Giải BT hóa học bằng nhiều cách khác nhau

14 551 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 20:10

Hệ thống bài tập hóa học giải bằng nhiều cách VD1: Nung m gam Fe trong không khí, sau một thời gian thu được 104,8 gam hỗn hợp chất rắn A gồm Fe, FeO, Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4 . Hoà tan hoàn toàn A trong dung dịch HNO 3 dư, thu được dung dịch B và 12,096 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm NO và NO 2 có tỉ khối so với heli là 10,167. Tính m. Số mol: n X = 0,54 mol. Lời giải 668,404.167,10M X == 36,0n;18,0n 2 1 30668,40 668,4046 n n 2 2 NONO NO NO === = §Æt sè mol c¸c chÊt trong 104,8 gam A nh­ sau: { Fe: x ; FeO: y ; Fe 2 O 3 : z ; Fe 3 O 4 : t } A + HNO 3 : X¶y ra c¸c ph¶n øng B¶o toµn sè mol e ta cã: 3x + y + t = 3.0,18 + 1.0,36 = 0,9 (III) Tõ (I), (III) ⇒ 10x + 10y + 20z + 30t = 14 ⇒ x + y + 2z +3t = 1,4 Thay vµo (II) ⇒ n Fe = 1,4 ⇒ m = 56.1,4 = 78,4g. B¶o toµn nguyªn tö: n Fe = x + y + 2z + 3t (II) C¸ch 1: ⇒ 56x + 72y + 160z + 232t = 104,8 ⇒ 7x + 9y + 20z + 29t =13,1 (I) C¸ch 2: Theo ®Þnh luËt BTKL ta cã: OHX)NO(FeHNOA 233)­p(3 mmmmm ++=+ Trong ®ã: 56 m nn Fe)NO(Fe 33 == 54,0 56 m .3nnn.3n 233)­p(3 NONO)NO(FeHNO +=++= )54,0 56 m .3.( 2 1 n. 2 1 n )­p(32 HNOOH +== Thay vµo (*) ⇒ m = 78,4g. OH)NO(FeHNO 233)­p(3 n.1854,0.668,40n.242n.638,104 ++=+ (*) Bảo toàn số mol e: Cách 3: Theo định luật BTKL ta có: m A = m O + m m O = 104,8 m n O = 6,55 0,0625m .g4,78mm125,014 56 m3 == Thay vào (**) ta được: 2 NONOOFe nn3n2n3 ++= (**) Đặt công thức chung của 2 khí là: NO n Cách 4: Ta có: M X = 14 + 16n = 40,668 n = 1,66675 Bảo toàn số mol e: m A = m O + m m O = 104,8 m n O = 6,55 0,0625m .g4,78mm125,014 56 m3 == Thay vào (***) ta được: (***) X NOO n)n25(n2 56 m3 += Theo định luật BTKL ta có: Cách 5: Coi Fe 3 O 4 FeO.Fe 2 O 3 A gồm {Fe ; FeO ; Fe 2 O 3 } Cách 6: Đặt công thức chung của 3 oxit là: Fe n O m Trong 104,8 gam A gồm { Fe dư : x ; Fe n O m : y } Làm tương tự như cách 1 m = 78,4g. Đặt số mol các chất trong 104,8 gam A { Fe: x ; FeO: y ; Fe 2 O 3 : z } Làm tương tự như cách 1 m = 78,4g. Cách 7: Đặt công thức chung của các chất trong A là: Fe n O m : x (56n + 16m)x = 104,8 Bảo toàn số mol e: (3n 2m)x = 3.0,18 + 1.0,36 = 0,9 nx = 1,4 m = 56.1,4 = 78,4g. C¸ch 8: V× A chØ gåm c¸c nguyªn tè Fe vµ Oxi. §Æt sè mol c¸c chÊt trong 104,8g A { Fe: x ; O: y } ⇒ 56x + 16y = 104,8 (IV) B¶o toµn sè mol e: 2 NONOOFe nn3n2n3 ++= ⇒ 3x = 2y + 0,36 + 0,18.3 ⇒ 3x = 2y + 0,9 (V) Tõ (IV), (V) ⇒ x = 1,4 ; y = 1,65 ⇒ m = 56x = 56.1,4 = 78,4g. C¸ch 9: ChÊt r¾n A gåm: { Fe: x ; Fe 2 O 3 : y } A + HNO 3 : B¶o toµn sè mol e: 9,036,0.118,0.3x3 =+= 55,0y3,0x =⇒=⇒ B¶o toµn nguyªn tö Fe: 4,1y2xn )Cã(Fe =+= .g4,784,1.56m ==⇒ ⇒ 56x + 160y = 104,8 VD 2: Hỗn hợp khí A gồm H 2 và 2 olêphin là đồng đẳng liên tiếp nhau. Cho 1,904 lít (đktc) hỗn hợp khí A đi qua bột Ni, nung nóng thu được hỗn hợp khí B. Biết hỗn hợp B làm nhạt màu nước Brôm. Đốt cháy hoàn toàn B thì thu được 8,668 gam CO 2 và 4,086 gam H 2 O. Xác định CTPT của 2 olêphin, biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và tốc độ phản ứng của 2 olêphin là như nhau. Lời giải 085,0 4,22 904,1 n A == Số mol các chất: 197,0 44 668,8 n 2 CO == 227,0 18 086,4 n OH 2 == ; Vì hỗn hợp B làm nhạt màu nước Brôm, chứng tỏ trong B còn dư olêphin Sau phản ứng H 2 hết. Cách 1: Đặt CTPT của 2 olêphin là: C n H 2n và C m H 2m (m = n + 1) Đặt số mol các chất trong A { H 2 : x ; C n H 2n : y ; C m H 2m : z } x + y + z = 0,085 (I) C n H 2n + H 2 C n H 2n + 2 ; C m H 2m + H 2 C m H 2m + 2 x 1 x 1 x 1 x 2 x 2 x 2 Vì H 2 hết x = (x 1 + x 2 ) Hỗn hợp khí B gồm { C n H 2n + 2 : x 1 ; C m H 2m + 2 : x 2 ; C n H 2n : (y x 1 ) ; C m H 2m : (z x 2 ) } [...]... nhau CTPT của 2 olêphin là: C3H6 và C4H8 x = 0,03 ; n 3,58 Cách 3: Đặt CTPTTB của 2 olefin là C n H 2 n C n H 2 n + H2 C n H 2 n + 2 Nhận xét: n C n H2 n + 2 = n H2 = n H2O n CO2 = 0,03 n C n H2 n ( A ) = 0,055 n= n CO2 nC n H2 n ( A ) 0,197 = 3,58 0,055 Vì 2 olefin là đồng đẳng liên tiếp nhau CTPT của 2 olêphin là: C3H6 và C4H8 Cách 4: Nhận xét: Đốt cháy B Đốt cháy A n H2 = n H2O n CO2... của 2 olêphin là: C3H6 và C4H8 Cách 2: Đặt CTPTTB của 2 olefin là C n H 2 n Đặt số mol các chất trong A { H2: x ; C n H 2 n: (0,085 x) } C n H 2 n + H2 C n H 2 n + 2 x x x Hỗn hợp B gồm: {C n H 2 n: (0,085 2x) ; C n H 2 n + 2 : x } Từ phản ứng đốt cháy B n CO2 = (0,085 2 x)n + nx = 0,197 n H2O = (0,085 2 x)n + ( n + 1)x = 0,227 Vì 2 olefin là đồng đẳng liên tiếp nhau CTPT của 2 olêphin là: C3H6... CTPT của 2 olêphin là: C3H6 và C4H8 Cách 4: Nhận xét: Đốt cháy B Đốt cháy A n H2 = n H2O n CO2 = 0,03 n C n H2 n = 0,055 n= n CO2 n C n H2 n 0,197 = 3,58 0,055 Vì 2 olefin là đồng đẳng liên tiếp nhau CTPT của 2 olêphin là: C3H6 và C4H8 . Hệ thống bài tập hóa học giải bằng nhiều cách VD1: Nung m gam Fe trong không khí, sau một thời gian thu được. NOO n)n25(n2 56 m3 += Theo định luật BTKL ta có: Cách 5: Coi Fe 3 O 4 FeO.Fe 2 O 3 A gồm {Fe ; FeO ; Fe 2 O 3 } Cách 6: Đặt công thức chung của 3 oxit
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải BT hóa học bằng nhiều cách khác nhau, Giải BT hóa học bằng nhiều cách khác nhau, Giải BT hóa học bằng nhiều cách khác nhau

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn