Đại 9 - Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

17 606 2
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 20:10

1 kiểm tra bài cũ HS1: Vẽ đồ thị hai hàm số y = 2x + 3 y = 2x - 2 trên cùng một hệ trục toạ độ. HS2: Nêu kết luận tổng quát về đồ thị của hàm số y = ax + b với a khác 0. 2 Kết luận tổng quát Kết luận tổng quát: Đồ thị hàm số y = ax + b ( a khác 0) là một đường thẳng: - Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b. - Song song với đường thẳng y = ax nếu b khác 0; trùng với đường thẳng y = ax nếu b = 0. 3 y x O 3 1 2 y = 2 x + 3 y = 2 x -2 y = 2 x - 2 4 5 y O X 6 ®­êng th¼ng song song ®­êng th¼ng song song ®­êng th¼ng c¾t nhau ®­êng th¼ng c¾t nhau 7 ®­êng th¼ng song song ®­êng th¼ng c¾t nhau 1. Đường thẳng song song. a) Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng toạ độ : y = 2x +3 ; y = 2x - 2 b) Giải thích vì sao hai đường thẳng y = 2x + 3 y = 2x - 2 song song với nhau ? ?1 8 y x O 3 1 y = 2 x + 3 y = 2 x -2 y = 2 x - 2 9 ®­êng th¼ng song song ®­êng th¼ng c¾t nhau 1. Đường thẳng song song. Hai đường thẳng (d): y = ax + b ( ) a 0 ≠ a a' b b' =  ⇔  ≠  ( ) ( ) a a' d d' b b' =  ≡ ⇔  =  (d'): y = a'x + b' ( ) a' 0≠ (d) // (d') 2. Đường thẳng cắt nhau. Tìm các cặp đường thẳng cắt nhau trong các đường thẳng sau: ?2 y = 0,5x +2 y = 0,5x - 1 y = 1,5x +2 Minh hoạ 10 y x O 2 -1 - 4 2 3 4 − y = 0 , 5 x + 2 y = 0 , 5 x - 1 y = 1 , 5 x + 2 [...]...®­êng th¼ng song song ®­êng th¼ng c¾t nhau 1 Đường thẳng song song Hai đường thẳng (d): y = ax + b ( a ≠ 0 ) (d'): y = a'x + b' ( a ' ≠ 0 ) a = a ' (d) // (d') ⇔  b ≠ b' a = a ' ( d ) ≡ ( d' ) ⇔  b = b' 2 Đường thẳng cắt nhau (d) cắt (d') ⇔ a ≠ a ' 11 y y= +2 ,5x 0 2 − x 2 -1 y= 1,5 x y= O +2 -4 4 3 -1 ,5x 0 12 ®­êng th¼ng song song ®­êng th¼ng c¾t nhau 1 Đường thẳng song song Hai đường thẳng (d):... đường thẳng cắt nhau b) Hai đường thẳng song song Bài toán 2 14 ®­êng th¼ng song song ®­êng th¼ng c¾t nhau Cho hai đường thẳng (d): y = ax + b ( a ≠ 0 ) (d'): y = a'x + b' ( a ' ≠ 0 ) 1 a = a ' (d) // (d') ⇔  b ≠ b' 2 a = a ' ( d ) ≡ ( d' ) ⇔  b = b ' 3 (d) cắt (d') ⇔ a ≠ a ' 15 ®­êng th¼ng song song ®­êng th¼ng c¾t nhau Bài tập về nhà 1) Cho hai đường thẳng (d1): y = -3 x + k2 (d2): y = kx + 9 Với... b' 2 Đường thẳng cắt nhau (d) cắt (d') ⇔ a ≠ a ' Chú ý: Khi a khác a' b = b' thì hai đường thẳng có cùng tung độ gốc, do đó chúng cắt nhau tại một điểm trên trục tung có tung độ là b Bài toán 13 Minh hoạ ®­êng th¼ng song song ®­êng th¼ng c¾t nhau 3 Bài toán áp dụng Bài toán 1 Cho hai hàm số bậc nhất: y = (2m + 1)x + 3 y = 3mx - 5 Tìm các giá trị của m để đồ thị hai hàm số đã cho là : a) Hai đường. .. song ®­êng th¼ng c¾t nhau Bài tập về nhà 1) Cho hai đường thẳng (d1): y = -3 x + k2 (d2): y = kx + 9 Với giá trị nào của k thì hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm trên Oy 2)Tìm a, b biết: Đường thẳng y = ax + b song song với đường thẳng y = -x + 3 cắt đường thẳng y = 2x - 1 tại một điểm trên trục Oy 2) Bài tập 20, 21, 22 (SGK) 16 TRÒ CHƠI 17 . 3 và y = 2x - 2 song song với nhau ? ?1 8 y x O 3 1 y = 2 x + 3 y = 2 x -2 y = 2 x - 2 9 ®­êng th¼ng song song ®­êng th¼ng c¾t nhau 1. Đường thẳng song. 2. Đường thẳng cắt nhau. Tìm các cặp đường thẳng cắt nhau trong các đường thẳng sau: ?2 y = 0,5x +2 y = 0,5x - 1 y = 1,5x +2 Minh hoạ 10 y x O 2 -1 - 4
- Xem thêm -

Xem thêm: Đại 9 - Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau, Đại 9 - Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau, Đại 9 - Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn