Hệ thống hóa kiến thức Vật li 12

2 683 7
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2013, 04:10

HỆ THỐNG SỰ LIÊN QUAN GIỮA CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA Vị trí biên âm x max = A− Từ P’ € O Tại VTCB x = 0 Từ O € P Tại vị trí biên dương x max = A Li độ Cực đại € Bằng không € Cực đại Vận tốc Bằng không v = 0 € v max = Aω € Bằng không v = 0 Gia tốc Cực đại a max = Aω 2 € Bằng không a = 0 € Cực đại a max = Aω 2 Lực kéo về Cực đại € Bằng không F min = 0 € Cực đại F max = KA Thế năng Cực đại W tmax =W € Bằng không € Cực đại W tmax =W Động năng Bằng không € Cực đại W đmax =W € Bằng không W= W t + W đ = W tmax = W đmax = 2 2 2 1 1 2 2 kA m A ω = = hằng số Hãy nhận xét: - Khi vật chuyển động ra xa VTCB thì đại lượng nào tăng , đại lượng nào giảm ? - Khi vật chuyển động hướng về VTCB thì đại lượng nào tăng, đại lượng nào giảm ? - Vật đổi chiều dao động ở vị trí nào ? - Lực kéo về ( vectơ gia tốc ) đổi chiều ở vị trí nào ? Giaùo vieân: Nguyễn Văn Đe – THPT Chu Văn An. 1 VTCB • • • P’ O P kv F uur kv F uur a r a r HÃY NHẬN XÉT VỀ ĐỘ LỆCH PHA GIỮA LI ĐỘ, VẬN TỐC VÀ GIA TỐC CỦA VẬT DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA Chọn t 0 = 0 , x 0 = + A , v = 0 ⇒ ϕ = 0 ⇒ x = Acosωt ( cm)  Phương trình vận tốc : v = - ωAsin(ωt) = ωAcos(ωt + 2 π )  Phương trình gia tốc: a = - Aω 2 cos(ωt)= Aω 2 cos(ωt+ π) = - Aω 2 Tần số góc ω = T π 2 = 2πf ( rad s ) = const Giáo viên: Nguyễn Văn Đe – THPT Chu Văn An. 2 VTCB • • • P’ O P kv F uur kv F uur a r a r + v r Vận tốc a r Gia tốc x Li độ O ω . HỆ THỐNG SỰ LI N QUAN GIỮA CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA Vị trí biên âm x max. A ω = = hằng số Hãy nhận xét: - Khi vật chuyển động ra xa VTCB thì đại lượng nào tăng , đại lượng nào giảm ? - Khi vật chuyển động hướng về VTCB thì đại
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống hóa kiến thức Vật li 12, Hệ thống hóa kiến thức Vật li 12, Hệ thống hóa kiến thức Vật li 12

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay