lỗi phát âm cho học sinh Hoạt động 2:Luyện viết -MT:HS tô đúng âm b và tiếng be vào vở Cách tiến hành:GV hướng dẩn HS tô theo dòng Hoạt động 3:Luyện nói: “Việc học tập của từng nhân” MT:HS nói được các hoạt động khác của trẻ em Cách tiến hành: Hỏi: -Ai học bài? Ai đang tập viết chữ e? - Bạn voi đang làm gì? Bạn ấy có biết đọc chữ không? - Ai đang kẻ vở? Hai bạn nhỏ đang làm gì? - Các bức tranh có gì giống và khác nhau? 4: Củng cố và dặn dò --Đọc SGK -Củng cố và dặn dò –Nhận xét và tuyên dương Đọc :b, be (C nhân- đ thanh) Viết vở Tập viết Thảo luận và trả lời Giống :Ai cũng tập trung vào việc học tập Khác:Các loài khác nhau có những công việc khác nhau PHẦN BỔ SUNG …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Bài 3: Dấu sắc / Ngày dạy I.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được dấu và thanh sắc , biết ghép tiếng bé 2.Kó năng :Biết được dấu và thanh sắc ở tiếng chỉ đồ vật, sự vật 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung các hoạt động khác nhau của trẻ em II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : bé, cá,lá,chó,khế -Tranh minh hoạ phần luyện nói : một số sinh hoạt của bé ở nhà trường -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt, bảng ,con, phấn, khăn lau. III. Hoạt động dạy học : Tiết 1 1.Khởi động : n đònh tổ chức 2.Kiểm tra bài cũ : -Viết và đọc : b, be (Viết bảng con và đọc 5-7 em) -Chỉ b ( Trong các tiếng : bé , bê, bóng) (Đọc 2-3 em) - Nhận xét KTBC 3. Bài mới : T G Hoạt động của GV Hoạt động của HS Giới thiệu bài- GV giới thiệu qua tranh ảnh tìm hiểu. Hoạt động 1: Dạy dấu thanh: +Mục tiêu: nhận biết được dấu và thanh sắc , biết ghép tiếng bé +Cách tiến hành : a.Nhận diện dấu: Dấu sắc là một nét nghiên phải (/) Hỏi:Dấu sắc giống cái gì ? b. Ghép chữ và phát âm: -Hướng dẫn ghép: -Hướng dẫn đọc: Đọc dấu sắc trong các tiếng bé, lá, chó, khế, cá(Cá nhân- đồng thanh) Thảo luận và trả lời câu hỏi: Thước đặt nghiêng Tiếng be thêm dấu sắc được tiếng bé(Ghép bìa cài) Hoạt động 2:Tập viết MT:HS viết đúng dấu sắc tiếng bé -Cách tiến hành: c.Hướng dẫn viết bảng con : +Viết mẫu trên trên bảng lớp(Hướng dẫn qui trình đặt bút) +Hướng dẫn viết trên không bằng ngón trỏ Củng cố dặn dò Tiết 2: Hoạt động 1:Luyện đọc -MT:HS phát âm đúng tiếng bé -Cách tiến hành:Đọc lại bài tiết 1 GV sữa lỗi phát âm Hoạt động 2: Luyện viết +Mục tiêu: HS tô đúng:be ,bé vào vở +Cách tiến hành :Hướng dẫn HS tô theo từng dòng. Hoạt động 3:Luyện nói: +Mục tiêu: “Nói về các sinh hoạt thường gặp của các em bé ở tuổi đến trường”. +Cách tiến hành :Treo tranh Hỏi: -Quan sát tranh : Những em bé thấy những gì? -Các bức tranh có gì chung? -Em thích bức tranh nào nhất ? Vì sao? Phát triển chủ đề nói: -Ngoài hoạt động kể trên, em và các bạn có những hoạt động nào khác? -Ngoài giờ học,em thích làm gì nhất? -Đọc lại tên của bài này? 4. Củng cố dặn dò -Nhận xét – tuyên dương bé(Cá nhân- đồng thanh) Theo dõi qui trình Cả lớp viết trên bàn Viết bảng con: (Cnhân- đthanh) Phát âm bé(Cá nhân- đồng thanh) Tô vở tập viết Thảo luận nhóm ( Các bạn đang ngồi học trong lớp.Hai bạn gái nhảy dây. Bạn gái đi học) Đều có các bạn đi học Bé(Cá nhân- đồng thanh) PHẦN BỔ SUNG Tuần 2 Bài 4: Dấu hỏi,dấu nặng Ngày dạy : I.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được dấu hỏi, dấu nặng.Biết ghép các tiếng : bẻ, bẹ 2.Kó năng :Biết các dấu , thanh hỏi & nặng ở các tiếng chỉ đồ vật và sự vật 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Hoạt động bẻ của bà mẹ, bạn gái vàcác nông dân trong tranh. II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : giỏ, khỉ, thỏ ,hổ,mỏ, quạ -Tranh minh hoạ phần luyện nói về : bẻ cổ áo, bẻ bánh đa, bẻ bắp -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt, bảng con, phấn, khăn lau III. Hoạt động dạy học : Tiết1 1.Khởi động : n đònh tổ chức 2.Kiểm tra bài cũ : - Viết, đọc : dấu sắc,bé(Viết bảng con) - Chỉ dấu sắc trong các tiếng : vó, lá, tre, vé, bói cá, mè( Đọc 5- 7 em) - Nhận xét KTBC 3.Bài mới : T G Hoạt động của GV Hoạt động của HS Giới thiệu bài - GV giới thiệu qua tranh ảnh tìm hiểu. Hoạt động 1: Dạy dấu thanh: +Mục tiêu:-Nhận biết được dấu hỏi, dấu nặng -Biết ghép các tiếng : bẻ, bẹ +Cách tiến hành : a. Nhận diện dấu : - Dấu hỏi :Dấu hỏi là một nét móc Hỏi:Dấu hỏigiống hình cái gì? - Dấu nặng : Dấu nặng là một dấu chấm Hỏi:Dấu chấm giống hình cái gì? b.Ghép chữ và phát âm: Thảo luận và trả lời Đọc tên dấu : dấu hỏi Đọc các tiếng trên(Cá nhân- đồng thanh) Thảo luận và trả lời : giống móc câu đặt ngược, cổ ngỗng Thảo luận và trả lời Đọc tên dấu : dấu nặng Đọc các tiếng trên (Cá nhân- đồng thanh) -Khi thêm dấu hỏi vào be ta được tiếng bẻ -Phát âm: -Khi thêm dấu nặng vào be ta được tiếng bẹ -Phát âm: Hoạt động 2:Luyện viết -MT:HS viết đúng dấu ? , . ,tiếng bẻ ,bẹ -Cách tiến hành:viết mẫu trên bảng lớp +Viết mẫu trên bảng lớp(Hướng dẫn qui trình đặt viết) +Hướng dẫn viết trên không bằng ngón trỏ Củng cố dặn dò Tiết 2: Hoạt động 1:Luyện đọc -MT:HS phát âm đúng bẻ ,bẹ -Cách tiến hành:Đọc lại bài tiết 1. GV sữa phát âm cho HS Hoạt động 2:Luyện viết: -MT:HS tô đúng bẻ , bẹ -Cách tiến hành:GV hướng dẫn HS tô theo dòng. Hoạt động 3:Luyện nói: “ Bẻ” -MT:HS luyện nói được theo nội dung đề tài bẻ. -Cách tiến hành:treo tranh Hỏi: -Quan sát tranh em thấy những gì? -Các bức tranh có gì chung? -Em thích bức tranh nào ? Vì sao ? 4:Củng cố dặn dò -Đọc SGK -Nhận xét tuyên dương Thảo luận và trả lời : giống nốt ruồi, ông sao ban đêmGhép bìa cài Đọc : bẻ(Cá nhân- đồng thanh) Ghép bìa cài Đọc : bẹ(Cá nhân- đồng thanh) Viết bảng con : bẻ, bẹ Đọc lại bài tiết 1(C nhân- đ thanh) Tô vở tập viết : bẻ, bẹ Chú nông dân đang bẻ bắp. Một bạn gái đang bẻ bánh đa chia cho các bạn. Mẹ bẻ cổ áo cho bạn gái trước khi đến trường. Đều có tiếng bẻ để chỉ các hoạt động PHẦN BỔ SUNG …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã Ngày dạy :I.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được dấu huyền, dấu ngã 2.Kó năng :Biết ghép các tiếng : bè, bẽ. Biết các dấu, thanh dấu huyền, dấu ngã ở các tiếng chỉ đồ vật và sự vật 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Bè và tác dụng của nó trong đời sống. II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : cò , mèo, gà,vẽ, gỗ, võ, võng. -Tranh minh hoạ phần luyện nói về : bè -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt, bảng con, phấn, khăn lau III. Hoạt động dạy học : Tiết1 1.Khởi động : n đònh tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ : -Viết, đọc : dấu sắc,bẻ, bẹ (Viết bảng con và đọc 5- 7 em) -Chỉ dấu hỏitrong các tiếng : củ cải, nghé ọ, đu đủ, cổ áo, xe cộ, cái kẹo (2- 3 em lên chỉ) -Nhận xét KTBC 3.Bài mới : T G Hoạt động của GV Hoạt động của HS Giới thiệu bài - GV giới thiệu qua tranh ảnh tìm hiểu. Hoạt động 1: Dạy dấu thanh: +Mục tiêu: -Nhận biết được dấu huyền, dấu ngã -Biết ghép các tiếng : bè, bẽ +Cách tiến hành : a.Nhận diện dấu : +Dấu huyền: Hỏi:Dấu huyền giống hình cái gì? + Dấu ngã: Dấu ngã là một nét móc đuôi đi lên Hỏi:Dấu ngã giống hình cái gì? Thảo luận và trả lời Đọc tên dấu : dấu huyền Đọc các tiếng trên(C nhân- đ thanh) Thảo luận và trả lời Đọc tên dấu : dấu ngã Đọc các tiếng trên (Cnhân- đthanh) Quan sát Thảo luận và trả lời : giống thước kẻ đặt xuôi, dáng cây nghiêng [...]... -Tranh minh hoạ phần luyện nói : bố mẹ, ba má -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt III.Hoạt động dạy học: Tiết1 1. Khởi động : n đònh tổ chức 2.Kiểm tra bài cũ : - ọc và viết : i, a, bi, - ọc câu ứng dụng : bé hà có vở ô li -Nhận xét bài cũ 3.Bài mới : T G Hoạt động của GV Giới thiệu bài :Giới thiệu trực tiếp âm n-m Hoạt động 1 : Dạy chữ ghi âm n-m -MT:Nhận biết được âm n-m tiếng nơ-me -Cách... thể hiện khác nhau về dấu thanh -Cách tiến hành: Nhìn tranh và phát biểu : -Tranh vẽ gì ? Em thích bức tranh không ? Thảo luận nhóm và đọc Đọc : e, be be, bè bè, be bé (C nhân- đ thanh) Viết bảng con: be,bè,bé, bẻ, bẽ, bẹ Đọc lại bài tiết 1( C nhân- đ thanh) Quan sát,thảo luận và trả lời Đọc : be bé(C nhân- đ thanh) Tô vở tập viết : bè, bẽ Quan sát vàtrả lời : Các tranh được xếp theo trật tự chiều dọc... hành:Đọc lại bài tiết 1: GV sữa phát âm cho HS Hoạt động 2:Luyện viết: -MT:HS tô đúng bè ,bẽ -Cách tiến hành:GV hướng dẫn theo từng dòng Hoạt động 3:Luyện nói: “ Bè “ MT:HS luyên nói được theo chủ đề -Cách tiến hành :treo tranh Hỏi: -Quan sát tranh em thấy những gì? -Bè đi trên cạn hay dưới nước ? -Thuyền khác bè ở chỗ nào ? -Bè thường dùng để làm gì ? -Những người trong tranh đang làm gì ? Phát triển... bó cỏ -Tranh minh hoạ phần luyện nói : vó bè -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt III.Hoạt động dạy học: Tiết1 1. Khởi động : n đònh tổ chức 2.Kiểm tra bài cũ : - ọc và viết : l, h, lê, hè - ọc câu ứng dụng : ve ve ve, hè về -Nhận xét bài cũ 3.Bài mới : T G Hoạt động của GV Giới thiệu bài :Giới thiệu trực tiếp hôm nay học âm o-c Hoạt động 1 : Dạy chữ ghi âm o-c -MT:Nhận biết được chữ o-c tiếng... học: -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : cô, cờ ; câu ứng dụng : bé có vở vẽ -Tranh minh hoạ phần luyện nói : bờ hồ -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt III.Hoạt động dạy học: Tiết1 1. Khởi động : n đònh tổ chức 2.Kiểm tra bài cũ : - ọc và viết : o, c, bò, cỏ - ọc câu ứng dụng : bò bê có bó cỏ -Nhận xét bài cũ 3.Bài mới : T G Hoạt động của GV Giới thiệu bài :Giới thiệu trực tiếp âm - Hoạt động 1. .. tiến hành : (C nhân- đ thanh) Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn :cỏ Viết bảng con : ô, ơ, cô, cờ Đọc nhân, nhóm, bàn, lớp Đọc lại bài tiết 1 (C nhân- đ thanh) Thảo luận và trả lời : bé có vở vẽ Đọc thầm và phân tích tiếng vở Đọc câu ứng dụng (C nhân- đ thanh) : Đọc SGK(C nhân- đ thanh) Tô vở tập viết : ô, ơ, cô, cờ Quan sát và trả lời Hỏi: -Trong tranh em thấy gì ? -Cảnh trong tranh nói về mùa nào?... dụng 3.Thái độ :Nghe, hiểu & kể lại theo tranh truyện kể hổ II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Bảng ôn - Tranh minh hoạ câu ứng dụng : bé vẽ cô, bé vẽ cờ -Tranh minh hoạ kể chuyện hổ -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt III.Hoạt động dạy học: Tiết1 1. Khởi động : n đònh tổ chức 2.Kiểm tra bài cũ : - ọc và viết : ô, ơ, cô cờ - ọc câu ứng dụng : bé có vở vẽ -Nhận xét bài cũ 3.Bài mới : T G Hoạt động của... dòng vào vở Hoạt động 3:Kể chuyện: -MT:Kể lại chuyện về hổ -Cách tiến hành: -GV kể một cách truyền cảm có tranh minh hoạ như sách giáo khoa -Hình thức kể theo tranh : GV chỉ tranh, đại diện nhóm chỉ vào tranh & kể đúng tình tiết mà tranh thể hiện (Theo 4 tranh ) +Tranh 1: Hổ…xin Mèo truyền cho võ nghệ Mèo nhận lời +Tranh 2 :Hằng ngày, Hổ đến lớp, học tập chuyên cần +Tranh 3: Một lần, Hổ phục sẵn, khi... hiện khác nhau về dấu thanh II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Bảng ôn : b, e, be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ Tranh minh hoạ các tiếng : be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ -Các vật tương tự hình dấu thanh Tranh luyện nói -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt, bảng con, phấn, khăn lau III.Hoạt động dạy học: Tiết1 1. Khởi động : 2.Kiểm tra bài cũ : - Viết, đọc : bè, bẽ (Viết bảng con và đọc 5- 7 em) - Chỉ dấu `, ~trong các... -MT:HS đọc được các tiếng ứng dụng có ôơ -Cách tiến hành:HS đọc GV kết hợp giảng từ Đọc nhân, nhóm, bàn, lớp - ọc cả 2 sơ đồ - ọc lại toàn bài trên bảng Củng cố dặn dò Tiết 2: Hoạt động 1: Luyện đọc -MT: Đọc được câu ứng dụng : bò bê có bó cỏ -Cách tiến hành :Đọc bài tiết 1 GV chỉnh sữa lỗi phát âm -Treo tranh và hỏi : Tranh vẽ gì ? Đọc lại bài tiết 1 (C nhân- đ thanh) Thảo luận và trả lời : bò bê có . hành : Hỏi: - Quan sát tranh em thấy những gì? - Mỗi bức tranh nói về loài vật nào? - Các bạn nhỏ trong bức tranh đang học gì? - Các bức tranh có gì chung?. Hỏi: -Ai học bài? Ai đang tập viết chữ e? - Bạn voi đang làm gì? Bạn ấy có biết đọc chữ không? - Ai đang kẻ vở? Hai bạn nhỏ đang làm gì? - Các bức tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an Tieng Viet 1 - ca nam, Giao an Tieng Viet 1 - ca nam, Giao an Tieng Viet 1 - ca nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay