HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý CHI NGÂN SÁCH NHÀ nước CHO GIÁO dục và đào tạo TRÊN địa bàn HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ min

100 19 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:09

HỌ HUẾ HỌ K NH Ế RƢỜN HỒ N Ọ U N N H H R N Ị TẾ NH NƢ H N Ế N U N N HU NH NH U N RỊ ẠI H Ọ C KI ỈNH N N H N H N G Đ ố 60 34 04 10 Ờ Ư U N TR H NH N H KH N ƢỜ HƢ N P RƢƠN H HỌ K NH Ế N KH HỌ ẤN U N H Ờ N T ộ ệ ệ ệ ế ị ộ ị ậ vă Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế ác TR ệ i Hồ N ọc ệ Ờ T ế ếị ƠN ệ ế ế Q ề T ệ ế ế ấ ệ ỏ ò T rƣơ PGS TS ấ â ộ ị P ò T ế - ế U ND P ò T N H ệ Vĩ MN, Trung tâm GD-DN KI ệ H ị G ệ T ỗ T ề ỏ ế T ệ Ư TR X ề ệ ế T ác ậ vă Hồ N ọc ii S T ấ ấ Ờ ỉ D ặ N ế ệ T ộ ẠI ộ Đ ế- Ọ C Q T ệ TẾ ệ ệ Vĩ Ế U ệ H ặ ấ ề Ó N ị ƣ : Hồ N ọc :Q ế ố 60 34 04 10 d ọc P : H N H N NH NƢ H NH NH ỈNH U N RỊ c c T NSNN D T ệ T ề N H d ến công tác qu n lý chi Q Trị : Sử ậ Đ ẠI v ệ G T ấ N D ế ệ Ờ NSNN NSNN Ư ề NSNN ấ D ị T ấ ệ Vĩ ị ế ệ Vĩ ấ ộ ệ T ệ NSNN ộ D 5-2017 TR ộ ỉ i gian t i ấ c - - ấ ác tron D KI H N ề xuất gi i , từ ịa bàn huyệ Vĩ ƣơ H N N Ị N HU phân tích th c tr ng công tác qu n lý : nh ng vấ T â U N R N Ọ C ác N NSNN D ấ H NSNN rƣơ ịa bàn huyện Vĩ pháp hoàn thiệ ố ƣ : 2017-2019 Ế ƣ N U N ƣ : H ọc v U N TẾ Họ v ƢỢ ế ề NSNN ị ỗ D ế iii T ệ ệ ệ Vĩ ệ ỉ Q Tị i ii T iii iv D vii PHẦN Ặ T ẤN Ề ấ ế ề U Ế H .2 P PHẦN TẾ ề N N H Ơ Ở N ỨU U N Ề U N H N N H NH NƢ Ọ C ƣơ UN N H ế ấ KI ấ ề ề N Đ G N 1.1.2 Chi ngân sác NSNN Ờ Q TR Ư ệ 1.2.2 Phâ N ẠI N H H 13 ò NSNN 13 ấ 15 ặ S ế NSNN : 15 ế 21 Nộ 21 ệ ị ề ặ ệ ị 21 33 T .24 ệ ế 25 34 Q ế .26 iv 1.3.5 .27 N ế ấ ệ 27 1.4.1 Cá 27 29 ộ ệ ề .30 R N N U N HU ề ề NH N H NH 32 32 ệ 32 TẾ T ệ Vĩ N Ế H H N U NH NƢ HỰ H HƢƠN 33 Q .37 T 38 T ấ 39 Ọ C ộ N ệ 41 ệ Vĩ N G 40 Đ T H ộ ẠI KI N H Q T ộ TR ệ Vĩ N Ư Ờ Linh 43 .43 ệ ị ị .45 33 Q N N 46 34Q ệ 35 Q ế 48 ế N 36 N 54 NSNN 37T ị .55 ệ ệ Vĩ ỉ Q T ị 56 v ề ệ Vĩ 67 HƢƠN H N HU Ố N N PH P H H NH NƢ NH N H N N H NH 73 ị ệ ế 73 ộ ệ Vĩ ỉ T ị 75 ế ị 33 ệ 33 ệ ệ Vĩ Q ấ ế ; ệ T ị 78 ị ệ 79 ù ề ệ N H NSNN ị 80 ệ ấ ế Ọ C 333 KI ế ỉ U giáo Ế 33 N Q H ị TẾ U N 82 NSNN ẠI H 334 T T ị Đ - ệ ế G .85 ấ ị Ờ N 335 PHẦN ề ệ ế KẾ U N K ẾN N HỊ……………………………………… 89 U H KH 92 TR 34 N Ư 86 QUYẾT ỊN ỘI ỒN ệ Ấ UẬN VĂN IÊN ẢN ỦA ỘI ỒN ẢN N ẬN XÉT P ẢN IỆN ẢN N ẬN XÉT P ẢN IỆN ẢN IẢI TRÌN ỈN SỬA UẬN VĂN XÁ N ẬN ỒN T IỆN UẬN VĂN vi ề ấ .87 NH N : ấ 34 : ấ 35 3: Tỷ ệ 4: Q 5: T ệ 36 ệ Vĩ -2017 37 ệ 6: 41 46 ế ị KI ệ Ọ C 58 Tình hình chi Ngâ N : T N Đ ẠI H : G N 60 ệ ắ .63 ỏ ệ 65 TR Ư Ờ N cho g ị 5-2017 56 T 3: 54 N H ệ Vĩ : 48 H Q ế TẾ 8: U Ế 7: vii PHẦN cấ củ ù ề Vấ ệ ấ ị ộ ế ấ ấ ò ẹ V ấ Ờ Ư TR ế- ề Ế ấ ệ c V ặ ò ĩ ế T NSNN é ế ệ i, phát ộ ề “ Q T ị” ệ ị ề ĩ c ệ ộ N ỉ ngân NSNN N ắ ế Vĩ ệ ệ NSNN ộ N ng ò V ch NSNN Đ ệ G T ò ộ ẠI ò ế ộ H ò ế N ề Ọ C ấ ị ộ N H ề Từ ế KI ấ ề ế ề ” ộ ề ề “Q ế TẾ ị N ệ ệ ề ẳ ặ ế ỳ ò ệ ề ệ ế Ở ấ ế U trì ế ẤN Ề H Ặ c ấ ề ễ ị ề ấ ề ệ ệ NSNN Vĩ ệ ị ấ ệ ặ ệ c c ể ế : ộ - ề ấ ề NSNN ệ ệ ế ị T ỉ Ờ Ư P ƣơ ị ộ ị ế 2017 TR ặ Đ N P ấ ế G é Tị ẠI D e Q H ệ Vĩ ị KI mv Ọ C v ệ Vĩ N H ệ ố ƣ ệ TẾ ệ P ƣơ Ế ấ H ề - ệ U ế r ậ P ệ ố ệ ệ ệ ề :P ẵ ( ệ ế ệ …) P ƣơ ế x ố ệ S ệ -T ệ -T ệ ấ e ế ế : T ộ ế ắ ệ ề ề ế ề ấ q ế ộ ẽ; ề d cv ằm ă r ị b T ệ cô ị N ề ệ ộ N ẠI ế â U NSNN ộ ác c d cv G Đ ệ cấ c N ị Ờ ị ĩ Ư ệ - T H ấ ế N N H ề 3.3 H - - KI S ị Ọ C ề rị H ò TR ngân sách ò ò ệ c ỉ ấ ệ ế ác ĩ ệ V cƣ ị TẾ c c ủ ộ Ế 3.3 N ữ ế ặ ệ ệ ù ắ ế ấ ệ ấ ừ ĩ ỳ ệ ắ ấ ệ ề ệ ệ - - ấ ộ ù ấ ấ ệ N e ị ặ ặ ệ N ỉ 78 ề ng qua ỉ ộ ấ ấ ề ệ ệ NSNN ệ Nộ ệ ấ ệ Vĩ : Về : -N ỷ ế ề ỹ ấ ộ : ế ỷ T ệ S ấ ế ệ ệ Ọ C ấ KI ấ ẠI H - ế ế ộ ệ ấ ắ N Ư ấ ế Ờ ộ TR ễ ộ G N N ộ ế ị Đ ấ ù : N H ệ ộ TẾ ấ - ệ Ế ỉ ế U ề ệ H - ề ộ ò ẹ ế ộ ắ ỷ ấ ế ệ Vệ - ấ ệ ấ ị ộ ấ ề ệ ệ ệ ế : ; ; ặ ẽ ỷ ộ ộ ị 79 ế ế T ề ệ ệ ò e ấ ấ / / ộ Về T e ộ ấ ế ị ế 7% ự U H ị mức d c ắ H T ố c ù ẩ c v ệ Ọ C ƣơ ệ ệ Vĩ ) KI củ N NN c ; ệ N H ệ mơ hình c ị ệ Ế ấ ( ấ TẾ ò củ g giáo ệ XD 3.3 H ấ ế ấ ực ộ N : x ị XD ỷ ƣ ẹ ẠI ị ộ ệ T ế ề : Ờ TR ệ ế Ư Về ấ N e G Đ ệ ĩ ộ ề ấ ề ề ị ế ấ ề ấ ệ ế ề ấ ế ế ò ế ị - ỳ ấ : ộ ĩ ế ị ế ấ ế ỗ ỳ ế ộ N ặ ế ế ề ệ ế ỏ 80 ấ ề ấ ệ ế ề ề D ị ế ệ ệ ấ é T ế ệ Vĩ ệ ệ ị ị ệ ề T ị ề ấ ế P ò ế ệ U ND TẾ Về ị tiêu: KI H Ọ C ế ị ộ ỳ ấ ệ ị G ế ị N Ư Ờ ị ấ TR ị ế ệ ị ị ấ ắ ệ Vĩ ộT ỏ Y ẽ ị ệ Đ ệ ệ ặ ệ ỉ ấ ệ ộ ị ù ù II ẠI N ề ĩ N H ị ế ề ề H hành ngân sách ệ ệ U P ò ệ ệ Ế ị ộ ệ ấ ế ị ệ ị ị ị ế ị ù ĩ 81 ệ N ệ ệ ị ị ộ ù ộ ề ế ộ ù ộ ệ ị ế ế ộ ị 3.3.3 H ệ rì c ậ v c â bổ dự cấ á d c : ệ NSNN P ò – ế U ị ẹ H e e Ế -Q ắ ế TẾ ị N H ị ề ị ấ ị ị G N ế ế Ờ Ư TR ệ ệ ộ ệ ị chi cho ộ ị ắ ộ ệ e ắ ệ -T é ệ Đ -T ị ệ ị ẠI H ộ ị Ọ C Vệ KI ị ế ị ấ ệ ị ị ế ệ ấ ộ ấ ắ ị ấ ấ ệ e + NSNN : ị NN ệ 82 ế + ế ộ ệ ị ệ NN + ề ệ ệ ế ề ệ ệ NN; e ị ị e ế Q ù ế ò nhiên ỏ N ề ế ộ T : ấ ỷ ỷ ị NN V ị ề e ấ e ề ế Ọ C ệ ề ặ ệ ế e Ư ị e ẳ ộ ề NSNN ề ĩ ế ệ ộ e ệ ị ỏ ế ắ ệ ế ế ế ị ề ệ ệ é ệ ế ị + T ề ệ é NSNN TR ệ G N ấ Ờ ị ệ ị Đ ệ ệ ẠI Vấ H ế - ề ẽ KI ị ế ệ TẾ ấ N H ế ộ H ộ ệ Ế ệ U ề ệ : ắ ệ ệ ị + Vệ ệ ệ ỉ ò D ế ộ ế ệ 83 ấ ế ộ ệ ệ ị ấ ệ ị ề ệ ệ ệ ế ệ ệ +T ị ệ ắ ệ ệ ấ ắ ệ ệ ế ộ ế Q ệ - ngân sách … ế ế ấ ị ế ộ NSNN ắ ấ ệ ệ ế é ấ ế H ế ế ị ế XD Ư Ờ N ệ TR ị e ấ ị ệ ệ N ế ệ ặ c ế ế ệ ế ắ ấ ệ ế ị ế ế ế N ề e ị ế ề T ộ cơng trình, ấ G Đ ế -V ệ : XD ẠI ấ : e Ọ C ệ XD NSNN KI Q e ế ệ N H T -V ệ ệ TẾ ị toá ị Ế ị ế U NSNN ế H ộ ế ệ ấ ệ ị ế 84 ỉ ế ỉ ế ệ ế ệ rì c ế 3.3.4 ă cƣ NSNN c cô ác ểm r d c- vị dự ểm ực ệ c cô c c ố v T e ị ệ ấ NSNN P ấ NSNN ệ ề ế ộ ị N ị ị U Ế NSNN H T ắ - H ệ liên NSNN G N Ư Ờ ừ ộ ỗ ị ấ ế ệ ệ NSNN ế ế ế TR ệ ấ ệ Đ ế ộ ệ ẠI ỗ X ấ KI Ọ C ộ N H ế ấ ị TẾ NSNN ị ỷ tài phát sinh nên ỗ ấ ệ ị é e ỹ NSNN ệ é ệ ị NSNN ị ch ỳ ệ NN: V N ị ệ ị NN ệ NSNN ề ộ N 85 ị ộ ị ệ ị o P N ; ế ị; ề ệ ù N ệ ị ề ỉ ệ e ệ ấ ị ộ ế N H ệ ệ ộ ế ộ ỹ ề ặ ề ặ ỗ ệ ệ ẽ ặ ị ĩ ấ ộ ộ Đ ề N ò Ư XD TR ĩ ỏ ệ ế ị Ờ ệ ệ ẠI ộ G ò ề H Ọ C ị ặ KI N N Ế ề ề U ấ ệ H ệ T N ề ệ ị TẾ ế ệ Vệ ấ ế ỉ ệ ế ỷ ĩ ấ ỉ 3.3.5 ủ cố ệ â c c ấ ƣ cô ác c d c ị NSNN ế ( ấ 86 vị ị) Y ặ ệ ế ế ộ ị ệ T ị ị T ị ị ệ ế ộ Nế ỳ e ấ ấ ặ ộ ẽ ị ệ e ộ ộ Ế ặ X ấ H ị N H ; Ọ C ế G ế N ộ ệ ệ ế Đ ệ ề ộ ế ộ ẠI ị ỉ ấ H V ộ KI ề ệ ẽ ị TẾ ộ ệ ị ộ ỷ U ị N ộ T ộ ắ ế TR Ư Ờ ệ 3.4 N ữ ệ cầ mb ực ệ ệ x ấ ế ề ệ : T ề ấ ỉ ấ ị : ỉ ò - NSNN ề ỷ ị ấ ỉ ị 87 ỷ hính ế T ề :T ị NSNN ế ộ T ị ế ị ế ; ị ĩ ệ ấ NSNN ị ị ị ệ ế ị ệ NN ề ấ ị ị ị U Ế ấ ộ H T ệ ế ệ TẾ ề ò ấ N H :T ẹ Tỉ ấ V é Ờ Ư ệ ấ ộ ò ộ ấ ắ ị ề ặ ấ: ộ ộ V ệ ế ấ ệ - ế ế V ộ T : Yế ế ế ắ ế Sẽ ế ị ị ấ TR ệ N ộ T ù G ế ặ ẠI Tỉ n ệ Đ ấ ị ộ Ọ C ấ H ộ KI ị ệ ị 88 ẽ ắ ệ ị Vệ ỉ e ắ ệ ệ ắ ấ ế ế ế ị ị ắ ề ế V ộ ấ TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế ệ 89 ấ PHẦN KẾ T ấ NSNN U N K ẾN N HỊ ề ễ ị ệ ề ề ấ NSNN Vĩ ệ ị ấ ệ ặ ệ ấ ị ệ Vĩ NSNN ; NSNN T ấ NSNN ị Ọ C T ệ Vĩ ác c ỉ ộ Q Tị ế ị ứ ủ mức c ; ế ế ặ ề ẹ ệ e ấ / / e ƣơ ẽ ệ ấ N NN c : (i) ộ ò mơ ì ế ộ d cv ị ộ ệ ế ỷ ộ ộ G N Ờ ƣ ; Ư c c ệ ễ ; â TR x D ị ệ cấ c ƣ ệ Đ ế ế ị ỗ H ề NSNN H ế ẠI ộ ệ NSNN ệ Vĩ ấ ế T ệ TẾ ị ệ T D Ế 5-2017 KI D D NSNN ấ NSNN T; Vĩ ề ệ NSNN D NSNN U NSNN ề H T ấ N H D ế c ự ; ệ ệ ộ ị ố ộ ị mức d c ộ ệ ù ị 90 c v ẩ c ệ ; H ệ ƣ x củ ực củ ị ấ ệ ù ế ị ị ị ị ế ù ệ rì kinh ph c c ị ĩ ậ v chi ; (iii)Hoàn â bổ dự cấ á d c (iv) T NSNN T - ệ ế ị TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế ấ (v) 91 ị U H KH ấp ng Cộng s n Việt Nam (1993), Nghị Hội nghị l n th T ( VII) ề tiếp t i m i s nghiệp giáo d t o ng Cộng s n Việt Nam (2013), Nghị TW 8, (khố XI) n, tồn diện giáo d o Lu t Giáo d N Nghị ịnh s 45/ ịnh chi tiết Lu N 7/N -CP qu ịnh chi tiết thi hành s c l p kế ho ịch 35-TT/ d T H Â Ọ C o Bộ Giáo d c V 994 KI T N H - N Ế 6/N - P U 63/ ( c ều c a Lu t H Nghị ị t Giáo d c sử TẾ Lu N im i p kế ho ch tài ng d n qu n lý ngân sách giáo o t o - Bộ Tài ban hành 8) o chìa khố c a s Đ ẠI phát tri n, NXB Tài NSNN G Bộ Tài chính, Báo cáo quyế Ờ N 2012, 2015; 2016, 2017 o (2014), Báo cáo qu c gia giáo d c cho m Ư 10 Bộ Giáo d i TR 2015 c a Việt Nam, Hà Nội 11 The World Bank (2016), World Development Indicator 12 T T tr ng s “ N ề xuấ ” a tác gi TS c cho Giáo d T ị Nga 13 Báo cáo toán ngân sách c a Tỉnh Qu ng Trị 14 Nghị kinh tế xã hội c o: Th c ng huyệ Vĩ n th XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 15 Báo cáo tốn tài ngân sách huyệ Vĩ 2017 92 ... KI H N ề xuất gi i , từ ịa bàn huyệ Vĩ ƣơ H N N Ị N HU phân tích th c tr ng công tác qu n lý : nh ng vấ T â U N R N Ọ C ác N NSNN D ấ H NSNN rƣơ ịa bàn huyện Vĩ pháp hoàn thiệ ố ƣ : 2017-2019... ; ế ế ị ị ỳ ấ ề ặ ắ ệ ấ ệ ấ ế U Ế ế ỷ T ệ ề ệ ị ẠI H ế ộ e ệ G ệ ệ Ư ế ị ệ Ngân Sách Nhà ộT TR ộ N Ờ : ấ Ngân Sách Nhà N N ề ; ị Đ N – ệ Ọ C ỉ ế N H ệ ệ TẾ ệ KI ề ề H ệ N ệ ế ệ ệ ộ –Ở ấ ệ ị ộ... 3: H Q ệ ỉ Q Ư Ờ N ệ Vĩ c Tị ẠI ỉ Đ ệ Vĩ NSNN công tác TR t KI : N H : TẾ K Ế ế NSNN cho Giáo Tị PHẦN : Ơ Ở U N Ề NƢ vấ N â N H U N ác N N H NH v chi n â ác N ù ƣ cc d cv ế ắ ề ấ ệ ấ ộ N - ề
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý CHI NGÂN SÁCH NHÀ nước CHO GIÁO dục và đào tạo TRÊN địa bàn HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ min , HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý CHI NGÂN SÁCH NHÀ nước CHO GIÁO dục và đào tạo TRÊN địa bàn HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ min

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn