Giải pháp thực hiện hiệu quả tiến trình cổ phần hóa DNNN

172 18 0
  • Loading ...
1/172 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2019, 22:30

BO GIAO DUC VA E>AO TAO TRUONG £>AI HOC KINH TE TP HO CHf MINH cAc GIAI PHAP NHAM THU'c HI EN c6 • • ? , , ~ ' , ' HIEU QUA TIEN TRINH CO PHAN HOA • DOANH NGHIEP NHA NU'Oc • A " _, ? , CHUYEN NGANH : KINH TE QUAN LY vA KE HO~CH HOA KINH TE QUOC DAN MA SO : 02 05 LUAN AN TIEN SY KINH TE NGlJOI HU'ONG DAN: PGS.TS NGUYEN QUOC TE TP HO CHf MINH NAM 2001 / LOI CAM E>OAN Toi xin cam doan day la cong trinh nghien ct1u cua toi Cac sCi li~u lu~n an la trung thvc toi khao sat, di~u tra chua cong bei cong trinh khoa hQC nao ho~c trich d~n ttt nhung ngu6n da cong K b Tp H6 Chi Minh, 11 thang nam 2001 Tac gid luq,n an Trdn H6ng Thai , ? DANH Ml)C CAC BANG trang Bang : Ty tn;mg t6ng san phifm xa h(>i cua cac phfin kinh te' giai do~n 1960- 1974 42 Bang : Ty trQng cua cac phftn kinh te' (theo gia hi~n hanh) 46 Bang 3: So sanh ty trQng GDP giua.h~ th6ng DNNN va h~ 52 th6ng cac DNNQD (gia hi~n hanh) Bang4: So sanh s6luqng DNNN va DNNQD (1991- 1994) 53 Bang 5: Cd ca'u DNNN phan theo nganh nam 1994 53 Bang 6: Cd ca'u v6n cac DN phan theo phftn kinh te' (1991 1994) 53 Bang 7: Dftu t11 ~tla Nha mtdc theo gia hi~n hanh (1991- 1994) 54 Bang : S6luqng DNNN phan theo qui mo v6n nam 1994 54 Bang 9: T6c d(> tang tnl'dng cda DNNN m(>t s6 nganh chu ye'u (1991 - 1994) 55 Bang 10: So sanh d6ng gop vao NSNN cua cac phftn kinh te' (1991 - 1994) 55 Bang 11: Ke't qua ho~t d(>ng kinh doanh cua DNNN nam 1996- 1999 58 Bang 12 : Cac chi tieu 31.12.1998 59 cd ban cua DNNN tinh de'n he't Bang 13 : S6 phat sinh phai n(>p ngan sach 60 Bang 14: Tinh hinh ngan sach (1997- 1999) 61 Bang 15: S6 nq phai tra cua DNNN cac nam 1996- 1999 61 Bang 16 : Th~tc tr~ng cua DNNN qua cac Batzg 17: Hi~u qua ho~t s6 Ii~u d(>ng cua TCT 91 nam 1999 Bang 18: Cac llfa chQn giai phap d6i vdi cai each DNNN d~ thay d6i 63 64 117 cd ca'u sd hU'u toan phftn hay m(>t phftn ho~c ap d1;1ng cac hinh thuc khac ( \ MVCLVC trang Ph\1 bla LO'i cam doan Danh ffil).C cac bang Mdddu Chudng Lich sll' hmh phat triin kinh tt elf phftn va tinh quy lu~t ciia titn trmh phat triin cac lo~i hmh doanh nghi~p 1.1 Lich sti' hlnh th~mh phat tri€n kinh te" e6 phfin 1.1.1 Khai ni~m v€ kinh te" e6 phfin 1.1.2 Slf hlnh th~mh va phat tri€n kinh te" e6 phfin 1.1.3 Kinh te" e6 phfin tu g6e d(> ly thuye"t h~ th6ng 1.1.4 Qua trlnh hlnh va phat tri€n eae loC;ti hlnh doanh ngh~~p eo ehe" thi tntong 5 11 1.2 Tinh ta"t ye'u khaeh quan eda vi~e hlnh va phat tri€n eong ty c6 phfin n€n kinh te' thi truong 1.2.1 Cong ty e6 phfin va nhfi'ng d~e tru'ng eo ban 1.2.2 Cae thu(>e tinh eda cong ty e6 phfin 1.2.3 Vai tro eua eong ty e6 phfin n€n kinh te' thi trtrong 1.2.4 Xu the' phat tri€n eong ty e6 phfin d m(>t s6 qu6e gia phat tri€n 13 ! 13( 17 · 2!) 23 1.3 Xu hudng md r(>ng da d~ng sd hii'u eae doanh nghi~p m(>t ehu tren the' gidi 1.3.1 Tinh quy lu~t eda vi~e da dC;tng sd hii'u doanh nghi~p m(>t ehu 1.3.2 Trong n€n kinh te' thi truong, da dC;tng h6a sd hii'u doanh nghi~p nha nude la m(>t ta"t ye'u 25 1.4 c6 phfin h6a m(>t b(> ph~n doanh nghi~p nha nude la m(>t yeu efiu efrp thie"t qua trlnh d6i mdi kinh te" d Vi~t Nam i.4.1 c6 phfin h6a m(>t b(> ph~n doanh nghi~p nha· nude d Vi~t Nam Ia ta"t ye'u khaeh quan 1.4.2 Nhfi'ng lu~n giai v€ e6 phfin h6a doanh nghi~p nha nude d Vi~t Nam 1.4.3 c6 phfin h6a - tu' nhan h6a tren the' gidi, nhfi'ng bai hQe rut d6i vdi qua trlnh e6 phfrn h6a d mrde ta 31 I 3:i 36 Chu'o'ng Thtfc tr~ng cac doanh nghi~p nha nu'6'c va nhii'ng v«n d~ d(it cho ti(n trinh cd phdn h6a m()t b() ph~n doanh nghi~p nha nu'6'c 2.1 Thqc trang cac doanh nghil$p qu6c doanh tnt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp thực hiện hiệu quả tiến trình cổ phần hóa DNNN , Giải pháp thực hiện hiệu quả tiến trình cổ phần hóa DNNN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn