bai giang dien tu moi Ba DinhGADTai giang dia li 4.ppt

7 400 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 23:10

Địa Địa Ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña Ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña ng­êi d©n ë T©y nguyªn (TiÕt 2) ng­êi d©n ë T©y nguyªn (TiÕt 2) A - Bài cũ: A - Bài cũ: Kể tên những loại cây trồng & vật nuôi Kể tên những loại cây trồng & vật nuôi ở Tây Nguyên? ở Tây Nguyên? Tại sao ở Tây Nguyên lại thuận lợi để Tại sao ở Tây Nguyên lại thuận lợi để phát triển chăn nuôi gia súc có sừng? phát triển chăn nuôi gia súc có sừng? B - Bài mới: B - Bài mới: 1-Giới thiệu bài 1-Giới thiệu bài : : 2 – Tim hiểu bài: 2 – Tim hiểu bài: Khai th¸c søc n­íc Khai th¸c søc n­íc Kể tên một số con sông ở Tây Kể tên một số con sông ở Tây Nguyên? Nguyên? Tr¶ lêi: Tr¶ lêi: (Xê Xan, Đà Rằng, Đồng (Xê Xan, Đà Rằng, Đồng Nai) Nai) Những con sông này bắt nguồn từ đâu & chảy Những con sông này bắt nguồn từ đâu & chảy ra đâu? ra đâu? Tại sao sông ở Tây Nguyên Tại sao sông ở Tây Nguyên khúc khuỷu, lắm thác khúc khuỷu, lắm thác ghềnh? ghềnh? Tại sao sông ở Tây Nguyên Tại sao sông ở Tây Nguyên khúc khuỷu, lắm thác ghềnh? khúc khuỷu, lắm thác ghềnh? dụng gì? dụng gì? Chỉ vị trí các nhà máy thủy Chỉ vị trí các nhà máy thủy điện Ya-li & Đa Nhim trên điện Ya-li & Đa Nhim trên lược đồ hình 4 & cho biết lược đồ hình 4 & cho biết chúng nằm trên con sông chúng nằm trên con sông nào? nào? . trí các nhà máy thủy điện Ya -li & Đa Nhim trên điện Ya -li & Đa Nhim trên lược đồ hình 4 & cho biết lược đồ hình 4 & cho biết chúng nằm trên
- Xem thêm -

Xem thêm: bai giang dien tu moi Ba DinhGADTai giang dia li 4.ppt, bai giang dien tu moi Ba DinhGADTai giang dia li 4.ppt, bai giang dien tu moi Ba DinhGADTai giang dia li 4.ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn